Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексуСторінка1/16
Дата конвертації03.06.2017
Розмір1,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Мовний портфоліо, як засіб організації самоосвітньої діяльноі учнів
ВІДДІЛ ОСВІТИ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Артемівського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 ім. Артема – багатопрофільний ліцей»
АРХАНГЕЛЬСЬКОЇ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
ЗА ТЕМОЮ
Мовний портфоліо,

як засіб організації самоосвітньої діяльності учнів
2014

Зміст


 • Актуальність досвіду та сутність ………………………….. 5

 • Теоретична база………………….…………...………………7

 • Структура мовного портфоліо….……………………..……10

 • Робота з мовним портфоліо……….…………………….......21

 • Висновки.……….……..……………………………………..25

Додатки:


 1. Тести з аудіювання …………………………………32

 2. Тести з читання …………………………………… .39

 3. Підготовка до ЗНО (читання)………………………69

 4. Граматичні тести……………………………………103

 5. Матеріали для перевірки навичок говоріння……..119

 6. Граматичний посібник «Фразові дієслова»………125


Актуальність та сутність досвіду
Перед людиною є три шляхи до розуму:

шлях роздумів–найбільш благородний,

шлях наслідування–найлегший,

шлях особистого досвіду–найважчий.

Конфуцій
Сучасному інформаційному високотехнологічному суспільству потрібна людина, що не лише володіє певною сумою знань, умінь і навичок, а що важливіше, вміє самостійно здобувати й використовувати на практиці ці знання, спілкуватися й співпрацювати з людьми, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи розв’язання різнопланових життєвих ситуацій.

Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовили упровадження нових ефективних технологій викладання англійської мови. Мова виступає засобом пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створених іншими народами. Значно змінився соціально-культурний аспект вивчення іноземних мов, англійської зокрема.

Геополітичні, комунікаційні та технологічні перетворення в сучасному суспільстві підвищили потребу у вивченні іноземних мов. Пріоритетну значимість набуло навчання мови як засобу спілкування. Саме тому найбільш актуальними стали інтерактивні та особистісно зорієнтовані технології, однією з яких є технологія мовного портфоліо.

28-29 квітня 2010 року вмісті Чернівці Міністерством освіти та науки України в рамках проекту Ради Европи «Мовна освіта в демократичному суспільстві» було проведено науково-практичний семінар на тему «Роль Європейського Мовного Портфоліо у розвитку лінгвістичного та між культурного досвіду учня».Для участі в роботі семінару було запрошено національного експерта проекту ,автора підручників англійскої мови О.Карп’юк ,національного координатора проекту О.Я.Коваленко,методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, регіональних координаторів проекту.

Слід відзначити, що на то час ідея використання портфоліо була не нова. Перший МовнийПортфоліо було розробленов 90-х роках в Швейцарії, Германії та Франції і вони пройшли пілотування в 15 країнах –членах Ради Європи і довели свою ефективність на практиці. Цейдосвід підтверджує позитивний вплив на процес навчання іноземним мовам. Що до вчителя ,то інформація, зібрана по ученівському портфоліо ,дозволить більш ефективно планувати своїуроки, визначати цілі, успішніше взаємодіяти з учнями та їх батьками.
В пілотному проекті ЄМП задіяно п’ять областей Чернівецькая, Одеська, Харьківська , Тернопільська та Донецька. Я приймала участь у роботі семінару від Донецької областї як регіональний координатор учнівського портфоліо. Проект української моделі ЄМП для учнів 12-17 років направлено на розвиток навичок самостійно вчитись, критично мислити, спілкуватися на іноземній мові.

Метою роботи над проблемою було визна чення способів та прийомів використання учнівського мовного портфоліо (УМП) в практиці викладання англійської мови, його ефективності у формуванні стійкого інтересу учнів до вивчення предмету та організації їхньої самоосвітньої роботи.

Досвід роботи над проблемою довів, що впровадження УМП допомагає досягти таких цілей:


 • освітньої: дозволяє учню стати активним учасником процесу навчання і таким чином підвищує його мотивацію до вивчення англійської мови;

 • розвиваючої: розвиває навички організації самоосвітньої діяльності та визначення шляхів раціонального вдосконалення власних умінь на основі саморефлексії;

 • педагогічної: дозволяє учителю об’єктивно оцінювати рівень навчальних досягнень кожного учня, підвищувати їхню мотивацію в освітньому процесі, вносити корективи у процес навчання;

 • соціальної: сприяє підвищенню інтересу батьків до навчального процесу, розвиває соціальну мобільність учнів.

Співпраця учня та учителя з створення мовного портфоліо базується на принципах:

 • позитивності – доброзичлива допомога, постійний прогрес;

 • цілісності розвитку та навчання - важливі всі етапи та досягнення в житті;

 • самоаналізу та саморозвитку – самопізнання в процесі якісного аналізу результатів.

Досвід підтверджує унікальні можливості методу мовного порфоліо для розвитку ключових компетентностей та навичок саморефлексії учнів. Використання УМП дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим та усвідомленим для учнів, допомагаючи їм розвивати здатність до самоаналізу, самооцінювання та самокорекції, таким чином надаючи їм можливість брати на себе відповідальність за власне навчання.

Теоретична база

Зміст поняття «портфоліо» науковці визначають по-різному. Як вважають учені, це «нагромаджувальнаоцінка», виражена у формі комплекту документів, що засвідчують індивідуальні досягнення учня. За І.Юдиною: «Портфоліо – це спосіб фіксації, нагромадження й оцінювання індивідуальних досягнень учнів».

Таким чином портфоліо–метод формування в учнів вміння аналізувати й оцінювати процес власного розвитку, організації їхньої навчальної діяльності, інструмент самооцінки, самостійної , пізнавальної, творчої праці учня, рефлексії його власної діяльності (Додаток №.1 с.24)

Портфоліо –цеколекція робіт, яка всебічно демонструє не тільки навчальні успіхи, але й зусилля, затрачені на їх досягнення, та відображає прогрес у знаннях і вміннях учня порівняно з його попередніми результатами.

У найзагальнішому розумінні ЄМП являє собою форму і процес організації (колекціюнування, добір та аналіз) зразків і продуктів навчально-пізнавальної діяльності учня, а також відповідних інформаційних матеріалів із зовнішніх джерел (однокласників, вчителів, батьків, тестових центрів, громадських організацій, тощо), призначених для наступного аналізу, усебічного кількісного і якісного оцінювання рівня навченості даного учня та подальшої корекції процесу навчання (Додаток №2с.27).

Основна проблема, з якоюстикаються вчителі, є відсутність в учнів мотивації. Деякі вчителі вирішують цю проблему за рахунок стимулюючих видів навчальноїдіяльності та добору цікавих матеріалів для проведення уроків. Але цього буває недостатньо, адже повинна бути створена певна система спільної діяльності учня та вчителя, яка буде розподіляти відповідальність за процес навчання між ними. В умовах традиційної освітньої системи учень залишається відстороненим від процесу оцінювання, і мотиваційна функція оцінки поступається контрольній. Саме створення ЄМПдопоможе учням осмислити результати своєї діяльності і дасть змогу педагогу залучити їх до поставлення нових цілей, реально покаже прогрес в навчанні. На перший план виносяться досягнення (те, що учень знає і вміє з певної теми чи розділу), і перевага віддається самооцінці, щопідвищує мотивацію, активність і самостійність, формує загально навчальні вміння: цілевизначення, планування організації діяльності та саморефлексію.Євро

Науковці та вчителі-практики одностайні в тому, що ЄМП –це засіб автентичного оцінювання, а його використання дозволяє зробити процес іншомовного навчання прозорішим для учнів. Зарубіжний і вітчизняний досвід використання ЄМП свідчить про те, що введення Європейського учнівського мовного портфеля в процес вивчення іноземних мов сприятиме оволодінню учнем прийомами самостійної роботи з мовою, стратегіями навчання, ефективному й раціональному розв’язанню поставлених навчальних завдань, і, таким чином, формуванню в нього навичок самоосвіти, які дозволили б самостійно удосконалювати отримані в школі знання однієї іноземної мови і в разі потреби засвоїти другу або третю іноземну мову відповідно до рівня власних потреб.

Мовний портфель виконує важливі педагогічні функції:


 • діагностичну(фіксує прогрес у навчанні за певний період);

 • цілевизначення(допомагає виробляти вміння ставити цілі

та контролюватиїх досягнення);

 • мотиваційну (заохочує учнів і вчителів до

систематичної роботи);

 • змістову(охоплює весь зміст вивченого матеріалу);

 • розвивальну(забезпечує неперервність процесу навчання

і розвитку з року в рік);

 • рейтингову(демонструє рівень сформованих вмінь

і навичок).

Щодо видів портфоліо, то науковцівиділяють три:

- портфоліо документації (оцінне чи робоче) - це роботи, зібрані протягом всього періоду навчання, які засвідчують навчальний процес учня;

- портфоліо процесу – це матеріали, які демонструють вироблення в учня загально навчальних і предметних умінь, відображають його рефлексію навчального процесу;

- портфоліо показове (презентаційне), яке містить найкращі роботи та письмовий аналіз учнем змісту портфоліо.

Робочий та оціночний портфоліо можна назвати найпоширенішими. В нього учень вкладає всі продукти своєї навчальної діяльності, а наприкінці семестру чи навчального року разом з учителем, аналізують зміст і добирають матеріали, які можуть засвідчити зростання рівня вмінь та навичок.


Основною метою портфоліо є:

 • створення мотивації навчальної діяльності;

 • розвиток пізнавальних навичок;

 • розвиток об’єктивної самооцінки творчих здібностей;

 • розвиток уміння самостійно конструювати свої знання;

 • розвиток уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • розвиток уміння планувати свою діяльність;

 • формування організаційних навичок.

В чому полягає цінність ЄМП для учня та вчителя?

Працюючи над розділом Мовна біографія, учні оволодівають навчальною компетенцією, яка стимулює мотивацію ( Навіщо я вивчаю англійську мову ?Де? Мої плани ,щодо вивчення мови.)


I learn English because:

 • I am good at languages

 • I want to travel

 • I will need it in my future job

 • I will need it in my future studies

 • I want to understand song texts

 • English is a world language

 • I want to use it on the Internet

 • I have to

 • I like it

I learn my English:

 • at school

 • by watching TV programmes

 • by writing and reading emails

 • on holidays

 • by listening to songs

 • by reading books in English

 • by chatting on the Internet
This year I would like to…

 • study more grammar.

 • study more vocabulary.

 • talk with people in English

 • read an English paper/magazine

 • listen to English radio/watch TV/movies

Структура мовного портфоліо
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують три обов’язкових компоненти мовного портфоліо:

 • мовний паспорт;

 • мовна біографія;

 • мовне досьє.

Мовний паспорт – опис досягнень і досвіду власника мовного портфоліо у володінні іноземною мовою (ІМ) з опорою на документальні підтвердження та самостійне оцінювання власного рівня володіння ІМ за рівневою шкалою самооцінки.

Мовний паспорт містить інформацію про: • власника портфоліо, рівень володіння мовою впродовж усього процесу навчання, зафіксовані в таблицях самооцінки учнів та оцінки учителів, результати ДПА та ЗНО;  

 • сертифікати й дипломи, що підтверджують  навчальні досягнення учня у вивченні мови;

 • міжкультурний досвід спілкування та вивчення ІМ, де подається у різних ситуаціях, контакти з носіями мови, відвідування мовних курсів.

Зовнішній вигляд мовного паспорту може бути розроблений індивідуально. Нижче надаються зразки.
Language Passport (Зразок№1)

Name
Date of birth
Place of study
Future profession
Home address
Phone
Native language

Language Passport (Зразок№2)

LANGUAGE PASSPORT


NAME

DATE OF BIRTH

LANGUAGE STUDIED

LANGUAGE EXPERIENCE

SOURCES OF STUDIES

Мовна біографія містить:

таблицю оцінюваннявчителем рівня оволодіння учнем

іноземною мовою;
Клас


Рік навчання

Рівень володіння мовою


Розуміння

Говоріння

Письмо

Аудіювання

Читання


Діалог


Монолог

7891011


таблицю самооцінки власних досягнень заповнює учень, що дає змогу розвивати об'єктивну самооцінку. Уся інформація подається на основі рівнів володіння іншомовними компетенціями. Власник ЄМП насамперед має прочитати характеристику рівня в таблиці дискрипторів і визначити, чи володіє він навичками на вказаному рівні. При негативній відповіді, досягнення цьогорівня стає метою його подальшої роботи;

Що я можу

Оцінка сформованості навичків

Само-

рефлексія


завжди

інколи

ніколи

контроль об’єктивності

оцінки учителем1. Аудіювання

1

Я розумію усне мовлення в прямому спілкуванні або по радіо, телебаченню.
I can understand the main points of clear standard speech whether live or broadcast

2

Я розумію основний зміст радіо-, телепередач про події дня, а також ті, що представляють для мене інтерес.
I can understand the main point of many radio or TV programmes on current affairs or topics of personal or professional interest.

3

Я розумію основний зміст складних повідомлень на звичайні теми стосовно роботи, навчання, дозвілля тощо.
I can understand the main factual information on familiar topics (e.g. work, school, leisure)

4

Я помічаю фонетичні, граматичні, змістові помилки у висловлюваннях учнів
I can check pupils’ presentations for phonetics, grammar, semantic errors which are typical.

5

Я можу детально відтворити те, що почув, вживаючи ту саму лексику, що й мій співрозмовник.
I can retell what I heard in detail using the same words as the speaker.

I can teach listening in typical situations.2.читання

1

Я маю певний досвід читання періодичних видань
I have some experience in reading periodicals

2

Я можу прочитати, вибрати й замовити потрібну літературу в каталогах.
I can read catalogues to choose and order literature I need

3

Я можу виявляти в тексті наявну й приховану культурозначущу інформацію.
I can locate open and hidden cultural information in a written text

4

Я можу читати й розуміти іншомовні джерела.
I can read and understand foreign issues.

5

Я можу читати прагматичні тексти (вивіски, афіші, оголошення, програми телепередач, розклади руху транспорту тощо).
I can read pragmatic texts ( signs, posters, announcements, TV programmes, transport time-tables)

6

Я можу здійснювати ознайомче, вивчаюче та пошукове читання
I can scan long texts in order to gather useful information or fulfill a special task.

I can check my pupils’ written works for grammar and semantic errors.

I can teach young foreign language learners to receipt graphic images of words and relate them to the corresponding sound images by doing exercises in reading words, word combinations, sentences and texts.


3. діалогічне мовлення
1

Я можу брати участь у тривалій розмові або дискусії.
I can take part in extended talks and discussions.

2

Я можу вільно ставити будь-які запитання, використовуючи різні мовні засоби.
I can ask questions fluently and flexibly, using various means of the target language.

3

Я можу поставити запитання, щоб одержати коротку особисту інформацію про свого співрозмовника.
I can ask questions to get brief personal information about my interlocutor.

4

Я можу відповісти на будь-яке запитання мого співрозмовника, якщо воно не переобтяжене термінологією.
I can answer my interlocutor’s questions if they do not contain much terminology.

5

Я можу проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових контактів з метою отримання інформації.
I can communicate flexibly and effectively in routine and business situations requiring direct exchange of information for social and professional purposes.

6

Я можу будувати діалог за змістом тексту.
I can make up dialogues after the texts I read.

7

Я можу обґрунтувати свою думку.
I can express in detail my opinion.4. монологічне мовлення

1

Я можу чітко й докладно висловлюватись на різні теми.
I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my field of interest.

2

Я можу висловлювати думку про проблему, визначати переваги чи недоліки різних шляхів її вирішення.
I can present clear, detailed descriptions of complex subjects developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion.

3

Я можу спонтанно і вільно висловитись без очевидних труднощів у доборі слів на будь-яку тему, пов’язану з повсякденним життям .
I can take part effortlessly in any conversation or discussion and have a good familiarity with idiomatic expressions and colloquialisms.

4

Я можу надати необхідну інформацію про себе.
I can tell about myself.

5

Я можу пояснити вимову або правопис слова.
I can explain the pronunciation and the spelling of the word.

6

Я можу пояснити структуру речення, граматичне правило, використовуючи відповідну термінологію.
I can explain in linguistic terms sentence structure, grammar rule.

7

Я можу розказати історію, сюжет книжки або фільму.
I can narrate a story or relate the plot of a book or film and describe my reactions.
5. письмо

1

Я можу написати особисту заяву.
I can write a personal application.

2

Я можу заповнити анкету, заявку для участі в конференції, змаганнях
I can fill in questionnaires, application forms to take part in competitions, conferences.

3

Я можу написати автобіографію.
I can write CV.

4

Я можу написати простий зв’язний текст на знайомі теми або предмет особистого інтересу.
I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests.

5

Я можу писати листи, висловлюючи особисте ставлення до події.
I can write letters highlighting the personal significance of events and experiences.

6

Я можу написати есе (опис) чи доповідь з метою обґрунтування або спростування певної думки.

I can write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or against a particular point of view.


7

Я можу робити записи, виписки, складати план тексту.
I can make notes, write out useful information, and draw up a plan to a text.

8

Я можу скласти письмову анотацію великого тексту.I can write a brief summary of extended written texts. • алгоритми окремих видів діяльності на уроці, що самостійно чи з педагогічним супроводом створені як поради учням з удосконалення самоосвітньої компетентності учня під час проведення уроків, підготовки до тестування;

 • аркуш результатів, який учень обов'язково заповнює в кінці кожної теми, де констатує здобуті особисті досягнення з різних видів мовленнєвої діяльності, а такожвизначаєсвійрівеньоволодіння мовою при вивченні теми:

Тема № 1 _____________________________________________

Дата


Оцінка


Каталог: doc -> files -> news -> 466 -> 46603
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
466 -> Живе у віках. У вінок шани Т. Г. Шевченку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу та вивчення базових дисциплін у школі в 2014-2015 навчальному році Міський методичний кабінет
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...
Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconУправління освіти виконавчого комітету шепетівської міської ради методичний кабінет
Укладач Гарбарець Валентина Миколаївна вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа...
Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconВідділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та

Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconМіський методичний кабінет Департамент освіти Вінницької міської ради
Матеріал підготувала методист з виховної роботи міського методичного кабінету департаменту освіти Вінницької міської ради
Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconУправління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет Організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю Методичний порадник Первомайськ-2014 зміст
Нормативно-правове забезпечення щодо організації роботи з обдарованою учнівською молоддю
Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconРішенням науково-методичної ради кз «Районний методичний кабінет»
З досвіду роботи Л. Л. Вовк, вчителя російської мови та світової літератури Рудківської зош І-ІІ ступенів
Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconАпробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку творчої особистості. Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя»
Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя» Тернопільської спеціалізованої...
Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconУправління освіти Луцької міської ради Міський методичний кабінет Робота над науково – методичною проблемою як засіб успішного функціонування днз
Матеріали роботи методичного об’єднання «Інноваційні підходи в системі методичної роботи днз» вихователів – методистів м. Луцька
Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу iconВикористання елементів проектної технології на уроках української мови І літератури та в позаурочній роботі з метою формування комунікативної компетентності учнів
Опис досвіду роботи вчителя Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ст. №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка