Видання, що надійшли до Наукової бібліотекиСторінка1/14
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0,71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки

у 4-му кв. 2010 р
Країнознавство 2

Хімія 2


Соціологія 2

Медицина 3

Інформаційне забезпечення медицини 3

Життя і діяльність вітчизняних діячів медицини 3

Охорона здоров’я 4

Медичні кадри 4

Перша допомога 5

Анатомія. Ембріологія 5

Фізіологія 6

Біохімія 7

Фізіологія окремих органів та систем 7

Гігієна і санітарія 7

Фармація 8

Фармакологія. Фармакодинаміка 9

Фармакотерапія. Хіміотерапія 10

Різні види лікування 10

Патологія 11

Онкологія 11

Патологічна анатомія 12

Патологічна фізіологія 12

Медична мікробіологія 12

Діагностика і семіотика 13

Лабораторні дослідження 13

Догляд за хворими 13

Роботи по клініці внутрішніх хвороб 14

Хвороби органів кровообігу 14

Хвороби серця 15

Хвороби кровоносних судин 16

Хвороби лімфатичної системи 17

Хвороби крові та органів кровотворення 17

Хвороби органів дихання 17

Хвороби органів травлення 18

Стоматологія 18

Хвороби шлунка, кишечника, печінки 19

Хвороби залоз внутрішньої секреції 20

Дерматологія 20

Хвороби сечостатевих органів 21

Хвороби органів руху 21

Невропатологія і психіатрія 22

Психіатрія 23

Інфекційні та паразитарні захворювання 23

Сімейна медицина 24

Хірургія 24

Ортопедія і травматологія 25

Часткова хірургія 26

Нейрохірургія 27

Хірургічне лікування окремих ушкоджень 27

Офтальмологія 28

Оперативна хірургія 28

Гінекологія і акушерство 28

Педіатрія 29

Судова медицина 29

Історія 29

Загальна економічна теорія 30

Страхування 30

Економіка торгівлі 30

Теорія політики. Політологія 31

Культура. Культурологія 31

Наука. Наукознавство 31

Вища освіта 31

Бібліотечна справа 32

Мовознавство. Мови світу 33

Фольклор. Фольклористика 34

Літературознавство 34

Мистецтво 34

Релігієзнавство 35

Філософія 35

Психологія 35

Бібліографічні покажчики 36

Довідкові видання 36
Країнознавство


26.89(4УКР)

М 74


Мовчан В.П.

Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села - історія України : історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / В. П. Мовчан, І. А. Нерубайський, В. Й. Олійник. - К. : КВІЦ, 2010. - 711 с. : цв.ил. 3300 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)26.89я2

С 83


Страны мира : справочник для эрудитов и путешественников / сост. С. Романенко. - Х. : Книжный клуб семейного досуга, 2005. - 384 с. : ил. 50000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


Хімія

54

S89


Strontium and Strontium Compounds / WHO, IPCS, IOMC. - [Geneva] : WHO, 2010. - 63 p. - (Concise International Chemical Assessment Document ; № 77)

Перевод заглавия: Стронций и его соединения

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Соціологія

60.5я7

С 69


Соціологія і психологія : навч. посіб. для студ.ВНЗ / Мін-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; ред. Ю. Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2009. - 759 с. - Бібліогр.: с. 736-752. - Імен. покаж.: с. 753-759

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Медицина


61(03)

В 75


Воронова М.Н.

Латинско-немецко-русский толковый словарь для стоматологов / М. Н. Воронова. - Днепропетровск : Инновация, 2010. - 76 с 150 экз.

Экземпляры: всего:50 - КХр(5), УчБ(45)61(07)(063)

П 11


Післядипломна медична освіта: досвід і перспективи : матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 85-річчю ХМАПО (2-3 жовтня 2008 року) / МОЗ України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти ; ред. О. П. Волосовець [та ін.]. - Х. : Оберіг, 2008. - 210 с 400 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Інформаційне забезпечення медицини

61:004

А 86


Артамонова Н.О.

Система інформаційного забезпечення медичної науки в Україні : монографія / Н. О. Артамонова ; Мін-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. - Х., 2010. - 370 с 300 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Життя і діяльність вітчизняних діячів медицини


61(092)

П 12


Павловський М.П.

На схрещених дорогах життя Софії Парфанович / М. П. Павловський, С. Й. Кухта ; Львів. Нац. Мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Кварт, 2010. – 33 с. : ил. – Бібліогр.: с. 32-33

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)


61(092)

Ф 33


Федорів Я.М.

_рофессор Олійник Степан Федорович – вчений, педагог, лікар / Я. М. Федорів, А. В. Магльований, В. С. Гриновець ; Львів. Нац. Мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Кварт, 2010. – 94 с. : ил. – Бібліогр.: с. 93-94 500 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)61(092)

Ж 71


Жизнь, отданная детям. К столетию со дня рождения профессора Руднева Ивана Михайловича / под общ. Ред.: В. Ф. Москаленко, Л. И. Чернышова ; редкол.: А. П. Волосовец, А. М. Руднев. – К. : Феникс, 2010. – 188 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

61(092)

С 50


Сміян І.С.

Життя єдине, світле, миле… (книга шістнадцята) / І. С. Сміян. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 143 с. : ил. 250 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)61(092)

Л 54


Лещенко И.Г.

Библиография и биография (пером и скальпелем) / И. Г. Лещенко ; Мин-во здравоохранения и социального развития РФ и Самарской области, Самарский военно-медицинский ин-т, Самарский обл. клинический госпиталь ветеранов войн, НИИ Международ. Центр по проблемам пожилых. – Самара : ООО Азимут, 2011. – 72 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)


61(092)

М 29


Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист / А. В. Магльований, В. А. Монастирський, В. В. Чоп’як [та ін.] ; МОЗ України, Львів. Нац. Мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Кварт, 2010. – 158 с. : ил. – Бібліогр.: с. 158 500 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

61(092)

М 42


Медицинская профессура СССР : краткое содержание и тезисы докладов научн. Конф. : апрель 2010г. / Рос. Акад. Мед. наук, Федеральное агенство по здравоохранению и социальному развитию, ГОУ ВПО Московская мед. акад. Им. И. М. Сеченова. – М. : Издательский дом «Русский врач», 2010. – 280 с 300 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

61(092)

З-11


Зіменковський Б.С.

_рофессор Кузьменко Леонід Миколайович – організатор львівської медичної школи середини XX сторіччя / Б. С. Зіменковський, А. В. Магльований, В. С. Гриновець ; Львів. Нац. Мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Кварт, 2010. – 83 с. : ил. – Бібліогр.: с. 83 500 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)
Охорона здоров’я


610

M46


Medical Devices: Managing the Mismatch : an outcome of the Priority Medical Devices project / WHO. – Geneva : WHO, 2010. – 129 p.

Перевод заглавия: Медицинские приборы

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)
610

W64


WHO Study Group on Tobacco Product Regulation : report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation : third report of a WHO study Group / WHO. – [Geneva] : WHO, 2009. – 41 p. – (WHO Technical Report Series ; № 955)

Перевод заглавия: Исследовательская группа ВОЗ по регулированию табачных изделий.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)
610

I-58


Increasing Access to Health Workers in Remote and Rural Areas Through Improved Retention : global policy recommendations. – [Geneva] : WHO, 2010. – 72 p.

Перевод заглавия: Повышение доступности медицинской помощи в отдаленных и сельских районах путем улучшений условий труда.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

610

E33


Eguity, Social Determinants and Public Health Programmes / WHO ; ed.: E. Blas, A. S. Kurup. – [Geneva] : WHO, 2010. – 291 p.

Перевод заглавия: Права, социальные факторы и программы в области здравоохранения

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

610.2(И)

З-46


Здоровье и системы здравоохранения : Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2009 г. / Всемирная организация здравоохранения. – Копенгаген, 2009. – 205 с. – Библиогр. В конце глав

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)Медичні кадри


610.25

M46


Measuring Health Workforse Inequalities: methods and application to China and India : отчет / WHO. - [s. l.] : WHO, 2010. - 32 p.

Перевод заглавия: Определение различий в работе медперсонала на примере Китая и Индии

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

610.25 (02)

Т 36


Тестовый контроль знаний по курсу "Деонтология в медицине". Модуль 1. Роль, содержание и задачи медицинской деонтологии на современном этапе развития общества / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т ; сост.: О. Н. Ковалева, Н. А. Сафаргалина-Корнилова. - Х. : ХНМУ, 2010. - 31 с 150 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

610.25 (02)

Т 36


Тестовий контроль знань з курсу за вибором "Деонтологія в медицині". Модуль 1. Роль, зміст і завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства / МОЗ України, Харк. держ. мед. ун-т ; упоряд.: О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова. - Х. : ХНМУ, 2010. - 32 с 150 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)Перша допомога


610.8

E50


Emergency Medicine. Vol. 1 / ed.: H. L. May, R. V. Aghababian, G. R. Fleisher. - 2nd ed. - Boston ; Toronto : Little Brown&Co, 1992. - 1068 p. + index

Перевод заглавия: Неотложная медицина.

Экземпляры: всего:8 - КХр(8)


Анатомія. Ембріологія


611(02)

А 64


Анатомія людини : у трьох томах / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. І. Парахін . – Вінниця : Нова книга. – 2006. – ISBN 966-382-022-5

Т. 3. – 2009. – 375 с. : цв.ил. – Бібліогр.: с. 374-375 4000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

611(02)

B10


B D Chaurasia’s Human Anatomy : regional and applied dissection and clinical. Vol. 2 : Lower Limb & Pelvic. – 4th ed. – New Delhi ; Bangalore : CBS Publishers & Distributors, 2004. – 430 p.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

611(02)

В 67


Волковой В.А.

Анатомія людини : підручник / В. А. Волковой, Л. М. Малоштан ; МОЗ України, Нац. Фармацевтичний ун-т. – Х. : БУРУН і К, 2010. – 335 с. : цв.ил. – Бібліогр.: с. 329. – Предм. Покаж.: с. 326-328 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)611(02)

Ш 23


Шапаренко П. П. Анатомія людини : підручник для студ. Мед. ВНЗ :у 2-х т. / , П. П. Шапаренко, Л. П. Смольський ; ред. П. П. Шапаренко. – К. : Здоров'я. – 2003

Т.1. – 2003. – 372 с. : ил. 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)611(02)

S88


Strete D.

An Atlas to Human Anatomy / D. Strete, C. H. Creek. – 1st ed. – Boston ; Burr Ridge : McGraw-Hill, 2000. – 200 p.Перевод заглавия: Атлас анатомии человека

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

611(02)

D80


Drake R. L.

Gray’s Anatomy for Students : учебник / R. L. Drake, A. W. Vogl, A. W. M. Mitchell ; ill.: R. Tibbitts, P. Richardson. – 2nd ed. – Philadelphia : Elsevier, 2010. – 1103 p. : il.Перевод заглавия: Анатомия Грейса для студентов.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

611(02)

P92


Prives M. Human Anatomy / M. Prives, N. Lysenkov, V. Bushkovich ; transl. from Russian A. Aksenov. – Moscow : Mir Publishers. – 1985

Vol. 2. : The Science of the Vessels. The Science of the Nervous System. The Science of the Sensory Organs. – 439 p.

Перевод заглавия: Наука о сосудах. Наука о нервной системе. Наука о сенсорных органах.

Экземпляры: всего:3 – КХр(3)

611(02)

A53


Anatomical terminology : [textbook for practical lessons for _tudents having higher Medical education in English] / KHSMU ; comp. I. R. Ionenko. – Kharkiv : KhNMU, 2005. – 36 p.

Перевод заглавия: Анатомическая терминология.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

611(063)

М 80


Морфогенез органов и тканей под влиянием экзогенных факторов : матер. Симпозиума 7-9 октября 2010 г. Секция «Экспериментальная анатомия», посвященная 120-летию со дня рождения проф. Виктора Владимировича Бобина / МОЗ Украины, ГУ Крым. Гос. Мед. ун-т им. С. И. Георгиевского. – Симферополь ; Алушта, 2010. – 207 с. : ил. 120 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

611(063)

А 43


Актуальные вопросы морфологии : III съезд анатомов, гистологов и эмбриологов Украины. – Черновцы, 1990. – 384 с 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

611.013

С 77


Старченко И.И.

Морфологическая характеристика динамики топологических преобразований зародышевых структур зубных зачатков во внутриутробном развитии человека : дис. … д-ра мед. наук : 14.03.01 / И. И. Старченко ; МОЗ Украины, Высшее гос. Учебное заведение Украины Укр. Мед. стомат.акад. – Полтава, 2010. – 346 с. – Библиогр.: с. 320-346.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)


611.7(02)

S86


Stone R. J.

Atlas of Skeletal Muscles : атлас / R. J. Stone, J. A. Stone. – 4th ed. – Boston ; Burr Ridge : McGraw-Hill, 2003. – 217 p. : il.Перевод заглавия: Атлас скелктных мышц.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

611.8

Л 56


Ликвор как гуморальная среда организма / В. С. Пикалюк, Е. Ю. Бессалова, В. В. Ткач (мл.) [и др.]. – Симферополь : ИТ АРИАЛ, 2010. – 191 с 300 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)Фізіологія


612(02)

G92


Guyton A. C.

Textbook of Medical Physiology : учебник / A. C. Guyton. – 8th ed. – Philadelphia ; London : W. B. Saunders Company, 1991. – 1014 p. : il.Перевод заглавия: Учебник по медицинской физиологии

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

612(02)

Ф 50


Физиология человека: в 2-х т. : учеб. Для студ. Мед. вузов / Н. А. Агаджанян [и др.] ; ред.: В. М. Покровский, Г. Ф. Коротько. – М : «Медицина». – 2001. – (Учеб. Лит. Для студ. Мед. вузов)

Т.ІІ. – 2001. – 368 с. : ил. – Библиогр.: с.340-347 . – Предм. Указ.: с. 348-364. 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)


Біохімія


612.015(02)

B60


Biological and Bioorganical Chemistry : teaching textbook / A. A. Mardashko, L. M. Mironovych, G. F. Stepanov, O. V. Storchilo. – Kyiv : Caravela, 2010. – 240 p.

Перевод заглавия: Биологическая и биоорганическая химия.

Экземпляры: всего:3 – КХр(3)

612.015(02)

М 54


Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з біологічної хімії / МОЗ України, Харк. Нац. Мед. ун-т; упоряд. О. А. Наконечна, С. О. Стеценко, В.І. Жуков, М. Г. Щербань. – Х. : ХНМУ. – 2010

Ч. 2. – 2010. – 88 с 300 экз.

Экземпляры: всего:285 – КХр(5), УчБ(280)

612.015(02)

Б 63


Биологическая химия : учебник / Л. Н. Воронина, В. Ф. Десенко, Н. Н. Мадиевская [и др.] ; под ред. Л. Н. Ворониной ; МОЗ Украины, Укр. Фармацевтическая Академия. – Х. : Основа : Изд-во УкрФА, 1999. – 639 с 2000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)
612.015(02)

М 54


Методические аспекты изучения состояния антиоксидантной системы организма и уровня перекисного окисления липидов : метод. Рек. Для докторантов, аспирантов, магистров, исполнителей НИР / МОЗ Украины, Харьк. Гос. Мед. ун-т ; сост. Н. Г. Щербань [и др.]. – Х. : ХГМУ, 2004. – 39 с. – Библиогр.: с. 36-38 300 экз.

Экземпляры: всего:3 – КХр(3)


Фізіологія окремих органів та систем


612.1(02)

G18


Garbuzova V. Yu.

Physiology of the Blood : educational book / V. Yu. Garbuzova. – Sumy : Sumy State University, 2010. – 165 p.Перевод заглавия: Физиология крови

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)
612.6(02)

М 42


Медицинская генетика : учеб. Для студ. Мед. вузов / Е. Я. Гречанина, Г. Хоффманн, С. А. Моисеенко [и др.] ; ред.: Е. Я. Гречанина, Р. В. Богатырева, А. П. Волосовец. – К. : Медицина, 2010. – 550 с. : ил.

Экземпляры: всего:6 – КХр(6)Гігієна і санітарія

613

T44


The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009 / WHO, IPCS, IOMC. - [Geneva] : WHO, 2010. - 78 p.

Перевод заглавия: Рекомендуемая ВОЗ классификация пестицидов по видам опасности и руководство по классификации 2009

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613.1

Щ 61


Щербань Н.Г.

Оценка рисков здоровья населения опасных отходов (биохимические аспекты) : монография / Н. Г. Щербань, В. И. Жуков, В. В. Мясоедов ; МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т. - Х. : ФЛП Вировец А.П., 2010. - 154 с 300 экз.

Экземпляры: всего:300 - КХр(5), УчБ(295)


613.1(02)

К 49


Клименко М.О.

Моніторинг довкілля : практикум : навч. посібник / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. - К. : Кондор, 2010. - 284 с 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)613.2

H84


How to Integrate Water, Sanitation and Hygiene into HIV Programmes / WHO, USAID. - [Geneva] : WHO, 2010. - 113 p.

Перевод заглавия: Как интегрировать вопросы водоснабжения, санитарии и гигиены в программы по ВИЧ

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613.2

E94


Evaluation of Certain Food Additives : seventy-first report of the Joint FAO/WHO Expert Committy on Food Additives / FAO, WHO. - [Geneva] : WHO, 2010. - 80 p. - (WHO Technical Report Series, № 956)

Перевод заглавия: Оценка пищевых добавок.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconБібліографія просвітницької роботи наукової бібліотеки хну за 2002-2007 роки
В брошурі розкривається просвітницька робота наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconВидання Вадима Модзалевського з колекції наукової бібліотеки Національного музею Тараса Шевченка
Тут зберігаються раритетні прижиттєві видання творів Тараса Шевченка та його сучасників І прижиттєві публікації поета в збірниках...
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconНайвідоміші бібліотеки України
Сучасні бібліотечні колекції Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни
Усі документи (книги, брошури, журнали та ін.), що надійшли до фонду шкільної бібліотеки, обов'язково опрацьовуються
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconНових надходжень
Пропонуємо Вам ознайомитися з інформаційним покажчиком нових видань, що надійшли до районної бібліотеки у І кварталі 2013 року
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconПлан Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки
Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconПолонська централізована бібліотечна система Методично-бібліографічний відділ Бюлетень за ІІІ квартал 2012 року
Пропонуємо Вам ознайомитись з новими виданнями, які надійшли у бібліотеки Полонського району
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconКнижкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Книжкові джерела біо-бібліографістики Івано-Франківщини у фондах наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені...
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка