Вісник аграрної історіїСторінка1/34
Дата конвертації19.11.2017
Розмір6,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
    Навігація по даній сторінці:
  • ВІСНИК


Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наук

ВІСНИК

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ


ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 4-5


Київ – 2013

ВІСНИК

ISSN 2307-3179

АГРАРНОЇ

Засновники:

– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

– Національний університет біоресурсів і природокористування України

– Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНСвідоцтво про

державну реєстрацію

КВ № 19525 – 9325 Р від 13.11.2012 р.

ІСТОРІЇ
4-5’2013Збірник наукових праць

Редакційна колегія:

Editirial board:

В.А. Вергунов

(заст. гол. редактора)

С.В. Віднянський

М.Ю. Виговський

Вас. М. Даниленко 

О.Ю. Єліна

І.В. Жалоба

С.М. Живора

(відповід. секретар)

М.А. Журба

(головний редактор)

М.В. Зубець

І. Ілчев

О.С. Каденюк

Д.В. Карєв

В.Ф. Колесник

С.С. Коломієць

(заст. гол. редактора)

С.В. Корновенко

Г.Г. Кривчик

В.І. Кучер

К.І. Левчук

В.І. Марочко

Н. Мгалоблішвілі

В.П. Михайлюк

А.Г. Морозов

О.Ф. Нікілєв

С.С. Падалка

(заст. гол. редактора)

П.П. Панченко

(заст. гол. редактора)

О.П. Реєнт

І.М. Романюк

С.М. Свистович

О.О. Сушко

О.Є. Тарабрін

С.М. Тимченко

Ф.Г. Турченко

А.М. Черній

В.В. ШелеповV.А. Vеrgunov

(deputy editor-in-chief)

S.V. Bydnjanskij

М.Yu. Vygovskij

Bаs. М. Danylenko

O.Yu. Yelina

І.В. Zhaloba

S.M. Zhyvora

(executive secretary)

M.А. Zhurba

(editor-in-chief)

M.V. Zubets

I. Ilchev

A.S. Кadenjuk

D.V. Karev

V.F. Коlesnyk

S.S. Коlomiets

(deputy editor-in-chief)

S.V. Коrnovenko

G.G. Кryvchyk

V.І. Кucher

К.І. Levchuk

V.І. Marochko

N. Mhaloblishvili

V.P. Myhajluk

А.G. Моrozov

A.F. Nikilev

S.S. Padalka

(deputy editor-in-chief)

P.P. Panchenko

(deputy editor-in-chief)

A.P. Rejent

І.М. Romanuk

S.M. Svistovich

A.A. Sushko

O.E. Tarabrin

S.М. Тymchenko

F.G. Тurchenko

А.М. Chernij

V.V. ShelepovМакетування та верстка:

С. Живора

Комп’ютерний набір:

В. Козир, Н. Кравченко

Оформлення обкладинки

А. Мельник
Адреса редколегії:

03037, м. Київ,

вул. Освіти, 6, кім. 24.

тел./факс (044) 520-12-05; 527-81-16;

e-mail: visnykai@gmail.com, kafedra_slovjan@ukr.net

zhyvora@bigmir.netДрукується за рішенням:

Вченої ради Інституту історичної

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова

(протокол № 8 від 17.04.2013);

Вченої ради Природничо-гуманітарного

ННІ НУБіП України

(протокол № 9 від 23.05.2013);

Вченої ради ННСГБ НААН

(протокол № 7 від 28.05.2013).
Підп. до друку 05.06.2013.

Формат 70 х 108 1/16.

Папір офсет. Друк. різогр.

Ум. друк. арк. 28,7. Обл.-вид. арк. 29,4

Наклад 100 прим.
Друк СПД ФО Куц В.М.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен та інших відомостей.

З М І С Т

Історія України

Каденюк О.С.

Шляхи та методи впровадження сільськогосподарських знань на Поділлі у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. …..

9


Бойчук Я.А.

Кооперативний рух етноменшин в Україні

у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. …………………………..


16


Доценко В.О.

Політика царської влади щодо єврейського населення українських губерній Російської імперії в період

Першої світової війни ………………………………………………………23


Сидорович О.С.

Співпраця споживчих товариств Лівобережної

України з іншими формами кооперації під час

Першої світової війни …………………………………………….……….…


29


Ямполець П.В.

Добробут міського населення України доби НЕПу:

аналіз статистичних джерел …………………………………..……….…


36


Жолоб М.П.

Взаємини влади з етнічними релігійними

громадами підрадянської України наприкінці

20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. …………………………………………


43


Журба М.А.

Селянські громадські об’єднання етноменшин України

в умовах репресивної політики комуністичного режиму

(кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) …………………………………………....


53


Придибайло О.М.

Чеська національна меншина в Україні

в 20– 30-ті роки ХХ ст. ………………………………………………..…….…


61


Дзюбак С.О.

Єврейська громада та кооперативний рух у

Кам’янець-Подільському окрузі у 1920-ті рр. ……………………


64


Ісакова Н.П.

Історіографія проблеми голодомору 1932-1933 рр.

в українській та зарубіжній літературі …………………………..….


72


Лановюк Л.П.

Трагедія «остарбайтерів»

в роки Великої Вітчизняної війни …………………………..…………


80


Марченко Л.В.

Вербування трудових ресурсів з України крізь призму

агітаційно-пропагандистської роботи окупаційної

влади (1942-1943 рр.) …………………………………………………..……


87


Буряк С.А.

Науково-педагогічна діяльність Вовка А.А.

у Київському державному педагогічному інституті

імені О.М. Горького 1944-56 рр. ………………………………….…..…


94


Близнюк Р.О.

Історіографія вищої аграрної освіти України в

історичній науковій літературі 1950 – середина 1960-х рр. 


99


Кравченко Н.Б.

Реформування форм власності та господарювання

у сільськогосподарському виробництві України в другій половині 80-х – першій половині 90-х років ХХ століття ….107


Левчук К.І.

Громадські організації – виразники інтересів

українського селянства (1991 – 2010 рр.) ………………………….


120


Хвіст В.О.

Соціально-демографічні трансформації

українського села (1990-ті – початок ХХІ ст.) ……………………


130


Коломієць С.С.

Соціальна інфраструктура сільської місцевості

України: проблеми ринкової трансформації

(1990-ті – поч. ХХІ ст.) …………………………………………………..….…


141

Кропивко О.М.

Розвиток соціальної складової сталого розвитку

сільських територій України (кін. 1990-х – 2010 рр.) ……..…


152


Білан С.О.

Сільський туризм як фактор збереження

соціальної сфери українського села …………………………..………


162


Падалка С.С.

Селянство України: соціальна конфігурація

та новітні ментальні імперативи самобутності

(1990 – 2000-ті роки) …………………………………………………..….….


166


Всесвітня історія

Пилипчук Я.В.

Заборони у кипчаків ………………………………………………………..…

181

Бабенко Р.В.

Оборона міст Південно-Західної Русі під час монгольського вторгнення 1240 – 1241 рр. ……………..……….

188


Осмоловський С.О.

Станова організація підприємців Російської імперії

у XVIII – XIX століттях …………………………………………………………


198


Семанишин Т.C.

Історичні обставини створення

Міжнародного кооперативного альянсу ………………………..….


207


Дегтярьов С.І.

Соціальний склад педагогічного чиновництва

на українських землях у першій половині ХІХ ст. …………..….


213


Шевченко О.Т.

Розуміння історії російського анархізму ХІХ ст.,

як еволюційного типу політичної свідомості ………….……...…


221


Романюк Н.Й.

Особливості розвитку аграрного підприємництва

в губерніях Південно-Західного краю Російської імперії

(90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) ……………………………………..…….……..


225


Берендєєва О.В.

Російський кооперативний рух в політиці комуністів (1918 – 1928) …………………………………………………………………...…

232


Історія науки і техніки

Слесаренко О.О.

Формування світогляду М.П. Драгоманова як історика

(1850-ті – середина 1870-х рр.) ………………………….……..…….….


243


Галах В.В.

Формування наукового світогляду О.Г. Черняхівського

в Київському університеті св. Володимира (1894 – 1918)


250


Гальчинський В.Л.

Внесок Олексія Федорова у розвиток

сільського господарства та транспортної галузі

Чернігівської області (1938-1941 рр.) ………………………….……


255


Поливач М.А.

Становлення Павла Пшеничного, як науковця

в галузі зоотехнічної науки ……………..……………………….………


262


Давиденко М.М.

Роль академіка А.М. Гродзинського у підвищенні

рівня наукових досліджень у ботанічних садах

України та Молдови …………………………………………………..……..


269


Діденко О.М.

Місце юридичної науки в системі суспільних наук: зародження, становлення та розвиток ………………………..…..

273


Непорожній В.А.

Академічна соціогуманітаристика незалежної України

у міжнародному науковому співробітництві …………………...


283


Відомості про авторів ……………………........…………........….................………………..

293
СОДЕРЖАНИЕ
История Украины

Каденюк А.С.

Пути и методы внедрения сельскохозяйственных знаний на Подолье во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. ……….....

9


Бойчук Я.А.

Кооперативное движение этнических меньшинств

в Украине во второй половине XIX – начале ХХ в. …………..….


16


Доценко В.О.

Политика царский властей в отношении евреев

украинских губерний Российской империи

в период Первой мировой войны …………………………………..…..


23


Сидорович А.С.

Сотрудничество потребительских обществ

Левобережной Украины с другими формами кооперации во время Первой мировой войны …………………………..…………..29


Ямполец В.П.

Благосостояние городского населения Украины

в эпоху НЭПа: анализ статистических источников …………....


36


Жолоб М.П.

Взаимоотношения власти с религиозными общинами национальных меньшинств советской Украины

на грани 20-30-х гг. ХХ в. ………………………………………..…………..43


Журба М.А.

Крестьянские общественные обьединения этно-меньшинств Украины в условиях репрессивной политики коммунистического режима (конец 20-х – 30-е гг. ХХ в.) …..

53


Придыбайло О.М.

Чешское национальное меньшинство в Украине

в 20 – 30-е годы ХХ cт. ………………………………………………….…..…


61


Дзюбак С.А.

Еврейская община и кооперативное движение

в Каменец-Подольском округе в 1920-е гг. ………………….…….


64


Исакова Н.П.

Историография проблемы голодомора 1932-1933 гг.

в украинской и зарубежной литературе …………………….……..


72


Лановюк Л.П.

Трагедия «остарбайтеров» в годы

Великой Отечественной войны …………………………………..……..


80


Марченко Л.В.

Вербовка трудовых ресурсов с Украины сквозь призму агитационно-пропагандистской работы оккупационных властей (1942-1943 гг.) ………………………………………………..…….

87


Буряк С.А.

Научно-педагогическая деятельность А.А. Вовка

в Киевском государственном педагогическом институте имени А.М. Горького (1944 – 1956 гг.) …………………………..……94


Близнюк Р.О.

Историография высшего аграрного образования

Украины в исторической научной литературе

1950 – сер. 1960-х годов ……………………………………..……………..


99


Кравченко Н.Б.

Реформирование форм собственности и хозяйствования в сельскохозяйственном производстве Украины во второй половине 80-х – первой половине 90-х годов ХХ столетия ..

107


Левчук К.И.

Общественные организации – выразители интересов

украинского крестьянства (1991 – 2010 гг.) ……………………...


120


Хвист В.А.

Социально-демографические трансформации украинского села (1990-е – начало ХХІ в.) ……………………..…..

130


Коломиец С.С.

Социальная инфраструктура сельской местности Украины: проблемы рыночной трансформации

(1990-е – начало ХХI в.) ………………………………………………..……..141

Кропивко Е.М.

Развитие социальной составляющей устойчивого развития сельских территорий Украины

(кон. 1990-х – 2010 гг.) ………………………………………….………….…152


Билан С.А.

Сельский туризм как фактор сохранения социальной сферы украинского села …………………………………………..…………

162


Падалка С.С.

Крестьянство Украины: социальная конфигурация

и новейшие ментальные императивы самобытности (1990-2000-ые годы) …………………………………………………..……...166


Всемирная история

Пилипчук Я.В.

Запреты у кыпчаков …………………………………………………………...

181

Бабенко Р.В.

Оборона городов Юго-Западной Руси во время монгольского вторжения 1240 – 1241 гг. ………………………......

188


Осмоловский С.А.

Сословная организация предпринимателей

Российской империи в XVIII — XIХ столетиях ………………….…


198


Семанишин Т.C.

Исторические обстоятельства образования Международного кооперативного альянса …………………..…...

207


Дегтярев С.И.

Социальный составпедагогического чиновничества

на украинских землях в первой половине ХІХ в. ……………......


213


Шевченко О.Т.

Понимание истории русского анархизма ХІХ в., как эволюционного типа политического сознания ……………...….

221


Романюк Н.И.

Особенности развития аграрного предпринимательства

в губерниях Юго-Западного края Российской империи

(90-е гг. ХІХ в. – 1917 г.) ………………………………………..………….….


225


Берендеева О.В.

Российское кооперативное движение в политике коммунистов (1918 – 1928) …………………………………………….…..

232
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Вісник аграрної історії iconМетодичний вісник: форми науково-методичної роботи
Методичний вісник (випуск 2) / Упорядники О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська. – Івано-Франківськ: оіппо, 2009
Вісник аграрної історії iconВідділ мистецтв Мистецький вісник
Мистецький вісник : реком бібліограф покажч. / уклала Ю. В. Калмикова; Упр культури облдержадміністрації; Обласна бібліотека для...
Вісник аграрної історії iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

Вісник аграрної історії iconІнформаційний вісник №10 листопада 2010 року Інформаційний вісник стр. 5листопада 2010 року

Вісник аграрної історії iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Органічний навчальний тур, що охоплює виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції
Вісник аграрної історії iconМіністерство аграрної політики І продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж
В пошуковій роботі ґрунтовно подається краєзнавчий матеріал про визначні пам’ятки
Вісник аграрної історії icon1. Вступ. Феномен української історії та культури
Особливості вітчизняної історії. Значення історії України в житті суспільства. Форми І методи роботи над курсом. Проблеми викладання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка