Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мовиСкачати 364.88 Kb.
Дата конвертації25.07.2017
Розмір364.88 Kb.

Районний методичний кабінет

Відділу освіти, молоді та спорту Славутської райдержадміністрації


Малоскнитський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Дядюк Марія Михайлівна

вчитель англійської мови
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ ТА ОЦІНКИ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

Славута - 2014


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………….


3


Розділ 1.

Особливості контролю успішності учнів в умовах розбудови національної школи та освіти:
1.1.

Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи.................................................................

5


1.2.

Оцінювання та контроль у досвіді вчителів - новаторів.

9

1.3.

Самоконтроль і самооцінка................................................
Розділ 2.

Педагогічні основи використання сучасних методів контролю при вивченні іноземної мови.2.1.

Особливості контролю і оцінки при вивченні іноземної мови.......................................................................................

15


2.2.

Особливості застосування тестового контролю на уроках англійської мови......................................................

20


2.3.

Умови ефективного використання тестової методики при контролі письма учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи………………………………….

29

Висновки..............................................................................

34
Література............................................................................

36


Вступ.
Незважаючи на те, що в педагогіці та методиці проведено багато досліджень з проблеми контролю успішності та оцінки знань, умінь і навичок учнів, проблема організації контролю в школі залишається актуальною. Це зумовило загальну спрямованість мого дослідження.

Мета дослідження - аналіз, узагальнення і осмислення досвіду використання сучасних методів контролю, а також визначення психолого-педагогічних основ застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови.

Об'єкт дослідження - контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів.

Предмет дослідження - тести успішності, їх види та особливості застосування на уроках англійської мови.

Гіпотезою дослідження виступає положення, згідно з яким навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення іноземної мови при умілому застосуванні сучасних методів контролю.

Для дослідження поставленої мети та підтвердження висунутої гіпотези необхідно виділити такі завдання:

1) проаналізувати стан і розвиток проблеми контролю і оцінки знань, умінь та навичок учнів;

2) узагальнити і осмислити досвід вчителів новаторів по виконанню сучасних методів контролю;

3) дослідити особливості використання сучасних методів контролю при вивченні іноземної мови і їх вплив на інтенсивність оволодіння учнями знаннями і навичками.

У процесі роботи над дипломною роботою мною були використані такі методи:

1) вивчення педагогічної і медичної літератури;

2) вивчення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови у системі загальної середньої освіти.

3) розроблення тестів для контролю письма учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи.

4) вивчення проблем оцінного контролю у досвіді вчителів-новаторів.Розділ 1. Особливості контролю успішності учнів в умовах розбудови національної школи та освіти:

  1. Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю школярів невід’ємна складова частина навчального процесу. Він сприяє виявленню успішності навчання кожного учня, розкриттю причин недостатнього засвоєння учнями певного матеріалу і пошуку шляхів ліквідації прогалин у знаннях. Шкільна оцінка є також певним регулятором соціальних відносин у житті людини 1.

У широкому розумінні термін „контроль" означає виявлення, вимірювання та фіксацію результатів у вигляді оцінного балу. Звідси, основними компонентами контролю є перевірка - виявлення знань і умінь, оцінка - вимірювання знань, умінь і навичок, встановлення їх рівня і облік -фіксація результатів оцінювання у вигляді оцінок у класному журналі, щоденнику, табелі, відомостях тощо.Мета контролю - забезпечення ефективності навчання.

Об'єктами контролю у процесі навчання є знання учнями основних понять, правил, принципів і т. д., уміння учнів оперувати знаннями, навчальні навички, діяльність учнів, уміння працювати постійно, сформований в учнів комплекс компетенцій.

Основними принципами контролю є:

- об'єктивність - оцінювання за встановленими критеріями,

- регулярність - контроль на всіх етапах навчання;

індивідуальний характер - контроль за роботою кожного, недопущення групової оцінки;

- гласність - повідомлення учневі результатів перевірки його роботи, мотивація оцінки;

- всебічність - контроль за усіма темами і розділами програми;

- різноманітність форм контролю.2. Функції контролю:

 • контролююча (контроль дає інформацію про рівень здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів);

 • освітня (у процесі контролю вчитель стежить за навчальною діяльністю учнів, виявляє її результати);

 • діагностична (вчитель виявляє успіхи і недоліки в знаннях, встановлює причини недоліків, визначає заходи для підвищення якості навчання, попередження і подолання неуспішності);

 • виховна (систематичний контроль і оцінка успішності, залучення учнів до взаємоконтролю і самоконтролю сприяє вихованню у них таких моральних рис, як дисциплінованість, наполегливість, відповідальність, працьовитість, принциповість, справедливість і т.п.);

 • розвивальна (обґрунтована оцінка, самооцінка і взаємо оцінка сприяє розвитку в учнів логічного мислення, пам'яті, мовлення, уміння аналізувати, порівнювати тощо);

 • стимулююча (добре вмотивована і справедлива оцінка успішності є важливим стимулом у навчанні);

 • прогностична (дані контролю використовуються для прогнозування можливих результатів навчання, шляхів поліпшення роботи вчителя).

За місцем у навчальному процесі розглядають такі види контролю:

 • попередній — перед вивченням нового матеріалу для виявлення якості опорних знань, умінь і навичок;

 • поточний — в процесі вивчення нового матеріалу для виявлення якості засвоєння учнями знань і умінь з метою їх корекції;

 • тематичний - після вивчення теми;

 • підсумковий – наприкінці семестру, року, при закінченні курсу;

 • періодичний - здійснюється дирекцією школи або органами освіти за окремим планом.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів здійснюється у таких формах:

фронтальна (фронтальне опитування) - система питань до всього класу;

групова - використовується у тих випадках, коли перевіряється бальна шкала побудована з урахуванням підвищення рівня навчальних досягнень учня. Критерії оцінювання ґрунтуються на позитивному принципі, при якому оцінки не поділяються на позитивні і негативні. При оцінюванні вчитель має враховувати рівень досягнень учнів, а не ступінь його невдач, до чого й спонукала 4-бальна шкала. Перевідними і випускними є всі оцінки 12-бальної шкали, які виставляються у відповідний документ про освіту.

Вчитель застосовує попереднє оцінювання, що має на меті виявлення рівня навчальних досягнень учнів, поточне оцінювання, яке є набором різних видів актуалізації досягнень учнів та їх закріплення, воно може здійснюватися як в усній, так і в письмовій формі (виставлення в журнал поточних оцінок є обов'язковим для вчителя); тематичне оцінювання, якому надається пріоритетне значення, оскільки воно сприяє систематизації і узагальненню знань, спонукає учнів до глибшого і міцнішого засвоєння основних положень конкретної теми, таке оцінювання є обов’язковим і результати його проведення фіксуються в журналі в окремій колонці; підсумкове оцінювання (семестрове та за рік).

В.О. Сухомлинський застерігав учителів від поспішного виставлення оцінки, особливо незадовільної. На його думку, оцінка має охоплювати працю учня за якийсь період.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

- правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість відповіді;

- осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, міцність знань;

- сформованість практичних умінь і навичок;

- оволодіння розумовими операціями;

- розвиток творчих умінь;

- самостійність, старанність;

- переконливість, виразність мовлення.

Залежно від ступеня компетентності учня розрізняють 4 рівні навчальних досягнень:

- початковий - характеризується дифузно-розсіяним уявленням про предмети і явища, але при цьому учень може відрізнити їх від інших;

- середній - учень вказує на ознаки поняття (явища), здатний вирішувати найпростіші завдання за зразком;

- достатній - характеризується знанням суттєвих ознак понять (явищ),

оперує ними, тобто вирішує стандартні завдання, однак його розуміння пов'язано з одиничним образами, не узагальнене, учень не вміє переносити знання і використовувати їх в інших нав4альних ситуаціях;

- високий - характеризується засвоєнням не лише суттєвих ознак поняття, а і його зв'язків з іншими, поняття узагальнене, учень здатний використовувати його у знайомій і нестандартній ситуаціях.

1.2. Оцінювання та контроль у досвіді вчителів - новаторів.
Гуманістична сутність нової системи оцінювання виявляється в тому, що:

- оцінюється не дитина, а її діяльність;

- оцінюються навчальні досягнення учня;

- враховується його індивідуальність;

- учень може засвоювати тему в оптимальному темпі.

Підхід до контролю вимагає уточнення в освітніх стандартах обов'язкових результатів навчання, а також конкретного визначення того, що з них перевіряти і як оцінювати.

Зрозуміло, треба об'єктивізувати оцінювання навчальних досягнень учнів. Для цього окремі вчителі вже й сьогодні використовують то рейтингову систему оцінювання знань і вмінь учнів, то рівневий чи компонентний (поелементний) аналіз результатів навчання, проставляючи бали за кожну складову знань і вмінь. Але ж потім вони все одно переводять набрану кожним учнем суму балів за методом М. Г. Дайрі в оцінку.

20-бальна система оцінювання, у Франції, 13-бальна- у Данії, 7-бальна, у Великій Британії (у буквеному вираженні від А до G), 6 – бальна у США і Швеції (від А до F).

12 бальна система оцінювання дає змогу якомога точніше оцінити не відмінні чи погані знання, а рівень компетентності учня з того чи іншого предмета. Це дасть змогу створити позитивний емоційний фон, зняти страх перед «двійкою» як незадовільною оцінкою. У результаті оцінка перестане бути засобом покарання. В умовах психічного комфорту учень дістане змогу навчатися так, як він може і як того хоче.

Вітчизняні педагоги - вчені й практики - пропонують для цього різні шкали оцінок. Наприклад, Ю. Шмуклер зі Славути пропонує змішану п'ятибальну шкалу - «прослухав» (замість оцінки «2»), «вивчав» (замість оцінки «З»), а далі оцінки «4», «5» і «6» (для особливо обдарованих) О. Шеметун і В. Дорошенко з Новополтавки пропонують десятибальну, а Т.Шах із Львівщини - дванадцятибальну. Є й багато інших пропозицій. Все це потребує свого вивчення.

Але-незаперечним є те, що система контролю-й -оцінювання навчальних результатів учнів потребує суттєвої модернізації.

Аркуші відкритого обліку знань у В.Ф.Шаталова.

Про них згадувалось уже багато разів, і, думається, значення цього документа не викликає сумнівів. Кожна оцінка, яку одержує учень, заноситься на великий аркуш паперу — аркуш відкритого обліку знань. У класах, які працюють на новій методичній основі, не існує таємниць класного журналу. Всі оцінки, одержані дітьми на уроках або в позаурочний час, відразу заносяться до аркушів відкритого обліку знань і стають надбанням не тільки класу, а й всієї школи. В умовах зви­чайної сучасної методики оцінки не можуть відігравати такої виховної ролі, якої вони набувають в умовах нової. Кожному з нас — чи школяреві, чи інженерові — дорогі наші успіхи, бо в них, а можливо й тільки в них,— наша життєва позиція, запорука наших нових починань і пошуків. Оцінки в традиційній методиці швидкоплинні, скороминучі. Вони ковзають на поверхні свідомості, не збуджуючи в пам'яті практично ніяких залишкових реакцій. Необхідні докази? Будь ласка. Зверніться в другому півріччі до кількох учнів класу з питанням: які оцінки одержав у першій чверті учень X з предмета У? На це питання не відповість навіть сам X. Але, можливо, це й не потрібно? Можливо, «поточна» оцінка й не покликана постійно слугувати протягом усього навчального року? Аркуш відкритого обліку знань — послужний список кожного учня. Кожна оцінка в ньому — це ніби закріплений печаткою запис у трудовій книжці. Але! Запис у трудовій книжці — чи поганий, чи добрий — заноситься навічно, а будь-яку оцінку у відомості відкритого обліку знань учень має право виправляти в будь-який день. Цим самим усувається вікове джерело конфліктів між учнем і вчителем, між сім'єю і школою, між учителем і класним керівником, між класним керівником і адміністрацією школи — між усіма, хто так чи інакше зв'язаний з роботою школи і її повсякденними проблемами.

Не будемо акцентувати нашу увагу на відмінних оцінках. Вони як почесні звання, як виробничі нагороди,— перед усім колективом протягом усього навчального року. Про яку скороминучість чи випадковість тепер можна говорити? Вони по праву стають постійно діючими факторами й тепер вже неможливо уявити собі учня, який би, маючи в перші місяці роботи тільки одні відмінні оцінки, раптом став би одержувати четвірки й навіть трійки. Ось у чому одна з причин неухильного зростання успішності учнів.

1.3. Самоконтроль і самооцінка

За дослідженням фізіологів, живій я організм є складною системою із саморегуляцією, має спеціальний механізм оцінювання досягнутого ним ефекту діяльності, так званий акцептор дії. Отже, самоконтроль - природна потреба живого організму.

Самоконтроль є істинним компонентом діяльності людини. У широкому понятті під самоконтролем розуміють перевірку власними силами самого себе, своєї роботи, своїх знань, своєї поведінки і регулювання їх шляхом внесення відповідних коректив. Це розумові, рушійні, чуттєві компоненти діяльності людини, які дають їй можливість на основі поставленої мети і наміченого плану (звірянням, порівнянням з ним) стежити за своїми діями і результатами цих дій і завдяки цьому свідомо регулювати їх. При цьому в ході самоконтролю оцінюється діяльність, доцільність і ефективність як самого процесу виконання роботи, так і складеного плану та здійснюваного регулювання.

Проте знання самоконтролю цим не обмежується. Самоконтроль є не тільки механізмом оцінювання і регуляції діяльності, він активізує пізнавальну самостійність учнів, розвиває в них прагнення : досягти найбільшої ефективності у виконуваній роботі. Тому самоконтроль сприяє підвищенню рівня: навчальної діяльності школярів, розвитку в них самокритичності, високої вимогливості до себе і до результатів своєї праці, вольових якостей, без чого не можна подолати труднощів на шляху до досягнення поставленої мети і насамперед подолати самого себе, свої недоліки.

Слід також мати на увазі, що в міру того, як учні стають дорослими, значення контролю як засобу керування самостійною роботою учнів поступово зменшується, поступаючись місцем самоконтролю; це один з психологічних особливостей учнів старшого шкільного віку, яку слід враховувати.

Однак потреба в самоконтролі виникає тоді, коли учень знає норму, еталон, з яким може порівняти свої дії, знання, без такого зразка самоконтроль немислимий.

Формування самоконтролю може відбуватися і стихійно у процесі інтенсивної навчальної діяльності учнів. Проте без організованої і цілеспрямованої роботи вчителя цей процес значно уповільнюється, а сформовані прийоми самоконтролю виявляються н завжди ефективними і досить різноманітними.

У загальнодидактичному плані можна виділити такі прийоми самоконтролю: повторне усне виконання завдання (вправи), яке було задане письмово; звіряння з ключем (якщо він є); звіряння з текстом підручника; залучення до контролю товаришів і батьків; перечитування написаного; перевірка за словником; повторення правила,- на яке виконано вправу; переказ (за усними завданнями); повторне перечитування і продумування по частинах.

Формуванню цих загальних прийомів самоконтролю сприяють проведення бесід про значення самоконтролю, розкриття особливостей прийомів самоконтролю, практичний показ, як треба проводити самоко­нтроль у процесі виконання домашнього завдання. Дидактичними умовами, які спонукають учнів до самоконтролю постійний контроль з боку вчителя їх самостійної навчальної діяльності, чіткі та сформульованих учителем вимог, які ставляться перед ними, організація взаємоперевірок. Слід, однак зауважити, що метод самоперевірок широко застосовують у молодших класах, менше - на середньому ступені навчання і ще менше на старшому.

Проте метод цей дуже ефективний під час формування прийомів самоконтролю. Л.Жарова зазначає: "Пред'явлення вимог до товариша під час аналізу його відповідей або роботи допомагало учневі правильно оцінити і свої власні знання та вміння, підвищувало відповідальність за свою навчальну роботу. У цілому взаємоперевірка зобов'язувала підлітків, які брали в ній участь, старанно стежити за відповідями, уважно перевіряти роботи, критично ставитися до своїх знань.

При цьому методі схема формування має такий вигляд: контроль-учителя взаємоперевірка самоконтроль учнів.

Визначаючи рівні самоконтролю, слід зазначити такі передумови:

1. Безпомилкове мовлення є результатом самоконтролю мовця за власною мовною діяльністю, оскільки вдосконалення самоконтролю свідчить про удосконалення відповідних умінь і навичок.

2. Самоконтроль, будучи органічним компонентом мовної навички, формується одночасно паралельно з нею.

3. Самоконтроль формується на основі і в процесі зовнішнього контролю вчителя. Ці дві форми зворотного зв'язку, які вдосконалюють і підтримують одна одну. Більше того, зовнішній контроль повинен бути не самоціллю в процесі навчання, а лише засобом формування самоконтролю, який у самостійні і діяльності є одночасною вимогою регулювання мовної дії.

4. Самоконтроль проявляється в самому факті і характері (швидкість, якість) виправлення помилок, допущених у мовленні.

Контроль учителя, звичайно, потрібний, проте він не повинен підміняти собою самоконтроль, який є неодмінною умовою ефективності самостійної роботи учнів. Роль учителя в формуванні прийомів самоконтролю особливо велика. Чим швидше учні пройдуть шлях від контролю до самоконтролю, тим легше зони зможуть перейти до самонавчання, що є вищим рівнем самостійної навчальної діяльності, ознакою пізнавальної самостійності.
Розділ 2. Педагогічні основи використання сучасних методів контролю при вивченні іноземної мови
2.1. Особливості контролю і оцінки при вивченні іноземної мови
Контроль за ходом навчального процесу - важлива ланка у навчанні англійської мови. Він дає змогу оцінити навчальну діяльність кожного учня і класу в цілому, а також на основі здобутої інформації зробити висновок про "реальний стан мовної підготовки учнів і вносить необхідні корективи в хід навчального процесу: об'єктом контролю є володіння учнями видами мовної діяльності - аудіюванням, говорінням, читанням і письмом. При цьому обов'язково треба враховувати засвоєння учнями мовного матеріалу, в першу чергу — структурного, відповідно до вимог програми.

Основною формою контролю за ходом навчальної діяльності учнів і рівнем їх підготовки є поточний контроль, який здійснює вчитель у процесі виконання учнями на уроці вправ з аудіювання, говоріння, читання і письма.

Поточний контроль здійснюється протягом усього уроку, ним можна охопити майже всіх учнів, при цьому він не потребує спеціально відведеного часу. Індивідуальне опитування, учнів лише з метою контролю їх іншомовної діяльності не слід практикувати, оскільки воно забирає багато часу.

На останніх уроках кожного семестру рекомендується проводити контрольні роботи з метою перевірки ступеня підготовленості всіх учнів з кожного виду мовної діяльності. Ці контрольні роботи з аудіювання, говоріння, письма і читання складаються із завдань, характерних для кожного виду мовної діяльності, і проводять їх окремо на різних уроках. Такі контрольні роботи дають змогу простежити за навчальним прогресом учнів із семестру в семестр.Контрольні роботи, з говоріння включають завдання з діалогічного і монологічного мовлення. 3. їх допомогою перевіряють, чи можуть учні ставити запитання і відповідати на них, а через деякий час вести бесіду і робити невеликі монологічні повідомлення за ситуаціями, створеними вчителем або поданими на малюнках,— усе в межах відповідних програмних вимог. Контрольні завдання учні виконують парами, спочатку один учень ставить усі запитання іншому за своїм малюнком, а потім вони міняються ролями; після цього кожний описує свій малюнок. Учитель у своєму обліковому зошиті оцінює висловлювання кожного учня і їх відповідність ситуації, враховуючи вимоги програми. Усі інші учні в цей час виконують одне для всіх завдання з читання чи лінгафонного практикуму. Так учитель поступово контролює усіх учнів. На це відводиться 15—:20 хвилин протягом 2—З уроків.

Контрольні роботи з аудіювання і читання усі учні виконують на різних уроках одночасно, бажано при цьому, щоб вони сиділи за партами по одному. Для контролю розуміння прослуханого чи прочитаного учні в зошитах для письмових робіт ставлять умовні знаки (+ або —), за допомогою яких вони графічно висловлюють свою згоду чи незгоду з контрольними висловлюваннями, що відображає розуміння учнями текстів для аудіювання або читання.

Після закінчення контрольної роботи учні відразу ж здають зошити на перевірку вчителеві. Часу на перегляд виконаної роботи учням не відводять.

На кожному конкретному рівні підготовки учні повинні виконувати завдання з певного виду мовної діяльності, що контролюється, без зайвих пауз і в нормальному темпі. Ніякої попередньої роботи з матеріалом контрольних завдань учитель не проводить.

Після проведення контрольних робіт учитель аналізує їх і оцінює. Робота кожного учня оцінюється за допомогою балів. За кожний правильно виконаний пункт завдання з аудіювання і читання учень дістає один бал. Кожну правильну фразу усного висловлювання учня вчитель оцінює двома балами; фрази з такими помилками, які все-таки дають змогу здійснити комунікацію на потрібному рівні,— одним балом; у тих випадках, коли ; комунікацію здійснити неможливо, учні не дістають бала. Загальна оцінка за кожну контрольну роботу з аудіювання, говоріння, письма і читання визначається загальною сумою балів. Учням виставляють оцінки відповідно до норм оцінки знань умінь і навичок учнів з іноземних мов.

Послідовність здійснення контролю в кінці семестру з кожного виду мовної діяльності може бути-довільною, але бажано починати з аудіювання. Проте, аналізуючи результати контролю, треба у всіх випадках керуватися такою послідовністю: аудіювання говоріння читання. Це дає змогу вчителеві здійснити більш послідовний аналіз робіт і точно визначити джерело помилок і той рівень, на якому вони виникли.
Види оцінювання

Основними видами оцінювання в іноземній мові є тематичне, се­местрове, річне та підсумкова державна атестація. Поточне оцінювання не є обов'язковим, окрім оцінювання передбачених навчальною програмою обов'язкових робіт (контрольних, диктантів тощо). Доцільність виставлення поточних оцінок визначається вчителем.


Тематичне оцінювання

Перед початком вивчення теми вчитель має обов'язково повідомити учня про тематику і кількість обов'язкових видів робіт (контрольних тощо), про питання, що виносяться на тематичне оцінювання, навести приклади орієнтовних завдань. Під час складання завдань для тематичного оцінювання .вчитель повинен орієнтуватися на рівень викладених нижче вимог, у тому числі у старших класах — на рівень завдань для проведення державної підсумкової атестації з предметів.

Тематичне оцінювання вивчення теми або її частини. Мінімальну кількість тематичних оцінювань визначено інструктивно-методичними листами з предмета. Обсяг і зміст навчального матеріалу, що виноситься на тематичне оцінювання, його форми і тривалість визначаються вчителем. Типовими формами оцінювання за способом виявлення навчальних досягнень учнів є усні, письмові (тестування, диктант, контрольні роботи тощо). Можлива також комбінація цих форм.

Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України.

Бал за тематичне оцінювання виставляється до класного журналу, в клітинку з надписом «Тематичне».
Семестрове оцінювання

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться відповідний запис.
 1. Критерії оцінювання знань, павичок і вмінь.
Бали

Кількість

помилок


Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

12

0

9

4

6

7

3

10

11

1—2

8

5

5

8

2

11

10

3

7

б

4

9

1

12


Диктант


Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

12

0

9

4

6

7

3

10

11

2

8

5

5

8

2

11

10

3

7

6

4

9

1

12


Переклад і тестування


Обсяг, %

Бали

Обсяг, %

Бали

100

12

52—59

6

92—99

11

44—51

5

84—91

10

36—43

4

76—83

9

28—35

3

68—75

8

20—27

2

60—67

7

121—9

1

2.2. Особливості застосування тестового контролю на уроках англійської мови

Серед різних форм і методів перевірки засвоєння нового матеріалу певний інтерес ставить тестовий контроль. Порівняно із звичайними засобами контролю тести мають ряд переваг:

- відносно високий ступінь об'єктивності;

- можливість кількісної характеристики обсягу засвоєних знань;

- зручність для роботи із сучасними технологічними засобами;

- можливість вдосконалення тестів на основі результатів експериментальної перевірки, велику кількість тестових балів (кількох десятків або навіть сотень одиниць),що дає можливість застосувати статистичні методи;

- легкість проведення і підрахування результатів тестування;

- можливість використання стандартизованих засобів перевірки результатів тестування;

- зручність для масової перевірки.

Ці переваги тестів дають підставу вважати, що вони займають належне місце в навчальному процесі з іноземної мови. Багато творчо працюючих педагогів розробляють тести, які базуються на відповідних теоретичних принципах і до яких додаються спеціальні норми для оцінки знань, умінь та навичок учнів.

Використання тестів для контролю самостійної роботи учнів перспективне ще й тим, що за допомогою тестів можна урізноманітнювати форми і методи перевірки самостійної роботи учнів, створювати проблемні ситуації. Такі нестандарти звані тести гнучкіші, ніж стандартизовані, і дещо краще пристосовані до конкретних умов застосування в даному класі.

Коротко спинимося на структур/тестів (тестові завдання). Тест звичайно складається з двох частин інформаційний і операційний. Інформаційна частина містить чітку і доступно сформульовану інструкцію, що і як треба виконувати учневі (для відповіді нічого не писати, тільки вибрати правильну відповідь і підкреслити її, наставити хрестики в певних квадратах і т.п.) В ній часто нагадується про те, що кожний ест потрібно виконати в певний час, і тому учням рекомендується не марнувати часу, намагаючись відповісти на ті запитання, на які вони не можуть відповісти.

Мета таких інструкцій - створити для всіх учнів, які виконують завдання, ідентичні умови. І в цій частині звичайно наводиться зразок виконання завдання.

Операційна частина, або основі тесту, містить завдання (тестові запитання). Це можуть бути букви, ізольовані слова, речення, тексти з набором відповідей до них. Номер чи букву, під якою дано відповідь, учень вписує у листок-відповідь, на якому виконується завдання. Можливі й інші варіанти - закреслити номер правильної відповіді і т.п.

Щодо форми, структури і способу оформлення відповіді тести, які використовуються для контролю засвоєння мовного матеріалу і ступеня сформованості іншомовних одиниць, можна поділите на дві основні групи:

1. Вибіркові тести, що ґрунтуються на впізнаванні однієї або кількох правильних відповідей серед неправильних.

2. Тести з вільно сконструйованою відповіддю, що ґрунтуються на пригадуванні і доповненні.

Розглянемо докладніше ці тести, і можливості їх застосування в процесі самостійної роботи учнів .

Найбільш поширені вибіркові теми, оскільки вони прості для аналізу. До кожного запитання подібного тесту пропонується кілька відповідей на вибір, учень повинен розпізнати серед них правильну. Вибіркові тести в свою чергу, можна поділити на альтернативні, тести множинного вибору і тести перехресного вибору.

Альтернативні тести застосовуються в тих випадках, коли на запропоноване запитання учень повинен відповісти ствердно або заперечно: «Так» чи «Ні»

Альтернативні тести можна назвати також тестами оцінки засвоєння фонетичного або с структурного матеріал, розуміння прочитаного або сприйнятого на слух. Тести цього типу вимагають від учителя значно менше часу для їх підготовки. Наприклад, коли вчитель є обмежений у часі, він може підготувати для перевірки самостійної роботи учнів над новим і матеріалом такі альтернативні тести.
ІНСТРУКЦІЯ.

Прослухайте пари слів, що містять однакові або різні голосні звуки. Якщо звуки однакові, проставте знак "плюс" (+), якщо ні - знак "мінус" (-)

1) bad-bed - 3)dad - red 5) food - good

2) son-sun 4)pit -meat


ІНСТРУКЦІЯ.

Прочитайте подані групи і слів. Якщо група слів є реченням, поставте знак "+",якщо ні – знак "-"

a) The boy dressed in a long white coat

b) Many road accidents are caused by drinkers

c) The whale which breathes as wedo
ІНСТРУКЦІЯ.

Уважно прочитайте поданий уривок, потім речення, що стоять після нього. Поставте знак «+» після тих речень, які відповідають його змісту, знак «-» після тих, які не відповідають.

One day I stood on the edge of a 1 full-flowing river. As I stood here, 1

looked across the water a id saw a dark object on the opposite bank. Suddenly it vanished, then twinkled again, like a tiny star. Could it b j a star? It was too small to be a star. As I gazed and soon unlabelled the mystery. It was nother a water rat.

a) I saw a star on the opposite bank.

b) The dark object was a water rat.

c) The object vanished because I was looking at it.

. Тести перехресного вибору, або тести на зіставлення, розраховані на встановлення відповідності між елементами кількох запитань і кількох відповідей до них, записаних у довільному порядку. Звичайно ці тести можна використовувати для перевірки самостійного засвоєння і лексичного матеріалу (синонімів, антоніми, дефініцій і т. п.) структур, розуміння прочитаного на рівні речення. Наведено кілька прикладів таких тестів.ІНСТРУКЦІЯ .

Поєднує прикметник і з лівого стовпчика з іменником з правого стовпчика, записавши тільки номер слів.

l) dry 1) film

2) fine 2) passage

3) exciting 3) speed

4) heavy 4) sky

5) loud 5) distanse

6) slow 6) question

7) narrow 7) bread

8) clear 8) oak-tree

9) difficult 9)voice

10) tall 10) material

11) long 11) axe
ІНСТРУКЦІЯ.

Поєднайте словосполучення з лівого і правого стовпчика так, щоб вийшло речення.

1) The doctor 1 ) were given a new text

2) The pupils 2) will be sent for the book

3) The workers 3) was sent for

4) Olga 4) was given a present

5) My sister 5) Were given a new flats

Сюди ж можна віднести і тести на систематизацію, які використовуються для перевірки самостійної роботи учнів над засвоєнням алгоритмів різних дій, уміння впорядкувати ті, чи інші поняття за певною ознакою, будувати речення з прямим або зворотним порядком слів і т. п. Такі тести можна вводити за допомогою технічних засобів навчання, так званих тренажерів.

Як видно з наведених прикладів, тести першої групи в основному використовують для перевірки лінгвістичних знань учнів, а тести другої групи-для перевірки вміння учнів застосувати ці знання для побудови тексту.

Тести другої групи звичайно будуються так. Учневі пропонується зв'язний текст, є якому пропущено окремі слова або сполучення слів. Ці олова учень повинен підібрати і вписати у спеціально відведені для цього місця контрольного листа. Така методика дістала назву тестової методики доповнення. Для підготовки таких завдань відбирають зразки текстів, розуміння яких учнями хочуть перевірити (звичайно ці тексти складаються з 250-300 слів); у текстах пропускають кожне п'яте (або шосте, сьоме і т.п.) слово або словосполучення, воно змінюється лінією певної довжини. При цьому відповідь вважається правильною, якщо вона підходить за змістом до даного мікротексту.

Текстова методика доповнення навіть використовуватись як засіб одержання інтегральних характеристик сформованості мовних умінь; засіб поточного контролю комплексної роботи учнів над текстом.

Ось деякі методичні рекомендації для вчителів щодо підготовки тестів з методики доповнення.

1. Тест має бути закінченим фабульним текстом з логічним викладом подій, фактів.

2. Відповідно до мети перевірки текст може бути відомим (вивченим раніше) або невідомим.

3. Якщо не можна уникнути вживай ля власних імен, то їх пропуски допустимі у тих випадках, коли вони збігаються з власними іменами, що вже згадувалися в тексті.

4. Не слід пропускати слова, які можна відновити не на основі розуміння мікроконтексту, а шляхом залучення відомої інформації про даний факт, подію тощо.

У тому разі, якщо неможливо виконати рекомендації, сформульовані у третьому і четвертому пунктах, потрібна невелика реконструкція тесту. Ось текст, підготовлений за згаданими принципами і розрахований для перевірки самостійної роботи учнів з читання.
Robert Simpson.

Robert is an English schoolboy. 1 goes to school from Monday 2 Friday and stays at home 3 Saturday and Sunday .At ten 4 nine every morning the whole 5 gathers in the hall. At 6 past nine the first lesson 7.Each day Robert has seven 8.

He is in a science 9. He studies physics, chemistry and 10 sciences. At these lessons they 1-1 do practical work and have 12 discussions. He also has some 13 lessons - English and French. AT 14 lessons they learn to sing 15. They have physical traning in 16. gym and on the sports 17.They also play football 18. and other game.

Тести множинного вибору передбачають вибір окремих (звичайно однієї) відповідей серед кількох запропонованих. Ці тести застосовуються зараз досить часто, оскільки відповіді на них можна порівняно легко вводити в технічні засоби зворотнього зв'язку.

Тести множинного вибору широко застосовуються для контролю якості самостійної роботу учня над засвоєнням мовного матеріалу (фонетики, лексики, граматики) або розвитком мовних умінь (говоріння, аудіювання, читання, письма).

Приклади тестів цього типу.


ІНСТРУКЦІЯ.

Уважно прослухайте кілька серій слів. Кожна серія складається з трьох слів. Позначте однакові слова.

1. fat cat cat 3. chair pair fair

2. run run run 4. put pat put


ІНСТРУКЦІЯ.

До кожного з наведених нижче слів подано по три - визначення них, правильне тільки одне. Підкресліть правильне визначення.


1. "Hostility" means

a) entertaining guests b) enmity c) a kind of hotel


2. "Temporary" means

a) exactly alike b) quite different c) lasting only for a short time


ІНСТРУКЦІЯ.

Прочитайте речення і підкресліть правильну відповідь.

Do you know his name?

This is : a) a statement b) a request c) an order


ІНСТРУКЦІЯ.

Допишіть подане нижче речення, використавши ' для цього один з запропонованих варіантів.

The child can neither a) speak or hear b) read nor write English


ІНСТРУКЦІЯ.

Знайдіть відповідну ситуацію.

Test sentence. If the windows were closed , 1 would ask you to open them.

a) The windows are closed.

b) The students remain seated
ІНСТРУКЦІЯ.

Знайдіть правильну відповідь. Mr. Martin visited the teacher. John 3aw him.

a) John knows who visited Mr. Martin

b) John knows whom Mr. Martin visited

c) John knows whom the teacher visited
ІНСТРУКЦІЯ.

Знайдіть правильну відповідь.

The friend of the teacher that John me; when he visited his mother and his aunt visited the library 13day. A person visited the library was :

a) the friend

b) the teacher

c) John
ІНСТРУКЦІЯ.

Уважно прослухайте байку, потім знайдіть правильну відповідь на запитання.

A hungry crow found a piese of cheese and flew to a tree to enjoy it. A fox came beneath the tree and began to {latter her. "Will you not sing to me ? You have such a sweet voice", said the fox. On hearing it the foolish crow opened her mouth to sing. The cheese dropped and the ox smatched it up and ran away.

What did the fox say

a) Will you not sing to me ?

b) Nothing
ІНСТРУКЦІЯ. Прочитайте уривок. Допишіть подані нижче речення, використавши для цього один із запропонованих варіантів.

Yesterday we went on picnic to the river. We passed through delightful scenery. After the recent moonsoon rains the trees were in full bloom. The freshness ii the air made us full unusually and we could not help bursting g into song/

1) The journey described

a) is one that made us unhappy

b) is one that made us joyful
2) The scenery was

a) of an unusual nature

b) delightful
3) The purpose of the journey .

a) was purely education

b) was to have pleasure

2.3. Умови ефективного використання тестової методики при контролі письма учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи
Однією з цілей навчання іноземної мові учнів СЗШ є формування умінь письма як засобу спілкування. Продукування писемного мовлення є за характеромJ індивідуальним, у певній мірі автономним, незворотним та опосередкованим.

Успішне здійснення спілкування в письмовій формі потребує знань орфографічних і пунктуаційних правил та навичок їх застосування, умінь правильно викладати думку з точки зору її лексико-граматичного і стилістичного оформлення, умінь відбирати релевантну та ігнорувати нерелевантну інформацію, умінь викладати думки послідовно, застосовуючи різні засоби зв'язку стиль і регістр згідно з типом письмового повідомлення (наприклад, повідомлення, опис, розмірковування тощо) та орієнтуючись на майбутнього читача.

В сучасній практиці тестування описуються різноманітні тестові завдання, які умовно можна розділити на дві групи: ті, що перевіряють рівень володіння технікою письма, і тестові завдання, які перевіряють рівень володіння вміннями письма, тобто писемною мовленнєвою діяльністю. До першої групи входять так звані об'єктивні тестові завдання, тобто такі, результати виконання яких оцінюються шляхом співставлення із заздалегідь визначеними правильними відповідями.

Процедура оцінювання відповідей тестованих за таких умов має механічний характеру не залежить від уподобань тієї людина, яка здійснює підрахунки.

У практиці тестового контролю навичок письма серед об'єктивних тестових завдань розрізняють тестові завдання для перевірки навичок орфографії та пунктуації, які за типом очікуваної відповіді тестованого можуть бути завданнями на вставляння (наприклад, пунктуаційних знаків у тексті, літер у словах), на вибір правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів (правильно написаного слова, речення з правильною пунктуацією), на розпізнавання :а виправлення помилки (орфографічної або пунктуаційної) та інші. Ці тестові завдання за характером можуть бути як некомунікативним, так і комунікативними.

До другої групи входять так звані суб'єктивні тестові завдання, які за характером є завжди комунікативними, тобто передбачають наявність певної комунікативно-мовленнєвої ситуації, відповідно до якої тестований вирішує завдання писемного спілкування (наприклад, написати вітальну листівку листа, заповнити анкету, написати записку).


ПРИКЛАД 1.

Тестове завдання типу «Додай літеру».

Мета: перевірити рівень сформованості орфографічних навичок.

Instruction : Write one or more letters in each of the spaces in the following words.(The definitions will help you to recognize the correct word), і. ар et te something you feel when you are hungry

2. w rdro e the piece of furniture whu re you keep your clothes

3. col g the place where people stu iy

4. kinder ar en the place for little children when their parents are at work

Очікувана відповідь: 1. Appetite 2. Wardrobe 3. College 4. Kindergarten

Комунікативний характер цих тестових завдань передбачав моделювання реального писемного спілкування. Це дозволяє під час тестувань спонукати тестованого до виявлення такої ж мовленнєвої поведінки, яка має місце в реальному житті. Для оцінювання вмінь письма як виду мовленнєвої діяльності найчастіше використовуються такі прийоми тестування як написання твору (з опорою на малюнки таблиці, схеми, прочитаний або прослуханий текст), написання листа чи листівки (з опорою на отриманий лист), трансформування письмової інформації, поданої у вигляді цифр, окремих речень, назв тощо, письмовий виклад подій (з опорою на нотатки, малюнок, схему тощо), опис малюнка або серії малюнків, опис реальних або уявних подій, заповнення бланку ( з опорою на зразки дійсних документів),написання біографії (з опорою на схему) та інші.

Відповідно до вимог Державного освітнього стандарту з іноземної мови учень середньої загальноосвітньої школи повинен уміти заповнити нескладну анкету, формуляр чи опитуванний лист, написати вітальну листівку, лист зарубіжному ровеснику, скласти нотатки для себе або інших людей, написати коротке повідомлення, скласти коротку автобіографію. Таким чином; у ході тестування учні мають виконували комунікативні завдання, спрямовані на перевірку рівні сформованості саме цих умінь.

Найбільш придатними для контролю рівня сформованості вмінь писемного мовлення є тестові завдання таких типів:

«Лист», "Листівка», «Анкета», «Щоденник», «Твір». Розглянемо приклади деяких із згаданих типів тестових завдань.

ПРИКЛАД 2.

Тестові завдання типу "Лист" спрямовані на визначення рівня володіння вмінням написати лист зарубіжному однолітку, правильно використовуючи специфічні для такого жанру письмові кліше, стандартні формули привітання, прощання, тощо. Як правило, це тестове завдання виконується з опорою на лист від уявного друга, на який тестованому пропонується написати відповідь.

Тема: "My School".

Прийом тестування : написання лист:а в опорі на отриманий лист.

Інструкція : Ти щойно одержав лист з США від свого друга Девіда, в якому він розповідає про початок нового навчального року. Напиши у відповідь листа, в якому опиши початок навчального року у своїй школі. На конверті напиши англійською мовою і правильно розташуй адресу свого друга і свою власну.

Лист від Девіда: Dear (your name),

Summer holidays have gone and a new academic year is coming. I am one year older now. And I really feel older. This summer I worked in a small restaurant aid earned a few dollars. It was great! I had never had my own money before. It was my Dad's. This year I will attend the 8th form. We'll have lots of new subjects such as Art, Algebra, Literature and others. I am not good at mathematics, you know. But I like everything about computer games. I also like traning in the open air, inning and j umping...

Тестові завдання типу "Листівка" застосовуються для контролю вміння написати привітальну листівку зарубіжному другу з приводу свята, дня народження тощо. На відміну від попереднього завдання листівка є меншим за обсягом продуктом писемного мовлення. Тестованим пропонується привітати англійською мовою із святом свого однолітка з англомовне і країни. Обидва типи тестового завдання передбачають також контроль умінь тестованого написати іноземною мовою і правильно розташувати на конверті (листівці) власну адресу та адресу адресата.


ПРИКЛАД 3.

Тестові завдання тип^ "Анкета" використовуються для контролю вмінь тестованого заповнити формуляр, опитувальний лист, анкету, бланк заяви тощо. Завдання цього типу виконується з опорою на бланк, який імітує реальний документ.

Тема: "Hobbies"

Прийом тестування : заповнення бланку з опорою на дійсну анкету.

Instruction : You are staying at your friend's family in Manchester (Oxford Street,7)» Your friend and you have decided to join the Southside Hobby Gut. Fill in the following application form with the necessary information. Before writing, please read carefully each of the items. Write the information in sentences, not in

separate words.

ПРИКЛАД 4. Тестові завдання тип: "Щоденник" спрямовані на перевірку рівня сформованості вмінь тестованих робити розгорнуті письмові повідомлення.

Тема: "My Day off-

Прийом тестування : Письмове викладення подій з опорою на нотатки.

Instruction : You are writing a letter to your friend Robert in England. In the letter describe your last week-end using the notes in your diary which you took in English.Висновки.

Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок учнів - обов'язкова складова навчання. За своєю суттю - це процес зворотного зв’язку. Зрозуміло, чим він досконаліший. Тим успішніше здійснюється керування навчанням і вихованням школярів.

Як зворотній зв’язок,оцінний контроль покликаний дати учневі інформацію про хід і результати його навчальної діяльності. Безперечно, такий контроль корисний , оскільки він дає змогу визначати досягнення учнів у навчанні та ще й сприяти внутрішній мотивації. Проте значення оцінного контролю цим не вичерпується. Він ще має позитивно впливати й на ефективність навчальної діяльності. Сприяти вихованню й розвитку школярів, тобто виконувати всі три функції, властиві процесу навчання в цілому.

Світовий досвід засвідчує, що потрібно впроваджувати тестування як основний метод психологічної і педагогічної діагностики. Тест як система завдань специфічної форми й відповідного змісту є науково обгрунтованим інструментом випробування і оцінювання певних знань, умінь і навичок, окремих психічних рис і властивостей людини. Метод тестування дає змогу швидко, систематично й індивідуально підходити до контролю результатів навчання кожного учня, ефективно вимірювати як рівень його навченості, так і психофізичні та особистісні характеристики і на цій підставі мобільно керувати навчально-виховним процесом.

Не менш важливо гуманізувати контроль, пам'ятаючи про те, що оцінка може справляти не лише позитивний, а й негативний вплив. Відомо, що незадовільна оцінка травмує учня. То, може, варто було б відмовитися від оцінок як зовнішнього чинника негативного виливу? Певно, ні.

Педагоги й психологи доводять, що без зовнішньої оцінки в дитини чи підлітка не формується й самооцінка. Жоден процес засвоєння знань без оцінки неможливий. Оцінки можуть надихати або бути перешкодою^ залежно від того, як учні їх сприймають(як справедливі чи ні) і як до них ставляться. У будь-якому віці людина звіряє свої власні оцінки з оцінками інших людей, навіть якщо останні вона сприймає негативно. Поготів оцінки потрібні школяреві. Нехай це буде усне схвалення чи зауваження або в балах, учневі потрібні еталони, соціальні й індивідуальні норми, які: в школі дає передусім учитель.Згідно з новою філософією освіти педагогам "слід привчатися до думки, що учень не повинен (та й не може) знати все з усіх предметів. Необхідно визначити за ним право вибору навчального матеріалу. Учень (особливо старшокласник) вправі сам вирішувати, які знання і в якому обсязі йому необхідні для реалізації його життєвих планів". Тільки розкріпачивши-учня від страху і "обов’язковості", можна викликати в ньому свідоме зацікавлене ставлення до навчання. За таких умов учень не боятиметься будь-якої перевірки знань і письмових контрольних робіт також. Він і сам буде зацікавлений у з’ясуванні рівня свого розумового розвитку; рівня підготовленості з того чи іншого-навчального предмета.

Література

 1. Амонашвілі Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. М.:3нание, 1980 2а Андрощук А. О. Рейтингова технологія оцінки знань в

 2. навчально —виховному закладі. Педагогіка і психологія -1996 - №3

 3. Близьнюк С. Л. Роль оцінки в удосконаленні знань, умінь і . навичок учнів.-К.: ЗнанняД983

 4. Богданова О.С. Воепитательное значение оценки знаний учеников. Советская педагогика,1952, 5с

 5. Богданова Г.А. Тематический зачет как одна из форм ориентации учебного процеса на конечний зультат. М.; Знание Д994

 6. Глуханюк Д.Г. Як об"єктивно оцінити знання учнів. Педагогіка толерантності, 1997

 7. Делікатний К. Г. Оцінка знань як органічна частина процесу навчання. — Радянська школа,1989

 8. Колобова Е.В. Использования зачетной системи для контроля и оценки знаний учащихся,1991

 9. Методика викладання іноземної мови. Під редакцією Ніколаєвої С. Ю. К., Ленвіт,1996

 10. Миролюбов А. А. Приблизительньїе нормьі оценивания успевания овладения иностранньїм язиком, ИЯШД997

 11. Навчальна програма з англійської мови 2-11кл.,Київ,Перун

 12. Школаєва С. Ю. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання К.:ЛЕНВІТД997

 13. Ніколаєва СЮ. Тестовий контроль письма- К.: ЛЕНВІТ, 1997

 14. Пайова Л.С. Обучение иностранному язьїку в школе, М., Просвещение,1989

 15. Педагогіка

 16. Петращук О. П. Поточний тестовий контроль в навчанні іноземної мови,1995

 17. Рапопорт И.А. Тестьі обучения иностранньїм язьїкам в средней школе.- ТаллинД987.

 18. Сукова Т. С. Контроль знаний. Системний подходД997.

 19. Сухомлинський В. О. Вибрані твори. К.,1977.

 20. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. К., 1968

 21. Сухорський С. Ф. Система обліку успішності в школі К.: Радянська школаД968

 22. Тестова перевірка знань учнів. Під редакцією Резерберга. К.:Радянська школаД973.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови iconВикористання
Нтерактивних методів навчання при вивченні творчості василя симоненка в І класах
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови iconВінницької міської ради» «Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі»
Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку шкільної освіти однією з найбільш актуальних проблем, що вимагає...
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови iconСтворення портфоліо учня – сучасна форма контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в початкових класах
Саме тому завдання сучасного навчального закладу полягає у формуванні такої особистості, яка була б здатна швидко адаптуватись до...
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови iconСтруктура портфоліо Професійний портрет учителя
«Використання сучасних технологій та інтерактивних методів роботи на уроках музичного мистецтва, як засобу підвищення рівня естетичного...
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови iconПро стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови iconПро стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови icon«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови»
Пасічник Ольга Ростиславівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель англійської І німецька мови та працює в Центрі...
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови iconРоль мотивації при вивченні іноземної мови в сучасній початковій школі актуальність І постановка проблеми
Кожна друга освічена людина в Європі володіє англійською мовою. З кожним роком ця мова проникає все більше в усі сфери нашого життя,...
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
Використання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови icon2013р. Моє педагогічне кредо
Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови І літератури – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка