Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010


Джус, О. Народно-педагогічний досвід і наукові ідеї у творчій спадщині Софії РусовоїСторінка9/16
Дата конвертації27.06.2017
Розмір2,35 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Джус, О. Народно-педагогічний досвід і наукові ідеї у творчій спадщині Софії Русової / О. Джус // Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей та молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–5 листоп. 1999 р., м. Івано-Франківськ / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; за ред. Р. П. Скульського. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 298–302.

 • Машталер, Г. Ідея національної школи в педагогічній спадщині Софії Русової / Г. Машталер // Пед. газ. – 1999. – Черв. (№ 6). – С. 1.

  2000

  1. Богуш, А. М. О. Ольжич і С. Русова: національне виховання українського дошкілля / А. М. Богуш // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2000. – Вип. 5/6. – С. 5–16.

  2. Джус, О. Рідна мова в національному шкільництві: погляд Софії Русової / О. Джус // Українська мова : навч.-метод. та виховні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; ред. і упоряд. В. Грещук. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 187–189.

  3. Зайченко, І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : навч. посіб. для студ. пед. спец. вузів / І. В. Зайченко ; передм. М. Д. Ярмаченка. – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2000. – 234 с.

  4. Опанасенко, Н. Софія Русова про формування національної свідомості дитини у початковій школі / Н. Опанасенко // Рідна шк. – 2000. – № 10. – С. 57–59.

  2001

  1. Барабаш, О. Основи педагогічної концепції Софії Русової / О. Барабаш // Ідеї Софії Русової в контексті сучасного дошкільного виховання : матеріали пед. читань з нагоди 145-річчя від дня народж. С. Ф. Русової / Івано-Франківський обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 17–20.

  2. Зайченко, Н. Мова як чинник національного виховання у творчості С. Русової / Н. Зайченко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 113–117.

  3. Калуська, Л. Ідеї західноєвропейських педагогів-просвітителів у творчій спадщині Софії Русової / Л. Калуська // Ідеї Софії Русової у контексті сучасного дошкільного виховання : матеріали пед. читань з нагоди 145-річчя від дня народж. С. Ф. Русової / Івано-Франківський обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 21–23.

  4. Кафарська, О. Єдність національного та загальнолюдського у виховній концепції Софії Русової / О. Кафарська // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 126–130.

  5. Кемінь, Г. Софія Русова про розвиток педагогічної думки Західної Європи / Г. Кемінь // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ін-т. – Слов’янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 107–110.

  6. Круль, Л. Рідне слово як засіб національного виховання дитини у творчому доробку Софії Русової / Л. Круль, Г. Марчук // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 143–146.

  7. *Кучеренко, М. Е. Софія Русова як теоретик педагогічної діяльності / М. Е. Кучеренко // Витоки формування в учнів національної школи морально-духовних цінностей : матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 22–23 трав. 2001 р., м. Донецьк. – Донецьк, 2001. – С. 11–13.

  8. Луцан, Н. Розвиток мовлення дитини в концепції національного виховання С. Ф. Русової / Н. Луцан // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 164–170.

  9. Олійник, Г. Завдання національної школи: погляди Софії Русової / Г. Олійник // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 38–40.

  10. Потапова, Л. В. Проблеми національного виховання дітей у педагогічній спадщині С. Русової / Л. В. Потапова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К. ; Запоріжжя, 2001. – Вип. 21. – С. 161–163.

  11. Ступарик, Б. Ідея націоналізації школи у творчій спадщині Софії Русової / Б. Ступарик // Вісн. Прикарпат. ун-ту Педагогіка / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 3–7.

  12. Чаграк, Н. Ідея націоналізації школи у педагогічних поглядах С. Русової та А. Крушельницького / Н. Чаграк // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 175–179.

  2003

  1. Любар, О. О. С. Ф. Русова про національну систему освіти та виховання / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2003. – С. 317–323.

  2. Олійник, О. Ю. Концепція національної освіти в працях С. Ф. Русової / О. Ю. Олійник // Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми, перспективи : за результатами Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2003. – С. 86–87.

  2004

  1. Джус, О. Соціально-педагогічні студії Софії Русової: загальна характеристика / О. Джус // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер.: Педагогіка та психологія / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 208. – С. 68–74.

  2. Маліновська, Н. В. С. Ф. Русова: концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей / Н. В. Маліновська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2004. – Вип. 29. – С. 79–81.

  2005

  1. Лопушинський, І. Рідна мова в системі української національної освіти : [пед. погляди С. Русової щодо утвердження рід. мови в дошкіл. закл. та у почат. шк.] / І. Лопушинський // Вересень. – 2005. – № 1/2. – С. 19–24.

  2. Пеньковець, О. Національна освіта і державна освітня політика в українознавчо-філософському вченні С. Русової / О. Пеньковець // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 128–132. – Бібліогр.: 9 назв.

  2006

  1. Артемова, Л. В. Педагогічна спадщина Софії Русової / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова ; голов. ред. Т. В. Ковтуненко. – К., 2006. – С. 245–252.

  2. Вонсович, В. П. Місце рідної мови у концепції національного виховання : [пед. погляди С. Русової] / В. П. Вонсович // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 1. – С. 98–106. – Бібліогр.: 6 назв.

  3. Горбунова, Н. В. Ідеї національного виховання у творчості Софії Русової / Н. В. Горбунова, О. А. Перерва // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 54–56.

  4. Гордій, Н. М. Софія Русова про деякі засоби національного виховання / Н. М. Гордій, І. В. Корякіна // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 57–58.

  5. Деменчук, Л. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової / Л. Деменчук // Нова пед. думка. – 2006. – № 1. – С. 118–120.

  6. Дічек, Н. П. Джон Дьюї та Софія Русова: перегук освітніх ідей / Н. П. Дічек // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 1. – С. 12–20. – Бібліогр.: 11 назв.

  7. Зайченко, І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : навч. посіб. для студ. пед. спец. / І. В. Зайченко ; передм. М. Д. Ярмаченка. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Чернігів : Деснянська правда, 2006. – 264 с.

  8. Зайченко, Н. І. Проблема мови як педагогічного інструментарію у спадщині О. Потебні і С. Русової: порівняльний аналіз / Н. І. Зайченко // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39.  – С. 78–82.

  9. Зваричевська, М. Педагогіка Софії Русової / М. Зваричевська // Пед. думка. – 2006. – № 1. – С. 12–17. – Бібліогр.: 5 назв.

  10. Крецька, Ю. А. Основоположні принципи формування нової школи Софії Русової / Ю. А. Крецька, Т. І. Сурова // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 1. – С. 128–140. – Бібліогр.: 8 назв.

  11. Логвиненко, Т. О. С. Русова – борець за національну систему освіти та виховання / Т. О. Логвиненко // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 1. – С. 69–76. – Бібліогр.: 5 назв.

  12. Любар, О. О. С. Ф. Русова про національну систему освіти та виховання / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи та педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2006. – С. 315–321.

  13. Мишаста, Г. Національне виховання дошкільників за С. Русовою: концептуальні положення / Г. Мишаста // Освітянське слово. – 2006. – № 5/6. – С. 3.

  14. Пироженко, Л. В. Проблема змісту національної початкової освіти в педагогічній спадщині Софії Русової / Л. В. Пироженко // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 133–135.

  15. Співак, Л. М. С. Русова та українізація освіти в Україні / Л. М. Співак // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 1. – С. 45–51. – Бібліогр.: 8 назв.

  16. Таран, О. М. Оцінка С. Русовою інноваційних форм навчання в реформаторській педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. М. Таран // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 163–164.

  17. Фролова, О. Поняття національного виховання у філософсько-освітньому вченні С. Русової / О. Фролова // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 122–126. – Бібліогр.: 15 назв.

  18. Чепіль, М. М. Софія Русова про краєзнавство як засіб національного виховання учнів / М. М. Чепіль // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 171–173.

  2007

  1. Бахмат, Н. В. Теоретичні основи педагогіки у творчій спадщині С. Ф. Русової / Н. В. Бахмат // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 5, т. 2. – С. 201–211. – Бібліогр.: 9 назв.

  2. Богданець-Білоскаленко, Н. І. Ціннісні орієнтири у педагогічній концепції Софії Русової / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 5, т. 2. – С. 80–86. – Бібліогр.: 6 назв.

  3. Комісар, І. Громадська організація українського вчительства під керівництвом С. Русової як чинник управління національною системою освіти у 1917–1920 рр. / Іванна Комісар // Імідж сучас. педагога. – 2007. – № 7/8. – С. 114–118.

  4. Корнейко, Ю. М. Внесок С. Ф. Русової у розробку питань порівняльної педагогіки як науки / Ю. М. Корнейко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х., 2007. – Вип. 19. – С. 66–73.

  5. Лесневська, А. В. Софія Русова про розвивальний потенціал засобів української етнопедагогіки / А. В. Лесневська // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педегагічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 5, т. 2. – С. 176–183. – Бібліогр.: 6 назв.

  6. Луцик, Д. Софія Русова: нація починається з колиски : [про пед. всеобуч батьків] Д. Луцик // Сільська шк. – 2007. – 29 берез. (№ 12). – С. 4.

  7. Олійник, В. В. Шкільне свято в національній системі виховання Софії Русової / В. В. Олійник // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 5, т. 2. – С. 217–221. – Бібліогр.: 11 назв.

  8. Онищенко, Н. Педагогічні принципи Софії Русової / Н. Онищенко // Уряд. кур’єр. – 2007. – 26 трав. (№ 92). – С. 8.

  9. Приходько, В. М. Педагогічні погляди Софії Русової / В. М. Приходько, М І. Приходько // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічні / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т ; [редкол.: Л. Д. Березівська та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 5, т. 2. – С. 20–30. – Бібліогр.: 10 назв.

  10. *Сергєєва, В. Софія Русова про формування системи дошкільного виховання на національному ґрунті / В. Сергєєва // III Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”, 17–19 трав. 2006 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2007. – Т. 2. – С. 105–111.

  11. Фролова, О. Роль національного чинника школи у формуванні громадянського суспільства згідно з філософсько-освітнім вченням С. Русової / О. Фролова // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 177–182. – Бібліогр.: 27 назв.

  12. Яцина, О. Ф. Педагогічні ідеї Софії Русової / О. Ф. Яцина // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т ; [редкол.: Л. Д. Березівська та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 5, т. 2. – С. 222–232. – Бібліогр.: 5 назв.

  2008

  1. Коваленко, Є. І. Софія Русова як історик педагогіки / Є. І. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2008. – № 5. – С. 131–134.

  2. *Фролова, О. Є. Роль мовного чинника в становленні національно свідомої особи за творами С. Русової / О. Є. Фролова // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 верес. 2008 р., м. Чернігів / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – С. 257–259.

  2009

  1. Крикун, О. Питання національного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / О. Крикун // Дит. садок. – 2009. – Трав. (№ 18/19). – С. 14–15.

  2. Максимюк, С. П. Педагогічні погляди видатних представників української просвіти : [зокрема, пед. ідеї С. Ф. Русової] / С. П. Максимюк // Педагогіка : навч. посіб. / С. П. Максимюк. – К., 2009. – С. 404–412.

  3. Пащенко, ВО. Національна ідея в поглядах Софії Русової. Полтавський період її формування / В. О. Пащенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. ред. В. О. Пащенко. – Полтава, 2009. – С. 87–90.

  2010

  1. Гураш, Л. Дитячий садок – осередок національного виховання : [про концепцію нац. виховання С. Русової] / Л. Гураш // Дит. садок. – 2010. – Верес. (№ 35). – С. 10–11.

  Див. також № 1271, 1281, 1284, 1286, 1289

   1. Дошкільна педагогіка за С. Ф. Русової

  1993

  1. *Богуш, А. М. С. Русова: перспективні аспекти розбудови національного дитячого садка / А. М. Богуш // Класична педагогіка і філологія у світлі сучасних завдань шкільної і вузівської словесності : зб. пр. / Південноукр. держ. пед. у-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 1993. – Ч. 1. – С. 53–54.

  1995

  1. Богуш, А. М. С. Русова: витоки українського дошкілля і сучасність / А. М. Богуш, Н. Маліновська // Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє : міжнар. наук. конф. : матеріали доп. / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 1995. – С. 73–74.

  1996

  1. Аматьєва, О. П. Використання ідей С. Русової у формуванні виразності мовлення старших дошкільників / О. П. Аматьєва // Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 54–57.

  2. Богуш, А. М. С. Русова: концепція мовного розвитку дітей в національному дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. Маліновська // Українське дошкілля: проблеми, пошуки, творчі знахідки : матеріали доп. міжвуз. наук.-практ. конф., 25–26 квіт. 1996 р., м. Умань / Уман. держ. пед. ін-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 1996. – С. 10–11.

  3. Головко, М. Б. С. Ф. Русова про активність особистості та мовленнєву активність дошкільників / М. Б. Головко, Л. В. Крайнова // Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 35–38.

  4. Євгейчук, Т. І. С. Ф. Русова про національний дитячий садок / Т. І. Євгейчук // Проблеми національного виховання у спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 68–69.

  5. Калениченко, Н. П. Питання дошкільного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / Н. П. Калениченко, А. Г. Калениченко // Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 16–19.

  6. Ковнер, Л. В. С. Русова і концепція українського дитячого садка / Л. В. Ковнер // Проблеми національного виховання у спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 28–29.

  7. Колесникова, В. Ф. Софія Русова про трудове виховання дошкільників / В. Ф. Колесникова // Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 19–23.

  8. Корда, Г. С. Національне виховання дошкільників у поглядах С. Ф. Русової / Г. С. Корда, Л. А. Корда // Проблеми національного виховання у спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 26–27.

  9. Кузь, В. Г. Софія Русова – теоретик і організатор національного дошкільного виховання / В. Г. Кузь // Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 13–15.

  10. Луцан, Н. І. С. Русова про гру як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку / Н. І. Луцан // Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 25–27.

  11. Манойленко, Н. М. Нація починається з колиски : [дошкіл. виховання за пед. системою С. Ф. Русової] / Н. М. Манойленко // Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 42–48.

  12. Орисенко, Г. Л. Нація відроджується біля дитячої колиски : [нац. виховання у дит. садку за С. Русовою] / Г. Л. Орисенко, Л. В. Трунова // Проблеми національного виховання у спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 66–67.

  13. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

  Схожі:

  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
  Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
  Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconБібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012

  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconДо 75-річчя від дня народження та
  Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
  Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconДо 65-річчя від дня народження
  Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
  Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconДо 120-річчя від дня народження
  З-14 Дмитро Загул: біобібліог покажчик (до 120-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 24 с
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010 iconДо 90-річчя від дня народження
  Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка