Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рікСторінка1/4
Дата конвертації26.07.2017
Розмір0,84 Mb.
  1   2   3   4

Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

Харківської районної ради Харківської області


Звіт директора школи

за 2014/2015

навчальний рік

Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік

та перспективи розвитку школи

на 2015/2016 навчальний рік
Вступ
Шановні присутні!

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора  школи протягом 2014-2015 навчального року.

   Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність  в роботі школи, залучення громадськості  до співпраці.

   Як директор школи , у своїй діяльності  протягом звітного періоду , я керувався  Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов’язками директора, членів адміністрації та  всіх  працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування  керівників шкіл перед  педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров’я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія». Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів : початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях вчителів, районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах, використовуючи Інтернет-ресурси.

У вересні 2015 року школа починає свій 51 навчальний рік.У 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив працював над темою «Модернізація навчально-виховного процесу за рахунок упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня».

Управління закладом

У 2014/2015 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаціно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та телефонний зв’язок. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.
Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

На початок 2014/2015 року у школі навчався 416 учнів.

Укомплектовано 20 класів, середня наповнюваність класів – 21 учень.

Школа І ступеня – 8 класів, школа ІІ ступеня - 10 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

За навчальний рік до закладу прибуло 13 учнів, із закладу вибуло 28 учнів. Аналізуючи перехід учнів до інших шкіл, необхідно відзначити, що основною проблемою є зміна місця проживання родин, більшість з вибувших – переселенці з Донецької та Луганської областей.

Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2014/2015 навчальному році були:


  • контроль відвідування учнями навчальних занять;

  • організація навчання за індивідуальною формою.

Підсумки роботи ГПД

У минулому році працювала група продовженого дня, яку відвідувало 30 учнів 1-4 класів. Групи працювали за батьківські кошти. Для роботи ГПД було надано кабінети на першому поверсі. Усі діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи. У цілому, роботу групи продовженого дня можна визнати задовільною.Результативність навчання у 2014/2015 н.р.

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів;

- випущено із школи ІІ ступеня – 39 учнів;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 20 учнів;

- показали результати високого рівня 83 учні.

На високому і достатньому рівні навчається 180 учнів,


Відсутні учні, які мають навчальні досягнення початкового рівня.

39 випускників закінчили 9-й клас, з них : випускники Кустов Георгій та Корнієнко Вікторія отримали свідоцтво з відзнакою. Нагороджено Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» 10 випускників 9 класу (Гордієнко Маргариту, Івченко Ганну, Іскрицьку Вероніку, Кондратову Кристину, Назаренко Юлію, Ольховську Аліну, Сухомлина Ярослава, Шевченко Єлизавету, Корнієнко Вікторію, Кустова Георгія), 20 учнів закінчили 11-й клас, нагороджено Золотою медаллю Джафарова Еміля, Срібною медаллю – Чередник Аліну, нагороджено Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» 12 випускників 11 класу (Джафарова Еміля, Кононенко Євгенію, Кулік Олену, Лук’янова Віктора, Мартинова Михайла, Мокієнко Валерію, Маслікова Дмитра, Муковоза Владислава, Рисовану Дар’ю, Чередник Аліну, Чехичина Артура, Щербак Ольгу).

Похвальними листами нагороджено 29 учнів школи.

Порівняємо рівень навчальних досягнень учнів школи ІІ та ІІІ ступенів за останні шість років:

Рік

Рівень навчальних досягнень

Свідоцтво з відзнакою


Золота медаль


Срібна медаль


Похвальні листи


Низький

Середній

Достатній


Високий


2008-2009

-

70%

26%

4%

Не було

9-х класів1 (4%)

-

10 грамот,

15 листів2009-2010

-

58%

37%

5%

1 (2%)

2 (8%)

1 (4%)

14 грамот,

18 – листів2010-2011

-

58%

37%

5%

2

-

-

3 грамоти,

28-листів2011-2012

-

59%

33%

8%

1

1

1

3- грамоти,

39листів


2012-2013

-

63%

34%

3%

2

2

-
2013-2014

-

63%

34%

3%

2

-

-

38 листів,

10 грамот2014-2015

-

48%

44%

8%

2

1

1

23 листа,

22 грамоти


В 2014/2015 навчальному році рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів у порівнянні з 2013/2014 навчальним роком покращився.Діти з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень (2-11 класи)За 2014/2015 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому достатній рівень навчальних досягнень. Усі учні 5-8,10-х класів переведені до наступного класу. У школі немає учнів, які б отримали завдання на літо для повторної атестації.Учні школи ІІ –ІІІ ступенів закінчили навчальний рік таким чином:

Клас

Всього учнів

Рівень досягнень

Якість знань

Високий

Достатній

Середній

Низький
2-А

25

2

16

7

0

72%

2-Б

17

2

7

8
53%

3-А

25

5

11

9
64%

3-Б

14

4

6

4
72%

4-А

26

3

14

9
69%

4-Б

22

3

11

8
64%

5-А

16

0

5

11
31%

5-Б

23

1

10

12
48%

6-А

23

1

11

11
52%

6-Б

13

1

3

9
31%

7-А

23

1

5

17
26%

7-Б

15

0

8

7
53%

8-А

20

1

5

14
30%

8-Б

16

0

8

8
50%

9-А

19

1

4

14
26%

9-Б

20

1

14

5
75%

10

13

0

7

6
54%

11

20

1

8

11
45%

Всього

350

27

153

170
52%


Досягнення учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів у 2014/2015 н.р.з/п


Прізвище, ім’я, по батькові учня

Клас навчання

Місце, яке посіли на

ІІ етапі


Прізвище, ім’я, по батькові особи,

яка підготувала учня до олімпіадиЗ астрономії


Бордей Денис Вікторович

10

ІІІ

Акімочкіна Тетяна Іванівна

Чередник Аліна Олександрівна

11

ІІІ

Акімочкіна Тетяна Іванівна

З економіки

Кустов Георгій Михайлович

9

І

Манько Сергій Борисович

Клименко Юлія Олександрівна

10

ІІІ

Манько Сергій Борисович

Джафаров Еміль Ельшан огли

11

І

Манько Сергій Борисович

З інформ.

Носов Владислав Сергійович

10

ІІІ

Широкова Вікторія Миколаївна

З математики

Ківа Андрій Олександрович

7

ІІІ

Манько Сергій Борисович

Кустов Георгій Михайлович

9Широкова Вікторія Миколаївна

Омельянчук Катерина Миколаївна

6

ІІІ

Широкова Вікторія Миколаївна

Джафаров Еміль Ельшан огли

11

ІІІ

Широкова Вікторія Миколаївна

З укр.мови та літератури

Байдіна Дар’я Ігорівна

8

ІІ

Ківа Яна Павлівна

З фізики

Джафаров Еміль Ельшан огли

11

ІІ

Акімочкіна Тетяна Сергіївна

Кустов Георгій Геннадійович

9

ІІ

Акімочкіна Тетяна Іванівна

Лісогуб Андрій Миколайович

8

ІІІ

Акімочкіна Тетяна Іванівна

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останні роки, можна зробити висновок, що вчителі економіки, математики, фізики більш професіонально та відповідально підійшли до роботи з підготовки учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

Переможцями районного етапу Всеукраїнських олімпіад стали учні у 14 номінаціях, з них посіли 1 місця і були учасниками обласного етапу у 2-х номінаціях: Джафаров Еміль (11 кл.) та Кустов Георгій (9-А кл.) з економіки. Джафаров Еміль (11 кл.) став переможцем (ІІІ місце) ІІІ (обласного етапу) Всеукраїнських олімпіад з економіки (вч. Манько С.Б.)


Досягнення учнів у Всеукраїнських турнірах
У Всеукраїнських турнірах (районний етап) команди учнів школи посіли призові місця:

Юних економістів – 1 місце, математиків – 2 місце, фізиків – 2 місце, винахідників і раціоналізаторів – 2 місце, журналістів – 2 місце.


Команда школярів середніх класів брала участь у районному чемпіонаті з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» - 8 місце;

5 учнів школи брали участь у Інтернет-олімпіадах;

- брали участь у районному щорічному конкурсі учнівської творчості "Дивограй" у 53 номінаціях, переможцями стали 7 учасників;

-у Всеукраїнському конкурсі «Левеня-2015» брали участь 19 учнів, з них 3 призери;

-у конкурсі «Соняшник» брало участь 68 учнів, 44 дипломантів, з них у 1 Диплом І ст., 4 Дипломи ІІІ ст. Всеукраїнського рівня;

-у конкурсі «Кришталева сова» брало участь 19 учнів, 3 призерів;

-у конкурсі «Лелека» брало участь 18 учнів, 1 призер;

-у конкурсі «Колосок» брало участь 66 учнів, з них 9 золотих, 49 срібних призерів,

- у конкурсі «Бобер» брало участь 20 учнів, з них 4 відмінних і 6 добрих сертифікатів,

- у районних змаганнях з волейболу (юнаки) команда посіла 3 місце,

- у районних змаганнях з баскетболу 3*3 (серед дівчат середнього віку) команда посіла 1 місце.Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconПлан роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік
Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області
Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconЧапаєвська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кегичівської районної ради Харківської області
Рецензенти : Похожай Зоя Іванівна, заступник директора школи з навчально-виховної роботи, вища кваліфікаційна категорія, учитель...
Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconЗвіт директора школи Власенко Тетяни Федорівни за 2015-2016 н р. Визначення проблем та очікувані результати стабільне функціонування навчального закладу та якісне надання освітніх послуг
«Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за вчителями школи на 2015/2016 навчальний...
Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconЗ в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconНа засіданні Ради Харківської спеціалізованої
Вступ. Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Пріоритетні напрямки роботи І завдання на 2014/2015 навчальний рік
Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №129 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради Харківської області, присвячені ювілею Т. Г. Шевченка за період жовтень-грудень 2013
Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних...
Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconКожевніков Андрій
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області
Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік iconБібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка