Видатні економіко-географи світуДата конвертації22.10.2017
Розмір75 Kb.

Видатні економіко-географи світу.

Кожна наука пишається іменами вчених, дослідників, які своєю кропіткою працею формують її суспільний імідж, підносять соціальний престиж. Розвиток соціально-економічної географії в різних країнах проявляється по-різному: протягом останніх століть сформувалися національні наукові школи: німецька, французька, британська, російська, американська. Відомі світові й імена українських економіко-географів.НАУКОВІ ШКОЛИ ЄВРОПИ. Великий внесок у розвиток соціально-економічної географії світу зробили німецькі вчені. Одним із фундаторів сучасної західної географії є Карл Ріттер (1779–1859).

http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image004.gif

Він розглядав Землю як «спільний дім людства», розкриваючи географічні особливості взаємозв’язку людини і природи. Учений вивчав географічне положення, конфігурацію, величину та взаєморозташування країн, намагаючись з’ясувати просторові закономірності. К. Ріттер заснував Німецьке географічне товариство. Фундатором антропогеографії і геополітики вважають Фрідріха Ратцеля (1844–1904).http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image006.gif

Він обстоював таку ідею: держава є організмом, що розвивається, старіє і помирає. Закони цього розвитку залежать від географічних чинників. Світогляд Ф. Ратцеля ґрунтувався на еволюціонізмі і дарвінізмі. Принцип виживання найсильнішого він переносив на держави і народи.http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image008.gif

Вальтер Кристаллер (1893–1969) – автор теорії центральних місць, згідно з якою існує оптимальна каркасно-мережева структура населених пунктів, що забезпечує доступ до об’єктів сфери послуг, максимально швидке переміщення між містами та ефективне управління територією. «Решітка Кристаллера» – одна з перших просторових моделей організації суспільства, яка широко використовується у сучасних дослідженнях.

 


http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image010.gif

Август Льош (1906–1945), взявши на озброєння теорію центральних місць, сформулював концепцію економічного ландшафту – моделі ринкової рівноваги, в якій визначальним чинником є зони збуту підприємств, що формують мережу економічних районів з вузлами в містах (ідеальною формою такої мережі учений вважав шестикутні стільники). Ідеї німецьких учених зумовили розвиток економічної географії в усьому світі на десятки й навіть сотні років, їх наукові напрацювання успішно застосовуються й нині.

 
http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image012.gif

Серед видатних географів Великої Британії слід згадати Хелфорда Маккіндера (1861–1947), який увів поняття «хартленд» – серцевинна земля, що активно вживається і в сучасній геополітиці.

 

http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image014.gif

Найбільш помітна постать серед французьких географів – Елізе Реклю (1830–1905). Він був блискучим країнознавцем: побував майже в усіх країнах світу і написав 19 - томну працю «Земля і люди», яка свого часу претендувала на повний географічний опис земної кулі. Кожний том мав обсяг близько 900 сторінок, містив численні карти, малюнки, креслення (учений працював над нею 20 років). Український учений Михайло Драгоманов на прохання Е. Реклю написав до 7 тому розділ про Україну.

 

http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image016.gif

З кінця ХІХ ст. почала формуватися й українська національна географія. Світову славу здобув український учений Степан Рудницький (1877–1937). Він  зробив великий внесок у суспільну географію, вітчизняну політичну географію та геополітику: розкрив специфіку геополітичного положення України, обґрунтував її місце серед країн Євразії та в світі, довів необхідність організації Балтійсько-Чорноморського союзу країн з участю України. Його ідеї і концепції не втратили своєї актуальності й нині. Ім’я Володимира Кубійовича (1900–1985) пов’язане з дослідженнями в галузі географії людини. Віктор Юрківський (1927-2004) – професор, знаний в Україні і за її межами країнознавець, автор  «Регіональної економічної і соціальної географії зарубіжних країн», довідника «Країни світу»; Борис Яценко (нар. 1942) – чи не єдиний в Україні географ-сходознавець, учений з енциклопедичною ерудицією, автор «Політичної географії», «Економічної географії зарубіжних країн», керівник авторського колективу шкільного підручника з економічної і соціальної географії зарубіжних країн, який з’явився на початку ХХІ ст.

 

Видатний учений-енциклопедистУкраїнський географ Степан Рудницький здобув вищу освіту в університетах Львова, Відня (Австрія) і Берліна (Німеччина). Він був не тільки ученим-енциклопедистом, а й поліглотом: свої праці писав не лише українською мовою, а й німецькою, польською, чеською, російською та ін. Його книжки видавали в Австрії, Німеччині, Швеції, США, Італії, Франції, Угорщині, Румунії, Швейцарії. Наш співвітчизник став членом багатьох європейських географічних товариств.

 

РОСІЙСЬКА НАУКОВА ШКОЛА. Російські економіко-географи залишили глибокий слід в історії географічної науки і продовжують працювати над розв’язанням нагальних проблем сучасності.

 

http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image020.gif

Івана Вітвера (1891–1966) – з повним правом вважають засновником радянської наукової школи соціально-економічної географії зарубіжного світу і країнознавства. Він – автор підручників з економічної географії зарубіжних країн, які багаторазово перевидавалися і були «настільною» книгою кількох поколінь. Володимир Максаковський (нар. 1924) – один із провідних країнознавців, розробник і дослідник структури географічної культури, яка, на його думку, складається з кількох компонентів: географічної картини світу, географічного мислення, методів географії, мови географії.

 

АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКА НАУКОВА ШКОЛА. У середині ХІХ ст. у повну силу про себе заявляє ще один осередок світової географічної думки – США. Всесвітню відомість набув часопис Національного географічного товариства «National geographic Magazine» («Національний географічний журнал»), заснований у 1888 р. Нині під назвою «National geographic» він «переступив» державні кордони і перетворився на явище глобальної географічної культури.

Географія у США та Канаді з часу зародження мала чітку практичну скерованість. У 1950-их роках у США була започаткована школа регіональних наук – синтез географії та економіки. Її фундатор – Уолтер Ізард(нар. 1919) наголошував на посиленні регіонального підходу при вивченні проблем економічного і соціального розвитку, спрямовував наукові зусилля на розробку нових методів досліджень та створення сучасної теорії розміщення продуктивних сил.

Представником нового покоління вчених, які поєднують економічні та географічні підходи при дослідженні проблем розвитку світового господарства є Пол Кругман (нар. 1953), який проаналізував моделі міжнародної торгівлі та розробив нові принципи економічної географії. Учений дослідив механізм дії у сучасній економіці, особливо у міжнародній торгівлі, принципу «зростаючих прибутків», згідно з яким затрати на одиницю продукції зменшуються із збільшенням масштабів виробництва. Учений фактично «відкрив» з якісно нових позицій економічну географію як науку. «Відкриття» було таким несподіваним і важливим, що у вжитку з'явився термін «нова економічна географія». За ці дослідження П.Кругману присуджена Нобелівська премія за 2008 р.

 

Запитання і завдання

1.    Розкажіть про дослідження німецьких учених у галузі соціально-економічної географії світу.http://ukrmap.su/program2010/g11/g10-11_2_files/image021.jpg

2.    Який внесок у розвиток соціально-економічної географії світу зробив французький учений ЕлізеРеклю?

3.    З іменами яких учених пов'язаний розвиток соціально-економічної географії світу в Україні?

4.    Що вам відомо про економіко-географічні дослідження П. Кругмана?

5.    Користуючись додатковими джерелами інформації, підготуйте повідомлення про одного з видатних економіко-географів.

 

Книжкова полиця

1. Географ-академік Степан Рудницький: Видатні постаті Тернопілля / Упор. І. Дітчук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007.

2. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. – М.: Прогресс, 1988.

3. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. – М.: МГУ-ЮНИТИ, 1997.

4. Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней. – М.: Мысль, 1985.

5. Шаблій О. І. Академік Степан Рудницький – фундатор української географії. – Львів–Мюнхен: Львів. держ. ун-т, 1993.

 

Шукайте в Інтернеті

1. http://uk.wikipedia.org/wiki

2. http://geosite.com.ua

3. http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia4. http://news.yandex.ru/people/krugman_pol.html

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Видатні економіко-географи світу iconУрок №8 9 Географічні дослідження на території України
Видатні вчені –географи XIX – XX ст та їх внесок у розвиток географічної науки України
Видатні економіко-географи світу iconМета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни
Обладнання: політична карта світу, фізична й економічна карти Індії, фотоілюстрації історичних пам'яток, презентація
Видатні економіко-географи світу icon"Біографія Рене Декарта" студентки І курсу Економіко-правового інституту спеціальність "менеджмент організацій" група 102 Попелянської Надії
Презентація з вищої математики на тему "Біографія Рене Декарта" студентки І курсу Економіко-правового інституту спеціальність "менеджмент...
Видатні економіко-географи світу iconПроект «Учені– географи Сумщини»
Керівник проекту: Бочерова Ірина Миколаївна, вчитель географії Новгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тростянецької...
Видатні економіко-географи світу iconНавчальний посібник для студентів економічних та економіко-географічних фахів вищих навчальних закладів

Видатні економіко-географи світу iconУрок 15. Тема. Поліхудожній образ світу
Мета: Поглибити знання учнів про поліхудожній образ світу. Розвивати культуру мислення. Виховувати естетичне сприйняття навколишнього...
Видатні економіко-географи світу icon«Видатні сини України в ракетно- космічній галузі»
Сценарій виховного заходу присвячений до Дня космонавтики на тему: «Видатні сини України в ракетно-космічній галузі»
Видатні економіко-географи світу iconА. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект

Видатні економіко-географи світу iconСловник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід Кусик
Економічна теорія – основа політики, a основою суспільства залишаються політика та мораль наша колективна воля та інші приватні системи...
Видатні економіко-географи світу iconТема: Практичне заняття. Відлік часу в історії стародавнього світу
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка