Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведеннямСкачати 92,92 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір92,92 Kb.
ТипВимоги до оформлення


Вимоги до оформлення статей

До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998–2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням відповідної рубрики журналу. Файли мають назву по прізвищу першого автора.Параметри сторінки: всі поля по 1,9 см. Форматування статті з рівняння по ширині з автоматичним переносом слів. Абзацний відступ 0,8 см, шрифт Time New Roman, 14 pt, одинарний інтервал. Обсяг статті 5–8 повних сторінок.

Структура статті:

 • УДК – вирівняно по лівому краю без абзацного відступу;

 • назва статті – відцентрована, не більше двох строчок, шрифт напівжирний, усі літери пропи­сні;

 • ініціали, прізвища всіх авторів (не більше чотирьох осіб) – шрифт напівжирний, вирівняно по лівому краю;

 • повна назва вищого навчального закладу/організації;

 • повна поштова адреса вищого навчального закладу/організації та електронна адреса;

 • анотації до статті (мовою статті та російською або українською мовами): по ширині сторі­нки, 8–10 строк, ключові слова – не більше 6–8 слів (словосполучення не допускаються);

 • повні вихідні дані статті, анотація та ключові слова англійською мовою розташовуються на­прикінці статті після літературних посилань.

Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03. № 7–05/1, основний текст повинен містити наступні необхідні елементи:

 • АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розглядається проблема в загальному вигляді, зв’язок із важли­вими науковими та практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми, на які спирається автор.

 • Мета роботи.

 • МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Наводиться виклад основного матеріалу та по­вне обґрунтування отриманих наукових результатів;

 • ВИСНОВКИ. Узагальнення отриманих результатів, перспективи подальшого розвитку цього наукового напрямку.

 • ЛІТЕРАТУРА. Не менше 10–15 посилань з роком видання не раніше, ніж за 20 років.

 • Англомовна анотація має бути написана грамотною спеціалізованою мовою з використан­ням сучасної термінології, прийнятої у зарубіжних виданнях. Англомовна анотація статті є єдиним інформативним джерелом для міжнародної аудиторії, вона не є підстрочником з мови оригіналу, а є самостійною частиною документу. Машинний переклад не дозволяється. Сло­восполучення «Кey words» напівжирним. Англомовна анотація розташовується по ширині сторінки після ЛІТЕРАТУРИ, в якій відображено основні структурні елементи статті (Purpose, Methodology, Findings, Originality, Practical value, Сonclusions).

 • references. Подаються англійською мовою (або транслітерацією) після англомовної анотації.

Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у чорно-білому зображенні після згадування в те­ксті. Допускається розташування рисунка по ширині сторінки (книжний або альбомний варі­ант). Рисунки розміщують «в тексті» (не в таблицях). Підписи до самого рисунка не включати.

Формули мають бути набрані у редакторі формул Microsoft Equation, стиль математичний, розмір формул 14 pt. Не розташовувати у таблицях. Формули завдовжки понад 8 см розбива­ють на блоки (в окремих випадках по ширині сторінки – 17 см). Нумерація формул – справа в дужках. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою.

Таблиці подаються в книжній орієнтації (за винятком – в альбомному для великих таблиць), повинні мати тематичну назву, відцентровані. Довжина таблиці не більше однієї сторінки. Для ємких таблиць допускається шрифт 12–13 pt.

Література подається мовою оригіналу у порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ 7.1–2006. Посилання в тексті подають у квадратних дужках. Нумерація – у порядку посилання.. Не допус­каються посилання на дисертації, автореферати дисертацій, ДСТУ, методичні розробки, вказі­вки, сайти, дані Вікіпедії. Посилання на електронні ресурси – не більше трьох, самоцитування – не більше двох посилань. Обов’язковими є посилання на роботи авторів, що опубліковані в на­шому журналі.

Приклад оформлення англомовної анотації

Purpose. To approbate the mathematical model of nonstationary electromagnetic field calculation in nonlinear, nonuniform, conductive medium taking into account the rotor motions of the polarized monostable actuator with permanent magnets, and to determine the starting parameters depending on the storage capacitor’s voltage value. Methodology. We have applied the mathematical simulation of electromagnetic field in nonlinear, conductive, movable medium taking into account the equation of the electrical field of the coil and motion dynamics of the movable elements. We have correlated the simulated result with the experimental data obtained by means of the polarized monostable actuator model. Results. We have developed the mathematical model for calculation of the nonstationary electromagnetic field in the polarized bistable actuator taking into account the equation on-off electric circuit coil and equation of motion of reduced mass armature. We have obtained the dynamic charac­teristics of the monostable actuator vacuum switch of medium voltage. This allows us to examine the parameters of the switch response based on the received mathematical model and to design actuators according to the specification, and to choose optimal parameters of construction and reduce substan­tially the time and expenses needed for the models. Originality. For the first time, we have carried out the integrated research of the monostable actuator with permanent magnets based on the combined equation calculation of electromagnetic field in non-uniform, non-linear conductive medium taking into account the armature transfer, electric line equation and movement. Practical value. We have manufacture the actuator models based on the performed calculation. The experimental studies have confirmed the adequacy of the model which allows designing such actuators for new construction of switches and upgrade the existing ones. References 10, tables 4, figures 7.

Key words: polarized monostable actuator, permanent magnet, mathematical model, nonstationary electromagnetic field, starting parameters, dynamic characteristics.

Приклад оформлення літературних посилань
REFERENCES

 1. Tkachenko, S.P. (2013), “Comparative Ad­vertising. Instructions”, Yuruduchnyi zhurnal, no. 1, pp. 39–40.

 2. Godunov, S.K. (2013), Uravneniya mate­maticheskoi fiziki [The equations of mat­hematical physics], Nauka, Moscow, Rus­sia.

 3. Mezhevich, G.V., Marenets, M.O., Zako­tey, V.G., Buller, M.F. Patent. 2991 Ukraine, MPK C06 B25/00, G01N 30/02. Spo­sib vyznachennya dyfenilaminu ta yogo ni­trozo- ta nitrozamishchenyh v piroksylinovyh porohah [The method of determination of di­phenylamine and its nitroso- and nitroreplaced in single-base powders], (Ukraine); DerzhNDIHP, no. 2004021404; Declared 26.02.04; Published 15.09.06, Bull. no. 9.

 4. Sakun, O., Baev, В. (2014), “Effect of noise on the individual during the educational process”, Suchasni problemy vykladannya ta naukovyh doslidjen u VNZ Ukrainy. Materialy I Vseukrainskoi naukovo-practychnoi konfere­ntsii molodykh uchenykh i stydentiv [Modern problems of teaching and research biology in high school in Ukraine: Material of the first Ukrainian. conference of students and young researches], Dnipropetrovsk, October 08–09, 2014, pp. 257–259.Відповідальність за зміст статті несе автор.

Статті, які не відповідають даним вимогам, не розглядаються

та не повертаються.
УДК 255:29.1

НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна адреса, а також анотація з ключовими словами (не менш, ніж 10 рядків) надаються трьома мовами: українською та російською на початку статті, англійською – наприкінці статті. Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною від основного тексту.

Ключові слова: не більше 6–8 слів (словосполучення не допускаються). Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним.

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (російською)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Аннотация на русском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала, и занимает не менее 10 строк вместе с ключевыми словами.Ключевые слова: не более 6–8 слов, словосочетания не допускаются. Словосочетание «Ключевые слова» полужирним.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазначенням мети роботи. Основний текст друкується з рівнянням по ширині з автоматичним переносом слів. Текстовий редактор Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes New Roman 14 pt. Абзацний відступ – 0,8 см, поля з кожного краю сторінки 1,9 см. Обсяг статті – 5–8 повних сторінок. Наявність УДК обов’язкова.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисунки подаються чорно-білими або у відтінках сірого. Вісі на графіках повинні мати пояснювальну назву (рис. 1).


Потокозцеплення (Ш)Струм в обмотках (А)

Рисунок 1 – Назва рисунку

Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.). Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком та після підпису.

Формули набираються у редакторі MS Equation Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках праворуч. Індекси лише латинськими літерами. Усі змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після наведеної формули:


.

(1)

Таблиці створюються за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel не дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою таблиці та після неї – пустий рядок.

Таблиця 1 – Назва таблиціОпір R фазової обмотки, Ом

3,330

Самоіндукція L, Н

0,223

ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність та подальші перспективи.

Публікацію бажано завершувати подяками та/чи назвою організації (фонду), за рахунок якої виконувались дослідження.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Ткаченко С. П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 39–40.

 2. Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 2013. – 392 с.

Список використаних джерел подається двічі: мовою оригіналу після статті й англійською мовою (або транслітерацією) після англомовної анотації. Не менше 10–15 посилань з роком видання не раніше, ніж за 20 років.На адресу редколегії надсилається електронний варіант статті із зазначенням наукової рубрики для подальшого рецензування та редагування. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням iconІмені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України 23 2007
У номері зареєстровано матеріали з газет за травень, червень, липень, серпень 2007 року
Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням iconІмені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України 21 2007

Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням iconСкладання ефективного резюме
...
Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року
Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням iconТ. Г. Шевченка нан україни Павло Михед Слово художнє, слово сакральне
М69 Слово художнє, слово сакральне Збірник статей. – Ніжин: тов “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 172 с
Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням iconВимоги до оформлення доповідей І повідомлень

Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням icon2 (237) 2012 2012 січень №2 (237)
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вимоги до оформлення статей До розгляду приймаються електронні версії статей (Microsoft Word 1998-2007), надруковані на стандартних аркушах А4, що надсилаються електронною поштою з наведенням iconІмені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України 13 2006База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка