Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації


Основні функції учнівського самоврядуванняСторінка7/12
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1,86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Основні функції учнівського самоврядування


Соціалізуюча:

 • Стимулювання інтересу до навчання, трудової і суспільно-корисної діяльності;

 • Створення оптимальних умов для виявлення і розвитку творчих здібностей, організаційних навичок;

 • Створення умов для самореалізації особистості;

 • Вільний розвиток учнів;

 • Свідомий вибір соціальних цінностей.

Допоміжна організаційно-практична функція – функція регулювання взаємин всередині загальноосвітнього закладу, яка поєднує «законодавчу» і «виконавчу» функції.

Компенсаційна функція – це самодіяльність і самореалізація у різних видах діяльності за неможливості задовольнити потреби учнів.

Інноваційна функція – протиставляє себе бюрократизованим формам суспільної діяльності. Завдяки їй в організаційно-управлінських структурах відбуваються позитивні зміни, розширюється діапазон учнівського самоврядування.

Отже, самоврядування – це спосіб організації життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою, способом залучення їх до організації спільної діяльності.Основними передумовами успішного розвитку самоврядування є:

 • Зацікавленість педагогічного колективу та більшості учнів;

 • Чіткий розподіл обов’язків між тими, хто здійснює керування органами самоврядування;

 • Оптимальна структура з урахуванням специфіки навчального закладу;

 • Чітка система роботи в масштабах школи.

За предметним змістом діяльності учнівських колективів самоврядування охоплює:

 • сфери навчання,

 • трудової діяльності, суспільної праці,

 • організації порядку і дисципліни,

 • побуту, вільного часу,

 • фізкультури і спорту,

 • художньої діяльності,

 • краєзнавчої, пошукової, туристської роботи,

 • благодійної роботи, шефства.


ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАНЯ


Назва етапів

Короткий зміст

Створення команди

Створити команду – значить зібрати навколо себе зацікавлених людей, навчити їх працювати разом. Команда створюється у практичних справах. Команда має бути згуртована, оскільки без цього неможливе дійове самоврядування.

Розробка проекту

Визначення моделі для даної школи та шляхів її запровадження. Підготовка плану дій, де мають бути відповіді на важливі питання: чим буде займатися самоврядування і які повноваження йому потрібні. Розробка плану запровадження самоврядування, де кожну дію визначено в часі.

Підтримка адміністрацією, педагогами, учнями, батьками.

Вона є необхідною, залежить від того, яку позицію мають найактивніші учні. Створення групи підтримки серед учнів. Це можна зробити через захист проекту учнівського самоврядування.

Нормативне закріплення.

Затвердження шкільних документів, які визначають структуру і повноваження органів учнівського самоврядування.

Формування органів самоврядування.

Методом виборів або активісти зголошуються добровільно.

Форма виборів повинна бути чітка: делегування, прямі вибори, непрямі вибори, тому що саме вибори навчають свідомо голосувати за спроможних впоратися з роботою. Ця подія повинна бути визначною, важливою.
Система виховної роботи

через роботу учнівських самодіяльних організацій

та органів

Суть соціального замовлення суспільства полягає у вихованні особистості, що володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включитися в демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні, стати учасником самоврядування народу. Одним з найважливіших факторів формування в учнів таких якостей є учнівське самоврядування.

Головним завданням УС є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Разом з тим реалізація завдань щодо організації учнівського самоврядування пов’язана з необхідністю подолання такої суперечності: з одного боку, самоврядування потребує самостійності вчителів, з іншого, воно неможливе без удосконалення, педагогічного керівництва. Однією з поширених педагогічних помилок, є протиставлення педагогічного керівництва розвитку самодіяльності дітей. Суперечність між педагогічним керівництвом та УС є результатом неправильної організації педагогічного керівництва, відсутності взаємодії педагогічного та учнівського колективів у досягненні загальної мети – вихованні учнів. Адміністративність, шаблонність, авторитарність у педагогічному керівництві стають джерелом такої суперечності і не сприяють розвитку учнівського самоврядування, ініціативи, самодіяльності, творчості учнів.

Розглядаючи учнівське самоврядування як один з видів самоврядування народу, А.С.Макаренко вважав його дієвим засобом підготовки підростаючого покоління до життя, праці, активної участі в загальнодержавних суспільних справах.

Як невід’ємна складова частина системи самоврядування народу, його початкова ланка – УС – повинне збагачуватися досягненням нашої демократії, передовим досвідом у сфері залучення народу до участі в керівництві виробничими та громадськими справами.

Формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення, неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через організацію колективної творчої діяльності та учнівського самоврядування.

Дієвість роботи УС тільки тоді буде результативною, коли базуватиметься на таких принципах: • тактовне, дохідливе роз’яснення учням їх посильної участі в управлінні навчально-виховним процесом;

 • залучення учнів до роботи в органах УС, штабах, комісіях, постійних та тимчасових формуваннях;

 • педагогічне керівництво колективною творчою діяльністю дітей та їх самоврядуванням;

 • широке використання в практичній роботі педагогіки співробітництва;

 • розширення гласності в роботі органів УС;

 • організація індивідуального та групового змагання, підбиття підсумків та нагородження переможців;

 • систематичне навчання організаторської діяльності його активу.

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко проникають у сутність своїх прав та обов’язків. Відповідальні справи керівництва всім життям школи доручаються спочатку частині активу, а потім всьому учнівському колективу. Тому з самого початку організації учнівського самоврядування необхідно чітко сформулювати права та обов’язки кожного активіста, ради, комісії чи іншого органу. З ними потрібно познайомити весь колектив та затвердити на загальношкільних зборах. В подальшому права чи обов’язки можуть розширюватись, удосконалюватись. В зв’язку з цим доцільним є розробка письмових інструкцій та положень, що закріплюють права та обов’язки чергових, старост та інш. По-перше, письмова інструкція чи положення, розповсюджені по класах чи оформлені на спеціальному стенді, полегшують вчителям роз’яснення колективу учнів його завдань, створення позитивних традицій, накопичення досвіду в організації самоврядування. По-друге, невиконання положень, інструкцій, затверджених вищим органом учнівського колективу, ставить у незручне становище окремих учнів, педагогів, адміністрацію школи стосовно всього колективу.

Основним завданням педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є: • визначення системи органів колективу й уповноважених осіб з числа учнів;

 • передача дітям організаторського досвіду;

 • навчання їх організаторської майстерності;

 • залучення учнів до самоуправлінської діяльності та роботи органів колективу;

 • надання їм щоденної допомоги.

Головними вимогами для успішного розвитку УС мають бути:

 • зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та більшості учнів;

 • чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами УС;

 • оптимальна структура УС з урахуванням специфіки навчального закладу;

 • чітка система роботи органів УС в масштабі школи (єдина документація, вимоги, дні засідань);

 • організація системи змагань через органи УС;

 • гласність у його роботі (стенди, підсумків змагань, стінгазети, бюлетені);

 • нагородження, заохочення переможців через систему роботи УС.

Етапи розвитку самоврядування

Перший етап – організаційна робота. Його головне завдання – організаторська робота з метою зосередження уваги педагогічного та учнівського колективів на проблемах УС. Практична робота на цьому етапі полягає у вивченні науково-методичної літератури з цієї проблеми, проведенні педагогічної ради, нарад при директорі, засідань методичних об’єднань класних керівників, учнівських зборів з проблем організації УС. На цьому етапі педагогічним та учнівським колективом розв’язуються такі питання:

 • розробляється оптимальна структура учнівського самоврядування, його органів з урахуванням специфіки школи;

 • визначаються мета та завдання учнівського самоврядування виходячи з його структури;

 • розробляється документація (положення, інструкції, пам’ятки);

 • визначаються права та обов’язки органів УС (кожного органу з урахуванням структури);

 • обирається актив.

Другий етап – полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. В ході його реалізації організовується практична діяльність органів УС, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи з їх прав та обов’язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань.

Третій етап – характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі:

 • розширюється роль УС в житті школи в міру набуття дітьми організаторського досвіду;

 • в його структурі створюються нові підструктури (тимчасові формування, об’єднання, клуби за інтересами);

 • розширюються права та обов’язки органів УС, вдосконалюється його структура.

Важливою умовою педагогічного керівництва УС на цьому етапі є постійний пошук нових форм та методів організаційної діяльності учнів.

Практичну роботу організації УС доцільно починати зі створення творчих груп з представників учнівського та педагогічного колективів. В подальшій роботі це може бути такий орган, як штаб змагання,, що обирається загально шкільними зборами чи конференцією. Завдання цього органу полягає: • в розробці та затвердженні на загально шкільних зборах документації за всіма напрямками роботи УС;

 • в організації дієвого контролю за виконанням рішень загально шкільних зборів з цієї проблеми;

 • в розробці механізмів підбиття підсумків змагання між класами, нагородження переможців;

 • в підготовці матеріалів про роботу органів УС для розгляду на педрадах, нарадах, семінарах, методоб’єднаннях та пропозицій щодо їх удосконалення;

 • в забезпеченні гласності в роботі органів УС;

 • в участі в атестації педпрацівників за результатами роботи УС та їх особистої участі в педагогічному керівництві ним.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Широківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconУкраїна відділ освіти Млинівської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту близнюківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка