Вдовичин Ігор Ярославович робоча програмаСкачати 425,68 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.08.2017
Розмір425,68 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Форма № Н - 3.04

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи
________________________________

“______”_______________2016 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Український консерватизм
напрям підготовки 052 – Політологія

спеціальність 052 - «Політологія»

факультет філософський

Львів – 2016 рік


Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки «7.030104 – Політологія», спеціальністю «Політологія» (7.030104) філософського факультету.

лютого 2016 року, 22 с.

Розробники: доктор політичних наук, професор кафедри теорії та історії політичної науки Вдовичин Ігор Ярославович.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № від “ ” 2016 р.
Завідувач кафедрою теорії та історії політичної науки – доктор політичних наук, професор Денисенко Валерій Миколайович

_______________________ (_Денисенко В.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ ” 2016 р.


 Львів, 2016

 Львів, 2016

  1. Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни „Український консерватизм ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

7.030104 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

політологія

5-йСеместр

Загальна кількість годин – 90

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст

30 год.Практичні, семінарські
Самостійна робота

60 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота, залік

Примітка Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1:2  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета:

вивчити та проаналізувати процес історичної трансформації політичних вчень українського консерватизму;

сформувати у студентів системне уявлення про розвиток української консервативної політичної думки як цілісного процесу концептуального осмислення теоретичних проблем політики та сфери державотворення;

узагальнити досвід багатьох поколінь відомих мислителів, філософів, політичних діячів у вирішенні проблемних питань, пов’язаних з дослідженням засад формування консервативних ідей політики, походженням природи і сутності держави і права, принципів взаємовідносин особи і держави;

ознайомити студентів з основними етапами розвитку української консервативної політичної думки з урахуванням проблемно-теоретичного характеру навчального курсу, починаючи з політичних ідей Середньовіччя та завершуючи концепціями ХХІ століття;

сформувати у студентів уявлення про співвідношення теоретичних положень політичної науки і реально існуючих політичних інститутів;Завдання:

  • вивчення історичної трансформації знань про політику від Середньовіччя до сучасності в консервативній інтерпритації;

  • визначення правових, моральних підстав політичної влади та політичної діяльності в в консервативних європейської політичної думки;

  • ознайомити студентів з методологією вивчення політичних явищ і методикою професійної оцінки політичних концепцій;

  • сформувати у студентів навички самостійного аналізу теоретичних робіт найбільших представників політичної думки для професійної орієнтації в загальносвітових тенденціях і перспективах розвитку досліджень в галузі держави, політики і права;

  • навчити студентів системному підходу до аналізу політичних вчень, доктрин та теорій, допомогти оволодіти сучасними методами аналізу особливостей становлення та розвитку українських консервативних політичних доктрин від їх формування до сучасного етапу державотворення;

За результатами вивчення курсу студент повинен

знати:

системну періодизацію історії українських консервативних політичних вчень та основні напрямки розвитку політичної теорії на їх основі;

основні положення європейських консервативних політичних теорій, а також зміст праць основних представників європейської та української консервативної політичної думки;

вміти:

аналітично представити зміст найважливіших консервативних політичних концепцій, оцінити їх роль і значення в розвитку методологічних підходів до формування теоретичної моделі пізнання політичних явищ;

простежити витоки виникнення і розвитку української консервативної політичної теорії в її взаємодії з іншими науковими школами і напрямами;

володіти категоріально-понятійним апаратом історії політичних вчень.


3.Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль І. Формування консервативних доктрин

Тема 1. Вступ. Предмет і методологія дослідження українського консерватизму ХІХ століття

1. Проблематика дослідження українського консерватизму ХІХ століття. Завдання курсу. Актуальність вивчення курсу (дискусійність, альтернативність рішення проблем консерватизму у минулому і сьогоденні). Ідеологічний характер консервативних вчень.

2. Поняття і загальна характеристика структури і змісту українського консерватизму, (доктрина, концепції):

- соціально-філософська і логіко-теоретична основа;

- онтологічна, аксіологічна, деонтологічна та гносеологічна характеристика;

- понятійно-категоріальний апарат;

- програмні положення.

3. Класифікація українського консерватизму – основні підходи до класифікації, підстави. Причини і наслідки різноманітності (багатоманітності) вчень, напрямків, шкіл та тенденцій.

4. Методологія дослідження українського консерватизму ХІХ століття.

- загальнонаукові методи – логічний, догматичний, метод класифікації (систематизації), узагальнення, аналізу і синтезу, дедукції та індукції, аналогії, порівняння та протиставлення, гіпотетико-дедуктивний метод;

- загальнофілософські методи – діалектичний, ідеалістичний, феноменологічний, герменевтичний, метод лінгвістичного аналізу та ін.;

- історичні (історико-правові) методи – синхронний, хронологічний, діахронний (метод періодизації), порівняльно-історичний, ретроспективний та ін.

- міждисциплінарні методи – структурно-системні, статистичні, моделювання, методи соціальної психології та ін.

5. Логіка чинності /функціонування/ метода. Проблема вибору найбільш оптимального і ефективного метода в процесі оцінки змісту і значення політико-правової концепції. Співвідношення історичного (наприклад, принцип хронології) і логіко-теоретичного методів, суб'єктивного і об'єктивного. Проблема наступності та нового в українському коесерватизмі.

5. Періодизація українського консерватизму ХІХ століття.
Тема 2. Український консерватизм ХІХ століття: загальна характеристика, особливості, контекст.

Політична програма Кирило-Мефодіївського товариства.Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу. Вирішення національного питання. ”Праведний закон” Т. Шевченка.

Державницькі погляди С.А. Подолинського та О.С. Терлецького.

Вчення про державу Івана Франка. Характеристика держави в Росії та Австро-Угорщині. Проблеми права, закону та кримінальної юстиції. Погляди на соціалізм. Розробка національного питання

Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач). Співвідношення людини та держави. Політичні ідеали Л.Українки.

Погляди на державу та право вчених Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д.Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, М.К.Ренненкапмф, О.Ф.Кістяківський та ін.)

Тема 3. Політико-правова ідеологія західноєвропейського

консерватизму.

Французький консерватизм ХІХ століття. Концепція держави та влади Жозефа де Местра, Політичні погляди Луї де Бональда

Особливості становлення консерватизму у Швейцарії. Політичні переконання Людвіга Галлера. Вплив швейцарського консерватизму на формування влади.

Англійський традиціоналізм. Концепція влади та держави у Едмунда Берка.


Тема 4 Витоки ідей консерватизму в  Україні

Первинні постулати консервативного характеру у розрізі козацького руху. Соціально-політичні передумови зародження консервативного світогляду. Елементи консерватизму у вченнях українських філософів.

Історичні виклики формування консерватизму як ідеології в Україні. Еклектизм бачення світу та його домінант. Релігійні аспекти інтенсифікації консервативного світогляду. Ціннісні мотиви Г. Сковороди та його вплив на політичне мислення.

ХVІІІ століття – століття зіткнення парадигм. Співвідношення європейського та українського досвіду на етапі зародження консервативного типу мислення.Змістовий модуль ІІ. Модерний консерватизм і політичний процес

Тема 5. Генезис консерватизму у політичних поглядах українських авторів ХІХ століття.

Розвиток політичної думки в Україні в умовах формування консервативних поглядів ХІХ ст., самозбереження при наростаючій іноземній експансії.

Ідейна боротьба католиків і православних в історії української політичноїдумки в ХІХ ст 

Загострення літературної полеміки богословського характеру. Соціально-політичні погляди в роботах В.Лесевича.

Позиція О.Конта. Теологічні погляди і суспільно-політичнийідеал : соціальна рівність всіх людей, демократизм, гуманізм,любов до рідної землі, до простої людини. Соборність управління як вияв демократизму .

Політичні погляди О. Козлова, О. Гілярова. Розвиток політичної думки в Київському університеті.Тема 6. Розвиток ідей державності та їх впливи на становлення українського консерватизму ХІХ століття.

Роль просвіти в розвитку політичної свідомості українського народу і підйому національно-визвольного руху. Вплив політико-державної діяльності на становлення українського консерватизму ХІХ.

Політичні погляди і соціально-політичні реформи. Політична і правова сутність сусідських домовленостей. Державна діяльність і політичні погляди під домінуванням іноземних держав.

Тема 7. Передумови політичних вчень консервативного напрямку України про людину, суспільство і державу.

Українське національне відродження: основні риси і направленість. Зародження теорії освіченого консерватизму ХІХ століття. Просвітителі-демократи та передумови політичних вчень консервативного змісту.

 Тема 8. Специфіка українського консерватизму в першій половині ХІХ ст.

Кирило-Мефодіївське товариство (1846-1847 рр.). Соціально-політичні умовистворення Кирило-Мефодіївського товариства. Основні ідеї, організаційні іпрограмні положення у „Статуті слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія“, „Книзі буття українського народу М. Костомарова і в установчійзаписті складеній В. Білозерським. Ідея федерації слов’янських народів на основі повної свободи і автономії держав, які входять в цю федерацію. Політичні погляди Т.Г.Шевченко. Ліберал-демократ чи революціонер?

Республікансько-демократичні ідеї в програмі Харківсько-Київськоготовариства. Парламентаризм. Виборча система.

Початок національного відродження в Західній Україні. Діяльність і суспільно-політичні погляди М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького.Тема 9. Український консерватизм в соціально-історичних умовах другої половини ХІХ ст.

Вплив соціально-історичних умов та культурно-просвітницького руху. Післяаграрної реформи 1861 р. на розвиток політичної думки в Україні. Політичні погляди революційного народництва на сутність держави, форм державного правління, національне питання, права і свободи людини.

В.Антонович, його концепції народоправства, федералізму, автономізму,суверенності людської совісті, фізичної і духовної свободи та ідеї державності та впливу українського консерватизму.

Політичні погляди М. Драгоманова: ідеї конституціоналізму, політичної волі,парламентаризму, федерації і децентралізації, місцевого самоврядування,національного самовизначення, права і свободи людини, співвідношення політики іморалі.

Політичні погляди О.Терлецького. Виникнення і сутність держави, погляди наполітичні права і свободи, ідея єдиного українського народу.

Погляди С.Подолинського на державу, її ролі і функції в суспільстві. Проект С.Подолинського і О.Терлецького на майбутнє України як федеративну демократичну республіку громад, а в подальшому як член всенародного вільного союзу, інтернаціональної федерації.

Політичні ідеї І.Франка. Політична система і місце в ній держави, її походження, сутність і форми. Соціальна воля і державна влада. Ідея федеративної України і слов’янської федерації з участю України.

Леся Українка про роль народу в суспільстві, причини виникнення, суть і форми держави. Політична свобода і соціальна революція.Тема 10. Впливи консерватизму ХІХ століття на нові напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХХ ст

Суспільно-політичні наслідки першої буржуазно-демократичної революції1905-1907 рр. Українське національне питання в III і V Державній Думі. Перший проект автономії України в ХХ ст.

Створення українських партій: радикально-демократичної, селянського союзу,соціал-демократичної і народної. Основні цілі їх політичних програм.

Політичні погляди М.Грушевського. „Українське питання“ в трактовці М.Грушевського. Ідеї національно-територіальної автономії. ФедералізмМ.Грушевського і принцип децентралізма. Вплив українського консерватизму на формування ідей та принципів.Тема 11. Основні ідеї українського консерватизму ХІХ ст. у контексті державотворчого досвіду українства в  ХХ ст.

Еволюція поглядів М.Грушевського після жовтня 1917 р. Державно-правові погляди і утілення їх у IV Універсалі Центральної Ради. Проект Конституції УНР– „статут про державний устрій, права і вільності УНР“. Політичні погляди М.Грушевського в період примусової еміграції і після повернення до РадянськоїУкраїни.

Політичні погляди В.Винниченко, демократизм. Соціал-демократична модельнаціональної держави в програмі В.Винниченко. Його відношення до жовтневої революції 1917 р., до більшовизму, до Радянської України, до України в складі СРСР. Еволюція поглядів і політичні коливання.

Політична програма П.Скоропадського. Особливості його конституалізму.Ліберальна орієнтація конституційних проектів П.Скоропадського: закони про тимчасовий конституційний устрій України. Про гетьманську владу від 29 квітня1918 р.

Політичні погляди С.Петлюри.

Основні етапи еволюції політичної думки в Україні в радянський період. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. Прийняття КонституціїУкраїни (28.06.1996 р.).Тема 12 Сутність консервативного напрямку у політичній думці України

Сутність консервативного напрямку в становленні національної держави.

Ідеї представників українського консерватизму в  еміграції В. Липинського, С. Томашівського, В. Кучабського.

Аналіз української державності з точки зору монархічних традицій в історії УкраїниТема 13. Сутність національно-державного напрямку у політичній думці України

Головні політичні ідеї національно-державницького напрямку.

Проблема нації та її кордонів. С. Дністрянський, В. Старосольський, О. Бочковський про безумовне визнання права кожної нації на автономію і державну незалежність.

Особливості національного питання при становленні держави. Державний суверенітет. Національна самобутність. Держава – як квінтесенція національного розвитку.Тема 14 Політичні цінності крізь призму консерватизму

Політичні цінності ХІХ століття: людина, держава, нація. Засадничі аспекти європейського консервативного світогляду. Консерватизм у США. Самобутність українського консервативного мислення.

Детермінанти національного ренесансу. Аксіологічна складова ідеологічних доктрин консервативного напрямку. Етнічно-національні співвідношення в Україні.

Тема 15. Проблема співвідношення консервативної картини світу у контексті диверсифікації політичної дійсності

Процес «зіткнення ідеологій» та роль консерватизму. Поляризація політичних цінностей в умовах скорочення простір-часу. Критика цілісності ідеологічного конструкту консерватизму з позиції «різноманітності локального». Неоконсерватизм та його атрибути.

Елементи, що диверсифікують політичну дійсність та їхнє походження. Консерватизм супроти Лібералізму на «ринку ідеологій». Підхід «світ, що змінюється» та його консервативні стратегії.

Тема 16 Сучасні консервативні тенденції у світі та в Україні

Сучасні світові монархії: принципи структурування та деструкції. Консерватизм як стратегія розвитку громадянського суспільства. Нація – громада: локалізація державницьких стратегій.Україна: пострадянські дискурси та псевдо ідеології. Сучасні консервативні напрямки та формування зв’язків із їхніми джерелами. Атрибути влади та їхнє походження. Проблема державного суверенітету.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Формування консервативних доктрин


Тема 1.Предмет і методологія дослідження українського консерватизму ХІХ століття

6

2


4

Тема 2. Український консерватизм ХІХ століття: загальна характеристика, особливості, контекст.

6

2


4

Тема 3. Політико-правова ідеологія західноєвропейського консерватизму.


6

2


4

Тема 4. Витоки ідей консерватизму в  Україні

4

2


2

Разом – за модуль1

22

8


16

Змістовий модуль 2. Модерний консерватизм і політичний процес

Тема 5. Генезис консерватизму у політичних поглядах українських авторів ХІХ століття.

6

1


5

Тема 6. Розвиток ідей державності та їх впливи на становлення українського консерватизму ХІХ століття.

6

1


5

Тема 7. Розвиток ідей державності та їх впливи на становлення українського консерватизму ХІХ століття.


6

2


4

Тема 8. Специфіка українського консерватизму в першій половині ХІХ ст.

6

2


4

Тема 9. Український консерватизм в соціально-історичних умовах другої половини ХІХ ст.

6

2


4

Тема 10. Впливи консерватизму ХІХ століття на нові напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХХ ст

6

2


4

Тема 11. Основні ідеї українського консерватизму ХІХ ст. у контексті державотворчого досвіду українства в  ХХ ст.

6

2


4

Тема 12. Сутність консервативного напрямку у політичній думці України

6

2


4

Тема 13. Сутність консервативного напрямку у політичній думці України

6

2


4

Тема 14. Політичні цінності крізь призму консерватизму

6

2


4

Тема 15. Проблема співвідношення консервативної картини світу у контексті диверсифікації політичної дійсності

4

1


3

Тема 16. Сучасні консервативні тенденції у світі та в Україні

4

2


2Разом – зм. модуль 2.

62

22


40

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення І телебачення
Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма iconРобоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін
Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма iconЗашкільняк Леонід Опанасович робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма iconГалета Олена Ігорівна робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 «Філологія», спеціальністю 02030305 «Літературна...
Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма iconРобоча програма навчальної дисципліни «канонічне право»
Робоча програма з «Канонічного права» для студентів з напряму підготовки 030401 Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»...
Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма iconРобоча програма навчальної дисципліни політичний аналіз І прогнозування
Робоча програма “Політична влада” для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 030104 “Політологія”....
Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка