Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія


СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВСторінка3/19
Дата конвертації12.09.2017
Розмір2,99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ

АНГЕЛИ МЕРКЕЛЬ
ВАЩУК Т. М.

Волинський національний університет імені Лесі Українки
У статті висвітлено головні аспекти політичної промови на основі промов чинного канцлера Німеччини у зв’язку з необхідністю глибшого вивчення німецького політичного дискурсу; проаналізовано мовне оформлення виступів Ангели Меркель, зокрема виявлено їхні основні семантичні та прагматичні властивості, скласифіковано промови керівника німецького уряду за тематикою та визначено їх прагматичну спрямованість.

Ключові слова: промова, семантичні особливості, прагматичне спрямування.
В статье описаны главные аспекты политической речи на примере выступлений действующего канцлера Германии в связи с необходимостью дальнейшего изучения немецкого политического дискурса; проанализировано языковое оформление выступлений Ангелы Меркель, в частности исследованы их семантические и прагматические особенности, определена и классифицирована их тематическая направленность.

Ключевые слова: речь, семантические особенности, прагматическая направленность.
The article deals with the analysis of the main aspects of political speeches on the basis of the present Federal Chancellor of Germany in connection with the necessity to study the German political discourse. It was analyzed Angela Merkel’s speeches, it was studied semantic and pragmatic characteristics peculiarities of Chancellor’s speeches, was defined and classified their thematic orientation.

Key words: speech, semantic features, pragmatic direction.
Дослідження політичного дискурсу дають можливість визначити рівень розвитку суспільства, висвітлюють проблеми, що необхідно вирішувати, та пропонують шляхи їхнього розв’язання. Така інформація підвищує рівень комунікативної компетенції співрозмовників. Актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення прагматики мовленнєвих структур на основі антропоцентричного підходу. Об’єктом статті є мовне оформлення політичних промов А. Меркель, зокрема їхня семантико-прагматична спрямованість.

Значна кількість робіт, які розглядають семантику і прагматику промов окремих політиків з позицій дискурсознавства, теорії аргументації та соціолінгвістики, базуються на англомовному матеріалі. Зокрема, досліджено виступи М. Тетчер [1], Т. Блера [4], Б. Клінтона [7], Дж. Буша [5; 6] та ін. На сьогодні сучасні лінгвісти значну увагу приділяють вивченню комунікативних стратегій і тактик у політичному дискурсі німецьких політиків [8]; категорії суб’єкта у політичній промові [3]; комунікативно-прагматичним та стилістичним аспектам реалізації вербальної агресії в парламентському дискурсі ФРН [2]. Однак, незважаючи на широкий діапазон проблематики, актуальним залишається питання ґрунтовнішого висвітлення прагматичних аспектів мовлення політичних особистостей Німеччини.Мета статті – дослідити основні семантичні та прагматичні властивості політичних промов федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка є не лише представником власної партії, а й уособленням надій усіх жінок-політиків щодо реалізації кар’єри.

Навіть через 16 років після об’єднання Німеччини політики продовжують дискусії щодо актуальних проблем економічного й соціального характеру на сході країни. Не оминає цю тему і Ангела Меркель, яка завжди наголошує на вагомому внеску політиків, що підтримали прагнення німців відновити єдину державу: “Und wir sollten ebenso wenig vergessen, dass es dann einige wenige weitsichtige politische Entscheidungsträger im In- und Ausland waren, die Deutschlands Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit herbeigeführt haben”.

Третє жовтня Ангела Меркель називає днем, що спонукає німців озирнутися й усвідомити шлях, пройдений нацією, відчути себе невід’ємною її частиною. Це почуття є значно вагомішим, аніж вирішення завдань щодо покращення добробуту населення країни: “Ich meine aber vielmehr anders. Mir geht es um das Selbstbewusstsein und Zusammenangehörigkeitsgefühl. Und beide wachsen beständig – im Osten wie im Westen)”. Важливу роль у процесі державотворення відіграють велика культурна спадщина (Vielseitigkeit und der große kulturelle Reichtum unseres Landes), а також те, що в усьому світі Німеччина асоціюється з економічною та соціальною стабільністю (Mein Eindruck ist: Wir sind viel weiter, als uns manche Statistiken glauben machen wollen) [10].

У всіх її виступах простежується неприховане прагнення порівняти ефективність роботи нового та попереднього урядів: “So stark, wie seit sechs Jahren nicht mehr (29.12.2006); “Das Wirtschaftswachstum ist das höchste seit sechs Jahren (“Programm gegen den Stau: Verkehrsinvestitionen auf Spitzenniveau”, 18.12.2006); das größte Rückgang der Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung” (29.12.2006). Використання кількісних показників є засобом доказовості: “Die Wirtschaft ist um rund 2,5 Prozent gewachsen; Heute haben rund 350 000 Menschen mehr als vor einem Jahr einen Arbeitsplatz. Die Zahl der Arbeitslosen liegt erstmals seit über vier Jahren wieder unter 4 Millionen”, а вживання субстантивованих частин мови, зокрема дієслів, підсвідомо зумовлює сприйняття реципієнтом політики реформ як активного процесу: “Der Dreiklang Sanieren, Reformieren und Investieren der Reformpolitik; Ihre Regierung habe mit der Politik des Sanierens, Reformierens und Investierens die Weichen richtig gestellt (29.12.2006).

Звітуючи про роботу уряду, Ангела Меркель наголошує на вирішенні найактуальніших проблем та на позитивних змінах у житті населення країни: “Erstmals seit der Wiedervereinigung 1990 ist die Arbeitslosigkeit in einem Juli gesunken. ... Endlich steigt wieder die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten”; “An den Zahlen macht sich bemerkbar, dass der Aufschwung jetzt auch bei den Menschen ankommt” (23.10.2007) [9]. Канцлер перераховує насамперед соціальні досягнення, розуміючи, що пересічних громадян вони цікавлять більше, ніж макроекономічні показники, та підтверджує їх конкретними цифрами: “Es gibt mittlerweile über 800 000 offene Stellen; ... die Arbeitslosigkeit ist ... um 450 000 gesunken (11.08.2006).

Постановка завдань у промовах А. Меркель часто включає вербальну презентацію негативних наслідків у разі їхнього невиконання: “Bis wir das entwickelt haben, sollten wir regionale Ziele vereinbaren, denn sonst, so glaube ich, geht das nicht” (25.09.2007); Anders wird man da zum Teil nicht vorankommen (17.10.2007). Але успішна реалізація планів на майбутнє неможлива без усвідомлення попередніх помилок та без аналізу їх причини: “Es ist nicht alles gelungen, was auf dem Privatisierungsweg erfolgt ist. Wir brauchen letztlich Verlässigkeit und Verantwortung für bestimmte Grundleistungen”; “Dazu haben auch wieder Situationen geführt, in denen letztlich Entscheidungen hängen bleiben, weil die Wirtschaftspartner keine klare Führungsverantwortung übernehmen konnten. Da lag auch viel Schuld bei den Staatlichen Institutionen. Da müssen wir jetzt neue Wege gehen” (17.10.2007); “Ich sage ausdrücklich, es war richtig, dass wir ihn (den Weg) trotz bestimmter Rückschläge weitergegangen sind” (17.10.2007). Згадуються не лише власні помилки та недоліки у роботі, а й помилки, зроблені попередниками. Нагадування про “спадщину”, тобто наслідки діяльності попереднього керівництва, характерні для її виступів, в яких вона вдається до критики політичних опонентів: “Allerdings muss ich auch sagenjetzt spreche ich mal als CDU-Vorsitzende, –manche haben auch ein schweres Erbe gekriegt” (17.10.2007).

У деяких виступах Ангели Меркель уже на початку простежуємо прагнення зіставити себе та потенційного слухача. Мета цього зіставлення полягає, на нашу думку, не у контрастуванні, а, навпаки, у виявленні спільних зі слухачем рис та донесенні цієї думки до адресата: “Я така ж людина, як Ви” (Evonik Industries AG – ich wollte es einmal laut aussprechen, damit ich es langsam lerne (16.10.2007)). Прагнення позиціонувати себе з адресатом канцлер реалізує також шляхом порівняння ступеня обізнаності в певній сфері: “Aber Sie wissen wie ich” (23.10.2007); Jeder von Ihnen hier, der in der Wirtschaft tätig ist, weiß: Ohne Finanzmärkte gibt es keine Kredite und keine Möglichkeit, sich abzusichern” (17.10.2008.). Зближенню адресатів та адресанта сприяють спроби виявлення спільних спогадів із дитинства або ж пошуку спільних компонентів реальності: “viele unter uns werden als Kinder von den Entdeckungsreisen gelesen haben; Fast jeder hat einen Globus auf dem Schreibtisch” (23.10.2007), тоді як висловлення власних вражень позиціонує власне промовця: “Die erste Annäherung an die Form und die Vielfalt dieser Welt hat für mich jedenfalls sehr stark mit den Büchern über die großen Entdecker auf den Meeren dieser Welt begonnen; Aber ich kann mir gut vorstellen, welche Faszination das damals ausübte” (23.10.2007).

Ангела Меркель постійно прагне підкреслити спрямованість політики уряду на задоволення інтересів конкретної групи слухачів, зокрема тієї, з ініціативи якої скликано зібрання: “Ich glaube, dass vieles von dem, was wir als politische Schwerpunkte für die Regierung der Großen Koalition festgelegt haben, sehr gut zu Ihren Anstrengungen passt” (16.10.2007); “Hier hat die Bundesregierung einen großen Schwerpunkt gesetzt” (23.10.2007).

Про головну мету та невідступність від раніше окресленого курсу свідчить неодноразове повторення девізів: “Effizienz – Verantwortung – Erfolg; … mehr Effizienz … . Das ist ja auch das, was wir wollten” (17.10.2007); Wir haben das Ganze unter das Motto Sanieren – Reformieren – Investierengestellt. Das halte ich nach wie vor für richtig (16.10.2007). Іноді характерні риси, які відображають сутність політики уряду, експліковані у процес розгортання дискурсу: “nicht von oben herab, sondern im Geiste der Partnerschaft; Dies kennzeichnet die Politik der Bundesregierung (22.05.2007). Виступи, які стосуються питань внутрішнього життя країни, рясніють частими повторами завдань канцлера: “Mein Auftrag als Bundeskanzlerin heißt, mehr Menschen (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) diese Chancen zu eröffnen”; “Für mich ist das Schönste, was wir erreichen können, wenn mehr Menschen in diesem Lande sagen können: Wir haben wieder einen Arbeitsplatz” (23.10.2007). Поступове розгортання політики уряду Ангела Меркель порівнює із почерговими кроками в певному напрямі, підкреслюючи осмисленість та зваженість будь-яких дій: “Aber das ist ja normal in der politischen Realität: Man nimmt einen Schritt in Angriff und wenn er erfolgreich ist, tut sich eine Tür zu weiteren Schritten auf (28.03.2007).

Свідченням емоційного піднесення під час промов є часте повторення прислівника gerne, інтенсифікуючих часток sehr, besonders, ganz, дієслова sich freuen (Ich bin heute sehr, sehr gerne nach Passau gekommen; Ich bin aber gerne hierher gekommen; Und deshalb sind wir heute gerne nach Passau gekommen; ich freue mich natürlich ganz besonders; freue ich mich sehr (10.09.2008); вигуків (Sie haben jedesmal erklärt, die Großforschungseinrichtungen in Deutschland seien gut. Daran müssen Sie doch nicht herummeckern; das haben Sie doch zum Teil mit gestaltet. Meine Güte, wirklich! (28.11.2007); Ich bin deshalb auch dagegen, dass wir hier Zwangsabgaben miteinander vereinbaren. – Mein Gott, wir wissen ja Bescheid! (28.11.2007).

Прагнення надати деяким подіям чи явищам особливого статусу реалізується Ангелою Меркель шляхом використання лексеми Symbol та похідних від неї (Es ist gerade symbolhaft; Dass wir heute ein Projekt vorstellen und anschauen können, das auf deutsch-portugiesischer Zusammenarbeit beruht, … hat, wie ich finde einen symbolischen Wert (23.10.2007).

Неодноразове наголошення на тому, що канцлер за спеціальністю є фізиком, пояснює розуміння проблем природничих і технічних наук і, відповідно, лобіювання їх інтересів: “Weil ich nun aber selbst Physikerin bin und weiß, wie schön das ist – natürlich davon abgesehen, man macht Politik, – kann ich nur dafür werben, dass wir uns neben allen anderen Dingen auch wieder mehr den technisch-naturwissenschaftlichen Fähigkeiten und den Ingenieursfähigkeiten zuwenden” (17.10.2008).

Уважне спостереження за слухацькою аудиторією допомагає зробити висновок про зацікавленість присутніх питаннями певних зібрань, наприклад, на тему розвитку логістики: “Die Zahl der Anwesenden zeigt, welche wichtige Branche hier ihre Tagung abhält” (17.10.2007). Перші висновки Ангела Меркель робить, підкреслюючи особистий процес підготовки до візиту та виступу: “Ich habe mir bei der Vorbereitung auf den Besuch noch einmal vor Augen geführt, dass die Logistik in Wirklichkeit eine große Querschnittsbranche ist; Ich habe mich persönlich sehr ausführlich mit der Sache befasst und bin zu der fester Überzeugung gekommen: Wir brauchen ein solches System” (17.10.2007).

У ході трансформації Ангелою Меркель суб’єкта висловлювання (наприклад, підмет, виражений у першій частині речення займенником ввічливої форми звертання Sie (Ви), у другій його частині переходить у займенник першої особи множини wir (ми)) відбувається залучення всіх присутніх до формулювання спільних висновків: “Meine Damen und Herren, wenn Sie sehen, dass heute in Augsburg, München und in vielen deutschen Großstädten 40 bis 55 Prozent der neu Eingeschulten Kinder mit Migrationshintergrund sind, dann wissen wir, was das für die Zukunft heißt, wie die zukünftigen Facharbeiter ausgebildet sein müssen” (17.10.2007). Іноді розширення кола потенційних адресатів набуває ще більш загального характеру: від особового займенника першої особи множини “ми” до вказівного займенника alle (усі) – “Wir wollen bei der Energieversorgung Bedingungen schaffen, die verlässlich sind und von denen alle profitieren können: Die Erzeuger, die Abnehmer, die Transitstaaten” (15.10.2007). Дієслово, вжите в контексті “ми”, слугує для вираження загальних інтересів, адже, наприклад, розв’язання проблеми енергоносіїв – бажання не лише споживача-країни, але й споживача-людини, яка є громадянином цієї держави. Таким чином, інтенсивне зіставлення шляхом контрастування предметів мовлення, поряд з одночасною апеляцією автора до розуміння спільних проблем вузьким колом слухачів, сприяє формулюванню висновків, важливих для всіх потенційних реципієнтів, іншими словами, для всього суспільства: “Die Hochschule denkt im Promotionszyklus. Der Mittelständler denkt im Zyklus der Entwiklung seines Produktes. Wenn sich so etwas in Deutschland nicht weiter angleicht, dann finden viel zu viele Aktivitäten statt, die aneinander vorbeigehen, die uns aber letztlich nicht weiterbringen” (23.10.2007).

Під час виступів Ангела Меркель часто робить покликання: “So wie Professor Klinkner das eben schon sagte” (17.10.2007), звертається до висловлювань інших відомих особистостей, демонструючи солідарність з наведеними думками та їх високу оцінку: “Leider ist Professor Florida … nicht da. … Mit seinen drei T – der Technologie, den Talenten und der Toleranz – hat er, wie ich finde, die Dinge recht gut auf den Punkt gebracht. … All dies ist aus meiner Sicht von Herrn Professor Florida wunderbar zusammengefasst worden… …aber der Geist, in dem beides genutzt wird, wird eben auch für die Beantwortung der Frage prägend sein” (16.10.2007). У деяких випадках одразу за цитатою канцлер подає її власне тлумачення в контексті певної ситуації. Наприклад, наводячи слова Франкліна про користь інвестування у сферу знань (Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen), канцлер одразу ж висловлює надію, що плідна робота діючого симпозіуму стане імпульсом до подальших звершень: “So hoffe ich, dass dieses Symposium natürlich im umfassendem Sinne Zinserträge bringt, die uns allen ein Stück weiterhelfen” (16.10.2007).

Ангела Меркель завжди охоче цитує відомих особистостей, які мають безпосереднє відношення до теми виступу. Так, наприклад, виголошуючи промову з нагоди 250-річчя німецького концерну MAN AG, канцлер пригадує слова Фердінанда фон Венґе та наголошує на далекоглядності його ідей: “Ferdinand von Wenge hat damals fest an die Zukunft geglaubt und gesagt: Mit Erzabbau und Eisenverarbeitung sind gute Geschäfte zu machen” (17.10.2008). Свої переконання у тому, що провідна ідея була значним досягненням і залишається актуальною в умовах сьогодення, Ангела Меркель підкреслює у ході промови: “Ich glaube, diese Tatkraft, dieser Optimismus, dieser Glaube daran, dass man etwas schaffen kann, wenn man eine neue Idee hat, das ist auch etwas, was in unserer Zeit mindestens so nötig wie vor 250 Jahren ist; Es hat natürlich wieder für die Weitsicht gesprochen, … dass die Maschinenfabrik Augsburg 1892 das Angebot von Diesel akzeptiert hat…” (17.10.2008). Вплетення цитат у виступи визначається більшою інтенсивністю саме у текстах промов щодо питань міжнародних зв’язків, наприклад, вислови англійського та французького політиків, імена яких не називаються, в уривку зі статті в бельгійській газеті “La Libre Belgigue” під час виступу на честь 50-ї річниці підписання Римських договорів (Verträge sind wie Mädchen und Rosen – sie halten nur eine gewisse Zeit; … der Rosenstock ist seit 1957 deutlich gewachsen. Und heute kann sogar ein zugegebenermaßen schon etwas älteres Mädchen die Berliner Erklärung mit unterzeichnen (25.03.2007)). У порівнянні троянд та дівчат із договорами підкреслюється їх нездатність бути однаковими тривалий час. Ангела Меркель розвиває та продовжує думку, нагадуючи про ювілейний термін дії вищезгаданих договорів. Дотепне зауваження щодо розквіту трояндового куща є своєрідним образом розвитку європейської спільноти, що утворилася внаслідок величезних зусиль усіх країн, які до неї увійшли.

Німеччина належить до розвинених європейських держав з потужними ресурсами і потенціалом. Тому висловлювання канцлера про зобов’язання країни перед її громадянами, корінними мешканцями та емігрантами, яким необхідно надати шанс для реалізації, співзвучні з так званою “американською мрією”, яка асоціюється зі свободою особистості та можливістю досягнення людиною бажаного життєвого рівня (zum Wohle der Menschen, die in diesem Land ihre Heimat sehen und die im Übrigen in ihrer übergroßen Mehrheit in diesem Land nicht nur Platz finden wollen, sondern die auch zum Gelingen unseres Lebens in diesem Land beitragen wollen (16.10.2007)). Висловлювання на кшталт цього висвітлює політику держави, яка гарантує підтримку й опіку кожному теперішньому чи майбутньому її громадянину. Наголошуючи на патріотичному ставленні до Німеччини (in diesem Land), Ангела Меркель мотивує громадян до майбутніх досягнень (Der Weg nach oben, zurück an die Spitze, mag manchmal beschwerlich sein. Aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Unser Land ist auf dem richtigen Weg.).

Отже, серед промов А. Меркель можна виділити такі тематичні групи: економічні та соціальні проблеми на сході Німеччини; культурна спадщина держави; позитивний рівень розвитку економіки; політика федерального уряду; реформи та інвестиції; транспорт; проблема соціального забезпечення дітей; кліматичні зміни та екологічні проблеми; співробітництво з іншими країнами; розвиток науки і техніки тощо.Прагматично промови Ангели Меркель скеровані на:

 1. висловлення співчуття у випадку трагічних подій;

 2. постановку першочергових завдань на шляху вирішення проблем;

 3. переконання в необхідності спільних дій;

 4. оцінку роботи сучасного керівництва країни;

 5. підкреслення ролі традиційних суспільних цінностей;

 6. зміцнення іміджу Німеччини як миролюбної держави;

 7. сприяння консолідації нації;

 8. схвалення напрацювань попереднього керівництва;

 9. критику власних недоліків у роботі;

 10. активізацію діяльності представників різних господарських ланок;

 11. схвалення діючих управлінських структур;

 12. підкреслення необхідності дотримання наведених вимог чи виконання певних функцій;

 13. здобуття прихильності населення країни;

 14. підтвердження права кожної з держав на власну думку і самовизначення, узгодження інтересів держав;

 15. об’єднання зусиль членів Європейського Союзу;

 16. активізацію темпів розвитку країн;

 17. пошук компромісів у вирішенні актуальних питань;

 18. відзначення спільних здобутків;

 19. прагнення порівняти себе та потенційного слухача з метою виявлення спільних рис та здобуття прихильності;

 20. пряме висловлення згоди чи незгоди з думкою іншої сторони тощо.

Перспективи подальших розвідок зорієнтовані на дослідження й порівняння семантичних і прагматичних аспектів мовлення представників державної влади Німеччини, політичних діячів інших країн.
ЛІТЕРАТУРA


 1. Белова А. Д. Дискурс Тетчеризма (на материале речей Маргарет
  Тетчер 1968-1998) / А. Д. Белова // Вісник Харків. нац. унів. імені В. Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2000. – № 471. – С. 22–29.

 2. Бублик І. Ф. Комунікативно-прагматичні та лінгвостилістичні аспекти реалізації вербальної агресії в парламентському дискурсі ФРН : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / І. Ф. Бублик. – Х., 2006. – 20 с.

 3. Дорофеєва М. С. Категорія суб’єкта в політичній промові (на матеріалі виступів федеральних канцлерів ФРН повоєнного періоду) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / М. С. Дорофеєва. – К., 2005. – 20 с.

 4. Жуковець Г. Л. Лінгвориторичні особливості сучасного лейбористського дискурсу Великої Британії : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Г. Л. Жуковець.– К., 2002. – 21 с.

 5. Крючкова П. Г. Авторитарність в ідіостилі Мадлен Олбрайт / П. Г. Крючкова // Наукова спадщина професора Ю. О. Жлуктенка та сучасне мовознавство. – К. : Логос, 2000. – С. 161–166.

 6. Постникова Л. В. Просодия и политический имидж оратора (на материале речей американских президентов) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Л. В. Постникова. – Москва, 2003. – 22 с.

 7. Фоменко О. С. Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США (90-ті роки XX століття) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. С. Фоменко. – К., 1998. – 18 с.

 8. Юшковець І. А. Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і політичних виступів) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / І. А. Юшковець. – Донецьк, 2008. – 20 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія iconМиколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва І архітектури
Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва І архітектури
Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія iconКонтекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Упродовж 2000 року в рамках ндр "Моніторинг та інформаційне моделювання змі" (керівник проф. Різун В. В.) здійснювалося дослідження...
Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія iconПерсональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія iconФілософське осмислення проблеми тероризму
Фоменко А. М. Філософське осмислення проблеми тероризму //Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія:...
Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія iconВісник львівського університету філософсько-політологічні студії
Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 285 с
Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія iconПрограма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка