Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівнаДата конвертації21.03.2018
Розмір445 b.


Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (З ДОСВІДУ РОБОТИ)

ГРІНЧЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА,

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЗОШ №58

Якісна освіта – запорука самореалізації особистості

Початок третього тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, переходом до науково-інформаційних технологій, які значною мірою базуються на інтелектуальній власностіПопередній випуск (якість знань)Якість учнівських досягнень

Результатом досліджень вітчизняних учених свідчать, що впровадження інноваційних технологій навчання, насамперед, особистісно-орієнтованого, диференційованого, розвиваль-ного є підґрунтям до впровадження компетентністного підходу й ефективним чинником поліпшення якості освіти. В умовах інформаційного суспільства знаннєве навчання поступово втрачає свій сенс. Величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже неможливо вмістити до шкільної програми. Тобто треба навчити «вічних істин» і умінню оновлювати свій культурний досвід.

Результатом досліджень вітчизняних учених свідчать, що впровадження інноваційних технологій навчання, насамперед, особистісно-орієнтованого, диференційованого, розвиваль-ного є підґрунтям до впровадження компетентністного підходу й ефективним чинником поліпшення якості освіти. В умовах інформаційного суспільства знаннєве навчання поступово втрачає свій сенс. Величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже неможливо вмістити до шкільної програми. Тобто треба навчити «вічних істин» і умінню оновлювати свій культурний досвід.

Слід брати до уваги, що початок ХХІ століття означений складним пошуком філософії, виховання дітей і юнацтва. ЇЇ стрижень розвивальна творча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до саморозвитку, яка може самостійно, незалежно будувати свою долю, стосунки зі світом, реалізувати життєве призначення через власний вибір. Втіленню цих питань в життя допомагає такий метод сучасної педагогіки як МЕТОД ПРОЕКТІВ.

Слід брати до уваги, що початок ХХІ століття означений складним пошуком філософії, виховання дітей і юнацтва. ЇЇ стрижень розвивальна творча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до саморозвитку, яка може самостійно, незалежно будувати свою долю, стосунки зі світом, реалізувати життєве призначення через власний вибір. Втіленню цих питань в життя допомагає такий метод сучасної педагогіки як МЕТОД ПРОЕКТІВ.

Швидко адаптуватися до мінливих життєвих умов;

 • Швидко адаптуватися до мінливих життєвих умов;

 • Критично мислити;

 • Використовувати набуті знання і навички на практиці;

 • Вміти приймати нестандартні рішення;

 • Бути комунікабельним, контактним, Уміти працювати в команді;

 • Уміти запобігати суперечкам, залагоджувати конфліктні ситуації;

 • Реалізовувати свої життєві плани на благо суспільства;

 • Вміти добувати і опрацьовувати потрібну інформацію з різних джерел;

 • Ставитися до питання збереження здоров’я свого та інших, як до основної складової успішного поступу;

 • Бути здатним до вибору альтернатив;

 • Вміти планувати стратегію власного життя виходячи з конкретних життєвих умов.Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до нових проблем, що передбачають володіння певною сумою знань як інструментів та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або кількох проблем і практичне застосування нових знань.

 • Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до нових проблем, що передбачають володіння певною сумою знань як інструментів та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або кількох проблем і практичне застосування нових знань.

 • Плюсами проектної технології є набуття вихованцями таких вмінь:Усвідомити суть проблем, з'ясувати шлях до її вирішення через систему послідовних дій;

 • Усвідомити суть проблем, з'ясувати шлях до її вирішення через систему послідовних дій;

 • Планувати свою роботу;

 • Використовувати багато джерел інформації;

 • Самостійно набирати і накопичувати матеріал;

 • Аналізувати, порівнювати факти;

 • Приймати рішення;

 • Встановлювати соціальні контакти;

 • Створювати «кінцевий продукт» (фільм, календар, журнал, листівку, проект, проспект, сценарій, сайт, презентацію тощо);

 • Презентувати створене;

 • Оцінювати себе та інших учасників проекту.З одного боку, навантаження на вчителя збільшується. Він з єдиного організатора навчального процесу перетворюється на тренера, партнера, головною задачею якого стає мотивування навчальної діяльності.

 • З одного боку, навантаження на вчителя збільшується. Він з єдиного організатора навчального процесу перетворюється на тренера, партнера, головною задачею якого стає мотивування навчальної діяльності.

 • З іншого боку – проектний метод вимагає від учителя нових умінь і навичок, пов’язаних з методикою організації колективної, групової, парної та самостійної роботи школярів через систему низки тренінгів, вправ тощо.Говорячи про метод проектів як про організаційну форму роботи не слід забувати, що це перш за все спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча індивідуальна та колективна робота учасників проекту, що об'єднані спільною метою, бажанням досягти результату, який мав би практичну користь, а також отримати знання і досвід, необхідні для подальшого життя.

 • Говорячи про метод проектів як про організаційну форму роботи не слід забувати, що це перш за все спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча індивідуальна та колективна робота учасників проекту, що об'єднані спільною метою, бажанням досягти результату, який мав би практичну користь, а також отримати знання і досвід, необхідні для подальшого життя.Однією з найголовніших ознак будь-якого проекту є його надзвичайна обґрунтованість та універсальність, завдяки чому дана технологія навчально-дослідницької діяльності може бути застосована на уроці з будь-якого предмета навчального плану кількох предметів.

 • Однією з найголовніших ознак будь-якого проекту є його надзвичайна обґрунтованість та універсальність, завдяки чому дана технологія навчально-дослідницької діяльності може бути застосована на уроці з будь-якого предмета навчального плану кількох предметів.Метою проекту (за Державним освітнім стандартом) є формування комунікативних, літературних, краєзнавчих компетентностей, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. З іншого боку, на сучасному рівні розвитку суспільства неможливо при вивченні будь-якого предмета шкільного курсу орієнтуватися виключно на традиційну побудову уроку, тобто на викладку теоретичних відомостей та виконання вправ на закріплення вивченого. Потрібно впроваджувати нові, прогресивні технології освіти, заохочувати учнів до пошукової діяльності, творчого підходу, практичного застосування отриманих знань.

 • Метою проекту (за Державним освітнім стандартом) є формування комунікативних, літературних, краєзнавчих компетентностей, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. З іншого боку, на сучасному рівні розвитку суспільства неможливо при вивченні будь-якого предмета шкільного курсу орієнтуватися виключно на традиційну побудову уроку, тобто на викладку теоретичних відомостей та виконання вправ на закріплення вивченого. Потрібно впроваджувати нові, прогресивні технології освіти, заохочувати учнів до пошукової діяльності, творчого підходу, практичного застосування отриманих знань.Проект «Вивчення культурних та історичних традицій рідного краю через народну пісню» стосується вивченню різноманітних розділів різних навчальних предметів. У ньому беруть участь учні 5-6 класів. Під час роботи над проектом учні спираючись на основу, на народну пісню «Ходить гарбуз по городу», вирішують різноманітні питання з різних предметів.

 • Проект «Вивчення культурних та історичних традицій рідного краю через народну пісню» стосується вивченню різноманітних розділів різних навчальних предметів. У ньому беруть участь учні 5-6 класів. Під час роботи над проектом учні спираючись на основу, на народну пісню «Ходить гарбуз по городу», вирішують різноманітні питання з різних предметів.

 • Зокрема:Народнопісенна творчість Слобожанщини (урок літератури з циклу «Література рідного краю» в розділі «Усна народна творчість»);

 • Народнопісенна творчість Слобожанщини (урок літератури з циклу «Література рідного краю» в розділі «Усна народна творчість»);

 • Рослинні орнаменти у вишивці Слобідської України (обслуговуюча праця);

 • Рослинний світ України (біологія, географія, природознавство «Світ навколо нас»);

 • Мотиви народнопісенної творчості (музика);

 • Натюрморт (малювання);

 • Частини мови (українська мова).Навчальні предмети

 • Українська мова

 • Українська література

 • Музика

 • Образотворче мистецтво

 • Обслуговуюча праця

 • ГеографіяДержавні освітні стандарти та навчальні програми

 • Освітня галузь «Мова і література», «Трудове навчання». Мета – формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на основних знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях.

 • Діяльнісна (стратегічна) – формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямованих на розв’язання навчальних задач і життєвих потреб.

 • Послідовна зміна пріоритетності розвивальної, виховної та навчальної функції у бік переваження двох перших має підвищення якості викладання навчального матеріалу з цих предметів.Мовна лінія

Мовна лінія
 • Уміння розрізняти частини мови. Знаходити і давати їх основи визначення розбирати їх характеризувати роль у реченні.

Літературна лінія
 • Вміти класифікувати жанри УНТ. Поширити теоретичні знання щодо календарно-обрядової поезії. Поширити тематичний кругозір знання УНТ Слобожанщини.

Соціокультурна лінія
 • Знання найважливіших світоглядних етичних, культурних відомостей понять. Відображення їх у мові, загально-людських морально-етичних цінностей.ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК БІНАРНИЙ УРОК У 6 КЛАСІ (УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ТА ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ)

 • Тема:

Рослинні мотиви в календарно-обрядовій народній пісні, в оздобленні української світлиці та орнаменті традиційного українського одягу.
 • Вчителі:

Грінченко Людмила Олександрівна, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії.

Тормишева Ганна Віталіївна, вчитель обслуговуючої праці, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, майстер з виготовлення традиційних українських прикрас з бісеру.МЕТА

 • познайомити учнів з видами народної пісні, зокрема календарно-обрядової;

 • познайомити із звичаями і традиціями щодо прикрашання світлиці народної хати, оздоблення одягу, дати поняття про народний та національний одяг;

 • показати відмінність регіонального візерунку;

 • розвивати в учнів уміння готувати виступи, усні повідомлення;

 • розвивати пізнавальну активність учнів, навички самостійної роботи та вміння узагальнювати здобутий матеріал;

 • розвивати навички групової роботи, виховувати національну свідомість, шанобливе ставлення до етнології, виховувати повагу до минувшини.ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Клас заздалегідь був поділений на 6 груп. Кожна з груп одержала попереднє завдання:
 • 1. Підготувати повідомлення про рослини-тотеми;

 • 2. Про дерева-символи;

 • 3. Про городину;

 • 4. Відомості про елементи національного одягу;

 • 5. Знаходила народні пісні про рослини та городину;

 • 6. Збирала вишиті речі, посуд, готувала мультимедійну презентацію уроку.

Результати роботи учні оформили у формі доповідей, малюнків, комп’ютерної та фото презентацій.

ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК (проектна технологія)

«Комп’ютерна презентація як одна з форм вивчення особистості письменника на уроках української літератури»

(на прикладі уроку 10 класу «Огляд життя і творчості Лесі Українки»)

проект «Презнтація як форма вивчення особистості письменника» вирішує основні стратегічні завдання:

 • Стимулює інтерес учнів.

 • Розвиває пізнавальну активність.

 • Стимулює вироблення навичок командної (групової) роботи.

 • Вчить знаходити і здобувати інформацію з ріних джерел.

 • Сприяє виникненню особистісної мотивації навчання.

 • Розвиває найрізноманітніші вміння і навички (бо кінцевий результат своєї роботи учні за їхнім вибором можуть зробити і у формі плакатів, листівок, стіннівок, газет, альманахів, фотоколажів, мультимедійних презентацій).

 • Гармонізує, нарешті, стосунки співпраці учителя і учнів.І – Підготовчий етап

 • 1 група – «Родинне і культурне оточення Лесі Українки».

 • 2 група – «Світоглядні позиції. Чому, на Вашу думку, І.Франко називав цю хвору, слабосилу дівчину єдиним мужчиною в поезії?».

 • 3 група – «Як Леся Українка здобувала освіту?».

 • 4 група – «Особисте і громадське життя».

 • 5 група – «Вшанування пам’яті Лесі Українки».ІІ етап – Дослідження

 • Тема проекту: «Вивчення життя і творчості Лесі Українки»

 • Форма проведення: презентація.

 • Мета: дослідити життєвий та творчий шлях поетеси за запропонованими аспектами (5 тем творчих груп).

 • Учасники проекту: учні класу, розподілені на 5 груп.

 • Партнери проекту: бібліотекарі школи (допомога у доборі літературного матеріалу), учитель інформатики (допомога у створенні мультимедійної частини презентації).ІІІ етап – вибір способу вирішення проблеми, обраної для проекту

 • Визначення та обговорення джерел інформації.

 • Розподіл обов’язків між кожним членом творчої групи.

 • Консультація щодо змісту здобутої інформації кожної групи та поради щодо остаточного оформлення (групи, експерти, учитель).

 • Огляд презентації кожної групи, визначення часу і місця їх доповіді в ході уроку (доповідачі груп, експерти, учитель).

 • Створення мультимедійної презентації (експерти, учитель, учитель інформатики).ІV. Етап – діяльність учасників проекту над його організацією

 • Цей вид роботи проводиться із залученням методики ділової гри, складання сценарію дій, застосуванням прямого інструктажу вчителя.V етап – презентація проекту

 • Урок-презентація відбувається так: після вступного слова вчителя про тему та мету заняття, узагальненої початкової інформації, до роботи запрошуються доповідачі кожної з груп. Презентують результати своєї роботи. Демонструють свої форми презентації. Роботу кожної групи супроводжує мультимедійний показ окремих потрібних фрагментів.VІ етап – результати реалізації проекту

За час роботи учасники створили:
 • плакат-фотоколаж;

 • плакат-схему;

 • газету, доповідь;

 • літературний альбом,

 • комп’ютерну презентацію.УРОК-ГРА ЗА ТЕМОЮ “ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ” 8 КЛАС

Мета:
 • закріпити, повторити 1 узагальнити вивчений матеріал з теми “Однорідні члени речення”;

 • Розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, творчу увагу;

 • Виховувати інтерес до уроків української мови, любов до рідного словаПроблематика роману І.Багряного «ТИГРОЛОВИ»

 • розкрити композиційні особливості роману, його будову, художні прийоми відображення дійсності, зображення трагічних подій в Україні 30-х років;

 • розвинути в учнів уміння визначати ідейний зміст і проблематику художнього твору;

 • виховувати почуття людської гідності, сили духу, впевненості в перемозі добра і правди.Пропозиції учнів:

 • Чи можна ототожнювати життєву долю Григорія Многогрішного з біографією Івана Багряного?

 • Чи завжди сміливі мають щастя, як стверджує автор?

 • Які риси авторської особистості переважають в романі «Тигролови»: патріота-політика, лірика, шукача пригод чи мисливця?

 • Міфічне чудовисько «потяг-дракон» - чи не згустив барви письменник, зображуючи ударні будови Комсомольська, БАМЛАГу?

 • Які почуття викликають сцени полювання на ізюбрів, тигрів?

 • З чим, якими думками І. Багряного ви не погоджуєтесь?

 • Що дає сучасному читачеві роман «Тигролови»?

 • Чим був цікавий роман закордонному читачеві?

 • Чи можна вважати щасливою розв’язку роману?

 • Що простіше: бути незламним борцем, бунтарем чи пристосуванцем до певних умов?

 • Виявити сміливість можна лише в екстремальних умовах чи в будь-який час?

 • В які лічини може ховатись зло?

 • Двобій життя і смерті. Чи може бути виправданим вбивство?

 • Де справжня Україна 30-х років: в дикій тайзі чи в «сталінському краї»?

 • Які гріхи спокутував Г. Многогрішний?Робота проводиться за наступним алгоритмом:Чи можна ототожнювати життєву долю Григорія Многогрішного з біографією І.Багряного? Наскільки правдивим і реалістичним є образ Григорія?В якій лічині може ховатися зло?Домашнє завдання

 • Підготувати цитати до образів, робота з підручником стор. 321-330.

 • Скласти опис обкладинки до роману І. Багряного «ТИГРОЛОВИ», яким ви її бачите?
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconУроках ікт. Пропоную вам один з таких уроків. Як це в мене виходить, судіть самі. 7 клас. Українська література Тема уроку: В. Симоненко «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства»
Шановні колеги! Я вчитель української мови та літератури, Русанова Наталія Олександрівна, категорія “спеціаліст І категорії”. Люблю,...
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconКрокуємо екологічними стежинками (Тиждень екології для учнів початкових класів)
Матеріали цієї збірки допоможуть вчителям початкових класів у проведенні тижня Екології. Також при підготовці І проведенні уроків...
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconОпис досвіду роботи учителя української мови та літератури
Тема досвіду. Використання інформаційних технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості...
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconАпробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку творчої особистості. Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя»
Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя» Тернопільської спеціалізованої...
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconЛюдмила Миколаївна Бойко, учитель української мови та літератури, Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Черкаської області
Григоровичем дійсності, життя народу, його визвольної боротьби як в образотворчому, так І в поетичному мистецтві. Матеріал може бути...
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconВикористання елементів проектної технології на уроках української мови І літератури та в позаурочній роботі з метою формування комунікативної компетентності учнів
Опис досвіду роботи вчителя Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ст. №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області...
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconГрінченко Л. О., учитель української мови та літератури зош №58, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
Нині ак­туальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвитку особистості, формуванню її світогляду,...
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconУроку. Літературна гра «Найрозумніший»
З досвіду роботи учителя української мови та літератури Сватенко Вікторії Володимирівни
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconГрінченко людмила олександрівна Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради Харківської області
Початок третього тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, переходом до науково-інформаційних технологій,...
Використання ікт при підготовці та проведенні уроків української мови та літератури (з досвіду роботи) грінченко людмила олександрівна iconПро стан викладання української мови та літератури в школі
Проводилось відвідування уроків української мови та літератури, перевірялось ведення шкільної документації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка