Висновки експертної комісії за


АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТСкачати 431,62 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.06.2017
Розмір431,62 Kb.
1   2   3

9. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

У ході акредитаційної експертизи (з 12 по 14 квітня 2017 року) відповідно до затвердженого графіку були проведені ККР зі студентами ІІ–IV курсів. Результати виконання ККР представлені у зведеній та порівняльній таблицях.

Комплексні контрольні роботи з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки виконували студенти з історії України (ІІ курс) , культурології (ІІІ курс), української мови за професійним спрямуванням (IV курс).

Комплексні контрольні роботи з циклу гаманітарно та соціально-економічної підготовки

Результати ККР з історії України показали що студенти ІІ курсу успішно засвоїли програмовий матеріал, дають правильну оцінку подіям і явищам в історії України. Найбільше помилок студенти допустили у відповідях на тестові завдання щодо встановлення хронологічної послідовності подій. Певні труднощі викликали питання, пов’язані з виділенням тенденцій розвитку різних історичних етапів нашої історії.

Результати ККР з культурології (на ІІІ курсі) виявили добрі знання студентів з цієї дисципліни. Труднощі викликали у студентів форма розгорнутих відповідей, яка вимагає грамотної логічної побудови речень.

При оцінюванні знань студентів звернуто увагу на необхідність поєднання тестових завдань з розгорнутими відповідями.

З дисципліни українська мова за професійним спрямуванням (на IV курсі) ККР показали, що всі студенти в основному справились із завданнями. Вони знають термінологію та лексику, вміють укладати документи, володіють особливостями усного і писемного мовлення, нормами сучасної української літературної мови. Студенти уміють поєднювати теоретичний матеріал із професійним мисленням.

До недоліків можна віднести: наявність орфографічних і граматичних помилок, нечітке визначення реквізитів організаційно-розпорядчих та кадрових документів.Комплексні контрольні роботи з циклу природничо-науквої та фундаментальної підготовки

ККР з дисципліни світова музична література виконували всі студенти ІV курсу. Більшість з них успішно засвоїли навчальний матеріал і продемонстрували достатній рівень знань. Студенти знають біографію, творчий шлях композиторів, аналізують музичні твори, їхні жанрові особливості.

До недоліків слід віднести невміння повністю розкрити теоретичні питання, які характеризують і визначають стиль композитора.

З методики викладання музичної літератури, хорознавства та методики роботи з хором студенти продемонстрували добрий рівень підготовки і необхідні знання для майбутнього педагога – музиканта.Комплексні контрольні роботи з циклу професійно-практичної підготовки

З дисципліни спеціальний клас (виконавські спеціалізації) та диригування (спеціалізація «Хорове диригування») результати ККР показали що всі студенти володіють необхідними виконавськими навичками, мають добру технічну базу, основи диригентської техніки. В репертуарі студентів твори української та зарубіжної класики, сучасних композиторів. Репертуар відповідає індивідуальним можливостям студентів. Потребує дальшого вдосконалення робота над поліфонічними творами та відчуття форми виконуваних творів.

ККР з гармонії виконували всі студенти IV курсу. Письмові роботи містили завдання: гармонізація мелодій, розв’язання акордових послідовностей із модуляцією у споріднені тональності. ККР з гармонії засвідчили що матеріал курсу засвоєний повністю.Типовими помилками є: неправильне подвоєння в акордах, помилки під час гармонізації стрибків, пропущені знаки альтерації.

ККР з сольфеджіо виконували всі студенти ІІІ курсу. Роботи показали, що виховання слуху майбутнього музиканта-педагога, розвиток метроритму, розуміння структури розвитку мелодії з музичної форми в училищі проходить успішно. Студенти успішно пишуть одноголосні та двоголосні диктанти та записують приклади з художньої літератури.

Поряд з тим є недоліки із записом гармонічних послідовностей. Рекомендовано викладачам застосовувати вправи для розвитку внутрішнього слуху і музичної пам’яті.

ККР з теорії музики виконували всі студенти ІІ курсу. Всі студенти успішно справились з письмовою роботою. Уміють будувати і розв’язувати інтервали та акорди, виконувати приклади на групування тривалостей та транспозицію. До недоліків слід віднести неточний запис хроматизмів і альтерацій.


ВИСНОВОК: перевірка матеріалів і результатів успішності студентів свідчать про повне виконання завдань освітньої програми; аналіз звітів голів державних екзаменаційних комісій свідчить про високу оцінку якості підготовки випускників; працевлаштування випускників відбувається до чинних вимог; переважна кількість випускників училища продовжує навчання за фахом у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

Експертна комісія вважає, що рівень освітньої діяльності, якість підготовки фахівців у Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського відповідають державним вимогам і надають право навчальному закладу здійснювати освітню діяльність за заявленим рівнем акредитації.
10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

У висновках експертної комісії Міністрества освіти і науки України 2012 року за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів у Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського за спеціальністю 5.02020401 «Музичне мистецтво» рекомендовано продовжувати вдосконалення навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін; активізувати впровадження інноваційних технологій в навчальний процес; вжити заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази училища;оновлення інструментального фонду, оснащення навчальних аудиторій сучасною технікою; продовжити поповнення бібліотечного фонду підручниками, навчальними посібниками, нормативною та довідковою літературою державною мовою; оновлення та поповнення бібліотечного фонду нотною літературою.

З метою усунення зазначених зауважень в училищі здійснено відповідні заходи.

З метою вдосконалення якості навчального процесу музичного училища та згідно нових вимог навчально-методичне забезпечення в училищі постійно оновлюється, доповнюється. Це стосується розроблення та оновлення навчальних і робочих навчальних програм, контрольних і тестових завдань, методичного забезпечення самостійної роботи; використання мультимедійних технологій у навчанні (демонстраційні матеріали – відео уроки, майстер-класи, концерти, оперні вистави тощо; використання ресурсів інтернет, створення окремих електронних посібників).

Матеріальна база училища розвивається із надходженням відповідних коштів.

В училищі відсутній гуртожиток, що є порушенням Пгостанови Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015р. Дирекція училища вживає заходів щодо добудови навчальних корпусів, в тому числі виділення приміщення для гуртожитку. Зокрема, у квітні місяці 2017 року училище провело тендер на виконання будівельних робіт.

Щорічно проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка наявності обладнання та матеріалів по кожному кабінету й лабораторії. Передача до списання морально та фізично застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, який затверджується директором училища.

Наявна матеріально-технічна база, рівень її стану та укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу і навчання студентів училища.


11. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Організація навчального процесу в училищі здійснюється на основі Положення про організацію освітнього процесу в училищі, Положення про державний вищий заклад освіти, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови в Україні», державних стандартів освіти та інших законодавчих актів України з питань освіти.

Для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» у Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського створено всі необхідні умови. Наявні нормативні документи, що забезпечують правові засади діяльності навчального закладу: статут училища ліцензія, відповідні внутрішні накази, які визначають діяльність навчального закладу, статистичні звіти.

Показники випускових предметно-циклових комісій з фундаментальної підготовки з усіх спеціалізацій відповідають чинним вимогам: склад викладачів має відповідну освіту, частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години, дисциплін навчального плану, спеціальності та працюють у Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського за основним місцем роботи складає у циклі гуманітарних та соціально-екокномічних дисциплін - 62 %, у циклі природничо-наукової та фундаментальної підготовки – 80 % від кількості годин з кожного циклу дисциплін навчального плану.

Училище має відповідну навчально-методичну та матеріально-технічну базу для підготовки молодших спеціалістів. Навчальні плани, освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітно-професійна програма засоби діагностики якості фахівців, варіативні складові ОКХ, ОПП, і засобів діагностики заявленої спеціальності затверджено у встановленому порядку.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення за якістю і кількістю забезпечує всі дисципліни навчального плану. Бібліотека училища укомплектована підручниками та навчальними посібниками, читальний зал забезпечений необхідною кількістю посадкових місць, що відповідає нормам.

Результати освітньої діяльності спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідають нормативам щодо кількості іспішно та якісно виконаних контрольних завдань з гуманітарної та соціально-економічної підготовкиз природничо-наукової, фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

Лекційні, практичні та індивідуальні заняття проводяться в обладнаних кабінетах та аудиторіях.

Адміністрацією училища приділяється велика увага розвитку соціальної сфери, створенню належних умов для якісного навчання та відпочинку студентів та викладачів. Наявні документи щодо підтвердження відповідності приміщень училища санітарно-гігієнічним нормам відповідають чинним вимогам.

Досягнутий рівень освітньої діяльності Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідає чинним ліцензійним та акредитаційним нормативам та вимогам (таблиці додаються).


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі проведеної експертизи щодо діяльності Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом 6.02020401 «Музичне мистецтво» спеціальністю 5.02020401 «Музичне мистецтво» експертна комісія дійшла таких висновків:

1. Матеріали акредитаційного самоаналізу, поданого до Міністерства освіти і науки України є достовірними.

2. Програма освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки фахівців зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» в училищі відповідають вимогам освітньо-професійної програми і забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

3. Матеріально-технічна база, кадровий потенціал навчально-методичне та організаційне забезпечення навчального процесу зі сеціальності «Музичне мистецтво» у Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського відповідають заявленому статусу, а рівень підготовки фахівців – державним вимогам.

4. Результати проведених експертних контрольних робіт з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного, природничо-наукового, фундаментального та професійно-практичного циклів свідчать про належний рівень підготовки спеціалістів.

5. Порушень у діяльності Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського щодо процесу підготовки спеціалістів за звітний період у ході перевірки не встановлено.

6. Недоліки у діяльності училища, що були виявлені під час його попередніх перевірок, на даний час усунені.7. З метою вдосконалення навчального процесу та підготовки фахівців зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» експертна комісія рекомендує:


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Висновки експертної комісії за iconКонкурс «Моральний вчинок»
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 26. 09. 2013 р. №18
Висновки експертної комісії за iconРішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи
Головною ланкою в процесі освоєння знань молодшими школярами є рівень розвитку їх пізнавальної сфери, І особливо таких психічних...
Висновки експертної комісії за iconРішенням обласної експертної комісії Чернівецького обласного центру практичної психології І
В свою чергу, підвищений рівень тривоги на іспиті призводить до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги та працездатності....
Висновки експертної комісії за iconПро перейменування вулиць у Щорсі
Щорської міськради утворили комісію з питань перейменування міста Щорс та його вулиць. Аналізуючи пропозиції згаданої комісії можна...
Висновки експертної комісії за iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Висновки експертної комісії за iconПовідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Висновки експертної комісії за iconЗразок Голові конкурсної комісії Держрибагентства України

Висновки експертної комісії за iconПропозиції на проведення культурно-мистецьких заходів у 2016 році для розгляду на засіданні Експертної ради Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної підтримки
А молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та...
Висновки експертної комісії за iconПеріодичні видання бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка: особливості структури та змістуБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка