Відділ бібліотекознавстваСкачати 344,26 Kb.
Дата конвертації29.09.2017
Розмір344,26 Kb.


.

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА


Відділ бібліотекознавстваАНОТОВАНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

ПОКАЖЧИК ЛІТЕРАТУРИ

З ПРОБЛЕМ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА,

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА ТА

КНИГОЗНАВСТВА

Випуск 2. 2009 р.

Львів-2009
.
Анотований бібліографічний покажчик літератури за 2009 рік з проблем бібліотекознавства, бібліографознав­ства та книгознавства містить анотовані аналітичні описи матеріалів з фахових періодичних видань: „Бібліотечний вісник”, „Вісник Книжкової палати”, „Вестник Библиотеч­ной Ассамблеи Ев–разии”, „Библиотечное дѣло”, „Библио­тека”, Библиотековеде–ние”, ”Бібліотечний Форум Укра­їни”, “Науково-технічна ін–формація”, «Бібліотекознавство. Документознавство. Інфор–мологія», «Научные и техничес­кие библиотеки» та наукового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», які надійшли до відділу бібліотеко–знавства Львівської на­ціональної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у 2008-2009 pp.

Матеріали розміщені за розділами УДК. В кінці випус–ку подається алфавітний покажчик авторів.

Розрахований на наукових працівників у галузі бібліо–текознавства, бібліографознавства та книгознавства, спів–робітників бібліотеки, а також викладачів і студентів спе–ціальних навчальних закладів.

Укладач В. О. МудрохаВідповідальний редактор Л. В. Сніцарчук
Інформація
1. Давидова І. О. Моніторинг бібліотекознавчих пуб–лікацій у журналі «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» / І. О. Давидова // Бібліотекознавство. Доку–ментознавство. Інформологія. — 2009. — № 1. — С. 8–14.

Проаналізовано низку бібліотекознавчих публікацій журналу за 2004—2008 рр., присвячених розгляду питань інформати–зації бібліотек України.
2. Дурєєва Т. А. Інформатизація бібліотечної сфери в умовах розвитку технологій інформаційного суспільства / Т. А. Дурєєва // Вісник Харківської державної академії куль–тури. — Х., 2009. — Вип. 24. — С. 145–156.

Розглядаються технології інформаційного суспільства та їх вплив на бібліотечно–інформаційну сферу.
3. Шейко В. Культурологічно–глобалізаційні процеси в сучасному інформаційному полі України / В. М.  Шейко // Віс–ник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 26. — С. 4–30.

Досліджується генезис та процес формування глобалізації як економічного та соціокультурного явища.
4. Шейко В. М. Формування концептуальних основ гло–балізації як соціокультурного явища / Василь Шейко // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 7. — С. 44–47.

Аналізуються процеси формування в сучасному інформа–ційному полі культурології як науки в умовах глобалізаційно–цивілізаційної еволюції.
Друк загалом. Книгознавство
5. Бездрабко В. Модерний факт документознавчої «ча–сописної науки» / В. Бездрабко // Бібліотечна планета. — 2009. — № 1. — С. 17–20.

Висвітлено історію створення і розкрито зміст фахового часопису «Бібліотекознавство. Документознавство. Інфор–мологія». Проаналізовано тематику періодичного видання.
6. Романовський В. С. Походження і функціонування терміна «пам’ятка історії і культури» / В. С. Романовський // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 32–40.

Досліджено етимологію поняття «пам’ятка історії і куль–тури» та висвітлено його використання в контексті історії охорони пам’яток культури.
7. Цукерблат Д. М. Библиотеки — гаранты доступа к национальной интеллектуальной собственности / Д. М. Цукер–блат // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 65–70.

Автор пропонує шляхи забезпечення доступу користувачів до об’єктів інтелектуальної власності та розглядає мож–ливості регулювання авторських прав у бібліотечній діяль–ності.

Історія книги
8. Зборовець І. В. І. Я. Каганов як історик української книги / І. В. Зборовець // Вісник Харківської державної ака–демії культури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 94–102.

Розглядається наукова діяльність відомого дослідника укра–їнських стародруків XV–XVII ст. І. Я. Каганова.
9. Міщук С. М. Харківські вчені-археографи та книго–знавці (кінець XIX – початок XX ст.) / С. М. Міщук // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 102–110.

Висвітлюється місце і роль харківських учених М. Г. Халан–ського, Є. К. Рєдіна, М. Ф. Сумцова в дослідженнях рукопис–них книжкових пам’яток України.

Науково–дослідна робота в галузі бібліотекознавства
10. Бейліс Л. Бібліотека як складова соціальнокому–нікативної системи / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. — 2008. — № 2. — С. 6–8.

Автор, cпираючись на окремі поняття соціолінгвістики, розглядає бібліотекознавство в контексті дисциплін соці–ально–комунікативного типу.
11. Ванеев А. Н. Об объекте и предмете библиотеко–ведческих исследований / А. Н. Ванеев, В. С. Крейденко // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 3–6.

Запропоновано визначення об’єкта та предмета бібліо–текознавчого дослідження.
12. Вахнован В. Методологічні та соціокультурні ас–пекти становлення бібліотечної соціології в Україні / Вікторія Вахнован // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 9. — С. 40–42.

Розглядаються проблеми формування бібліотечної соціології як галузi соціологічної науки.
13. Езова С. А. Библиотечное общение в ракурсе мыс–лительной деятельности библиотекаря / С. А. Езова // Библио–сфера. — 2009. — № 3. — С. 10–15.

Висвітлюються різні шляхи формування мислення бібліо–течного фахівця при спілкуванні з користувачами бібліотек.
14. Кобєлєв О. Інформаційна аналітика як складова системи діагностики діяльності бібліотек / Олексій Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 8. — С. 17–20.

Визначається сутність організаційної діагностики та перс–пективи і можливості її використання як інформаційно-аналітичної складової діагностики результатів діяльності бібліотек.
15. Кожевникова Л. А. Методология регионального биб–лиотековедения: проблемы и перспективы / Л. А. Кожевникова // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 7–9.

Аналізується соціально-професійний статус та досліджу–ються проблеми і перспективи регіонального бібліотеко–знавства.
16. Полтавська О. І. Організація та соціальний інсти–тут: проблема співвідношення понять / О. І. Полтавська // Віс–ник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 75–80.

Пропонуються критерії розмежування понять «організація» і «соціальний інститут» у контексті розвитку бібліотеко–знавства.
17. Солонська Н. Міжнародний електронний каталог пам’яток бібліотечно–інформаційної культури в контексті інформаційної цивілізації / Н. Солонська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 223–230.

На прикладі Бібліотеки Ярослава Мудрого історико-бібліотечне памяткознавство розглядається як спеціальна історична дисципліна, спрямована на ґрунтовне вивчення минулого цивілізацій і народів.

Веб–сайт бібліотек. База даних бібліотек
18. Канн С. К. Особенности индексирования ресурсов библиотечного сайта роботами поисковых машин / С. К. Канн // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 56–58.

Автор аналізує доступ пошукових машин до двох типів ре–сурсів, які оновлюються на постійній та нерегулярній основі. Дослідження дозволяє визначити місце ресурсів бібліотеч–них сайтів у загальному веб-просторі.
19. Кулёва О. В. Обзор основных направлений иссле–дований сайтов библиотек / О. В. Кулёва // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 59–64.

Пропонується огляд наукових досліджень бібліотечних сайтів.
20. Чабан І. Проблеми забезпечення цілісності баз даних читачів / Ірина Чабан // Бібліотечний форум України. — 2009. — № 3. — С. 21–24.

Окреслено коло проблем забезпечення цілісності баз даних автоматизованих інформаційних систем і методів вирішен–ня цих проблем. Висвітлено досвід забезпечення цілісності бази даних відомостей про читачів на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації
21. Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно–інформаційної освіти / Наталія Демчук // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 4. — С. 15–20.

Розглянуто зміст і значення теорії бібліопсихології для сис–теми реформування вищої бібліотечно–інформаційної ос–віти. Обґрунтовано потребу запровадження теоретико–методологічних комплексів навчальних дисциплін у систему вищої професійної освіти.
22. Домбровская И. В. Соотношение мотивационных факторов и уровня креативности в профессиональном раз–витии работников библиотек / И. В. Домбровская // Библио–сфера. — 2009. — № 3. — С. 35–38.

Висвітлюється взаємозв’язок між обґрунтуванням діяль–ності та поведінкою бібліотечного працівника. Характери–зуються моделі його поведінки та рівні розвитку креатив–ного мислення.
23. Коваленко І. П. Правовий контекст підготовки фа–хівців бібліотечноінформаційного профілю / І. П. Коваленко // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 24. — С. 130–137.

Розглядається проблема оптимізації процесу правової підго–товки майбутніх фахівців бібліотечно–інформаційного про–філю у вищих навчальних закладах.
24. Макеєва І. Кадри бібліотек вищих шкіл як об’єкт вивчення (на прикладі Дніпропетровського регіону) / Ірина Макеєва // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознав–ство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — Львів, 2008. — Вип. 3. — С. 200–208.

Розкрито напрями змін, що сталися у кількісному та якіс–ному складі кадрів бібліотек вищих шкіл Дніпропетровського регіону за останні п’ять років. Визначено коло чинників, що впливають на розвиток професійно-кваліфікаційної струк–тури та штатного розпису бібліотек.
25. Макеєва І. Психологічні основи використання тех–нічних засобів навчання майбутніх бібліотекарів / Ірина Макеєва // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 4. — С. 21–22.

Висвітлюються психологічні основи використання технічних засобів у галузі підвищення кваліфікації співробітників біб–ліотек.
26. Макеєва І. І. Семінар як форма підвищення інфор–маційнобібліографічної кваліфікації співробітників бібліотек ВНЗ / І. І. Макеєва // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 24. — С. 138–145.

Розглядаються визначення, типи, види семінарів для спів–робітників бібліотек вищої школи.
27. Матвеев М. Ю. Изучение имиджа библиотек и библиотекарей в прессе: отечественный и зарубежный опыт / М. Ю. Матвеев // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 10. — С. 12–27.

Аналізуються публікації, присвячені іміджу бібліотек та бібліотечних працівників зокрема.
28. Орлов В. В. PR–служба библиотеки: организационно-правовой аспект / В. В. Орлов // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 79–84.

Визначається місце і статус PR–служби у структурі біб–ліотек. Запропоновані посадові інструкції працівників цього структурного підрозділу.
29. Павлюк В. Н. Профессиональное чтение в непре–рывном образовании как способ повышения квалификации библиотекаря (по материалам исследований) / В. Н. Павлюк // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 39–44.

Висвітлено роль професійного читання в процесі підвищення кваліфікації та безперервної освіти.
30. Пяткова И. Актуальные проблемы повышения ква–лификации сотрудников вузовских библиотек в условиях внедрения инновационных технологий / Ирина Пяткова // Біб–ліотечний форум України. — 2009. — № 3. — С. 36–40.

Розглядаються чинники, що впливають на професійну підго–товку бібліотечних фахівців.
31. Соколов А. В. Аннигиляция библиотечной школы / А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 9. — С. 60–68.

Аналізуються об’єктивні та суб’єктивні причини кризи біб–ліотечної освіти.
32. Шевченко І. Нові підходи до організації підвищен–ня кваліфікації бібліотекарів: розвиваємо дистанційне навчан–ня / Ірина Шевченко // Бібліотечний форум України. — 2009. — № 3. — С. 32–35.

Порушено питання використання дистанційного навчання у процесі підвищення кваліфікації працівників бібліотек.
33. Шейко В. Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 8. — С. 22–26.

Висвітлюється історія, проблеми та науково-дослідницька діяльність провідного центру вищої культурологічно-мис–тецької і бібліотечно-інформаційної освіти — Харківської державної академії культури.
34. Шейко В. М. Тенденції розвитку Харківської дер–жавної академії культури напередодні 80-річчя свого функціо–нування / В. М. Шейко // Вісник Харківської державної акаде–мії культури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 4–17.

На прикладі Харківської державної академії культури окрес–лено тенденції розвитку та наводиться загальна характе–ристика еволюції вищих навчальних закладів культури пост–радянської доби.

Бібліотечна стандартизація
35. Перелік стандартів з довідковоінформаційної, біб–ліотечної та видавничої справи (станом на 01.07.2007 р.) // Бібліотечна планета. — 2008. — № 2. — С. 39–40.
36. Про набуття чинності нового національного стандарту // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 5. — С. 26–27.

Подано структуру ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стан–дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та прави–ла складення», який набув чинності з 1 квітня 2008 року.

Бібліотечна термінологія
37. Асєєв Г. Методологія створення сховищ даних: стандарти та моделювання / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 5. — С. 30–32.

Представлено основну частину термінології, уживаної при створенні електронних сховищ даних. Розглянуто стандарти моделей сховищ даних, названих схемами «зірка» і «сніжинка».
38. Стрішенець Н. Розвиток бібліотечного фонду в часи змін / Надія Стрішенець // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 5. — С. 21–26.

Розглянуто терміни «розвиток (бібліотечного) фонду; фор–мування (бібліотечного) фонду» як центральні поняття процесу комплектування.
39. Стрішенець Н. В. Координація комплектування у американському бібліотекознавстві / Н. В. Стрішенець // Біб–ліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 2. — С. 49–54.

За результатами аналізу американських бібліотекознавчих джерел автор визначає поняття «координоване (кооперова–не) формування фондів».

Функції бібліотек. Призначення.

Суспільна корисність
40. Вахнован В. Ю. Історія формування організаційної структури соціологічної служби з вивчення читання в бібліотеках України / В. Ю. Вахнован // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 2. — С. 59–64.

Розглядається аспект формування в бібліотеках України ві–домчої мережі соціологічної служби з вивчення читання.
41. Колесникова Т. Сучасні бібліотечноінформаційні міфи: спостереження практика / Тетяна Колесникова // Бібліо–течний форум України. — 2009. — № 3. — С. 2–7.

Сформульовано окремі бібліотечно–інформаційні міфи, розглянуто процеси міфотворення та проаналізовано результати соціологічних досліджень щодо стану бібліотечної справи.
42. Кучерова О. М. Формування бібліотечного просто–ру: соціокультурний підхід / О. М. Кучерова // Вісник Харків–ської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 24. — С. 164–172.

Висвітлено роль бібліотеки в соціальному просторі культу–ри. Бібліотечна діяльність розглянута як процес синерге–тичного засвоєння культури соціального простору.
43. Мокшанова Е. В. Культурная среда библиотеки как ресурс поликультурного общества / Е. В. Мокшанова // Библио–сфера. — 2009. — № 3. — С. 25–28.

Аналізуючи термінологічні поняття «культурне середови–ще», «соціальне середовище» та «бібліотечне середовище», висвітлюється роль бібліотеки як ресурсу полікультурного середовища.
44. Мокшанова Е. В. Культурная среда библиотеки: интерпретация понятия как ресурс поликультурного общества / Е. В. Мокшанова // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 9. — С. 68–73.

Розкривається зміст культурного середовища бібліотеки та висвітлюється її роль як ресурсу полікультурного сере–довища.
45. Шемаєва Г. В. Місце бібліотеки в системі наукової комунікації в контексті коеволюційної парадигми / Г. В. Шемаєва // Вісник Харківської державної академії куль–тури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 80–87.

Визначаються завдання бібліотек у формуванні напрямів оптимального розвитку системи наукової комунікації.

Історія бібліотечної справи. Персоналії
46. Василишин О. Публіцистична та редакторська ді–яльність Дмитра Паліїва на сторінках часопису «Заграва» / Олег Василишин // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 6. — С. 35–37.

Досліджується журналістська діяльність відомого полі–тичного та національного діяча, співзасновника часопису «Заграва» (1923-1924) Дмитра Паліїва, його внесок у розви–ток журналістської справи на західноукраїнських землях у міжвоєнний період.
47. Демчук Н. Синкретична природа теорії бібліопеда–гогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книго–знавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, біб–ліотекознавство та інформаційні технології. — Львів, 2008. — Вип. 3. — С. 164–179.

Розглядаються основні книгознавчі засади початку XX ст.: бібліопедагогіка Д. Балики та бібліопсихологія М. Рубакіна.
48. Колосовська О. «Нагорода за кривду» чи «спов–нення обов’язку»: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908—1947) / Ольга Колосовська // Вісник Львівського уні–верситету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інфор–маційні технології. — Львів, 2008. — Вип. 3. — С. 191–199.

Проаналізовано діяльність Богдана Барвінського як органі–затора бібліотечної справи на західноукраїнських землях.
49. Кушнаренко Н. Яскрава постать Харківської біб–ліотекознавчої школи / Наталя Кушнаренко, Віктор Сєдих // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 7. — С. 47–49.

Висвітлюється життєвий і професійний шлях відомого українського бібліотекознавця Ельвіри Тихонівни Карачин–ської з нагоди 70–річчя від дня народження.
50. Орлик О. Журнальні видання 20—30-х років XX століття як джерело дослідження видавничої справи в Україні / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 6. — С. 37–40.

Подається перелік та розкривається зміст часописів, що виходили упродовж 20—30-х років XX ст.
51. Плитус О. Роль бібліотек товариства «Рідна школа» у вихованні дітей Галичини в першій третині XX століття / Олександра Плитус // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 6. — С. 31–34.

На основі комплексного аналізу архівних матеріалів та статей з періодичних видань Галичини 20–30-х рр. минулого століття висвітлюється роль бібліотек товариства «Рідна школа» у національно–громадянському вихованні галицьких дітей у першій третині XX ст.
52. Сташків М. Бібліотеки Львівщини: історичний екс–курс / Мирон Сташків // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 9. — С. 9–12.

Рецензія на історичний нарис Ю. Грайданса «Бібліотеки Львівщини».

Розширення сфери діяльності бібліотек.

Об’єднання та співробітництво
53. Давидова І. О. Корпоративні бібліотечні об’єднан–ня як результат формування спільної комунікаційної стратегії / І. О. Давидова // Вісник Харківської державної академії куль–тури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 68–75.

Досліджується процес становлення та розвитку корпора–тивних комунікацій у бібліотечно-інформаційній діяльності.
54. Мар’їна О. Ю. Регіональні бібліотечні системи Ук–раїни: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Ю. Мар’їна // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 24. — С. 156–164.

Розглянуто особливості формування регіональних бібліо–течних систем та досліджено сучасний стан регіональних бібліотечних систем України. Окреслено основні напрями їх подальшого розвитку.
55. Пашкова В. Причини вступу до бібліотечних асо–ціацій: аналіз зарубіжних публікацій і досвід Української бібліотечної асоціації / Валентина Пашкова // Вісник Книж–кової палати. — 2009. — № 8. — С. 15–17.

Проаналізовано результати вивчення причин вступу до про–фесійних бібліотечних об’єднань у зарубіжних країнах. Сформульовано позитивні наслідки членства в Українській бібліотечній асоціації.
Публічні масові бібліотеки (державні публічні бібліотеки, обласні бібліотеки, державні масові бібліотеки)
56. Вилегжаніна Т. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна пла–нета. — 2008. — № 2. — С. 4–5.

Висвітлюється роль публічних бібліотек у збереженні націо–нальних інформаційних ресурсів та забезпеченні загального доступу до них.
57. Кисельова В. Державна історична бібліотека Украї–ни у виданнях і публікаціях: 2004—2008 / Валентина Кисельо–ва // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 8. — С. 40–43.

Науково-дослідні, бібліографічні і видавничі здобутки Дер–жавної історичної бібліотеки України за 70 років її діяль–ності.
58. Кудлач В. Шлях творення: Одеська бібліотека стала національною / Володимир Кудлач // Вісник Книжкової пала–ти. — 2009. — № 9. — С. 33–35.

Подано коротку історичну довідку про становлення та діяльність Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького, якій надано статус «національної».

Публічні бібліотеки, підтримувані місцевими органами влади
59. Ашаренкова Н. Г. Мережа публічних бібліотек Ук–раїни: проблеми оптимізації / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотеко–знавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 1. — С. 26–37.

Розкрито динаміку і характер змін в організації мережі публічних бібліотек України, досліджено роль місцевих ор–ганів влади в оптимізації мережі та охарактеризовано нор–мативні вимоги до неї.
Бібліотеки АН
60. Берьозкіна Н. Інформаційне забезпечення науки у Білорусі / Н. Берьозкіна // Бібліотечна планета. — 2008. — № 1. — С. 10–13.

Розкрито основні напрями діяльності Центральної наукової бібліотеки Національної академії наук Білорусі.
61. Оганова О. А. Информационная поддержка науч–ных исследований Уральского региона / О. А. Оганова // Биб–лиосфера. — 2009. — № 3. — С. 45–52.

Висвітлюються ресурси академічних бібліотек Уралу та їх роль в інформаційно-бібліотечному забезпеченні основних напрямів досліджень Уральського відділення Російської ака–демії наук.

Бібліотеки середніх спеціальних і вищих навчальних закладів
62. Головацька І. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи / Ірина Головацька // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 8. — С. 31–32.

Окреслено проблему забезпечення підвищення якості нав–чально-методичного та інформаційно-пошукового сервісу і шляхи її вирішення за допомогою новітніх технологій.
63. Колесникова Т. Сучасна бібліотека вищої школи очима студентів: за результатами соціологічного дослідження / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 7. — С. 26–30.

Розглянуто дані, отримані при проведенні соціологічного дослідження серед студентства Дніпропетровська. Висвіт–лено місце бібліотеки і роль читання в житті сучасних студентів, визначено рівень їхньої інформаційної культури; подано рейтинг джерел інформування.

Галузеві і спеціальні бібліотеки
64. Артамонова Н. Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі / Н. Артамонова // Бібліотечна планета. — 2008. — № 2. — С. 22–26.

Представлено етапи розвитку системи управління патент–ними ресурсами у патентних бібліотеках провідних країн світу. Проаналізовано і систематизовано основні напрями роботи цих установ у галузі інформаційного забезпечення діяльності національних інноваційних систем.
65. Москаленко О. Розвиток нових технологій у Дер–жавній науковотехнічній бібліотеці України / О. Москаленко // Бібліотечна планета. — 2009. — № 2. — С. 16–18.

Розглядаються напрями автоматизації бібліотечно–інфор–маційних процесів у Державній науково–технічній бібліотеці України.
66. Рахимова Н. М. Технические библиотеки в кон–тексте формирования единого корпоративного информационно-библиотечного пространства региона / Н. М. Рахимова // На–учные и технические библиотеки. — 2009. — № 7. — С. 21–26.

На основі результатів анкетування, проведеного серед тех–нічних бібліотек, висвітлено проблеми формування єдиного інформаційного простору регіону.

Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки
67. Гончаров М. В. Развитие Интернеткомплекса ГПНТБ России в меняющихся условиях / М. В. Гончаров, К. А. Коло–сов // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 7. — С. 45–50.

Представлено структуру Інтернет–комплексу ДПНТБ Росії, у т. ч. новітні технології підтримки електронної пошти.
68. Линден И. Л.  Открытый доступ: «зеленый путь» и «золотой путь» / И. Л. Линден, Ф. Ч. Линден // Научные и тех–нические библиотеки. — 2009. — № 7. — С. 30-44.

Висвітлюється історія виникнення ідеї відкритого доступу до повнотекстових наукових матеріалів через інформаційні мережі.

Взаємини з читачами. Обслуговування
69. Кипа И. Н. Квалимитрия качества библиотечного обслуживания / И. Н. Кипа // Научные и технические библио–теки. — 2009. — № 9. — С. 28–38.

Розглядаються різні варіанти кількісної оцінки бібліотечно-інформаційних продуктів та послуг.
70. Комарова Н. Мобильное справочноинформацион–ное обслуживание как способ максимального приближения информационных ресурсов к пользователям библиотеки / Нина Комарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 108–117.

Висвітлено досвід організації мобільного обслуговування в ЦНБ імені Я. Коласа НАН Білорусі. Розглянуто проблеми, що виникають при використанні електронних ресурсів.
71. Лобузіна К. Читальний зал відділу формування му–зичного фонду НБУВ: автоматизація обслуговування та ста–тистичної звітності / Катерина Лобузіна // Наукові праці На–ціональної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 118–122.

Розглянуто особливості обслуговування читального залу нотних і музичних видань НБУВ. Розроблено програму автоматизації обліку та статистичної звітності читацьких відвідувань і замовлень, а також розраховано основні покажчики ефективності обслуговування читачів.
72. Скарук Г. А. «Неподготовленный пользователь элект–ронного каталога: кто он?» / Г. А. Скарук // Научные и тех–нические библиотеки. — 2009. — № 7. — С. 7–20.

На основі аналізу кваліфікаційних характеристик користу–вачів електронного каталогу висвітлюються засоби корекції інформаційної некомпетентності.
73. Скарук Г. А.  Пользователь у каталога: результаты социологического исследования / Г. А. Скарук, Л. А. Жарико–ва, Т. В. Бусыгина // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 6. — С. 5–18.

Проаналізовано результати соціологічного дослідження процесів пошуку у систематичному та електронному ката–логах Державної публічної науково–технічної бібліотеки Сибірського відділення Російської академії наук.

Довідково–бібліографічна робота та інформаційне обслуговування. Інформаційний сервіс (віртуальна довідка)
74. Васильєв О. Системи пошуку наукової інформації / О. Васильєв, В. Чьочь // Бібліотечна планета. — 2009. — № 2. — С. 11–16.

Розглянуто різні можливості для пошуку наукової інформа–ції через Інтернет. Запропоновано класифікацію за органі–заційними принципами сучасних інформаційно–пошукових систем наукової інформації.
75. Грищенко Т. Виртуальная справочная служба биб–лиотеки: содержательные и организационные аспекты функ–ционирования / Тамара Грищенко, Ирина Аврамова, Наталья Эстенко // Бібліотечний форум України. — 2009. — № 3. — С. 25–27.

Розкривається досвід створення та функціонування вір–туальної довідкової служби Харківського національного уні–верситету радіоелектроніки.
76. Ісаєнко О. О. Розвиток інноваційних складових технологій інформаційного обслуговування в провідних біб–ліотеках України / О. О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Доку–ментознавство. Інформологія. — 2009. — № 2. — С. 42–48.

Проаналізовано приклади впровадження інноваційних інфор–маційних технологій у практику діяльності бібліотек.
77. Колесникова Т. О. Інформатизація як умова сис–темних змін у бібліотеках ВНЗ / Т. О. Колесникова // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 26. — С. 165–173.

Визначаються основні напрями інформатизації бібліотек вищих навчальних закладів та аналізується сучасний стан їх інноваційного розвитку.
78. Кудря  Л. Віртуальна книжкова виставка — нова форма популяризації документів / Л. Кудря // Бібліотечна пла–нета. — 2009. — № 1. — С. 37–39.

Висвітлюються основні етапи підготовки нової форми вис–тавкового експонування документів — віртуальної (он–лайнової, електронної) виставки.
79. Левченко О. И. Информационное обеспечение пользо–вателей научной библиотеки / О. И. Левченко, Н. А. Слащева // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 10. — С. 28–33.

Наведено досвід інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень.
80. Ляшко С. Біографічні довідкові видання в контексті біографіки і книгознавства / Світлана Ляшко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 300–305.

Розкриваються тенденції та особливості розвитку біогра–фії в контексті довідкової книги, створення нових біогра–фічних знань.
81. Попик В. Довідкова біографістика в електронному інформаційному просторі України / Володимир Попик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер–надського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 283–299.

Проаналізовано сучасні тенденції розвитку довідково–біб–ліографічних ресурсів у електронному інформаційному прос–торі України. Окреслено основні тематичні групи сучасних інформаційних продуктів біографічного спрямування.
82. Рыбальченко Е. Опыт формирования информа–ционной компетентности пользователей вузовской библиотеки / Елена Рыбальченко // Бібліотечний форум України. — 2009. — № 3. — С. 28–31.

Досліджується діяльність бібліотеки з формування інфор–маційної культури користувачів.
83. Титович С. М. Мониторинг использования научных электронных ресурсов в информационном обслуживании пользователей / С. М. Титович, Т. В. Гринкевич, С. В. Кочуро–ва // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 10. — С. 33–37.

На основі аналізу анкетування користувачів Центру інтер–нет-доступу висвітлюються проблеми інформаційного об–слуговування науковими електронними ресурсами.
84. Трачук Л. Віртуальна виставка чи віртуальний біб–ліографічний посібник / Людмила Трачук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 180–189.

Досліджено особливості організації віртуальних виставок, що представлені на сайтах вітчизняних бібліотек, та виз–начено їх місце в системі інформаційних ресурсів.

Краєзнавча робота бібліотек
85. Климчук Л. Газетні видання Поділля як складова документальної забезпеченості краєзнавчих досліджень / Люд–мила Климчук // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 9. — С. 30–31.

Проаналізовано газетні видання Поділля другої половини XIX — початку XX ст. як складову документної забезпеченості краєзнавчих досліджень регіону.
86. Кузнєцова М. Класифікація бібліотечних електрон–них ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи / Марина Кузнєцова // Вісник Книж–кової палати. — 2009. — № 6. — С. 24–28.

Досліджено та розроблено загальну схему і структуру ре–сурсів, продуктів та послуг з краєзнавства в електронному середовищі публічних бібліотек України.
87. Некипелова О. Краєзнавчі електронні ресурси: по–гляд крізь призму сайту Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кро–пивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва / О. Некипелова // Бібліотечна планета. — 2009. — № 2. — С. 22–24.

Висвітлюється організація історико–краєзнавчої інформації на сайті Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва.
88. Онищенко С. Краєзнавчі ресурси на сайтах облас–них бібліотек / С. Онищенко // Бібліотечна планета. — 2009. — № 2. — С. 18–22.

Представлено організацію краєзнавчого розділу сайтів об–ласних бібліотек.

Каталогізація. Техніка каталогізації
89. Бахтурина Т. А. Эволюция общего обозначения материала — от элемента в области заглавия к самостоя–тельной области консолидированного ISBD / Т. А. Бахтурина // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 10. — С. 47–55.

Розкрито особливості ISBD, висвітлено проблеми, що пов’я–зані з впровадженням цієї області бібліографічного опису.
90. Брачковская Н. Б. Моделирование формата хране–ния в специализированных базах данных / Н. Б. Брачковская, В. В. Рубцов // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 10. — С. 55–60.

На прикладі рукописних документів Бібліотеки Російської академії наук висвітлюються загальні характеристики баз даних цих документів.
91. Лупінос М. Авторитетний контроль / М. Лупінос // Бібліотечна планета. — 2008. — № 1. — С. 24–28.

Запропоновані нові матеріали з питань авторитетного контролю. Інформація складається з двох блоків: особисті імена; назви установ та організацій.
92. Осаула В. Бібліотечна картковокаталожна ера: класика інформаційнопошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / Володимир Осаула // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 3. — С. 19–22.

Подано різні аспекти сучасного функціонування карткових бібліотечних інформаційно–пошукових систем паралельно з електронними.
93. Стогній О. Б. Нормативноправова база бібліотеч–ної каталогізації: погляд фахівця / О. Б. Стогній // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 88–93.

Визначено шляхи узгодження міжнародної й національної нормативно–правової бази бібліотечної каталогізації.
94. Сукиасян Э. Р. Классификационный (системати–ческий) поиск в эпоху электронных каталогов (статья первая) / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 9. — С. 47–54.

Автор розпочинає серію статей з проблем забезпечення ефективного пошуку інформації. У першій статті висвіт–люються результати використання систематизації доку–ментів при організації систематичного каталогу.
95. Сукиасян Э. Р. Классификационный (системати–ческий) поиск в эпоху электронных каталогов (статья вторая) / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 10. — С. 38–46.

Розглядаються особливості систематизації документів пер–сонального характеру (personalia).
Класифікація та індексація
96. Ахвердова М. Універсальна десяткова класифіка–ція. Підготовка другого видання / Марина Ахвердова, Наталія Чунакова // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 9. — С. 17–22.

Подано коротку інформацію про основні зміни до таблиць УДК за 2003–2006 рр.
97. Дуцяк І. Термінологічні аспекти Універсальної де–сяткової класифікації / Ігор Дуцяк // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 3. — С. 22–25.

Проаналізовано українську термінологію в галузі логіки, яка міститься в УДК та в навчальних, наукових і довідкових ви–даннях. Обґрунтовано оптимальні варіанти термінів логіки.
98. Скарук Г. А. Электронный методический аппарат предметизатора в ГПНТБ СО РАН / Г. А. Скарук, Т. В. Бу–сыгина // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 75–77.

Подається характеристика складу, функції та технології робіт з електронною картотекою методичних рішень з предметизації.
99. Харитоненко К. Особливості створення Алфавітнопредметного покажчика до другого україномовного видання УДК / Ксенія Харитоненко // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 4. — С. 8–10.

Представлено структуру алфавітно–предметного покаж–чика до другого україномовного видання УДК, його напов–нення та відбір понять.

Комплектування і поповнення фондів
100. Стрішенець Н. Критерії відбору документів у процесі комплектування: американський досвід / Н. Стріше–нець // Бібліотечна планета. — 2009. — № 2. — С. 6–11.

Розглянуто різні погляди на критерії відбору документів в американському бібліотекознавстві, їхню еволюцію та особ–ливості в епоху Інтернету.
101. Устіннікова Т. Аналіз стану функціонування сис–теми обов’язкового примірника неперіодичних видань у 2008 – першому півріччі 2009 року / Тетяна Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 7. — С. 8–12.

Подані результати аналітичного дослідження динаміки надходження обов’язкового примірника неперіодичних ви–дань вказаного періоду.

Організація, збереження та захист

бібліотечних фондів
102. Затока Л. Науково–прикладні обстеження колек–цій НБУВ — базова складова планування і реалізації консер–ваційних заходів / Любов Затока, Людмила Волосатих // Нау–кові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернад–ського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 193–201.

Розглянуто науково–прикладні обстеження масивів доку–ментів на рівні окремої вибірки фондів. Розкрито технології масової стабілізації матеріальної основи документів, що зберігаються у спеціалізованих підрозділах НБУВ.
103. Остапенко Т. Поцифрування фондів цінних та рідкісних видань: передпроектна підготовка / Тетяна Оста–пенко, Галина Нежурбіда // Наукові праці Національної біб–ліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 213–220.

Проаналізовано деякі проекти з оцифрування цінних та рід–кісних видань.
104. Тимошенко Э. Цифровые и компьютерные техно–логии на страже сохранности библиотечных фондов / Элеонора Тимошенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 202–212.

Визначені основні напрями процесу збереження бібліотечних фондів. Подано досвід наукової консервації та реставрації рідкісних видань у Львівській національній науковій бібліо–теці України імені В. Стефаника.

Бібліотечний маркетинг
105. Розколупа Н. Актуальні питання правового регу–лювання оплати праці бібліотечних фахівців / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2008. — № 2. — С. 9–11.

Розглядається система оплати праці бібліотечних фахівців публічних (масових) бібліотек.

Управління в бібліотеках (менеджмент)
106. Вилегжаніна Т. Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах: розподілене керівництво і відповідальність / Т. Ви–легжаніна // Бібліотечна планета. — 2009. — № 1. — С. 5–7.

На прикладі Національної парламентської бібліотеки Укра–їни розкрито різні напрями системи управління бібліотекою.
107. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітичне забезпе–чення стратегічного реструктурування бібліотек України / О. М. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Ін–формологія. — 2009. — № 1. — С. 45–51.

Розглядаються особливості інформаційно-аналітичного за–безпечення організаційно-економічних заходів з управління діяльністю бібліотеки.

Організація фондів спеціальних матеріалів та робота з ними (рукописи, рідкісні книги і т.д.)
108. Головацька І. М. Архівні та музейні заклади Івано-Франківщини як складова інформаційного ресурсу регіону / І. М. Головацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Ін–формологія. — 2009. — № 2. — С. 34–41.

Висвітлюються склад та особливості функціонування сис–теми архівних і музейних закладів Івано-Франківщини в умовах інформатизації суспільства.
109. Дениско Л. Електронний каталог колекції рідкіс–них видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вер–надського: досвід з укладання / Л. Дениско // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 239–244.

Розкривається досвід з укладання електронного каталогу колекції рідкісних видань у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ в автоматизованій системі бібліотек ДПНТБ Росії ІРБІС.
110. Журавльова А. Є. Особиста бібліотека Г. П. Да–нилевського у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія над–ходження, джерела та шляхи реконструкції / А. Є. Журавльова // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 110–118.

Аналіз джерел і шляхів реконструкції книжкової колекції Г. П. Данилевського, яка зберігається у Харківській держав–ній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.
111. Лосієвський І. Я. Державна експертиза культур–них цінностей: актуальні проблеми регламентування і прак–тики / І. Я. Лосієвський // Вісник Харківської державної акаде–мії культури. — Х., 2009. — Вип. 25. — С. 26–31.

Розглядаються актуальні питання та стан і перспективи регламентування експертизи культурних цінностей в Україні.
112. Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Описання музичних та інших документів на основі інтегрованого формату описуван–ня / Л. Г. Тупчієнко-Кадирова // Бібліотекознавство. Доку–ментознавство. Інформологія. — 2009. — № 2. — С. 14–23.

Подається опис документів з використанням авторського формату, в якому інтегровані архівний, бібліографічний, джерелознавчий та гіпертекстовий описи.
113. Ціборовська–Римарович І. Електронна база даних видань друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів: доцільність та перспективи створення / Ірина Ціборовська–Римарович // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 231–238.

Стаття присвячена питанню створення електронної бази даних на видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1844). Обґрунтовується доцільність її створення, визначається мета і шляхи реалізації.

Організація фондів електронних матеріалів: електронна книга, електронний журнал,

цифрові носії, електронні ресурси
114. Босина Л. В. Поток иностранных электронных журналов: качественные и количественные характеристики / Л. В. Босина // Библиосфера. — 2009. — № 3. — С. 71–74.

Автор визначив якісні та кількісні характеристики інозем–них наукових електронних журналів.
115. Плешкевич Е. А. Соотношение понятий «тип до–кумента» и «форма представления документа» на примере электронного документа / Е. А. Плешкевич // Бібліотекознав–ство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 2. — С. 6–13.

Розглядається проблема класифікації за типом як формою представлення на прикладі електронного документа.
116. Проценко Т. Електронна бібліотека як складова системи бібліотечно–інформаційного забезпечення сімейних лікарів / Тамара Проценко // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 6. — С. 28–31.

Подається модель електронної бібліотеки сімейного лікаря.

Бібліотечні приміщення та обладнання
117. Кислюк Л. В. Інтегральна оцінка рівня автомати–зації бібліотек ВНЗ в Україні / Л. В. Кислюк // Вісник Харків–ської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 26. — С. 124–133.

Аналізується стан упровадження інформаційних технологій у бібліотеках вищих навчальних закладів та визначається інтегральний показник їх автоматизації.
118. Степанова Л. О. Virtua как информационно-тех–нологическая среда библиотеки университета / Л. О. Степано–ва, М. Л. Сергачева // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 9. — С. 41–46.

Розглядаються особливості функціонування інтегрованої бібліотечної системи Virtua.

Бібліографія. Практичний аспект
119. Женченко М. Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба від–повіді на проблемні питання / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 6. — С. 19–22.

Розглядаються проблемні питання оформлення бібліографіч–них записів відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 та ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2007, що виникають у науковців, видавців–практиків при складанні списків літератури до наукових робіт, прикнижкових та пристатейних бібліографічних списків.
120. Політова О. Модель вторинної документальної ін–формації з історії України / О. Політова // Бібліотечна планета. — 2009. — № 1. — С. 22–25.

Розкривається система створення і зберігання вторинних документів з історії України, зокрема, бібліографічних по–сібників та архівних довідників, із врахуванням класифіка–ційних та відомчих аспектів.
121. Трегуб М. До питання видання покажчика архів–них матеріалів біографічного словника І. О. Левицького (з ру–кописних фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника / Марія Тре–губ // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — Львів, 2008. — Вип. 3. — С. 278–288.

Розглянуто структуру «Матеріалів до біографічного слов–ника» західноукраїнських громадсько-політичних та куль–турних діячів кінця XVIII–XIX ст., укладених відомим бібліо–графом І. О. Левицьким.
122. Яценко О. Сучасні тенденції розвитку біобібліо–графії / Олег Яценко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 306–310.

Аналізується сучасний стан біобібліографічної інформації в умовах становлення інформаційного суспільства. Відобра–жаються основні тенденції розвитку та перспективи біо–бібліографії в Україні.
Алфавітний покажчик


Аврамова И. 75

Артамонова Н. 64

Асєєв Г. 37

Ахвердова М. 96

Ашаренкова Н. 59

Бахтурина Т. 89

Бездрабко В. 5

Бейліс Л. 10

Берьозкіна Н. 60

Босина Л. 114

Брачковская Н. 90

Бусыгина Т. 98

Ванеев А. 11

Василишин О. 46

Васильєв О. 74

Вахнован В. 12 40

Вилегжаніна Т. 56,106

Волосатих В. 102

Головацька І. 62,108

Гончаров М. В. 67

Гринкевич Т. 83

Грищенко Т. 75

Давидова І. 1,53

Демчук Н. 21,47

Дениско Л. 109

Домбровская И. 22

Дурєєва Т. 2

Дуцяк І. 97

Езова С. 13

Женченко М. 119

Журавльова А. 110

Затока Л. 102

Зборовець І. 8

Ісаєнко О. 76

Канн С. 18

Кипа И. 69

Кисельова В. 57

Кислюк Л.  117

Климчук Л. 85

Кобєлєв О. 14,107

Коваленко І. 23

Кожевникова Л. 15

Колесникова Т. 41,63,77

Колосов К. 67

Колосовська О. 48

Комарова Н. 70

Кочурова С. 83

Крейденко В. 11

Кудлач В. 58

Кудря  Л. 78

Кузнєцова М. 86

Кулёва О. 19

Кучерова О.  42

Кушнаренко Н. 49

Левченко О. 79

Линден И. 68

Линден Ф. 68

Лобузіна К. 71

Лосієвський І. Я. 111

Лупінос М. 91

Ляшко С. 80

Макеєва І. 24,25,26

Мар’їна О. 54

Матвеев М. 27

Міщук С. 9

Мокшанова Е. 43,44

Москаленко О. 65

Нежурбіда Г. 103

Некипелова О. 87

Оганова О. 61

Онищенко С. 88

Орлик О. 50

Орлов В. 28

Осаула В. 92

Остапенко Т. 103

Павлюк В. 29

Пашкова В. 55

Плешкевич Е. 115

Плитус О. 51

Політова О. 120

Полтавська О. 16

Попик В. 81

Проценко Т. 116

Пяткова И. 30

Рахимова Н.  66

Розколупа Н. 105

Романовський В. 6

Рубцов В. 90

Рыбальченко Е. 82

Сєдих В. 49

Скарук Г. 72,73

Скарук Г. 98

Слащева Н. 79

Соколов А. 31

Солонська Н. 17

Сташків М. 52

Степанова Л. 118

Стогній О. 93

Стрішенець Н. 38,39,100

Сукиасян Э. 94, 95

Тимошенко Э. 104

Титович С. 83

Трачук Л. 84

Трегуб М. 121

Тупчієнко-Кадирова Л. 112

Устіннікова Т. 101

Харитоненко К. 99

Ціборовська-Римарович І. 113

Цукерблат Д. 7

Чабан І. 20

Чунакова Н. 96

Шевченко І. 32

Шейко В. 3,4,33,34

Шемаєва Г. В. 45

Эстенко Н. 75

Яценко О. 122

Каталог: data
data -> Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан хіх–хх ст. Роман Голик
data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Відділ бібліотекознавства iconПрограма для проведення додаткового вступного випробування при вступі на навчання на 2 курс за програмою освітнього рівня
Бачинська Н. А., канд пед наук, доцент, зав кафедри книгознавства І бібліотекознавства


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка