Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчанняСторінка1/6
Дата конвертації09.10.2017
Розмір1,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання

З досвіду роботи Сімон Лариса Едмондівна,

вчителя світової літератури, спеціаліста вищої

кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста,

Шполянського НВК

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 – гімназія»

Шполянської районної ради Черкаської області

Черкаси

2013
Щоранку я йду до школи. Вона не лише місце моєї роботи, вона – другий дім, в якому теж є свої радості, турботи й проблеми.

Я – вчитель, і своєю професією дуже пишаюся. Особливість цієї професії полягає не тільки в тому, що щодня й щогодини ми несемо учням знання. Ми – вчителі, і тому повинні відчувати, що наша робота, знання, майстерність, відповідальність необхідні людям, що кожен з нас потрібен тим, кому завтра вступати в самостійне життя. Саме з усвідомлення цього й починається виконання кожним з нас свого професійного учительського обов’язку.

Головне завдання вчителя – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до уроку починається з учителя. «Чи цікавий він (вона)?». Це перше, що можна прочитати в дитячих очах. Але зараз для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей учителя. Необхідно створити і нові умови навчання.

Необхідність використання у школі сучасних педагогічних технологій вже не викликає сумніву. Cьогодні перспективи розвитку світової літератури пов’язують з впровадженням інноваційних технологій: комп’ютерного навчання, діалогових (інтерактивних) технологій, пошукової діяльності. Сучасна освіта, випереджаючи суспільний розвиток, стрімко опановує інформаційні технології. Головним засобом цих технологій є комп’ютер і його програмне забезпечення, які стали невід’ємною частиною навчання учнів.

Тому я працюю над проблемою «Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання» і хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури.

Думка про те, що уроки літератури вирізняються з-поміж усіх інших навчальних предметів загальноосвітньої школи, не потребує доказів. Саме література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей, естетичних смаків учнів. На сучасному етапі навчання літератури значну роль відведено вихованню серйозного, вдумливого читача — людини з розвиненим критичним мисленням, здатної оцінювати себе і навколишній світ, що не можливо без формування базових якостей особистості, розвитку її активного начала.

Серед першочергових завдань, що вирішує сучасна школа, чільне місце посідає завдання всебічного розвитку особистості школяра. Саме такій меті можуть слугувати інноваційна педагогіка і продуктивне навчання, що спрямовують процес навчання не лише на засвоєння досвіду, а на розвиток в учнів умінь створювати нові, ефективні зразки і моделі особистої діяльності. Інтерактивні технології дають змогу школярам реалізувати себе як особистість за постійно змінюваних обставин.

Завдяки мультимедійним технологіям стає можливим широке урізноманітнення методів, форм та прийомів навчання, впровадження інтерактивного навчання – спеціальної форми організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Доцільно поєднувати мультимедійні технології з проектною та інтерактивними технологіями. Мультимедіа відкривають для учителя нові можливості, адже тоді навчання стає продуктивним і цікавим. Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі.

Урок літератури надзвичайно багатогранний. І насамперед — це урок образного сприйняття світу як найбільш яскравого і доступного для дитини. Він змушує працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності, формує особистість як кваліфікованого читача. Учителеві варто вибрати шлях для структурної побудови уроків, що базуються на алгоритмі:

Зацікавлення — Здивування — Захоплення — Пізнання

Використання інтерактивних форм і видів робіт заохочують учнів до активного навчання, що допомагає осмисленому і більш глибокому засвоєнню матеріалу. Тому сьогодні вчитель має замислитися не над тим, як знайти якомога більше інформації і подати її в цікавій, доступній формі, а над тим, як привернути інтерес учня до навчання, до свого предмета, як домогтися, щоб учень, який не виконує домашні завдання і «відсиджує» уроки в школі працював.

Покликання літератури — через переживання, співпереживання розвивати особистість учня, його духовну сутність. З огляду на таку позицію предмет світової літератури має викладатися як мистецтво слова. На уроках учитель дає своїм вихованцям не тільки знання з літератури. Водночас це уроки людяності, етичності, моральності, пізнання себе, світу і себе в ньому, уроки всебічного розвитку особистості школяра.
Інтерактивні методи навчання на уроках світової літератури
Сучасний етап розвитку суспільства багатьма вченими характеризується, по перше, як етап нової цільової орієнтації на розвиток інтелектуального, творчого потенціалу особистості, по друге, як етап формування в суспільній свідомості нової наукової картини світу і нового наукового світогляду. Розвиток творчого потенціалу особистості, формування в учнів досвіду творчої діяльності є найважливішим завданням сучасної шкільної освіти. У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні нові навички: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї й концепції і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

Інтерактивні підходи до навчання не нові для української школи. Вони використовувалися ще в перші десятиліття минулого століття й були поширені в педагогіці та практиці української школи.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Для інтерактивного навчання характерне досягнення навчальних досягнень шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуку відповіді на запитання «Як навчити?», «Як створити умови?».

Інтерактивні методи навчання передбачають застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем.

Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, що розвивають творче мислення (часто домашні випереджаючі завдання), питання учня до вчителя, до інших учнів, питання вчителя до учня.

Є й недоліки інтерактивного навчання: за великий проміжок часу розглядається невеликий обсяг інформації.

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки вчителя й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання й відповідати на них.

Сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті раніше знання під час опанування нового змісту предмета. Засвоює практичні дії, формує світогляд, самостійність, активність, творче мислення.

На своїх уроках я застосовую різноманітні форми й методи навчання, прагну, щоб кожен учень був активним його учасником. Викладання повинно спрямовуватися не тільки на розширення обсягу знань з предмета, його структурування, інтегрування, узагальнення, а також на постійне перетворення набутого кожним учнем суб'єктивного досвіду.

Звичайно, кожний урок – це складна організаційно-методична схема, всі компоненти якої взаємопов'язані і взаємозумовлені. Водночас урок – це завершений, самостійний фрагмент освіти зі своїми задачами і результатами. І кожен урок дає змогу зробити висновки про стиль роботи вчителя, розкриває його методичний почерк. Адже вчитель – це творець уроку, а учні в класі – його асистенти, без яких не відбувається навчальне дійство.

У своїй педагогічній роботі я широко використовую під час проведення уроків світової літератури інтерактивні технології.

Дітям найбільше подобаються такі інтерактивні форми і прийоми роботи як «інтелектуальна розминка», «робота в групах», «мозковий штурм», «вільний мікрофон», «акваріум», «займи позицію», «продовж речення» тощо.

На підсумковому етапі вивчення розділу або теми пропоную на основі нових термінів і понять учням самостійно скласти кросворди, чайнворди, ребуси чи написати казку. Використання кросвордів для перевірки знань учнів передбачає подання певної інформації, що відповідає освітній функції контролю. Такий підхід зацікавлює дітей, оскільки включає в себе елемент гри. Розв’язування кросвордів впливає на розвиток розумових здібностей школярів, викликає бажання знати багато цікавого і використовувати це в повсякденному житті.

Сучасні уроки світової літератури відзначаються різноманіттям форм організації навчання: лекції, семінари, практикуми, ігри, конференції, презентації тощо. Кожен урок – це ще одна сходинка до храму знань і умінь.
Наука

ТехнікаОсвіта
Промисловість

Мас-медіа


Використання мультимедійних технологій під час вивчення світової літератури
Крім інтерактивних методів навчання я використовую на уроках світової літератури мультимедійні технології. Адже ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому широке запровадження комп’ютерної техніки в процесі вивчення світової літератури є важливим завданням.

Досвід організації навчально – виховного процесу в нашій школі свідчить, що чим ширше застосовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів (у тому числі й світової літератури) та чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим ефективніші результати навчання.

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальноі обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки.

Завдяки мультимедійним технологіям відбуваються суттєві зміни в навчальному процесі, в центрі якого тепер перебуває особистість учня, а головною метою стає розвиток його духовних, інтелектуальних і творчих здібностей, пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дозволить стати здатним до самостійного мислення, самореалізації, прийняття важливих рішень, вміння працювати над розв’язуванням важливих життєвих проблем. Змінюється в цьому процесі і роль учителя: він тепер науковий керівник, співавтор, координатор, партнер, консультант.

Улюбленою роботою школярів є створення презентацій та їх перегляд, адже вони дають змогу узагальнити здобуті знання, синтезувати спостереження над текстом в яскравій і доступній формі. До того ж, у процесі засвоєння програмового матеріалу в учнів одночасно працюють всі види пам’яті. Завдяки мультимедійним технологіям сухий теоретичний матеріал оживає: видатні прозаїки і поети перетворюються на живих людей, історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі середньої загальної освіти. Їх можна представити у вигляді такої схеми:

У своїй практичній роботі я найчастіше використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point. При цьому, я використовую різні типи презентацій:

1) Комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації.

2) Презентації для повторювально-узагальнюючих уроків.

3) Класичні комп’ютерні презентації.

Мультимедійні уроки я будую за такою структурою:

1. Мотивація уроку – це короткий вступний матеріал. Часто мотивація містить проблемне питання.

2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що містять навчальну інформацію. Часто я об’єдную учнів в малі творчі групи і пропоную протягом певного часу знайти відповіді на поставлене питання. Питання можу пропонувати як усім групам так і диференційовано. Працюючи над основним матеріалом уроку учні можуть користуватися посібниками, або звертатися за допомогою до вчителя, яка надається у вигляді уточнюючих запитань, аналогій, рекомендацій, порівнянь. Питання опрацьовуються під час уроку до готового результату – до повного засвоєння.

Мультимедійні технології дозволяють «втиснути» в урок практичні завдання, не обмежуючись лише викладанням теоретичних засад. Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії.

4. Підбиття підсумків уроку – включає рефлексію почуттів ( наприклад, що сподобалось на уроці найбільше), способів діяльності учнів ( наприклад, що робили на уроці) та відтворення учнями основних понять уроку. Відповідні слайди з текстовими фрагментами доцільно знову продемонструвати на дошці.

Може виникнути питання – а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності, адже такі ж етапи можна запланувати й для звичайного уроку? Однак, уже перший досвід свідчить, що підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтексифікується процес навчання, стимулюється інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, призводить, на мою думку, до:


 • підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

 • підвищення продуктивності уроку;

 • установлення міжпредметних зв’язків;

 • з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом вчителя світової літератури та інших викладачів;

 • вчитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

 • змінюються на краще взаємини з учнями, «далекими» від літератури, особливо тих, хто захоплюється інформатикою;

 • змінюється, особливо в учнів 5 – 7 класів, відношення до комп’ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності.

Я використовую у роботі цикл авторських електронних посібників зі світової літератури для 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 11 класів. Тому на основі власного досвіду можу стверджувати, що учні із захопленням сприймають уроки, проведені з комп’ютерною підтримкою, краще засвоюють програмний матеріал, мають змогу ознайомитися з великим обсягом цікавої інформації, активно включаються у пошукову та творчу діяльність.

Електронні посібники дають можливість розвивати навчально-пізнавальну, пошукову та творчу діяльність учнів, заохочують школярів до активного навчання, викликають інтерес до світової літератури, виховують естетичні смаки, кращі моральні якості людини.

Авторські електронні посібники є мультимедійними проектами, що містять розробки уроків із світової літератури за Програмою Міністерства освіти і науки України виконані у MS Power Point. Додатки до електронних посібників ─ науково-популярні фільми виробництва Encyclopedia Channel (науково-популярного телевізійного проекту) про життєвий і творчий шлях видатних письменників, а також музичне оформлення до деяких презентацій. У зібраних матеріалах розкрита роль проблемного навчання, теоретичні засади пізнавального інтересу, шляхи і способи отримання знань, що сприяють розвитку інтересу учнів до світової літератури, показане використання інтерактивних методів та освітніх технологій.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволений, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов’язково передається дітям. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.Кожен раз, коли створюю черговий посібник, проект або урок, я відчуваю неймовірне задоволення від роботи, а ще більше від результату. Бажаю кожному спробувати хоча б раз використати мультимедійні технології, а далі ви вже не зможете інакше.
Провідна педагогічна ідея:
Віра в дитину як запорука педагогічного успіху.
На любові до дітей тримається світ.
В. О. Сухомлинський
Завдання: допомогти дитині в її духовному самовизначенні; створити максимальні умови для розвитку її творчості та обдарованості; закріплення її індивідуальності; долучити та збагатити духовний досвід дитини світовими вершинами духовних надбань людства.
Основи духовного та морально-етичного розвитку особистості


 1. Спрямування власних думок до духовних цінностей, ідеалів.

 2. Ознайомлення з духовними знаннями та традиціями людства, з метою заповнення порожнечі внутрішнього світу.

 3. Усвідомлення власної неповторності та відповідальності перед Всесвітом.

 4. Розвиток почуттів любові та вдячності як основи відношення до світу та людей («Із невдячності – нудьга, смуток, спрага, із спраги – заздрість, із заздрості – лестощі, розбій, кровопролиття і вся беззаконностей безодня» (Г. Сковорода).

 5. Усвідомлення моралі як єдиного закону існування.

 6. Прагнення до розуміння і відтворення чуттєвого переживання прекрасного.

 7. Розвиток власної творчості, як один із шляхів долучитися до вершин світової духовності.


Шляхи досягнення даної педагогічної ідеї на уроках світової літератури


  • Осмислення духовних і моральних проблем тексту, його місце в світовому літературному процесі.

  • Створення ситуації творчого пошуку, осмислення основних ідей та образів тексту.

  • Створення емоційної ситуації «переживання» настроїв тексту.

  • Дослідження художньої, естетичної цінності тексту (краса законів побудови тексту, єдність змісту та форми).

  • «Заглиблення в текст» (М. Бахтін), глибокий аналіз змісту та ідей твору шляхом поглибленого дослідження тексту.

  • Побудова світоглядної картини тексту відносно вічних моральних цінностей.


Концептуальні положення


 1. Визнання індивідуальності дитини, таємничого у кожному.

 2. Ніякого духовного насильства.

 3. Осягнення дитиною всіх етапів розвитку людства в процесі зростання і навчання.

 4. Культ творчої особистості, розвиток індивідуальності засобами мистецтва.

 5. Поєднання європейської та східної культур.

 6. Єдність розвитку розуму і серця.

 7. Розвиток образного сприйняття світу.

 8. Розвиток інтуїції.

 9. Акцентування на процесі, а не на результаті.

 10. Увідомлення цінності і неповторності власного «Я» в контексті світових морально-етичних цінностей.

 11. Толерантне ставлення до особистості, думки, поглядів іншого.


Якості педагога – майстра


 1. «Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, який ніколи не припиняється... Це подив перед багатогранністю і невичерпністю людською».

 2. «... практична педагогіка – це знання й уміння, не тільки доведені до ступеня майстерності, але й підняті до рівня мистецтва... виховувати й відчувати її індивідуальний світ».

 3. «Наріжний камінь педагогічного покликання – це глибока віра в можливість успішного виховання кожної дитини». Терплячість до дитячих слабостей, мудрість в розумінні дитини, конфліктів».

 4. «Гармонія серця і розуму» педагога. «Чуйність, сердечна турбота про Людину – це плоть і кров педагогічного покликання»;

 5. «... Уміння настроювати себе на задушевну розмову з учнем, особливо з підлітком, надзвичайно важливе в тій майстерні педагогічних засобів, яку повинен створити для себе кожний учитель.»

В. О. Сухомлинський

Правила для вчителя


  • Дитина в центрі педагогічної системи.

  • Дитина має право на вільний творчий вибір.

  • Дитина має право на помилку.

  • Вчитель має бути ерудитом, актором і тонким психологом.

  • Мудрі любов і влада педагога над розумом і душею дитини.

  • Багатство думки, висока загальна культура.

  • Спільні з дитиною погляди на життя, людину як найвищу цінність.

  • Здатність зцілення душевних ран дитини.

  • В основі діяння вчителя повинна бути любов.


Нові твори в програмі світової літератури для 10 класу
Цикл уроків за темою «Життя і творчість Ч. Діккенса. Роман «Пригоди Олівера Твіста»
10 клас
Урок № 1
Тема. Чарльз Діккенс (1812-1870). Життєвий і творчий шлях письменника.
Мета: ознайомити школярів з основними етапами життя і творчості Чарльза Діккенса; представити учням багатогранність таланту митця; розкрити своєрідність його поглядів на суспільство; розвивати навички дослідницької діяльності, вміння готувати повідомлення на літературну тему, узагальнювати матеріал, робити висновки з прочитаного; виховувати інтерес до творчості Ч. Діккенса, прагнення до вирішення світоглядних проблем.
Обладнання: Авторський електронний посібник. Світова література (академічний рівень). 10 клас.


Епіграфи уроку:
Моя віра в тих людей, що правлять народом, зрештою, сміховинно мала; моя віра в народ, яким володарюють, зрештою, безмежна.

Ч. Діккенс


Діккенс був таким популярним, що ми, сучасні письменники, навіть уявити неспроможні, наскільки великою була його слава. Тепер не існує такої слави.

Г. К. Честертон


Хід уроку:
І. Організаційна частина.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.


 1. Повідомлення теми та мети уроку.


ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.


 1. Чарльз Діккенс. Слово про письменника.

(повідомлення учнів-«біографів»).
1-й учень. Дитячі роки.

Чарльз Діккенс (1812-1870) – англійський письменник, автор соціально-психологічних романів, які відтворювали життя тогочасного суспільства та стверджували гуманістичні засади людського буття. Він народився 7 лютого 1812 р. в м. Портсмуті. Сім’я бідувала, і в дитинстві Діккенсу доводилося тяжко працювати: доглядати молодших братів і сестер, допомагати по господарству, а з 12 років працювати на фабриці по виробництву вакси. Жебрацьке життя, постійні приниження залишили глибокий слід в душі хлопчика. Коли в зрілому віці його просили розповісти про дитячі роки, він завжди відмовлявся — надто болючі були спогади. І хоч ніхто не писав про страждання бідних людей і особливо дітей з таким болем і співчуттям, як Діккенс, сам він не хотів, щоб його сприймали за одного з них. Самобутність художнього світу цього письменника була значною мірою зумовлена поєднанням реалістичних та романтичних елементів.


2-й учень. Життя виховує митця.
Ч. Діккенс був дуже енергійною і наполегливою людиною і проявляв неабиякий талант в усьому, за що б не взявся. Він був блискучим журналістом, видавцем, але перш за все правдивим письменником, що змалював англійське життя.

Славу письменнику приніс вже перший роман «Посмертні записки Піквікського клубу». Колишній бідняк стає живим класиком.

Наступним був роман «Пригоди Олівера Твіста», який став першим «романом виховання». У ньому дитина, покинута напризволяще, принижена і переслідувана, дякуючи дивному збігу обставин вибирається з «безодні жебрацтва і пітьми», отримує спадок і знаходить добрих опікунів.

Успіх приніс молодому письменнику гроші і утвердив у непохитному намірі іти своєю дорогою далі, добиваючись всього, що задумано.


3-й учень. Особиста драма.
Маючи неймовірний талант, а з 25 років і великі гроші, Діккенс виявився вкрай невезучим у стосунках із жінками. У особистому житті йому не щастило. Всі спроби письменника знайти справжнє кохання і сімейне щастя були невдалими. Великий письменник зовсім не розбирався в жіночих характерах.

Він зустрів дочку багатих банкірів Біднеллів Мері, і вона здалася йому неземним ангелом. Діккенс палко закохався з першого погляду. Він не міг прожити і дня, щоб не побачити Мері. Але мати дівчини зробила все, щоб спровадити небажаного жениха.

Діккенс втратив своє перше кохання через соціальну нерівність, тому що сім’я його нареченої була дуже заможною. Весілля не відбулося, закохані повернули одне одному листи і подарунки.
4-й учень. Бажання кохати.
Перше кохання принесло молодому письменнику розчарування. Невдача боляче поранила Чарльза. В дитинстві йому не вистачало материнської ласки і тепер він наполегливо шукав кохання. Бажання кохати і бути коханим підштовхнуло його до думки про те, що перша жінка, яка відповість йому взаємністю, стане його дружиною.

У 1836 році Діккенс одружився з Кетрін Хогарт, дочкою журналіста. Кейт – тиха, миловидна, з м’яким голосом і чарівною посмішкою – зачарувала Чарльза. Шлюб тривав 20 років, але не приніс щастя і радості подружжю. Письменник був людиною романтичною і мріяв про високе і світле почуття. А Кейт не розуміла і не поділяла поглядів чоловіка. Все її життя було зосереджене на господарстві і дітях. За 15 років вона народила 10 дітей, але це не врятувало шлюбу, який приховував скандали і приниження.


5-й учень. Крах сімейної «ідилії».
В шлюбний контракт на вимогу Діккенса було внесено пункт, що проголошував: якщо один із подружжя покохає когось іншого, він буде зобов’язаний поставити до відома другу половину. Простодушна Кетрін не зрозуміла сенсу цього нюансу. Після весілля молодята поїхали у подорож. Але з медового місяця нічого не вийшло. Емоційний, повний енергії, Чарльз уже через тиждень почав нудьгувати. Присутність дружини його явно обтяжувала.

Кетрін була ідеальною дружиною для письменника, якому було необхідне загальне поклоніння. Тиха і лагідна Кейт намагалася в усьому догодити чоловіку і цим сприяла розвитку жорстокості і егоїзму в його натурі. Діккенсу виповнилося 45. У Манчестері він зустрів 18-річну актрису Елен Тернан. Коли Кейт дізналася про зраду чоловіка, він нагадав їй про «той самий» пункт шлюбного контракту. Провини Діккенс не відчував.

Розрив був болючий і жорстокий.
6-й учень. У пошуках істини.
6 січня 1842 р. Діккенс відплив до США. Намір побувати за океаном з'явився у письменника давно. Спочатку це було прагнення поїхати до Америки, аби самому переконатися в перевагах американської демократії, про яку американці галасували на весь світ. Також він хотів остаточно розв'язати питання авторського права, бо через його відсутність страждали англійські письменники й передусім він сам. Упродовж подорожі митець переживає розчарування у принадах американського способу життя і це знайшло втілення у його творах. Американські враження були матеріалом для роману Ч. Діккенса – «Життя і пригоди Мартіна Чезлвіта» (1844). Одночасно він працював над повістю «Різдвяна пісня в прозі», що започаткувала відомий цикл Різдвяних повістей та оповідань. Митець пише романи «Домбі і син» (1846-1848) та «Девід Копперфілд» (1849-1850), які вважають самими досконалими творами письменника. Після розриву з видавництвом у 1844 р. він подорожує Італією, Францією, Швейцарією. Враження від мандрівки відтворені у циклі «Картини Італії».
7-й учень. Зрілість майстра.
В останніх творах – «Холодний дім» (1852-1853), «Важкі часи» (1854), «Повість про два міста» (1859), «Великі сподівання» (1860-1861) «Наш спільний друг» (1864-1865), «Таємниця Едвіна Друда» (1870, не завершений, роботу над цим романом перервала смерть) – Діккенс ніби повертається до тем ранньої творчості на новому етапі. Він більше не створює великих соціальних полотен, а зосереджується на дослідженні моральних проблем існування людини, демонструючи неперевершену майстерність психологічного аналізу.
8-й учень. Останні роки.
Свій останній роман «Таємниця Едвіна Друда» Діккенс писав, коли був уже тяжко хворим. Він це розумів і тому поспішав, сподіваючись, що здоров’я все ж не підведе. Не дивлячись на хворобу, письменник залишався вірним собі: бере активну участь у громадському житті, керує постановкою п’єси на аматорській сцені, виступає з публічними читаннями. Але таємницю Едвіна Друда Діккенс забрав з собою — 9 червня 1870 р. він помер від крововиливу в мозок.

Діккенса поховали у Вестмінстерському абатстві між могилами Шекспіра і Філдінга. Про цю сумну подію письменник Честертон сказав проникливі слова: «Вся Англія оплакувала Діккенса так, як не оплакувала ні одного із своїх героїв — прем’єри і принци у порівнянні з ним були приватними особами. Він був великим народним вождем. Він мав владу над мільйонами і звертався до народів. Ніби король, він відкрито брав участь у громадському житті. Ніби Бог, він приходив таємно в кожний дім».
 1. Характерні риси художнього світу митця

(літературознавчий коментар учителя).


  • прагнення пізнати світ у його розмаїтті; дослідження причин та умов формування характерів, розкриття особистості персонажів під кутом аналізу їхніх взаємин з людьми, виявлення причин їхніх вчинків;

  • увага до внутрішнього світу героїв, зображення тонких нюансів їхніх переживань і думок;

  • найпопулярніші герої творів Діккенса — діти (на їхньому прикладі можна найглибше зазирнути в душу, що формується), злочинці, в образах яких письменник досліджує природу зла, та «диваки», які наївно ставляться до навколишнього світу (ці персонажі втілюють ідеал християнської любові та милосердя).

  • широке використання іронії — від м’якого гумору до гострої сатири на суспільство в цілому, зокрема на його судові та чиновницькі установи;

  • реальні описи зовнішності персонажів, їхнього житла, манери мовлення, увага до «промовистої» деталі;

  • одухотворення світу речей, пов’язаних із певними спогадами.
 1. Мистецька сторінка. Творче завдання.
 • Розгляньте портрети Ч. Діккенса. Які риси митця підкреслюють художники?

 • Яким чином портрети Ч. Діккенса допомагають зрозуміти особистість письменника?


ІV. Підсумки уроку.


 1. Обговорення у загальному колі.
  • Розкажіть про дитинство та молоді роки Ч. Діккенса. Яким чином вони вплинули на формування світогляду і естетичні погляди письменника?

  • Схарактеризуйте своєрідність головних рис світогляду Ч. Діккенса: оптимізм, гумор, демократизм, «різдвяні настрої», християнство, гуманізм тощо. Яких змін вони зазнають протягом життя? Чим пояснюється така еволюція?


V. Домашнє завдання.


 1. Підготуватися до обговорення роману Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».


10 клас
Урок № 2

Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Джон Голсуорсі ( 1867-1933) представник реалістичного мистецтва. Трилогія «Сага про Форсайтів». Тематика сімейної хроніки
metod -> Освоєння інноваційних технологій
metod -> «Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури»
metod -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у 013-2014 навчальному році для учнів 5- класів
metod -> Черкаської обласної ради
metod -> Урок пам'яті «казимир аполлонович заремба педагог Божою милістю»
metod -> Черкаської обласної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання iconНавчально-методичний посібник м. Біла Церква
Використання технологій особистісно орієнтованого навчання на уроках української літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання iconЗастосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання
Застосування інформаційних І комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання icon2 Інтерактивні форми роботи на уроках української мови
Розділ І. Впровадження педагогічних технологій у системі особистісно-орієнтованого навчання 4
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання iconЧижівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на
Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання iconПедагогічне кредо вчителя: «Намагайтеся викликати інтерес до навчання всією своєю особистістю!»
...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання iconВимоги до сучасного уроку світової літератури. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках світової літератури Зміст
Завданням світової літератури є вивчення кращих творів світового письменства, розвиток художнього смаку та навиків самостійного спілкування...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання iconУправління освіти, молоді та спорту баришівської районної державної адміністрації методичний кабінет баришівської районної ради упровадження інтерактивних методів роботи на уроках світової літератури
Упровадження інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури стор
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання iconНаталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник
Використання творчості письменників рідного краю на уроках словесності та в позаурочній роботі
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання icon215 років від дня народження Віктора Гюго Статті зі збірників та періодичних видань
Використання елементів інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури. Засотсування інтерактивних методів під час вивчення...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання iconВикористання інформаційних комп'ютерних технологій на уроках світової літератури
З досвіду роботи вчителя світової літератури Мізоцької школи-інтернату Федоркович Н.І


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка