Вісник аграрної історіїСторінка1/32
Дата конвертації24.10.2017
Розмір6,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
    Навігація по даній сторінці:
  • ВІСНИК


Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наук України

ВІСНИК

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Випуск 8-9


Київ – 2014

ВІСНИК

ISSN 2307-3179

АГРАРНОЇ

Засновники:

– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

– Національний університет біоресурсів і природокористування України

– Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН УкраїниСвідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 19525 – 9325 Р від 13.11.2012 р.

Наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р. видання включено до Переліку наукових фахових видань України

Макетування та верстка:

С. Живора

Комп’ютерний набір:

О. Кропивко, Л. Лановюк

Оформлення обкладинки

А. Мельник
Адреса редколегії:

03037, м. Київ,

вул. Освіти, 6, кім. 24.

тел./факс (044) 520-12-05; 527-81-16;

e-mail: visnykai@gmail.com, kafedra_slovjan@ukr.net

zhyvora@bigmir.netДрукується за рішенням:

Вченої ради Інституту історичної

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова

(протокол № 5 від 10.12.2014);

Вченої ради ННСГБ НААН України

(протокол № 15 від 26.12.2014).

Підп. до друку 30.12.2014.

Формат 70 х 108 1/16.

Папір офсет. Друк. різогр.

Ум. друк. арк. 31,2 Обл.-вид. арк. 32,0

Наклад 150 прим.
Друк СПД ФО Куц В.М.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен та інших відомостей.


ІСТОРІЇ
8-9’2014Науковий журнал

Редакційна колегія:

Editirial board:

С.О. Білан

В.А. Вергунов

(заст. гол. редактора)

С.В. Віднянський

М.Ю. Виговський

Вас. М. Даниленко

О.Ю. Єліна

І.В. Жалоба

С.М. Живора

(відповід. секретар)

М.А. Журба

(головний редактор)

І. Ілчев

О.С. Каденюк

Д.В. Карєв

В.Ф. Колесник

С.С. Коломієць

(заст. гол. редактора)

С.В. Корновенко

Г.Г. Кривчик

В.І. Кучер

К.І. Левчук

В.І. Марочко

Н. Мгалоблішвілі

В.П. Михайлюк

А.Г. Морозов

О.Ф. Нікілєв

С.С. Падалка

(заст. гол. редактора)

П.П. Панченко

(заст. гол. редактора)

О.П. Реєнт

І.М. Романюк

С.М. Свистович

О.О. Сушко

О.Є. Тарабрін

С.М. Тимченко

Ф.Г. Турченко

А.М. Черній

В.В. ШелеповS.O. Bilan

V.А. Vеrgunov

(deputy editor-in-chief)

S.V. Bydnjanskij

М.Yu. Vygovskij

Bаs. М. Danylenko

O.Yu. Yelina

І.В. Zhaloba

S.M. Zhyvora

(executive secretary)

M.А. Zhurba

(editor-in-chief)

I. Ilchev

A.S. Кadenjuk

D.V. Karev

V.F. Коlesnyk

S.S. Коlomiets

(deputy editor-in-chief)

S.V. Коrnovenko

G.G. Кryvchyk

V.І. Кucher

К.І. Levchuk

V.І. Marochko

N. Mhaloblishvili

V.P. Myhajluk

А.G. Моrozov

A.F. Nikilev

S.S. Padalka

(deputy editor-in-chief)

P.P. Panchenko

(deputy editor-in-chief)

A.P. Rejent

І.М. Romanuk

S.M. Svistovich

A.A. Sushko

O.E. Tarabrin

S.М. Тymchenko

F.G. Тurchenko

А.М. Chernij

V.V. Shelepov


З М І С Т

Історія України

Маковей Є.О.

Аграрний чинник в істоії польсько-українського протистояння упродовж XVI – XVII ст.: рецепція Пантелеймона Куліша …………………………………………………………...

9


Яременко І.О.

Особливості роботи та побутового життя земського вчительства України (60 – 90 рр. ХІХ ст.) ……………………………….

18


Падалка С.С.

Зміни в організаційно-правових передумовах корупційних зловживань в апараті держслужбовців підросійської України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) ……………………………………………….…..

27


Махінько А.І.

Жіноча освіта в Україні у ХІХ – початку ХХ століття ………….…..

35

Бойчук Я.А.

Історичні обставини формування громадських об’єднань етноменшин в Україні у другій половині ХІХ – початок ХХ ст.

42


Доценко В.О.

Радянська історіографія дослідження єврейського громадського руху в Україні другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. …………………………………………………………………….…..

51


Семанишин Т.С.

Кооперативний розвиток в Україні

в період революції (1917 – 1920 рр.) ……………………………………...


60


Приходько М.М.

Боротьба Української держави та Всевеликого Війська Донського щодо інтеграції Таганрозького округу ………………...

67


Хвіст В.О.

Українська дипломатія та питання приєднання

Криму у 1918 році ……………………………………………………………….….


79


Тонких С.В.

Діяльність фінансового відділу НКВС

Української СРР в 1919 – 1922 рр. ……………………………………….…


84


Котвицький В.С.

Спротив селянства Київщини репресивній політиці більшовицького режиму (І – пол. 20-х рр. ХХ ст.) …………………..

90


Ніколіна І.І.

Політехнізація загальноосвітньої школи України на селі

в 20-х – на початку 30-х років ХХ століття …………………….……….


98


Гуменюк В.В.

Промислова модернізація Київщини 20 – І пол. 30-х рр. ХХ ст. в українській історіографії ……………………………………………………..

104


Грибан О.Г.

Участь Українського Товариства Червоного Хреста

у реалізації більшовицьких санітарних освітніх програм

у 1920 – 30-ті рр. ……………………………………………………………………..


110


Черніговець Н.М.

Сучасна історіографія феномену іммігрантських сільськогосподарських колективів в Україні ………………………...

119


Павловський Є.А.

Події голодомору 1932 – 1933 рр. в сучасному

суспільному вимірі …………………………………………………………….…..


125


Жолоб М.П.

Релігійне життя етноспільнот України міжвоєнного періоду 

132

Сидорович О.С.

Роль Укоопспілки у продовольчому забезпеченні міст УРСР

в післявоєнний період …………………………………………………………...


138


Кропивко О.М.

Розвиток соціально-побутової інфраструктури

закладів освіти сільськогосподарського профілю УРСР

(друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.) ………………….….


144


Горецький М.О.

В. Чорновіл – редактор і видавець «Українського вісника» …..

152


Живора С.М.

Аграрні підприємства України в умовах ринкових трансформацій: 1990 – 2000-ті …………………….…………………….….

161


Лановюк Л.П.

Роль музеїв у збереженні і репрезентації історичної пам’яті про українське село: тенденції 1990 – 2000-х рр. …………………..

176


Всесвітня історія

Ющенко П.А.

Києво-руська доба у політичному дискурсі еліти Гетьманщини (друга половина XVII ст. – початок XVIII ст.) ……

183


Кирієнко О.Ю.

Цензурна політика імперської влади щодо висвітлення

у пресі «селянського питання» (друга половина ХІХ ст.) ……….


188


Коляда І.А.

Йосип Пергамент: сторінки біографії та

наукової діяльності (1868 – 1909) ……………………………………….….


195


Кондуков А.Ю.

Іноземні підприємства і розвиток військового корабле-будування на Чорному морі в кінці ХІХ – початку ХХ ст. …………

200


Журба М.А.

Міжнародна «червона» допомога і українське село

у 20 – 30-х рр. ХХ ст. …………………………………………………………………


209


Гайдай В.В.

Соціальний, економічний та політичний аспект діяльності громадських організацій польського села у 1920 – 30 рр. ……..

217


Вавринюк А.А.

Вплив польських американців на формування кордонів Польської республіки після Другої світової війни ………………….

222


Ладиченко Т.В., Кравченко Д.Ю.

Глобалізація міжнародних відносин як історичне явище ……...

240


Історія науки і техніки

Вергунов В.А.

Аграрні студії у житті та творчій спадщині П.А. Кочубея ……..

251

Вальчик В.Е.

Історіографія наукового забезпечення широкомасштабних досліджень грунтів у 1930 – 1960-х роках ……………………………...

272


Нижник С.В.

Проблеми захисту тютюну від хвороб та шкідників

у творчій спадщині В.Ф. Пересипкіна ……………………………………..


278


Чалаван В.А.

Науковий доробок професора М.І. Нижнього …………………………

283

Тараненко О.Г.

Новаторський напрям в аграрно-економічній науці

(Л.О. Шепотько як засновник досліджень

соціальних проблем села в Україні) ………………………………………..


292


Наукове життя

Кропивко О.М.

Інтелектуальний фундамент стратегії

аграрних перетворень в Україні ………………………………………………..

297


Відомості про авторів …………………….....…………….....……..............………………..

299
СОДЕРЖАНИЕ
История Украины

Маковей Е.О.

Аграрный фактор в истории польско-украинского противо-стояния в XVI–XVII вв.: рецепция Пантелеймона Кулиша ……….

9


Яременко И.О.

Особенности работы и быта земского учительства Украины (60 – 90 гг. ХІХ в.) ……………………………………………………………………….

18


Падалка С.С.

Изменения в организационно – правовых предпосылках коррупционных злоупотреблений в аппарате госслужащих подроссийской Украины (вторая пол. XIX – нач. XX в.) ……………..

27


Махинько А.И.

Женское образование в Украине в ХІХ – начале ХХ века …………..

35

Бойчук Я.А.

Исторические обстоятельства формирования

общественных объединений этноменьшинств

в Украине во второй половине ХІХ – начале ХХ в. …………………….


42


Доценко В.О.

Советская историография изучения еврейского общественного движения в Украине второй половины

ХІХ – первой трети ХХ века ………………………………………………………..51


Семанишин Т.С.

Кооперативное развитие в Украине

в период революции (1917-1920 гг.) ……………………………………...…


60


Приходько М.М.

Борьба Украинской державы и Всевеликого Войска Донского относительно интеграции Таганрогского округа ……………………

67


Хвист В.А.

Украинская дипломатия и вопрос присоединения

Крыма в 1918 году …………………………………………………………………….


79


Тонких С.В.

Деятельность финансового отдела НКВД

Украинской ССР в 1919 – 1922 гг. …………………………………………...…


84


Котвицкий В.С.

Сопротивление крестьянства Киевщины репрессивной политике большевистского режима (І-пол. 20-х гг. ХХ в.) ………..

90


Николина И.И.

Политехнизация общеобразовательной школы на селе

в 20-х – начале 30-х годов ХХ века …………………………………………….


98


Гуменюк В.В.

Промышленная модернизация Киевщины

20 – I пол. 30-х гг. XX в. В украинской историографии ……………..


104


Грибан О.Г.

Участие Украинского общества Красного Креста

в реализации санитарных образовательных программ

в 1920-30-е годы …………………………………………………………………..…..


110


Черниговец Н.Н.

Современная историография феномена иммигрантских сельскохозяйственных коллективов в Украине ……………………….

119


Павловский Е.А.

События голодомора 1932-1933 гг.

в современном общественном измерении ……………………………….


125


Жолоб М.П.

Религиозная жизнь этнических обществ Украины межвоенного периода ………………………………………………………...…….

132


Сидорович О.С.

Роль Укоопсоюза в продовольственном обеспечении городов УССР в послевоенный период ………………………………………………..…

138


Кропивко Е.М.

Развитие социально-бытовой инфраструктуры

в учебных заведениях сельскохозяйственного профиля УССР

во второй половине 50-х – начале 70-х гг. ХХ в. ………………………..


144


Горецкий Н.А.

Вячеслав Чорновол – редактор и издатель

«Украинского вестника» ………………………………………………………..…


152Живора С.М.

Аграрные предприятия Украины в условиях рыночных трансформаций: 1990 – 2000 …………………………………

161


Лановьюк Л.П.

Роль музеев в сохранении и репрезентации исторической памяти об украинском селе: тенденции 1990 – 2000-х гг. …….…

176


Всемирная историяПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Вісник аграрної історії iconМетодичний вісник: форми науково-методичної роботи
Методичний вісник (випуск 2) / Упорядники О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська. – Івано-Франківськ: оіппо, 2009
Вісник аграрної історії iconВідділ мистецтв Мистецький вісник
Мистецький вісник : реком бібліограф покажч. / уклала Ю. В. Калмикова; Упр культури облдержадміністрації; Обласна бібліотека для...
Вісник аграрної історії iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

Вісник аграрної історії iconІнформаційний вісник №10 листопада 2010 року Інформаційний вісник стр. 5листопада 2010 року

Вісник аграрної історії iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Органічний навчальний тур, що охоплює виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції
Вісник аграрної історії iconМіністерство аграрної політики І продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж
В пошуковій роботі ґрунтовно подається краєзнавчий матеріал про визначні пам’ятки
Вісник аграрної історії icon1. Вступ. Феномен української історії та культури
Особливості вітчизняної історії. Значення історії України в житті суспільства. Форми І методи роботи над курсом. Проблеми викладання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка