Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освітаСкачати 387,52 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір387,52 Kb.


ХАРАКТЕРИСТИКА

учня початкової школи

Зміст роботи

1. Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

2. План написання психолого-педагогічної характеристики

3. Схема написання психолога педагогічної характеристики

4 Опорні слова

5. Опорні речення для визначення навчальних досягнень учня (за критеріями оцінювання учнів).

6. Коротка опорна характеристика

7. Характеристика пре рівень розвитку та результати оволодіння усі­ма компонентами навчальної діяльності

8. Зразки характеристик

9. Висновок

10. Використана література.

ІНСТРУКЦІЯ

про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів

системи загальної середньої освіти


( витяг)
v. Оформлення й видача документів про освіту


5.1 У першому класі дається словесна оцінка досягнень у навчанні, у наступних класах вона обов’язково доповнюється балами за діючою системою оцінювання.
5.2 Після закінчення учнем 1- го класу вчитель складає характеристику, що заноситься до особової справи учня. У характеристиці зазначаються рівень розвитку учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності.
5.3 Після 2 – 4 –х, 5 – 8 –х та 11-х класів учням (вихованцям) видається табель успішності, у якому відповідно до чинної системи оцінювання відображаються досягнення у навчанні за семестри та навчальний рік, а також за навчальні екскурсії та навчальну практику.

Характеристика – офіційний документ, в якому міститься відгук, висновок про чию- небудь трудову й громадську діяльність.
План написання психолого-педагогічної характеристики гики учня

(учениці) ...-го класу

І. Навчальна діяльність.

1 Термін навчання в даній школі

2 Рівень навчальних досягнень, лінія успішності (причини н нерівно­мірності), системність і міцність знань

3 Усвідомлення обов'язків школяра, інтерес до навчання (до яких саме предметів).

4 Ставлення до оцінювання своєї навчальної діяльності педагогами.

5 Самооцінка своїх успіхів у навчанні, її мотивація.

6 Особливості процесів пам'яті, мислення, сприймання, мовлення.

7 Ступінь сформованості вміння вчитися, планувати свою роботу, контролювати себе.ІІ. Трудова діяльність.

1 Участь у різних видах суспільно корисних заходів

2 Працелюбність

ІІІ. Загальна характеристика.

1 Дисциплінованість.

2 Реакція на зауваження дорослих, емоційна вразливість..

3 Місце у класному колективі (формальне чи неформальне лідерство, позиція «підлеглого» тощо).

4 Ініціативність, співпраця у груповій роботі

IV. Психологічні особливості.

1 Настрій

2 Мобільність, комунікабельність

3. Врівноваженість, стриманість.V. Рекомендації для вчителів, що надалі працюватимуть з дити­ною.

Схема написання психолого - педагогічної характеристики учня.

І. Загальні відомості про учня.

1 .Біографічні дані. Прізвище ім'я учня, рік народження Національ­ність.

2 Соціально-побутові умови. Адреса проживання.

3. Склад сім’їі, освіти, місце роботи батьків Допомга сім'ї у на­вчанні та вихованні дитини. Режим роботи і дозвілля учня. Участь його у домашній роботі. Стан здоров'я. Крім загальної характеристики стану здоров'я учня за даними шкільного лікаря обов'язково вказати на сенсо­рні дефекти, якщо такі виявлені.ІІ. Загальний рівень розвитку учня

1 .Психологічний розвиток учня. Характеристика його уваги. Особ­ливості сприймання і розуміння навчального матеріалу. Швидкість, точ­ність і міцність запам'ятовування. Характеристика прийомів зпам'ятовування. Особливості мислення учня. Рівень оволодіння опера­ціями аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення.2 Особливості уяви учня. Рівень розвитку мови (культура мовлен­ня, багатство активного словника, логічність мислення)

Розвиток вольових якостей (цілеспрямованість, принциповість, ви­тримка тощо).3. Інтелектуальний розвиток учня, його ерудиція. Інтерес до пи­тань світогляду моралі науки, техніки, мистецтва, спорту. Наявність провідного інтересу. В яких гуртках і спеціальних дитячих установах пра­цює. Особливості читацьких інтересів учня, їх широта і стійкість. Само­критичність, критичність, гнучкість і логічність мислення.

4. Індивідуально - психологічні особливості учня. Його збудливість енергійність, врівноваженість і емоційна вразливість. Темп роботи і мов­лення учня. Чи легко він переходить від одного виду діяльності до іншо­го.

ІІІ. Навчальна діяльність учня.

Ставлення учня до занять у школі. Чи є пропуски занять, причини пропусків. Уважність на уроках. Якими навчальними предметами більше цікавиться. Якість і систематичність виконання домашніх завдань. Вміння учня самостійно працювати над навчальними завданнями Які прийоми індивідуального підходу використовувалися у роботі із учнем. Їхні наслід­ки.

Ставлення учня до оцінки вчителем його успіхів і невдач у навчан­ні Успішність його з різних предметів Участь у предметних гуртках Які навчальні предмети опановує легко, а які з труднощами їхня причина Які заходи вживались для підвищення успішності з цих предметів. Їхні наслідки Думка про шляхи поліпшення навчальної діяльності учня.

IV.Громадська активність учня.

Участь у громадському житті класу і школи. Які доручення має і як їх виконує. Дисципліна учня (якщо і порушення, то дати характеристику їх причин) Становище учня у класному колективі (офіційний, чи неофіцій­ний лідер малої групи, не прийнятий у колективі) Участь у суспільно ­корисній праці. Мотиви громадсько корисної і суспільно корисної діяль­ності.

Чи були спроби підвищувати інтерес учня до громадської роботи. Якими шляхами вони здійснювалися. Наслідки цього. Думка про можливі шляхи підвищення громадської активності учня.

Опорні слова для написання характеристики учня

1. Навчання

Сильний учень слабкий учень

навчається зацікавлено навчанням не цікавиться

багато читає читає мало

є навчальні інтереси, що пов'язані з орієнтацією на майбутню професію

навчальних інтересів не має

лагідний упертий

дисциплінований погана дисциплінаРиси, що стосуються ставлення до людей (приклад набору якостей):

любить товариство самітник, мав би бути більш товариський

любить людей не любить людей

колективіст бракує почуття колективізму

легко заводить знайомства важко заводить знайомства

його всі люблять міг би подбати, щоб його більше любили

цікавиться людьми мало цікавиться людьми

мовчазний балакучий

приємний у поводженні з... треба намагатися бути приємним

уміє добре тримати себе можна було б подбати про кращі манери

чемний міг би бути чемнішим

делікатний міг би бути делікатнішим

приємний неприємний

люб'язний грубий

дотепний нудний

цікавий нецікавий

веселий сумний, невеселий

має почуття гумору не вистачає почуття гумору

тактовний міг би бути тактовніший

не любить суперечок має схильність до суперечок

безкомпромісний шукає компромісів

поступливий упертий

відвертий замкнений

щирий нещирий

уважний неуважний

необразливий легко ображається

стриманий невитриманий

спокійно реагує на критику не любить критики

дбає про свою зовнішність міг би більше дбати про зовнішність

добросердий бракує добросердості

завжди об'єктивний несправедливий

схильний до підлеглості любить, командувати

рішучий нерішучий

широка натура дріб'язковий

альтруїст егоїст

оптиміст песиміст

недооцінює себе переоцінює себе

скромний міг би бути скромнішим

ніколи не хвалиться хвастовитий

вірить у свої сили занижує, недооцінює сили


2. Поведінка

Спокійний, впевнений у собі тривожний, невпевнений

скромний, непомітний честолюбний

викликає симпатію не викликає симпатії

атмосфера в сім'ї доброзичлива, тепла

атмосфера конфліктна, недоброзичлива стосунки близькі стосунки відчужені

добре взаєморозуміння з батькам погане взаєморозуміння

обмеження самостійності слабкий контроль

велика самостійність обмеження самостійності

переоцінює, завищує свої можливості

суворий, жорстокий контроль за поведінкою дитини

Виконуючи самостійну роботу:

• одразу ж береться до справи, працює завжди швидко;

• спочатку намагається зрозуміти завдання, ретельно все обмірко­вує, але потім діє без вагань, швидко;

• дуже довго думає, не може почати виконання завдання, почуває себе невпевнено;

• завжди хвилюється почуває себе неспокійно тому що____________,

• почуває себе завжди спокійно, тому що ____________________.


Найчастіше:

• не розуміє мети роботи;

• не розуміє завдання :

• не знає, як його виконати.

• не вміє контролювати хід своєї робити; не знає, як перевірити ре­зультати:

• не вміє правильно розподілити час.

Дуже цінує допомогу вчителя, товаришів і так, ні).

Риси характеру: відкритий, товариський, нетовариський, критично нала­штований, кмітливий, емоційно стійкий, емоційно нестійкий, спокійний, самовпевнений, схильний до лідерства, м'який, слухняний поступливий, безтурботний, веселий, життєрадісний, мовчазний, серйозний, совісний.Опорні речення для визначення навчальних досягнень учня

(за критеріями оцінювання учнів)

Початковий рівень

Учень (учениця) засвоїв(-ла) знання у формі окремих фактів, елеме­нтарних уявлень, які може відтворити; володіє різними видами умінь на рівні копіювання зразка виконання способу діяльності; виконує самостій­ну роботу під безпосереднім керівництвом учителя, але допомогу не мо­же сприйняти відразу, а потребує детального кількаразового її пояснен­ня.

Повторює найпростіші оцінні судження. Вимагає додаткової опори в діях за зразком. Правила, вказівки, алгоритмічні приписи відтворює не повністю, спираючись на зорові опори. Правила здорового способу життя і безпечної поведінки виконує епізодично і частково. На небезпеку реагує здебільшого на рівні безумовних рефлексів. Працює під керівництвом вчителя Потребує постійної активізації і контролю

Середній рівень

Учень (учениця) володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, ілюструє прикладами з підручника, може встановлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв'язки; відповідь будує у засвоєній послідовності; виконує способи діяльності за зразком в подібній ситуації; самостійно працює зі значною допомогою вчителя.

Відповіді правильні, але недостатньо осмислені. З допомогою вчите­ля здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Повторює найпростіші оцінні судження, намагається елементарно пояс­нити їх. Правила, вказівки, алгоритмічні приписи відтворює не повністю, спираючись на зорові опори. Правила здорового способу життя і безпеч­ної поведінки виконує не систематично. Потребує допомоги вчителя
Достатній рівень

Учень (учениця) володіє поняттями, відтворює їх зміст, ілюструє не тільки відомими, а й новими прикладами, встановлює відомі внутрішньо-понятійні і міжпонятійні зв'язки; вміє розпізнавати об'єкти, які охоплюють­ся засвоєними поняттями; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; вміннями во­лодіє на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконує з незначною допомогою вчителя; володіє вміннями вико­нувати окремі етапи розв’ язання проблеми і застосовує їх у співробітниц­тві з учителем (частково-пошукова діяльність).

Уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує зага­льновідомі докази у власній аргументації. Висловлює оцінні судження, для їх пояснення використовує переважно приклади з життєвого досвіду, можливо природничі та нормативні знання.

Потребує незначного стимулювання і підтримки вчителя.


Високий рівень

Учень (учениця) володіє системою понять в межах, визначених на­вчальними програмами, встановлює як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміє розпізнавати об'єкти які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення, відповідь аргументує новими при­кладами; вміє застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях; самостійні роботи виконує під опосередкованим керівництвом; виконує елементарні творчі завдання.

Уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності. Ви­словлю» оцінні судження, частину їх пояснює та ілюструє прикладами. Працює самостійно.


Коротка опорна характеристика

Учень навчається в школі з 1 класу.

РІВЕНЬ УЧНЯ. За час навчання зарекомендував себе як старанний, здібний учень.

НАВЧАЛЬНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ. Має хороші здібності по засвоєнню навчального матеріалу. Пам'ять розвинена, увага стійка, до уроків готу­ється систематично, проявляє високий інтерес до навчання. Має схиль­ність до предметів математичного (гуманітарного, природничо - естети­чного) циклу. Навички читання та письма розвинені на достатньому рівні,

МОВА. Учень читає правильно, може грипускатися помилок, які сам і виправляє. Правильно пояснює окремі вирази, розуміє зміст прочитано­го.

МАТЕМАТИКА. З математики учень дооре володіє програмним мате­ріалом; виконує завдання, які передбачені програмою з достатнім пояс­ненням. Легко виправляє допущені помилки. Розвинуті навички самокон­тролю.

МОВЛЕННЯ. Мовлення розвинуте добре. Мова виразна, думки висло­влює чітко, словниковий запас значний.

РИСИ ХАРАКТЕРУ. Вибрати 3- 5 рис, які домінують в характері учня: акуратність, байдужість, безвідповідальність, брутальність ввічливість , врівноваженість грубість, діловитість, доброзичливість, імпульсивність, коректність, мовчазливість, намагання виділитися наполегливість, наха­бність, недисциплінованість, не сприйняття крити, нестриманість, норовистість, працелюбність , принциповість, справедливість, стриманість, схильність до використання нецензурної лексики, схильність до незале­жності, схильність до помсти, тактовність, толерантність, упертість, хит­рість, цілеспрямованість, чемність, чуйність

РОЛЬ В КОЛЕКТИВІ Користується авторитетом в колективі. Лідер. Неформальний лідер. Товариський. До доручень ставиться відповідаль­но.

УЧАСТЬ У ШКІЛЬНОМУ ЖИТТІ. Бере активну участь а шкільному жит­ті (шкільні конкурси, свята, олімпіади змагання, виставки) та житті класу,

ЗДОРОВ'Я, Не має вад здоров'я Має вади здоров'я (носить окуляри, хронічні захворювання, алергії),

РОЛЬ СІМ’Ї Батьки цікавляться навчанням дитини та відповідально ставляться до її виховання в сім'ї. Відкликаються на прохання класного керівника, регулярно відвідують школу.Складаючи характеристику, слід дотримуватись таких вимог:

- Матеріалом для характеристики є факти, зібрані в процесі спостереження за учнем.

-Характеристикою охоплюються всі сторони особистості учня, які створюють цілісне й повне уявлення про нього.

- Виділяються основні риси учня, характерні для нього, і які треба враховувати під час навчально-виховної діяльності.

- У змісті характеристики розкриваються особливості, які ще не є провідними, але за певних умов може розвинутись,

- У характеристиці школяра відзначаються позитивні і негативні риси його характеру,

- Відокремлюються ті риси (позитивні чи негативні), які потребують індивідуального підходу.

- Розкривається динаміка розвитку особистості школяра, не тільки рівень досягнутого, є й перспективні можливості.

- Вказуються види діяльності, які сприяють найбільшому розкриттю особистості учня,

- Рекомендується уникати однобокості й переліку зовнішніх проявів поведінки.

- Розкривається внутрішній світ дитини, мотиви її поведінки, спрямованість особистості, моральні якості.

- Важливо уникати неправомірних узагальнень, що принижують гідність дитини і призводять до «навішування ярликів»
ХАРАКТЕРИСТИКА

про рівень розвитку та результати оволодіння усіма

компонентами навчальної діяльності

учня (учениці)_____________

1 - го_класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_

1. Стан здоров'я (група), вік, фізичний розвиток. Динаміка: зір, слух, опорно-рухова система, вади мовлення.__________________________________________________

2 Ставлення до навчання (позитивне, задовільне, незадовільне, інди­ферентне) ________________________________________________________________________

3. Особливості психічної адаптації (повна виражена, помірна, початкова, відсутня) _________________________________________________________________________

4 Загальний рівень готовності до подальшого навчання (мотиваційна, ін­телектуальна, особистісна, фізична)________________________________________________________

5 Особливості пізнавальної сфери:

- Увага - довільна, мимовільна; властивості уваги: зосередженість (спо­стережливість як якість), стійкість обсяг, розподілення, переключення;

- пам'ять -(образна, словесно-логічна, моторна, емоційна), короткочас­на та довготривала;

- мислення - (художній тип - логічний тип, наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне); властивості: самостійність, широта, глибина гнуч­кість, швидкість, критичність;

- уява -___________________________________________________________________

- працездатність -__________________________________________________________;

- дрібна моторика -_________________________________________________________

6 Інтереси, нахили (пізнавальні) до розумової, практичної художньої ді­яльності, спілкування з людьми.

7 Індивідуально-психологічні особливості

- тип темпераменту (холеричний, сангвістичний, флегматичний, мела­нхолічний);

- характер -(цілісний, певний протиріч);

теми роботи - швидкий, середній, повільний

якість роботи - хороша, задовільна, незадовільна;

реакція на зовнішні подразники - збуджена, урівноважена, повільна;

включення в роботу та перехід до іншого виду діяльності - швидкий, повільний;

- риси характеру:

ставлення до речей (бережливий - не бережливий, охайний - неохайний);

ставлення до людей (альтруїст - егоїст принциповий - непри­нциповий, щедрий - скупий, стриманий - нестриманий, тощо);

рівень самооцінки (об'єктивна, завищена, занижена); ставлення до власних успіхів та невдач___________________________________________________________________

ставлення до праці/ навчання - (відповідальний - безвідпові­дальний, працелюбний - лінивий, тощо).

- цінності -_______________________________________________________________

- страхи - ______________________________________________________________

8. Емоційно-вольова сфера (наполегливість, цілеспрямованість, рішу­чість, нерішучість). Типові випадки відхилень у поведінці

9. Позиція в колективі: формальний-неформальний лідер, малопопулярний, ізольований, відторгнутий.

10. Рівень вихованості _____________________________________________________

11 Чіткість виконання інструкції дорослого. Реакція на надання допомоги

12. Рівень загальноосвітньої підготовки учня відповідно до вимог Держа­вного стандарту початкової загальної освіти.Українська мова

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Математика

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Я і Україна

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Основи здоров’ я та фізична культура

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Мистецтво і трудове навчання

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(В записі використовуються Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, програми для середньої загальноосвітньої школи, 1- 4 класи, 2006 рік ).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)

Характеристика П.І.Б,

01.01.2005 року народження,

учня(учениці)__класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_

П.І. навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як старанний, працелюбний, уважний, дисциплінований учень. Має навча­льні досягнення високого рівня. Здібний, має гарну пам'ять, логічне (об­разне, конкретне, творче) мислення, відповідально ставиться до навчан­ня, (гарно, добре, швидко) запам'ятовує учбовий матеріал, має високий навчальний потенціал. З цікавістю опановує всі шкільні предмети, але більш схильний до вивчення (точних, гуманітарних, природничих) дисци­плін. На уроках працює активно, творчо, виконує домашнє завдання, до­помагає товаришам. Багато читає, цікавиться додатковою літературою.

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Був обра­ний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування у культмасо­вих заходах, у спортивному житті школи). Займався у (спортивному, тво­рчому, технічному) гуртку. Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамо­тою, медаллю)

(Скромний, ввічливий, доброзичливий, веселий, товариський, стри­маний, врівноважений, розсудливий, акуратний, наполегливий, дисцип­лінований, коректний, справедливий, тактовний, чемний, цілеспрямова­ний самостійний піддається чужому впливу чи ні). Завжди свідомо вико­нує правила поведінки Користується повагою серед викладачів. Має ав­торитет серед товаришів Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (цікавляться на­вчанням, допомагають досягти успіху, приймають активну участь у житті класу, надають допомогу класному керівнику).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)


Характеристика П.І.Б.,

01.01.2005 року народження,

учня_класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_

П.І. навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як старанний, уважний учень. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Відповіді учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень (хоч і мають неточності.) Навчається (в повну міру сво­їх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю додаткового роз'яснення). Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам'ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам'ятовує учбовий матері­ал. Здібний, має гарну пам’ ять, логічне (образне, конкретне, творче абс­трактне) мислення, проте (не завжди уважний, інколи не виконує домаш­нє завдання). Однакове старанно опановує всі шкільні предметі, але більш схильний до вивчення (точних, гуманітарних, природничих) дисци­плін. На уроках працює активно, виконує домашнє завдання.). Має доб­рий загальний розвиток. Любить читати.

(Сумлінно, дбайливо, старанно) ставиться до виконання громадсь­ких доручень. Був обраний (вказати громадську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського само­врядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи . Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, на­городжений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, ве­селий, активний доброзичливий товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, працелюбний, самостійний, одда­ється чужому впливу чи ні) Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди). Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню дитини (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)


Характеристика

П.І.Б.,

01.01.2005 року народження,

учня(учениці)___класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

П.І. навчається у школі з першого класу. Має навчальні досягнення середнього рівня. Належить до тієї категорії учнів, які не повною мірою використовують свій потенціал ( здібний, але значної старанності в ово­лодінні знаннями не виявив.) Навчається в повну міру своїх сил не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано), відповіді його (її) правильна але недоста­тньо осмислені (значну частину матеріалу відтворює на репродуктивно­му рівні, з помилками й неточностями, за допомогою вчителя може ана­лізувати навчальний матеріал ). Має довільну (зорову, слухову, механі­чну, змішану) пам'ять, (швидко, повільно) запам'ятовує учбовий матері­ал, потребує (багаторазового повторення і роз'яснення, більше часу на опрацювання матеріалу.) До уроків готується не систематично, характе­ризується недостатнім поточним самоконтролем за власною діяльністю, що призводить до численних помилок при виконанні навчальних за­вдань. Опанування частини шкільних предметів даєтеся важко, але схильний до вивчення (гуманітарних, природничих) дисциплін. Любить (конструювати, малювати, танцювати, співати). Мало читає (лише навчальний матеріал, не цікавиться додатковою літературою).

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало, безвідповідально). Брав активну участь (був байдужим) до громадського життя школи та класу. Був учасником (шкільної, міської, обласної) конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, вразливий, мовчазний, нестриманий, імпульсивний, байдужий, принциповий, веселий, товариський, стриманий, врів­новажений. Розсудливий, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на ви­могу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схилений до протиправної поведінки). Має багато друзів (замкнений) підтримує дружні сто­сунки з багатьма учнями (має декілька друзів)

Батьки приділяють належну увагу вихованню дитини (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)
Характеристика

П.І.Б.,

01.01.2005 року народження,

учня(учениці)___класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

П.І. навчається у школі з першого класу. Має навчальні досягнення початкового рівня. Виявив нейтральне ставлення до навчання (відсутно­сті інтересу до якого-небудь навчального предмету). Має певні здібності, але не бажає докладати зусилля задля подолання труднощів і досягнен­ня поставленої учбової цілі. Потребує детального кількаразового пояс­нення, роботу виконує під безпосереднім керівництвом. Має (зорову, ме­ханічну) пам’ять, повільно запам'ятовує учбовий матеріал, особливо важко даються точні науки. Характерний високий рівень тривожності (або байдужість). На уроках часто (неуважний, недисциплінований, займається сторонніми справами): Домашні завдання виконує частково і несистематично.

До виконання громадський доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало, безвідповідально). Приймай участь (у громадському житті шко­ли та класу, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний,веселий, мовча­зний, товариський, стриманий, , врівноважений, добрий, недисциплінова­ний, нестриманий, нахабний, упертий, хитрий, чуйний, імпульсивний, піддається чужому вплив/ чи ні). Правила поведінки (не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до про­типравної поведінки). Має друзів серед однокласників (намагається ви­ділитись).

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають, постійні сварки, ігнору­вання дитини).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)Характеристика П.І.Б.,

01.01.2005 року народження,

учня(учениці)_____класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

П.І. навчається у ЗОШ №_м. Черкаси з першого класу. Зарекоме­ндував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень Володіє учбовим матеріалом на (високому достатньому, серед­ньому, низькому; рівні. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну мі­ру своїх сил, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано). Має довільну (зорову, слухову, механі­чну, змішану) пам'ять, (гарно, бобре, швидко, повільно) запам'ятовує уч­бовий матеріал. Виявляє (логічне образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уваж­ний, активний, байдужий виконує домашні завдання, допомагає товари­шам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самовряду­вання, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасни­ком (шкільної, міської, обласної) олімпіади/конкурсу/турніру, нагородже­ний (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, то­вариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу). Правила поведінки (завжди сві­домо виконує, виконує не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Кори­стується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають).

Директор (підпис)

Класний керівник (підпис)Характеристика

Кучеренка Данила Сергійовича,

року народження,

учня_-А класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

Кучеренко Данило навчається в школі №_з першого класу. За час навчання зарекомендував себе як старанний, дисциплінований учень. Володіє учбовим матеріалом на високому рівні. Навчається із задово­ленням Має гарно розвинене мовлення, прекрасне логічне мислення. У Данила чудова пам'ять, швидко та досконало запам'ятовує навчальний матеріал, легко відтворює і вміло оперує вивченим матеріалом. Має зді­бності до вивчення математики і логіки. Хлопчик швидко обчислює, може розв'язувати задачі декількома способами. На уроках заведи активний, уважний, багато працює додатково, успішно виконує творчі завдання, за­вдання з логічним навантаженням, часто допомагає товаришам. В групо­вій роботі завжди стає лідером групи, часто пояснює матеріал одноклас­никам та слабо встигаючим учням. Данило добросовісно ставиться до виконання домашніх завдань: постійно готує додаткові повідомлення, розшукує і розповідає на уроках цікаві факти із життя, природи, історії. Хлопчик любить читати книги про техніку та природу, цікавиться історією.

До виконання громадських доручень ставиться добросовісно і сум­лінно. Два роки Данило відповідає в класі за випуск стінгазет. Хлопчик вміє організувати роботу і сам є активним дописувачем класної газети. Активну участь хлопчик бере у спортивному житті школи. Він був капіта­ном команди у спортивних змаганнях серед молодших школярів «Веселі старти» В 4 класі Данило приймав участь у шкільній та міській олімпіа­дах з математики, нагороджений дипломом. Кілька років приймає участь у міжнародній математичній олімпіаді «Кенгуру».

За характером Данило товариський, скромний. У спілкуванні з діть­ми та дорослими - ввічливий. Завжди виконує правила поведінки і є при­кладом для товаришів та однокласників Користується повагою серед вчителів, має авторитет у класі і є лідером, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)
Характеристика

Стеценка Дениса Олеговича,

02.01. 2005 року народження,

учня_-А класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

Стеценко Денис навчається в школі №_з першого класу За пері­од навчання проявив себе працелюбним та уважним учнем. В початковій школі оволодів навчальним матеріалом на достатньому рівні. Навчаєть­ся в повну міру своїх сил, але перевагу віддає математиці логіці, приро­дознавству. У Дениса хороша пам'ять, гарно розвинене логічне мислен­ня, усне мовлення, але має труднощі з грамотністю. Хлопчик має здібно­сті до вивчення точних предметів тому найбільш активний на уроках ма­тематики і логіки. На цих уроках має високий темп роботи, може швидко змінювати види діяльності.

У нього завжди чисті, охайні зошити, бережливе ставлення до кни­жок і підручників Учень має гарний загальний розвиток, цікавиться дитя­чою пригодницькою та енциклопедичною літературою. Регулярно відві­дує шкільну бібліотеку, багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться відповідально. Денис активний учасник всіх спортивних змагань в класі і школі. Хлопчик регу­лярно бере участь в класних конкурсах, позакласних заходах. Другий рік відвідує шкільний гурток «Шахи і шашки» Інколи, по причині активності, порушує правила поведінки на уроці, може викрикувати і перебивати од­нокласників.

Денис дуже веселий, товариський, щирий і відкритий хлопчик. Він має багато друзів серед однокласників та старших учнів школи. В спілку­ванні з вчителями та старшими людьми хлопчик чемний і вихований. Ба­гато років відвідує дитячу спортивну школу, займається легкою атлети­кою. Часто приймає участь в міських змаганнях, нагороджений багатьма грамотами та медалями за призові місця. Денис захоплюється колекціо­нуванням.

Денис завжди стежить за своїм зовнішнім виглядом, він охайний та акуратний.


Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)Характеристика

Полтавець Ірини Анатоліївни,

02.01. 2005 року народження,

учениці_-А класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

Полтавець Ірина навчається в школі №_з першого класу. Ірина зарекомендувала себе як працелюбна, але незібрана учениця За час навчання в початковій школі навчальним матеріалом оволоділа на се­редньому рівні. Навчається Ірина не в повну міру своїх сил і потребує постійного контролю зі сторони педагогів і батьків. Виявляє зацікавле­ність тільки до предметів художньо-естетичного напрямку. Дівчинка по­вільно запам'ятовує вивчений матеріал, має довільну механічну па­м'ять. На уроках трудового навчання і образотворчого мистецтва вияв­ляє творче мислення, її роботи завжди серед найкращих у класі. Ірина має здібності до вивчення англійської мови, але через неорганізова­ність і відсутність систематичної підготовки має середній бал. На уроках дівчинка уважна, але мало активна, часто відволікається, займається сторонніми справами. Ірина дуже любить дитячі журнали для дівчаток, але читає повільно і має проблеми з розумінням прочитаного. Найваж­че дається дівчинці математика, великі проблеми у роботі над розв'язком задач.

У класі Ірина мала декілька громадських доручень, але не завжди виконувала їх добросовісно і вчасно, потребує постійного нагадування, допомоги зі сторони товаришів та вчителя. Дівчинка проявляє зацікав­леність тільки до роботи пов'язаної з малюванням.

За характером Ірина спокійна сором'язлива, але в шкільному коле­ктиві почуває себе комфортно. Вона чуйна і постійно старається прийти на допомогу. Часто піддається чужому впливу і не завжди може прави­льно оцінити свої вчинки У спілкуванні з однокласниками пасивна, тому має одну подружку і не користується повагою та авторитетом серед од­нокласників. Декілька років Ірина займається в дитячій художній школі, її роботи можна побачити на шкільних та міських виставках дитячої тво­рчості, за що вона неодноразово була відзначена дипломами. Дівчинка завжди охайна зовні.

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)
Характеристика

Волошина Антона Антоновича,

02.01. 2005 року народження,

учня -А класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

Волошин Антон навчається в школі №_ з третього класу. У хлоп­чика були проблеми з навчанням поведінкою та спілкуванням у попере­дній школі і батьки були вимушені перевести його а інший дитячий колек­тив.

За час навчання хлопчик проявив себе як недисциплінований учень. Навчальний матеріал засвоїв на початковому рівні. Навчається погано, потребує постійного контролю та перевірки зі сторони вчителів і батьків. Антон не виявляє зацікавленості до навчання. Він повільно запам'ятовує навчальний матеріал має, має короткотривалу пам'ять, наочно-образне мислення, що не відповідає його віковим особливостям. Хлопчик не про­явив здібності до вивчення певних предметів у початковій школі. Домаш­ні завдання регулярно не виконував, до уроків приходив не підготовле­ний, тому постійно заважав товаришам. Антон не любить читати, але з цікавістю слухає додатковий матеріал, що готують діти і вчитель. Хлоп­чик не бажає займатися з логопедом, має проблеми у вимові, що відби­вається на грамотності усного і писемного мовлення.

До виконання громадських доручень ставиться недбало. На нього не можна розраховувати у важливих справах, тому діти не бажають брати його партнером в ігри, змагання, приймати в свою команду. Антон не прагне виправити ситуацію, не бажає спілкуватися з однокласниками ви­ховано та спокійно, тому не має друзів у класі.

За характером хлопчик різкий, емоційний, нестриманий. Часто буває агресивним, провокує бійки та конфлікти серед хлопчиків класу. Правила поведінки на уроці часто ігнорує, має постійні зауваження Хлопчик схи­льний до протиправної поведінки Два роки Антон відвідує заняття у пси­холога школи, але відчутних позитивних змін і зрушень немає. Хлопчик почуває себе ображеним, ізольованим в дитячому колективі, але дати належну оцінку своїм словам і вчинкам не може До вчителів ставиться іронічно та недовірливо, відкривається та спілкується відверто дуже рід­ко.

Батьки не приділяють належної уваги вихованню сина не підтриму­ють його, не допомагають у навчанні.

Антон зовні буває неохайним, інколи ходить у брудному взутті, несвіжому одязі. Часто його верхній одяг не відповідає сезону і погоді на вулиці.

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)


Характеристика П.І.Б.,

01.01.2005 року народження,

учня(учениці)_класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

Учень навчається в даній школі з 1 класу. За час навчання зареко­мендував себе як старанний, здібний, активний, комунікабельний учень. Має високі здібності по засвоєнню навчального матеріалу Прагне дося­гати поставлено! мети. Пам'ять добре розвинена. Увага - стійка. До уро­ків готується систематично. Проявляє високий інтерес до навчання Має схильність до предметів фізико-математичного циклу. Мовлення розви­нуте добре. Мова виразна, думки висловлює чітко, словниковий запас - значний Є активним читачем шкільної та інших дитячих бібліотек Уміє логічно мислити аналізувати, робити правильні висновки. Бере активну участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях де займає призові місця.

Переважають такі риси характеру: акуратність, ввічливість, відпові­дальність, доброзичливість, працелюбність, тактовність, толерантність, чемність, чуйність. Користується авторитетом серед однокласників є лі­дером у дружньому спілкуванні. Бере активну участь у громадському житті класу. До доручень ставиться відповідально.

Немає вад здоров'я.

Батьки цікавляться навчанням дитини та відповідально ставляться до її виховання в сім'ї. Надають допомогу класному керівнику. Регулярно відвідують школу.

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)

Характеристика П.І.Б.,

01.01.2005 року народженню,

учня (учениці)____ класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

Учень навчається в даній школі з 2 класу. За час навчання зареко­мендував себе як старанний, здібний, активний, комунікабельний учень. Має хороші здібності по засвоєнню навчального матеріалу. Пам'ять доб­ре розвинена. Увага - стійка. До уроків готується систематично. Прояв­ляє високий інтерес до навчання, особливо до предметів природничого циклу. Багато читає матеріалу з цих предметів. Але любить і математику, вміє логічно мислити, аналізувати, робити правильні висновки, знаходити нові шляхи розв'язування певних завдань Мовлення розвинуте добре. Мова виразна, думки висловлює чітко, словниковий запас - значний До­питливий. Любить відкривати для себе щось нове.

Переважають такі риси характеру: акуратність, ввічливість, відповіда­льність, врівноваженість, доброзичливість, наполегливість, працелюб­ність, справедливість, тактовність толерантність, чемність, чуйність ко­ристується авторитетом серед однокласників, є лідером у дружньому спілкуванні. Бере активну участь у громадському житті класу. До дору­чень ставиться відповідально.

Має зади здоров'я (інвалідність та вади зору). Активно займається спортом. Батьки приділяють цьому велику увагу.

Батьки цікавляться навчанням дитини та відповідально ставляться до її виховання в сім'ї. Надають допомогу класному керівнику. Регулярно відвідують школу. Сім'я дружна, працьовита.

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)


Характеристика П.І.Б.,

02.01.2005 року народження,

учня_-А класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

П.І. навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Має навча­льні досягнення (високого, достатнього, середнього, низького) рівня. На­вчається (в повну міру своїх сил не в повну міру, потребує ПОСТІЙНОГО контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається пога­но). Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам'ять, (гарно, добре, швидко, повільно; запам'ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логі­чне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний, байдужий, ви­конує домашнє завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського само­врядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, на­городжений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, ве­селий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплі­нований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведі­нки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, іг­норує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки).

Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товари­шів. Має багато друзів підтримує дружні стосунки з багатьма учнями

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано виливають та інше)
Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)
Характеристика П.І.Б.,

02.01.2005 року народження,

учня_-А класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

П. І навчається у ЗОШ №____з першого класу Зарекомендував себе як (старанний дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Володіє учбовим матеріалом на (високому, достатньому середньому, низькому) рівні Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру своїх сил, по­гребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, на­вчається погано) Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам'ять (гарно, добре, швидко, повільно) запам'ятовує учбовий матері­ал Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення Має здібності до вивчення (вказати предмети) На уроках завжди (уважний, актив­ний, байдужий виконує домашні завдання допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самовряду­вання у культмасових заходах, у спортивному житті школи) Був учасни­ком (шкільної, міської, обласної; олімпіади, конкурсу, турніру, нагородже­ний (дипломом, почесною грамотою, медаллю) (Скромний веселий, то­вариський, стриманий врівноважений, розсудливий дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу) Правила поведінки ( завжди сві­домо виконує, виконує не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Кори­стується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням погано впливають).

Директор (підпис)

Класний керівник (підпис)Характеристика П.І.Б.,

02.01.2005 року народження,

учня_-А класу

загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

З якого часу навчається в даній школі?

Старанний / старанна? так ні

Здібний / здібна? так ні

Активний / активна? так ні

Комунікабельний / комунікабельна? так ні

Які має здібності по засвоєнню навчального матеріалу?

Пам’ять учня ?

Чи стійка увага на уроках? так ні

Готуються до уроків? так ні

Чи має інтерес до навчання? так ні

Має схильність до предметів циклів .. так ні

Чи розвинена мова? так ні

Чи вміє логічно мислити? так ні

Чи користується авторитетом? так ні

Чи є лідером? так ні

Чи бере участь у громадському житті? так ні

Чи відповідально ставиться до доручень? так ні

Чи мас вади здоров'я? так ні

Чи цікавляться батьки навчанням дитини? так ні

Чи відповідально ставляться батьки до виховання дитини в сім’ї так ні

Чи надають батьки допомогу класному керівнику? так ні

Чи регулярно батьки відвідують школу? так ні

Виберіть 3-5 рис, які домінують в характері учня

так акуратність ні

так байдужість ні

так безвідповідальність ні

так брутальність ні

так ввічливість ні

так відповідальність ні

так врівноваженість ні

так грубість ні

так діловитість ні

так доброзичливість ні

так імпульсивність ні

так коректність ні

так мовчазливість ні

так намагання виділитися ні

так наполегливість ні

так нахабність ні

так недисциплінованість ні


Так

не сприйняття критики

ні

так

нестриманість

ні

так

норовистість

ні

так

працелюбність

ні

так

принциповість

ні

так

справедливість

ні

так

стриманість

ні

так

схильність до використання нецензурної лексики

так

схильність до незалежності
так

схильність до помсти

ні

так

тактовність

ні

так

толерантність

ні

так

упертість

ні

так

хитрість

ні

так

цілеспрямованій з

ні

так

чемність

ні

так

чуйність

ні

Висновок

Знання особистості школяра не самоціль, а необхідна умова прави­льного виховання і навчання.

Досвідчені класні керівники, як правило «проектують» позитивне в своїх вихованців, підтримують і розвивають ці якості.

Своєрідні особливості психологічного складу людини, які становлять її характер, завжди виявляються в її вчинках та діяльності.

Знати характер дитини дуже важливе. Це дає можливість передба­чити, як школяр буде поводити себе в тих чи інших умовах, чого від ньо­го слід чекати, над чим слід працювати.

Щоб успішно навчати і виховувати дітей, треба знати їх характерні особливості. Для цього класному керівнику слід вивчати дітей і складати характеристики.

Головним і найпоширенішим методом вивчення школярів є педагогі­чне спостереження за школярами. Спілкуючись увесь час з учнями, спо­стережливий учитель зможе виявити багато цікавого для себе. Метод педагогічного спостереження вимагає високої культури, знання психіки дітей, спостережливості, великого такту й уміння.

Проводячи спостереження, треба відмітити найтиповіші, найхарак­терніші риси особистості. Важливо навчитися відрізняти їх від випадкових рис не робити поспішних висновків і узагальнень. Яким би цінним не був метод педагогічного спостереження, його не можна визнати єдиним, універсальним. Відомості про клас у цілому та про окремих учнів, одер­жані в результаті спостереження, потребують уточнення й розширення за допомогою інших методів.

Сучасна педагогіка і психологія пропонує цілий арсенал методів пе­дагогічних досліджень особистості учні в і колективу.

Процес вивчення учнів є складною і відповідальною ділянкою робо­ти кожного класного керівника. Результати цієї роботи мають бути осно­вою планування і проведення виховної роботи з учнями, а також коорди­нування цієї роботи з учителями, батьками учнів та іншими вчителями, які здійснюють навчально-виховну роботу з конкретним учнем і колекти­вом вихованців в цілому 3 цією метою класний керівник ретельно і сис­тематично має фіксувати результати вивчення особистості учнів і клас­ного колективу. Це має бути своєрідний банк знань рівня й особливос­тей фізичного, психічного і соціального розвитку кожного учня. До такого банку знань повинні мати доступ усі, хто займається навчально-виховною роботою з конкретними учнями.

Для систематизації результатів вивчення учнів можна використову­вати так звану «Особисту карту учня». Вона дає змогу чітко дотримува­тися вимог програми, бачити динаміку розвитку особистості у зв'язку з переходом учнів з одного класу до наступного.

Внутрішній світ людини - такий самий величезний, складний, супе­речливий і незрозумілий, особливо для самої дитини, як і зовнішній світ. «Людина, зрозумій, що ти є мікрокосм», - учив Я.А Коменський. Поведін­ка - це ще не вся людина. Це лише верхівка айсберга. Головне в айсбе­ргові приховане від оточуючих. Тому для вихователя має бути непоруш­ним центральне правило; не виносити вирок дитині на підставі поганого вчинку. Головний об'єкт виховної турботи педагога це - мотиваційна сфера дитини. Не свідомість визначає поведінку, а весь лад почувань, переживань, інтересів і прагнень дитини. Це більше ніж свідомість.


Література

1. Болдирєв М. І. Класний керівник. - К. Рад.школа. 1982

2. Виноградова Т.В. Книга класного керівника. - X.: Вид.група «Осно­ва»), 2006.

3. Гребенькова П.О. Довідник класного керівника - X. Вид. «Ранок» Веста, 2006.

4. Карпенчук С Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997.

5. Кон И.С. Психология старшеклассника. - М., ; 980.

6. Красін С. Розвиток комунікативних здібностей дітей 7 Психолог. -2006 - №37

7 Кутішенко В.П Вікова та педагогічна психологія. - К., 2005.

8. Мерзлякова О. Учителі й учні: мистецтво діалогу // Психолог - 2006 - №43.

9. Сорока Г І. Чорновол - Ткаченко Р.І. Виховна система класу - X.: Світ дитинства, 1999.

10. Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особисто­сті - сутність педагогічного процесу // Освіта і управління. 1999 - №3.11. Яблонська Т. М . Тренінг педагогічної рефлексії

12. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення Навч. Посібник - К : Літера, !000. 480 с. & 13. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // Початкова освіта. - 2008 - № 37-38.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта iconОрієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році Загальні положення

Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта iconЗакон України "Про загальну середню освіту" стверджує: "Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей І обдарувань". Освіта ХХІ ст освіта для людини
Одним з найважливіших чинників формування життєво творчих компетенцій є вивчення історії в школі
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта iconУщільнення навчального матеріалу зі світової літератури в 5-11-х класах системи загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році

Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта iconРозвиток хронологічних компетенцій учнів на уроках історії для підготовки до зно та дпа
Удосконалення однієї з ланок освітньої системи загальної середньої освіти – спрямоване на формування компетентностей учня, який має...
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Кабинета Министров Украины "Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти" от 14. 01. 2004 р....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка