Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністраціїСторінка1/6
Дата конвертації09.03.2018
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Відділ освіти

Ярмолинецької районної державної адміністрації
Методичний кабінет

Інтегровані уроки в початкових класах

Ярмолинці

2009


Укладачі: творча група вчителів початкових класів Ярмолинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

С.О. Войт, С.І. Гузенко, В.В Дзюбак, В.І.Щебетюк


Рецензенти: І.Ф. Попіль– завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації.

М.Й. Мировіцька. – методист районного методичного кабінету відділу освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації.


Дана збірка містить розробки інтегрованих уроків в 1-4 класах, зміст яких відповідає програмі Міністерства освіти і науки України та Державного стандарту початкової загальної освіти. Представлені матеріали і розроблений зміст уроків допоможуть учителю творчо підготуватися до кожного заняття, зроблять їх цікавими і насиченими.

Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Методичні розробки уроків 2009 рік – 118 сторінок.

Схвалено на засіданні методичної ради методичного кабінету Ярмолинецького відділу освіти (протокол № 3 від 25.03. 2009р.)

ВСТУП
Шкільний урок – це частина життя і одночасно, це урок життя для нього. Це саме життя, повне проблем і радості відкриття.

Надія Щуркова


Даний методичний посібник покликаний допомогти вчителеві підготувати і провести цікаві та корисні інтегровані уроки в початкових класах.

У сучасній школі весь навчально-виховний процес спрямований на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів, утвердження загальнолюдських цінностей. У центрі цього процесу стоїть конкретний учень. Завдання школи – знайти ефективні форми та методи роботи, які навчають учнів самостійно оволодівати знаннями, пізнавати себе та інших людей.

Ми, вчителі, ніколи не повинні зупинятися на досягнутому, завжди повинні рухатися вперед. На нашу думку, інтегрований урок – це один із сучасних уроків, який дозволяє нам зробити навчання молодших школярів цікавим.

ВСЕ ПРО ІНТЕГРАЦІЮ
Гуманізм, формування цілісної картини світу – провідні тенденції розвитку української національної школи. Особливо значимі ці ідеї для змісту початкової мовної освіти, оскільки характерною рисою дитячої творчості є синкретизм – органічне поєднання різних видів мистецтв у одній художній дії (Виготський Л.С)
СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ

У чому полягає розвивальна сутність інтегрованих видів діяльності? Чому так важливо навчання рідної мови в початкових класах осяяти фантазією, грою, красою природи і людських взаємин, самобутньою творчістю дитини? Чому інтегровані курси та інтегровані уроки ми вважаємо важливим напрямком методичного оновлення навчально-виховного процесу в початкових класах?

Перспективність цього методичного підходу полягає передусім у тому, що він дає змогу нівелювати деякі слабкі сторони предметної системи навчання, подолати розрізненість, фрагментарність у сприйманні довкілля та рідної мови і водночас, синтезуючи сильні сторони предметного викладання, створює сприятливі умови для формування у дитини здатності сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно.

Інтегровані уроки є частковою інтеграцією змісту на відміну від повної інтеграції, коли пізнання дітей організовується за допомогою інтегрованих курсів, таких як “Довкілля”, “Музика і рух”, “Художня праця”, “Природознавство”, “Ознайомлення з навколишнім”.

Інтегровані уроки об’єднують блоки знань із різних навчальних предметів навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учнів. Це дає змогу пізнати певне явище з різних сторін, досягти цілісності знань.

Наприклад, учитель будує інтегрований урок із теми “Стежками зимового лісу”. Для створення в уяві дітей літературно-художнього образу зимового лісу пропонує послухати вірш Якуба Коласа “Зима”, розглянути картину І. Шишкіна, де зображений зимовий ліс, у супроводі музики. У даному випадку зінтегровано зміст уроку з різних видів діяльності. Це урок інтегрованого змісту.

Важливою умовою ефективного використання інтегрованих засобів навчання є з’ясування істотних відмінностей між уроками з використанням міжпредметних зв’язків та уроками інтегрованого змісту. Уроки з використанням міжпредметних зв’язків, за визначенням О.Я. Савченко включають запитання й завдання з інших навчальних предметів, які мають допоміжне значення. Це короткочасні елементи уроку, які сприяють глибокому сприйманню й осмисленню нових понять, активізують словесну творчість дітей.

Художня діяльність, подив перед красою, добром – необхідні умови повноцінного розумового розвитку дитини. Чим більше абстрактних понять, узагальнень треба засвоїти на уроці, тим частіше учень має звертатися до першоджерела думки – природи, емоційно-образної діяльності. Така закономірність розумового розвитку дитини. (Сухомлинський В.О.).

У зв’язку з цим особливо актуальною є проблема інтегрованого навчання, зокрема інтегрованих уроків мови і мовлення.

Принцип інтеграції відповідає психічній та фізіологічній природі дитини, сутності самої мови як суспільного явища у його зв’язках з усіма аспектами багатогранного світу, і тому цілком може бути покладений у фундамент сучасної лінгводидактики.

Саме інтеграція словесної творчості з різними видами діяльності дитини (грою, спілкуванням з природою, музикою, малюванням, драматизацією) дає можливість організувати оволодіння граматичними уміннями й правописними навичками, розв’язання мовленнєвих завдань, глибоко індивідуалізувати навчання, досягти значних зрушень у загальному розвитку учнів.

Для сучасного етапу розвитку української національної школи характерним є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації та зменшення часу, відведеного для її засвоєння а також формування у дітей цілісної картини світу. Пошуки шляхів удосконалення системи освіти в початковій школі привели до відродження такого методичного явища, як інтеграція навчання, яке поступово переходить сьогодні з дискусії в практику.

В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом реформування освіти поряд з принципами гуманізації та диференціації, за кордоном розробляється і впроваджується безліч освітніх технологій, що базується на інтегративних підходах. Проте питання, що таке інтегрований урок, залишається суперечливим; проблема впровадження інтегрованих занять в початковій школі мало досліджена; принцип інтеграції недостатньо відображений у чинних підручниках.

Сьогодні ідея інтеграції змісту і форм навчання приваблює багатьох учених та вчителів-практиків. Досліджені дидактичні особливості інтеграції змісту навчання (О. Біляєв, Л. Варзацька, Т. Донченко, Ю. Колягін, В. Паламарчук, О. Савченко, Н. Світловська). Навчальні плани початкової школи у ХХІ столітті поповнилися інтегрованими курсами, складовими яких є інтегровані уроки (“Я і Україна” (1-4 кл.) – В. Ільченко, К. Гуз; “Навчання грамоти, математики, навколишній світ” – М. Вашуленко, Н. Бібік, Л. Кочина; “Навколишній світ” (1-4 кл.) – Т. Пушкарьова; “Художня праця” – В. Тименко; “Основи здоров’я і фізична культура” О. Савченко, Т. Бойченко, О. Манюк; “Мистецтво” – Л. Масол та ін. тощо).

Одним із напрямків методичного забезпечення уроків у початкових класах, як зазначає О.Я. Савченко, є проведення їх на основі інтеграції змісту. Інтегровані уроки ставлять за мету “спресувати” споріднений матеріал кількох навчальних дисциплін навколо однієї теми; розкрити загальні закономірності предметів, явищ, що відображаються у відповідних навчальних дисциплінах; навчити дітей бачити світ цілісним та вільно орієнтуватися в ньому. Такі уроки ґрунтуються на міцних міжпредметних зв’язках, що дає можливість продемонструвати цілісність освіти, розвивати на новому якісному рівні творче мислення, інтелект та емоційні образні почуття дітей молодшого шкільного віку.

Які шкільні дисципліни можуть бути зінтегровані? Аналіз чинної програми для початкової школи дозволяє зробити висновок, що всі предмети початкової ланки мають своєрідний інтеграційний потенціал. Варіанти інтегрованих уроків є різноманітними. Можна зінтегрувати не тільки два, але й навіть 3, 4, 5 предметів на одному або декількох уроках. Але не потрібно забувати, що в основі інтегрованих уроків повинна бути близькість змісту провідних тем різних предметів та їх логічний взаємозв’язок.

Наприклад у 1 класі можна провести такі інтегровані уроки (див. табл.. 1), у 2 класі (див. табл. 2), у 3 класі (див. табл. 3), у 4 класі (див. табл. 4).

Якими ж, на нашу думку, є ознаки інтегрованого уроку? Насамперед, це урок, який розв’язує конкретні та перспективні завдання інтегрованого курсу, бо є його складовою частиною. Якщо інтегрований урок один із певної теми, він розв’язує коло завдань, які можна виконати тільки завдяки інтегруванню. Але в будь-якому випадку інтегрований урок не може бути ізольованим, “випадати з теми”. Він органічно поєднаний із попереднім та наступним уроками, він є складовою всього навчально-виховного процесу.

Зважаючи на це, виділяють фактори, що сприяють активній розумовій діяльності в процесі інтегрування навчальних предметів:


  • прийняття сполучення предметів для інтеграції;

  • ретельний відбір вмісту, методів, прийомів, враховуючи вікові особливості дітей;

  • адекватність дій учителя та його вихованців.

Інтегрований урок вимагає від педагога ретельної підготовки, професійної майстерності та натхнення особистісного спілкування. Необхідно, щоб даний урок був єдиним цілим, мав один “колір”, а не був схожий на ковдру, зшиту з клаптиків.

У дидактиці початкового навчання розроблено предметну типологію інтегрованих уроків. На основі аналізу чинних програм для 1-4 класів визначаються можливі типи інтеграції навчального матеріалу з окремих навчальних предметів (Савченко О.Я.).

У методичному аспекті, з’ясовуючи типологію інтегрованих уроків, важливо передбачити сукупність параметрів. Пропонуємо типологію за сукупністю таких основ:

1) цільової (з якою метою і на якому етапі оволодіння мовними знаннями доцільною є інтеграція навчання);

2) мовної (залежно від змісту виучуваного, його лінгвістичної природи вивчаємо частини мови, будову слова чи члени речення, зв’язок між словами);

3) тематичної (урок на морально-етичну тему, про природу чи такий, який розкриває дітям світ культури, що є наріжним каменем нашої духовності);

4) предметної (з яких навчальних предметів доцільно інтегрувати блоки знань навколо однієї теми);

5) діяльнісної (який вид емоційно-образної діяльності є домінуючим, слугуючи засобом активізації пізнавальної і мовленнєвої діяльності);

6) організаційної (тривалість інтегрованого уроку у 1-4 класах, варіативність організаційних форм (колективної, групової, індивідуальної діяльності); доповнення уроку як основної організаційної форми такими заняттями, як екскурсія, урок мислення серед природи, урок-свято тощо).

Основними темами, наскрізними у початковому навчанні, є: “Я у світі природи”, “Я – у світі культури”, “Я – серед людей”.

З огляду на сукупність дидактичних цілей кожного з уроків, відведених на вивчення того чи іншого розділу, теми програми, вчитель визначає головні та супровідні цілі. Керуючись головними дидактичними цілями (домінантно), він знаходить оптимальне поєднання інтегрованих засобів навчання, уникаючи небажаного нагромадження видів діяльності, що тільки стомлює дітей, гальмує, а не активізує словесну творчість.

Сконструйована система уроків мови й мовлення з огляду на сукупність дидактичних цілей створює повноцінні умови для ефективного використання завдань з різним рівнем творчості й самостійності; міжпредметних зв’язків та інтегрованих засобів навчання. Завдяки такій організації навчально-виховного процесу створюється мотив діяльності; кожному учневі програмується шлях від дій, спільних з учителем, однокласниками, - до самостійних; від діяльності за наслідуванням через конструктивну до творчої праці (з орієнтацією на зону найближчого розвитку – Виготський Л.С.).


СТРУКТУРА ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ МОВИ Й МОВЛЕННЯ

У структурі інтегрованого уроку мови й мовлення виділяється три етапи:

1) формування задуму висловлювання (орієнтування в умовах спілкування та планування тексту);

2) творення тексту (усно й письмово);

3) виразне читання (розповідання) складених творів, редагування, обговорення, зіставлення з творами письменників (чи за зразком, складеним учителем).

Визначена нами структура інтегрованого уроку ґрунтується на даних психології про етапи мовленнєвої діяльності (орієнтування , планування, реалізація, контроль).

Етап формування задуму висловлювання співвідноситься з такими етапами мовленнєвої діяльності, як орієнтування, планування; на ньому вирішуються такі завдання:


  • актуалізація чуттєвого досвіду, знань учнів про предмет висловлювання;

  • активізація слів, словосполучень, речень, необхідних для вираження думки;

  • удосконалення способів мовленнєвої діяльності (“азбуки мовлення”), найголовніших опорних умінь;

  • спостереження за виражальними можливостями слова, граматичних форм, колективний добір влучних слів;

  • розвиток навичок грамотного й каліграфічного письма, граматичних умінь.

Етап творення дитячих зв’язних висловлювань відповідає третьому етапу мовленнєвої діяльності – реалізації задуму. Управління дитячою творчістю здійснюється через багато варіативні мовленнєві завдання, які спонукають дітей до складання тематично близьких казок, розповідей, міркувань, віршів. Як правило, пропонується кілька блоків завдань на розвиток зв’язного мовлення з різною мірою допомоги та рівнем творчості.

Етап редагування, обговорення дитячих творів, зіставлення зі зразками художньої літератури є завершальним, він зорієнтований на четвертий етап мовленнєвої діяльності – контроль. Доцільним тут є виразне розповідання в особах складених творів, драматизація, створення пластичних етюдів, виконання ілюстрацій чи колективних композицій, добір влучних заголовків до дитячих творів.


СПОСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Доцільний добір завдань, що інтегрують способи навчання, - важлива складова розумового та мовленнєвого розвитку.

Конструюючи етап формування задуму висловлювання, найчастіше використовуємо такі комплексні завдання, інтегровані види діяльності:

1. Виразне читання вірша, пісні.

2. Виразне читання вірша, складання діалогів з героями твору (вербиченькою, синичкою, Оленкою), доповнення художніх описів, міркувань.

3. Виразне читання вірша, зіставлення його з картиною. Що в них спільне? Що відмінне?

4. Сприймання вірша, музики, картини. Чи співзвучні ці твори? Чому?

5. Сприймання двох картин (контрасних за настроєм), прослуховування музики. До якої картини підходить музика? Чому?

6. Аналіз виставки дитячих малюнків після екскурсії в природу. Прослуховування музики. Які з малюнків співзвучні музиці?

7. Літературно-драматична композиція (Весна – лялька, її брати – місяці, дівчата - вербиченьки).

8. Складання словесних, графічних, хореографічних малюнків за мотивами художніх творів.

9. Хоровий спів (з елементами танцю).

10. Складання описів за дидактичними іграми.

11. Відгадування загадок, ребусів, кросвордів. Спостереження за виражальними можливостями мовних засобів; зіставлення тексту загадки і малюнків-ілюстрацій.

12. Робота з прислів’ями й приказками, народними прикметами. Пояснення їхнього змісту, відновлення деформованих прислів’їв. Списування (запис з коментуванням чи з голосу) прислів’їв. Чи підходить прислів’я до дій казкового героя? Чи можна дане прислів’я використати як заголовок до казки (оповідання)? Чому? Складання тексту за змістом прислів’я.

13. Хореографічні вправи, пластичні етюди у музичному супроводі, які передують усним імпровізованим розповідям дітей. (Уявіть, що ви - рибки).

14. Добір виразних мовних засобів у ході евристичної бесіди у процесі спілкування з природою, картиною, поезією, музикою (можливо, з використанням емоційно-образних таблиць і малюнків).

15. Імпровізовані розповіді дітей (усні журнали) на основі колективних чи самостійних спостережень, за матеріалами пошукової самостійної фольклорної, народознавчої, природознавчої діяльності, на основі позакласного читання.

16. Виготовлення художніх виробів та колективних композицій (вишивок, малюнків, аплікацій з природного матеріалу, пластиліну тощо) – типу Ліс оживає. Рибки в акваріумі.

17. Прослухайте, прочитайте, розкажіть в особах казку (легенду, міф) і запишіть з пам’яті той образний вислів, що найбільше припав вам до душі. Виконайте до нього малюнок (аплікацію чи колективну художню композицію).

18. Складіть діалог (поговоріть з героями твору). Виконайте колективну композицію чи індивідуальний малюнок за мотивами тексту.

19. Запишіть з голосу (з коментуванням чи спишіть) текст і виконайте до нього ілюстрацію.

20. Прочитайте (прослухайте) текст. Напишіть докладний чи стислий переказ (з використанням словесно-графічної опори); доповніть опис (міркування), використовуючи слова даного тексту; намалюйте до них ілюстрацію.

21. Усно складіть власну розповідь про героїв прочитаного твору та запишіть, використовуючи при потребі словесно-графічну опору.

22. Складіть власну розповідь за аналогією до прочитаного тексту.

23. Виберіть із двох суджень, які подано до героїв легенди (казки, оповідання), те, яке, на вашу думку, є істинним, та запишіть його.

24. Доповнення, відновлення, переконструювання, переказ однієї з частин тексту (з використанням перфокарток).

25. Добір виразних мовних засобів у процесі гри, спостережень за картиною, ілюстрованим текстом. Запис образних слів та виразів до власних зошитів (скарбничок), створення словників сполучуваності.

26. Доповнення, поширення, відновлення казки (вірша, оповідання) з використанням перфокарт.
Оскільки інтегрований урок – це здебільшого урок повторення та узагальнення, то його структура, на нашу думку, має такі етапи.

І. Організація класу

1. Привітання

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдання уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

ІV. Актуалізація та коригування опорних знань з усіх інтегрованих предметів

Цей етап доцільно провести у формі змістовної, лаконічної, чіткої бесіди (8-10 хв), підготовка до якої потребує особливої уваги вчителя.V. Повторення та аналіз основних фактів, подій, явищ

VІ. Творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації

VІІ. Узагальнення та систематизація навчальних досягнень дітей

VІІІ. Підбиття підсумків інтегрованого уроку

Учитель разом зі своїми вихованцями співвідносять досягнуті результати з поставленими метою та завданнями уроку, аналізують недоліки у діяльності учнів (якщо такі є) і виявляють резерви підвищення ефективності даного уроку. Вчитель також повідомляє про реалізацію змісту уроку та рівень навчальних досягнень молодших школярів.ІХ. Домашнє завдання (окремо для кожного з інтегрованих предметів початкової школи)

Вивчаючи можливості інтегрованого навчання, ми переконалися, що за цією методикою – майбутнє. Змістовні та цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайну структуру шкільної освіти новизну, оригінальність; сприяють формуванню цілісної картини світу, розгляду предмета з кількох сторін, дозволяють систематизувати знання; створюють сприятливі умови для реалізації особистісно орієнтованого, розвивального навчання молодших школярів. Методично правильні побудова і проведення інтегрованих уроків сприяють підвищенню зростання професійної майстерності вчителя, тому що вимагають від нього володіння методикою сучасних технологій навчально-виховного процесу. Вчитель по-новому бачить і розкриває предмет, який викладає, ясніше усвідомлюючи його співвідношення з іншими науками.Орієнтовні інтегровані уроки та відповідні теми до навчальних дисциплін, що систематизуються в 1-4 класах

1 клас

Таблиця 1

Предмети, що інтегруються

Відповідні теми

1

Я і Україна

Українська мова

Образотворче мистецтво


Сонце.

Сонечко за всіма ходить.

Сонце – огнецвіт.


2

Я і Україна

Образотворче мистецтвоТварини.

Ліплення тварин.3

Українська мова

Я і Україна

Трудове навчання


“Наша Батьківщина”.

Наша держава – Україна.

Знаки державної символіки.


4

Я і Україна

Основи здоров’яТи – школяр.

Правила безпечної поведінки в школі.5

Трудове навчання

Я і УкраїнаСервірування святкового столу.

Правила поведінки за столом.6

Українська мова РЗМ

Я і УкраїнаНазви професій.

Усі професії потрібні …7

Українська мова

Я і УкраїнаСлова ввічливості.

Культура спілкування.8

Основи здоров’я

Фізична культура

Я і Україна


Рух і здоров’я.

Рухливі ігри.

Різноманітність дитячих ігор.


9

Я і Україна

Українська мова

Образотворче мистецтво


Рослини.

“Наші зелені друзі”.

Чудо-дерево.


10

Основи здоров’я

Фізична культураТи ростеш

Режим дня школяра.11

Українська мова

Я і УкраїнаЗвуки мовлення. Букви.

Вшанування рослин і тварин.12

Українська мова
Народознавство

Закріплення букви “ка”. Опрацювання тексту “Калина”.

Калина.


13

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Народознавство


Сніжна зіронька горить.

Витинанки.

Зима.


Таблиця 2

2 клас
Предмети, що інтегруються

Відповідні теми

1

Читання

Образотворче мистецтвоЯк багато може розповісти одне слово.

Мистецтво навколо нас.2

Читання

Музика


Розумні козенята.

Куди ведуть нас пісня, танець, марш.3

Читання

Я і УкраїнаВитоки нашого народу.

Родина, рідня, рід .4

Образотворче мистецтво

Читання


Я і Україна

Осінь-мальовничка.

Чарівність рідної природи в поезіях.

Осінь. Рослини восени.


5

Трудове навчання

МатематикаРекламні плакати.

Периметр прямокутника.6

Читання

Основи здоров’я

Музика


Чому совість у людини – головне?

Твої емоції.

Чи може музика висловлювати характери людей?


7

Читання

Трудове навчанняЗима щедра святами.

Подарунки та сувеніри до свят.8

Основи здоров’я

Я і УкраїнаТвої права.

Декларація прав дитини.9

Основи здоров’я

Я і УкраїнаСонце шкідливе і корисне.

Сонце.


10

Я і Україна

Трудове навчанняУ царстві тварин.

Виготовлення витинанок на основі тваринних мотивів.11

Я і Україна

Основи здоров’я
Що таке культурна спадщина?

Ти спілкуєшся.12

Українська мова
Читання

Написання твору за темою “А моя мама найкраща”.

Все починається з мами.13

Українська мова

Музика


Письмовий переказ “Навесні”.

Весна в музиці.14

Математика
Я і Україна

Рік. Розв’язання задач. Додавання і віднімання.

Народний календар.15

Читання

Музика


Учись римувати слова.

Пісня.


16

Образотворче мистецтво

Трудове навчанняВеселі восьминіжки.

Об’ємні форми.17

Математика

Образотворче мистецтвоЗадачі-казки.

Казочка.


18

Читання
Українська мова

Урок-інсценізація “Українська народна казка “Рукавичка”.

Урок розвитку зв’язного мовлення “Удосконалення тексту шляхом заміни слів контекстуальними синонімами”.19

Українська мова

Я і УкраїнаСпонукальні речення.

Уроки чемності.20

Основи здоров’я

МатематикаРозпорядок дня школяра.

Доба. Тиждень. Розв’язування задач.


Таблиця 3

3 клас
Предмети, що інтегруються

Відповідні теми

1.

Читання

Трудове навчання

Образотворче мистецтво


Поетичні картини природи

Робота з рослинними матеріалами.

Осінь така мила …


2.

Читання

Образотворче мистецтво

Музика


Хто працює і грає восени?

Листопад, листопад, золотиста віхола …

Куди ведуть нас пісня, танець, марш.


3.

Читання

Українська мова


Образотворче мистецтво

Трудове навчанняВчимося розуміти природу.

Урок розвитку зв’язного мовлення Твір за поданим початком “Восени”

Осінній дощ

Робота з рослинним матеріалом4.

Я і Україна.

Природознавство

Образотворче мистецтво

Читання


Зелене диво Землі. Рослини – живі організми.

Зелені друзі.

Ліс, наче рідний дім.


5.

Основи здоров’я

Я і Україна.

Природознавство


Природні чинники, що сприяють збереженню здоров’я людини. (Сонце, повітря).

Сонячне світло і тепло, їх значення в природі.6.

Трудове навчання
Позакласне читання

Математика

Трудове навчання


Людина і знаки інформації. Світ професій “людина – знакові системи”

Професії навколо нас.

Периметр прямокутника.

Культура зовнішності людини. Одяг людей різних професій.7.

Основи здоров’я
Основи здоров’я і фізична культура

Здоровий спосіб життя - провідна умова збереження і зміцнення здоров’я.

Режим дня.8.

Основи здоров’я

Я і УкраїнаПрава дитини.

Декларація прав дитини.9.

Я і Україна.

Громадянська освіта

Позакласне читання

Основи здоров’яТвоя сім’я. Родовідне дерево.
Роде мій красний, роде мій прекрасний.

Сім’я як чинник здоров’я.10.

Позакласне читання

Я і Україна.

Громадянська освіта.


Подорож в країну, де панує Справедливість, Добро, Любов, Почуття людської гідності.

Людські чесноти. Доброта.11.

Я і Україна.

Громадянська освіта.

Трудове навчання

Читання


Державні свята зимового циклу. Їх зміст.
Подарунки та сувеніри до новорічних свят.

Зачарувала все зима …12.

Я і Україна.

Громадянська освіта.

Читання


Народні свята зимового циклу. Їх зміст.
Зачарувала все зима …

13.

Позакласне читання

Українська мова

Образотворче мистецтво


Ось прийшли морози і зима настала.

Підсумковий урок за темою “Іменник”

“Прийшла баба зима, дідуся з бородою привела із собою”.


14.

Я і Україна.

Природознавство.

Математика
Образотворче мистецтво


Тварини в природі.
Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розв’язування задач.

Як живеться вам, птахи?15.

Математика

Я і Україна.

Громадянська освіта

Читання


Календар “Століття”.

Народний календар.


Вірші про світ природи і дитинства.

16.

Читання

Українська мова

Музика


Візьму перо і спробую. Несподівані рими.

Складання чистомовок і віршів.

Я складаю пісеньку.


17.

Читання

Українська мова

Музика

Образотворче мистецтвоКраса природи.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Самостійне написання твору на основі власних спостережень “Рання весна”.

Весна в музиці.

Фантазуємо та творимо красу.18.

Українська мова
Я і Україна.

Громадянська освіта.Мова і мовлення. Практичне засвоєння слів ввічливості.

Ввічливі звертання. Людські чесноти Ввічливість.19.

Математика

Основи здоров’яДоба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач.

Режим дня школяра.20.

Математика

Позакласне читання

Українська мова

Образотворче мистецтвоЗадачі-казки.

У світі казки чарівної.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казкової історії на тему: “Що мені розповіла сніжинка?”

Малюємо казку.21.

Позакласне читання

Образотворче мистецтво

Я і Україна.

Природознавство.Поетичні символи України.

Край шляху червона калина росла …

Зелене диво Землі. Рослини – живі організми.

Таблиця 4

4 клас
Предмети, що інтегруються

Відповідні теми

1

Читання

Образотворче мистецтво

Я і Україна.

ПриродознавствоПоетичні картини природи.

Осінні квіти.

Спостереження за осінніми змінами в природі.


2

Читання

Трудове навчанняРости книголюбом.

Давні та сучасні технології книгодрукуван- ня.3

Я і Україна.

Природознавство.

Образотворче мистецтво


Україна – рідний край. Рідний край на території України.

Краю мій рідний.4

Основи здоров’я
Я і Україна.

Громадянська освітаСтосунки між людьми. Спілкування дівчаток і хлопчиків.

Взаємодія людей у школі.5

Читання РЗМ

Я і Україна.

Громадянська освіта

Музика


Образ калини у народній творчості.

Народні символи.


Жанри українських народних пісень.

6

Я і Україна.

Природознавство

Образотворче мистецтво


Тваринництво в рідному краї.
Образи тварин у мистецтві.

7

Я і Україна. Громадянська освіта

Образотворче мистецтвоДержавні свята зимового циклу.
Незабаром Новий рік.

8

Я і Україна.

Природознавство

Образотворче мистецтво


Гори України.
Краще гір лише гори.

9

Я і Україна.

Природознавство

Образотворче мистецтво


Водойми України.
Подорож до моря.

10

Читання

Я і Україна. Громадянська освітаЗ історії міст.

Міста України. Походження назв міст.11

Читання

Образотворче мистецтво

Я і Україна. Громадянська освіта


Історія державного прапора України.

Елементарна графіка.

Державні символи України.


12

Я і Україна.

Природознавство

Математика


Промисловість у рідному краї.
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

13

Я і Україна.

Природознавство

Трудове навчання


Земля – наш космічний дім.
Моделювання.

14

Українська мова

Основи здоров’яКультура мовлення.

Вибір людей для спілкування.15

Основи здоров’я

Трудове навчанняДорожні знаки. Сигнали. Світлофор.

Елементарна графіка. Виготовлення світлофора, предметних ігор.16

Читання

Образотворче мистецтвоНа сонці тепло, а біля матері добре.

Малюємо для мами.17

Математика

Трудове навчанняПоняття класу. Таблиця розрядів і класів.

Допоміжні засоби навчання.18

Українська мова РЗМ

Образотворче мистецтво

Я і Україна.

Громадянська освітаСкладання порівняльного опису.

Образи природи у мистецтві.

Народні символи.


19

Читання
Образотворче мистецтво

Радість від пробудження природи в описі приходу весни.

Свято весняної природи.20

Читання

Образотворче мистецтво

Трудове навчання


Як по-різному звучать мелодії природи.

Заспівай мені райська пташко!

Створення художнього декоративного образу птахів у ліпленні.


21

Читання

Образотворче мистецтвоП’єса-казка.

Казка і фантазія в народній творчості.22

Я і Україна.

Громадянська освіта

Образотворче мистецтво


Народні свята весняного циклу.

Чудернацька витинанка. Виготовлення

витинанки-писанки.


23

Українська мова РЗМ

Образотворче мистецтвоСкладання тексту-вітання.

Виконання ескізу вітальної листівки.
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

1 КЛАС

Урок 1


Інтегрований урок (Українська мова, Я і Україна)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconВідділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconВідділ освіти Широківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconУкраїна відділ освіти Млинівської районної державної адміністрації

Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту близнюківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconВідділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації iconВітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка