Вимоги до оформлення наукової праціДата конвертації03.06.2017
Розмір445 b.


Загальні вимоги та правила оформлення результатів наукового дослідження.

План

 • 1. Мова і стиль наукової праці.

 • 2. Загальні вимоги до оформлення наукової праці.

 • 3. Оформлення допоміжних матеріалів. Нумерація. Ілюстрації. Таблиці. Формули. Посилання. Додатки.

 • 4. Біографія.

 • 5. Программа Microsoft Power Point.

 • 6. Інформатика.

 • 7. Узбекистан.

 • 8. Годиник.Під поняттям «ділова мова» треба розуміти мову ділових стосунків установ з іншими установами та громадянами, а також мову ділових стосунків громадян між собою. Ділова мова не обіймає технічної термінології і фразеології виробництв.

 • Під поняттям «ділова мова» треба розуміти мову ділових стосунків установ з іншими установами та громадянами, а також мову ділових стосунків громадян між собою. Ділова мова не обіймає технічної термінології і фразеології виробництв.

 • Особливостями наукового стилю є:

 • 1) стислість;

 • 2) смислова точність;3) об’єктивність викладення;

4) константація фактів без експресії;

5) наявність спеціальної термінології;

6) формально-логічний спосіб викладення матеріалу.

Виклад має бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – виразна, лаконічна та має відповідати літературним нормам.

Оформлення наукової праці: пaпip – A4; поля: нижнє, верхнє та праве – 2 см, ліве – 3 см; текстовий редактор: Microsoft Word ; шрифт набору: Times New Roman, 14 пт; інтервал між рядками полуторний; текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки і починається обов’язково з УДК.

Оформлення наукової праці: пaпip – A4; поля: нижнє, верхнє та праве – 2 см, ліве – 3 см; текстовий редактор: Microsoft Word ; шрифт набору: Times New Roman, 14 пт; інтервал між рядками полуторний; текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки і починається обов’язково з УДК.

Роботу умовно поділяють на вступну частину, основну частину та додатки.Кожен розділ починається з нової сторінки. У розділах подають:

Кожен розділ починається з нової сторінки. У розділах подають:

1) огляд літератури за темою і вибір конкретних напрямків дослідження;

2) експериментальну частину і методику досліджень;

3) проведені теоретичні або експериментальні дослідження;

4) аналіз і узагальнення результатів дослідження.

Після викладення основної частини роботи формулюються висновки.У “Висновках” узагальнюють і викладають найважливіші наукові та практичні результати, з формулюванням роз’язаної наукової проблеми та значення її для науки і практики.

У “Висновках” узагальнюють і викладають найважливіші наукові та практичні результати, з формулюванням роз’язаної наукової проблеми та значення її для науки і практики.

У межах кожного розділу, номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка (“2.3.”). У цьому ж рядку наводять заголовок підрозділу. Пункти нумеруються так як і розділи.

Ілюстрації, фотографії, креслення, схеми, графіки необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Рисунок або креслення за розміром більшим А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів і містять чотири елементи:

Ілюстрації, фотографії, креслення, схеми, графіки необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Рисунок або креслення за розміром більшим А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів і містять чотири елементи:

1) скорочене слово “Рис”;

2) Порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

3) Тематичний заголовок ілюстрації – текси із якомога стислою характеристикою зображеного;

4) експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Основними видами ілюстрованого матеріалу є: схема, діаграма, графік. Креслення, технічний рисунок, фотографія.

Основними видами ілюстрованого матеріалу є: схема, діаграма, графік. Креслення, технічний рисунок, фотографія.

На схемах обов’язково витримують товщину ліній зображення основних і допоміжних, відкритих і закритих від спостереження деталей і товщину ліній їхнього зв’язку.

Технічні рисунки використовуються в роботах, коли треба зобразити явище або предмет таким, яким ми його сприймаємо зором. Але без зайвих деталей і подробиць. Такі рисунки виконуються в аксонометричній проекції, що дає змогу найбільш повно, просто і дохідливо зобразити предмет.

Фотографія – найбільш переконливий і достовірний засіб наочної передачі дійсності. Фотознімки розміром менше формату А4 можна наклеювати на аркуші білого паперу зазначеного формату.

Креслення – основний вид ілюстрацій в інженерних роботах. Використовується коли треба максимально точно зобразити конструкцію механізму.

Правила цитування та посилання на використані джерела.

Правила цитування та посилання на використані джерела.
 • Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками;

 • Цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора;

 • Кожна цитати обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

 • При непрямому цитуванні слід бути гранично точним у викладенні думок автора;

 • Якщо необхідно виявити власне ставлення до окремих слів з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання;

 • Якщо виникає необхідність зробити якесь застереження, то після цього ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора наукової роботи, а весь текст застереження береться у круглі дужки.Посилання потрібно оформляти у вигляді квадратних дужок після цитати чи даних, що потребують такого посилання. Спочатку зазначають арабськими цифрами порядковий номер джерела інформації, під яким воно внесено у “Список використаних джерел” а потім номер сторінки, на якій вміщено саме ту інформацію на яку робиться посилання [36, с. 245 - 246] .

Список використаних джерел – це обов’язкова складова частина, котра містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Джерела у списку слід розміщувати в порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті або в алфавітному порядку початкових букв бібліографічного опису. Усі джерела мають бути пронумеровані арабськими цифрами. Якщо використано дві чи більше праць одного автора, то вони вказуються у хронологічній послідовності їх публікації.

Список використаних джерел – це обов’язкова складова частина, котра містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Джерела у списку слід розміщувати в порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті або в алфавітному порядку початкових букв бібліографічного опису. Усі джерела мають бути пронумеровані арабськими цифрами. Якщо використано дві чи більше праць одного автора, то вони вказуються у хронологічній послідовності їх публікації.

Підготовка, організація й оформлення результатів наукового дослідження.

Підготовка, організація й оформлення результатів наукового дослідження.

Для підготовки дипломної роботи студентові потрібно:
 • чітко сформулювати тему;

 • зібрати матеріал з історії цього питання;

 • систематизувати цей матеріал;

 • осмислити його;

 • зробити текст зрозумілим, а джерела на яких він базується прозорими.Диплом пишеться на класичному або сучасному матеріалі. Сучасний матеріал завжди складніше, ніж класичний. Щоб розв’язати проблему співвідношення класичного і сучасного у дипломі, треба підходити до сучасних робіт як до класики, а до класиків – як до сучасників. Робота не повинна бути надто заполітизованою. Вона має відповідати насамперед принципам науковості.

Диплом пишеться на класичному або сучасному матеріалі. Сучасний матеріал завжди складніше, ніж класичний. Щоб розв’язати проблему співвідношення класичного і сучасного у дипломі, треба підходити до сучасних робіт як до класики, а до класиків – як до сучасників. Робота не повинна бути надто заполітизованою. Вона має відповідати насамперед принципам науковості.

Важливою вимогою для творчої наукової роботи є вміння критично відобразити існуючі погляди на проблему, шляхи її дослідження й розв’язання. Для цього необхідно не просто перелічити різні позиції на проблему, а й критично проаналізувати кожну з них, чітко висловити й обґрунтувати свій погляд на неї.

Важливою вимогою для творчої наукової роботи є вміння критично відобразити існуючі погляди на проблему, шляхи її дослідження й розв’язання. Для цього необхідно не просто перелічити різні позиції на проблему, а й критично проаналізувати кожну з них, чітко висловити й обґрунтувати свій погляд на неї.

Завершальною стадією виконання наукової роботи є її редагування. Можна проводити редагування по частинам, але однаково необхідно редагувати текст цілої, скомпонованої наукової роботи.

Презентацію виконала

Презентацію виконала

студентка 2 курсу,групи Б,

Інституту філології й журналістики.

Сенедяк Ірина Володимирівна


Каталог: ENK -> 2011-2012 -> MZN 2011-2012 -> mzn istor -> zrazku prezentaciy -> 2011-2012
2011-2012 -> Анотація. В статті розглядаються форми реалізації принципу історизму на уроках фізики. Значну увагу приділено проблемі висвітлення біографічних відомостей про вчених, подані рекомендації щодо відбору біографічного матеріалу. Resume
2011-2012 -> Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено перспективі використання
2011-2012 -> План презентації: 4 слайд: Цитата
2011-2012 -> Тарас Григорович Шевченко Великий м


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Вимоги до оформлення наукової праці iconВимоги до оформлення доповідей І повідомлень

Вимоги до оформлення наукової праці iconВимоги до оформлення автобіографії Зразок автобіографії Тренувальні вправи

Вимоги до оформлення наукової праці iconФредерик Тейлор. Його експерименти
Тейлор Ф. У. видатний американський дослідник І управлінець-практик, що поклав початок наукової організації праці І раціоналізації...
Вимоги до оформлення наукової праці iconДержавної адміністрації
Т. С. Вимоги щодо структури, змісту й оформлення матеріалів на міську виставку перспективного педагогічного досвіду. Випуск / Т....
Вимоги до оформлення наукової праці iconЄдині вимоги до оформлення методичної літератури
Методичний посібник на допомогу викладачам та майстрам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Упоряд.: І. В. Іванова...
Вимоги до оформлення наукової праці iconВимоги до оформлення матеріалів для сайту коледжу: 1 Текст має бути коректно розбитий на абзаци, з елементами форматування
Підкреслення (слід зважати на те, що посилання зазвичай теж відображаються з підкресленням)
Вимоги до оформлення наукової праці iconВимоги до оформлення особових справ працівників
Особові справи можуть заводитись на всіх працівників підприємства, але частіше їх заводять лише на керівників, спеціалістів, матеріально...
Вимоги до оформлення наукової праці iconУрок Майстер-клас «Приготування ролів та суші»
Виховувати любов до праці, до обраної професії; виховання культури праці; до обраної праці; бережливе ставлення до сировини; устаткування...
Вимоги до оформлення наукової праці iconВимоги до наукової учнівської роботи з української мови
Завершальним етапом такого дослідження мають стати самостійні висновки та узагальнення, які відповідають визначеним на початку роботи...
Вимоги до оформлення наукової праці iconВимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням
Параметри сторінки: всі поля по 1,9 см. Форматування статті з рівняння по ширині з автоматичним переносом слів. Абзацний відступ...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка