Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»Скачати 371,56 Kb.
Дата конвертації02.10.2017
Розмір371,56 Kb.


Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю.Кримського»


В.А.Микало
Психологія виховання студентів
(Психолого-педагогічні рекомендації на допомогу

практичним працівникам у роботі з молоддю)

Володимир-Волинський
2010
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю.Кримського»


В.А.Микало
Психологія виховання студентів
(Методичні рекомендації на допомогу

практичним працівникам у роботі з молоддю)

Володимир-Волинський
2010
Посібник підготувала: Микало В.А. викладач-методист дитячої психології.

Рецензенти:

Гавда Н.М. методист коледжу, викладач-методист

дошкільної педагогіки.Матвійчук Г.В.викладач-методист, голова методичного об'єднання керівників студентських груп коледжу.

В посібнику вміщено теоретичний та практичний матеріал, який можна використовувати керівникам груп у своїй роботі по формуванню колективу та морально-етичному вихованню майбутніх педагогів.

Посібник призначено для керівників студентських груп та вихователів гуртожитку.Зміст

1. Вступ……………………………………………………………………6

2. Формування успішної особистості в умовах вищого навчального закладу ……………………………………………………………………9

3. Самореалізація та самовиховання педагога ………………………..14

4. Корисні поради керівнику групи …………………………………...17

4.1. Стилі спілкування …………………………………………………19

4.2. Як розвивати творчі здібності …………………………………….22

5. Практичні матеріали для роботи зі студентами …………………...23

6. Словник…………………………….…………………………………34

7. Список використаної літератури……………………………………35

„Виховувати - це означає насамперед

самому жити істинним життям і залучати

до нього тих, кого виховують"

С. РубінштейнВСТУП

Нині однією з найактуальніших проблем розвитку людини, яка навчається, виховується, формується є проблема становлення творчої особистості. Адже легше духовно-багата творча особистість може бути успішною у педагогічній діяльності. Якщо діє творчий педагог - значить будуть творчими і його вихованці.

Як свідчить досвід, справжніми майстрами педагогічної діяльності стають ті особистості, які крім знань психології, педагогіки, мають певні якості та педагогічний хист. Пошук у цій діяльності особистісного смислу, постійне прагнення вдосконалюватися в ній, гуманне ставлення до своїх вихованців - запорука успіху.

Основна потреба людини, за гуманістичною теорією американського психолога А. Маслоу, це самоактуалізація, припинення до самовдосконалення й самовираження. Особистість, що самоактуалізується характеризується активним сприйняттям дійсності, мас розвинуті творчі здібності, вміє покладатися на свій Досвід, розум і почуття. У ній відкрита і чесна поведінка в усіх ситуаціях, нона вміє брати на себе відповідальність, а не уникати її і докладає максимум зусиль для досягнення наставлених цілей.А. Маслоу твердить, що „Люди, що само актуалізуються, усі без винятку включені у якусь справу... Вони вірні цій справі, вона для них є чимось цінним - це свого роду покликання."

В кожен момент життя в особистості є вибір і рух вперед, подолання перешкод, що неминуче виникають на шляху до високої мети, чи відступ та здача позицій. Проте, особистість, що самоаналізується, завжди обирає рух вперед, подолання перешкод.

Самоануалізація педагога передбачає опору на власні сили. Це процес постійного розвитку і практичної реалізації своїх можливостей.

Вся історія виховання дітей свідчить про те, що вирішальну роль в успішному здійсненні освіти відіграє сам педагог. Ось чому він повинен мати розвинені професійно педагогічні якості. Вимоги до особистості вчителя, вихователя дедалі зростають, бо педагог повинен бути людиною, яка стимулює і рухає вперед інших людей, вихователь сам повинен бути вихованим. Особливо помітна соціальна і професійна роль педагога з розширенням і поглибленням демократичних перетворень в країні. Вимоги до особистості вихователя зумовлені, з одного боку предметом його діяльності, а з другого - сукупністю вимог до особистої характеристики педагога.

Фундамент будь-якої творчості - це професійна майстерність. Праця в творчому режимі - важлива вимога до професійної діяльності вихователя. Вже сама соціальна роль вихователя обумовлює його професіоналізм, відповідальність за роботу, наявність професійних якостей, постійний саморозвиток і самовиховання. Тому підготовка кваліфікованих педагогів завжди була і буде досліджуватися педагогічною наукою. В той же час, тільки розвиток професійних якостей, професіоналізму, педагогічної майстерності дасть можливість кожному педагогу розкрити свої потенційні можливості та свою індивідуальність.

Професійні якості є важливими для підготовки та професійного становлення майбутнього вихователя.

Особистісні якості у супроводі професійної діяльності педагога забезпечують зв'язок емоційного та раціонального, перехід від пізнавальних дій до практичних, професійних.

Формування професійної культури у підготовці майбутніх педагогів посідає особливе місце, бо педагог набуває свого сенсу лише тоді, коли цей процес невіддільний від поняття «культура». Тільки у культурному середовищі можуть сформуватись інтелектуальні цінності, яких завжди потребує суспільство і дитсадки. Серед професійних якостей головними с любов до дітей, покликання, любов до професії, пошті дітей, відданість професії і про це пишуть студенти у своїх анкетах.

Процес оволодіння особистістю професійно-педагогічними якостями проходить 3 етапи :


 1. орієнтування у педагогічній діяльності і набуття професійних знань, умінь та навичок;

 2. застосування набутих знань на практиці;

3) розвиток власних професійно-педагогічних
якостей. Психолого-педагогічною характеристикою майбутнього педагога є особистісні якості, які умовно можна поділити на три основні групи:

 1. емоційні;

 2. мотиваційні;

3) інтелектуальні.

Ці якості можуть бути притаманні саме представникам цієї професії, оскільки вони забезпечують виконання вихователем професійних функцій та дають змогу знайти взаєморозуміння з вихованцями.

У психолого-педагогічній літературі все частіше наголошується на тому, що в основі формування особистості, її професійного становлення лежить розвиток мотиваційної сфери.

Реально діючими мотивами прийнято називати такі, які виникають та розвиваються самостійно і є виявом внутрішньої позиції студента у підготовці до успішного застосування змісту фахових предметів на практиці.

Цілеспрямоване формування цінностей професійної діяльності у процесі професійного становлення майбутнього педагога визначає професійний інтерес. Він проявляється як потреба особистості займатися певною діяльністю, як стимулятор її активності.

Психологічний аспект професійного інтересу проявляється в відповідальних особливостях особистості, у психічних процесах, що включають інтелектуальний, мотиваційний та емоційний компоненти, формується він у процесі навчання і праці.

Інтелектуальний компонент професійного становлення педагога визначається такими професійними цінностями, як: спостережливість, педагогічна уява, критичність.

Емоційний та мотиваційний компонент перетворюють професійний інтерес на стимул, який дозволяє людині свідомо та емоційно включатися у навчально-виховний процес, відображаючи особистісні потреби, мотиви, інтереси та цінності.

Педагогічний процес - це складна система різних видів соціальної діяльності: педагога, студента, визначення мети та змісту навчання і виховання, організації і матеріально-технічного забезпечення, створення необхідного соціально-психологічного клімату тощо. Специфіка педагогічного процесу, його структура та зміст, виступають в якості головних умов появи педагога-майстра.

2. Формування успішної особистості в умовах вищого навчального закладу

Багаторічний досвід і практика виховної роботи переконують нас, що головним призначенням виховного процесу у ВНЗ є якомога повніша самореалізація молодої людини. Та щоб людина змогла це зробити, перш за все, вона повинна стати особистістю.

Особистість - це конкретний індивід, що відзначається сукупністю соціально-значущих якостей, які проявляються у його відносинах з іншими людьми. Залежно від того, яку соціальну роль і як вона виконуватиме та як сприйматиметься суспільством, особистість може бути успішною, видатною або посередньою.

Важливим психологічним аспектом є те, що студент як людина певного віку і як особистість характеризується за такими напрямами:

- психологічним — єдністю психічних процесів, станів та властивостей особистості. Головним у психологічному аспекті є психічні властивості (тобто спрямованість, темперамент, характер, здібності) від яких залежить протікання психічних процесів, прояв психічних новоутворень;

- соціальним - аспект, який враховує суспільні відносини, якості зумовлені належністю студента до певної соціальної групи та національності;

- біологічним — аспект, який включає в себе тип вищої нервової діяльності людини, будову аналізаторів, безумовні рефлекси, фізичну силу та інше.

Педагоги, керівники груп систематично вивчають ці собливості студентів. Це допомагає їм розривати необхідні якості і можливості студента, його вікові, індивідуальні особливості.

Порівняно з іншими періодами життя юнацький вік характеризується найвищою швидкістю оперативної пам'яті і переключення уваги, розв'язанням логічних задач.

Таким чином, у студентський вік особистість має змогу досягти найкращих результатів, що ґрунтуються на усіх попередніх аспектах біологічного, психологічного і соціального розвитку.

Особистість виявляється і формується у процесі свідомої діяльності та спілкування.

Психологічною службою коледжу було проведено анкетування студентів на тему: «Успішний студент, який він?». Ось результати проведеної роботи:

Студенти 1-их курсів:


 1. Успішний - це той, хто добре навчається.

 2. Успішний - значить гордий за себе і свої справи.

 3. Успішний студент - це щаслива людина, він радий, що

навчається у коледжі.

4. Успішний - це той у кого все є.

Студенти 2-их курсів:

1. Успішний студент - це той, хто вірить у власні сили. 1. Успішний - це той, якому все легко дається.

 2. Успішний - це той, хто правильно обрав шлях у житті.

 3. Успішний — це той, якого люблять і поважають друзі.

 4. Успішний - це той, хто забезпечений матеріально.

Отже, ознаками успішної людини є розум, відповідальність, професійні якості, педагогічні здібності та особиста гідність.

Серед професійних цінностей головними є любов до дітей, любов до професії, відданість своїй справі. Успішний педагог повинен бути професійно спрямованим.Високий рівень професійної спрямованості у студентів характеризується сумлінним ставленням до навчання, високими показниками успішності, вмінням розуміти дітей і бажанням з ними працювати, захопленням майбутньою педагогічною діяльністю.

Середній рівень професійної спрямованості характеризується тим, що студенти проявляють цікавість до роботи вчителя, вихователя, їм притаманний альтруїзм, вони хочуть своєю працею залишити слід в душі дитини.

Низький рівень професійної спрямованості характеризується тим, що цим студентам не вистачає самостійності, самокритичності, вони не впевнені у собі і в тому шляху, який обрали для себе, вони не хочуть самоудосконалюватись і не вміють долати труднощі.

Дослідження психологів свідчать, що розуміння і підтримку діти цінують найвище з усіх якостей вчителя. Тому педагогічним аспектом було і залишається формування духовно багатої особистості, обдарованого спеціаліста, формування учителя — професіонала.

Сучасні вимоги до виховання молоді - майбутньої еліти держави - поставили перед нами завдання модернізації основних напрямків виховної роботи у коледжі. Технологія виховного процесу у вищому навчальному закладі ґрунтується на сукупності таких компонентів, як :

− системні знання про світ, культуру, що формують діалектичне мислення;

− ціннісні орієнтації на ідеали, культурні традиції свого народу;

− моральні норми суспільства;

−вольову самореалізацію поведінки і здатність до самопізнання та самоосвіти;

− уміння та навички, які зумовлюють здатність до творчої діяльності.

Особливості нашої роботи визначаються тим, що ми маємо справу з дорослими людьми, у яких досить сталі риси характеру, є певні уявлення про світ та своє місце у ньому. А складність полягає у тому, що змінилися особистісні орієнтири молоді, на зміну загальнолюдським, духовним прийшли матеріальні цінності. Вони стають визначальними, перетворюються у самоцінності та зміст життя.

Керуючись у роботі толерантними принципами, наш колектив намагається зробити так, щоб система виховної роботи визначалася не кількістю проведених заходів, а способом життя колективу за певними законами, традиціями, з чітко визначеною структурою прав та обов'язків. Включення особистості у таку систему сприяє розвитку і вихованню високоморальних якостей і навичок успішної людини, а це:

− вміння отримувати задоволення від навчання та
праці;

− виробляти в собі цілеспрямованість та волю;

− вміти раціонально використовувати час;

− вміти долати труднощі, радіти найменшій перемозі над собою;

− бажати самоутвердитись.

Виховуючи особистість, озброюючи її знаннями, ми намагаємось формувати її духовний світ, бо пам'ятаємо, що гармонійний розвиток трьох складових — розуму, почуттів і волі — є запорукою становлення успішної особистості.

Виходячи з того, що основний педагогічний аспект -це виховання особистості, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, ми намагаємось спрямовувати енергію студентів і творчість на корисні справи з метою формування професійних інтересів.

Серед студентів коледжу було проведено міні -дослідження на предмет вивчення ступеня мотивації до успіху. На запитання: «Яким був найуспішніший день у твоєму житті?» студенти дали такі відповіді:

- мій найуспішніший день в педколеджі був минулого року. Саме тоді я провела свій перший урок з навчання грамоти. Я отримала найвищий бал і заслужено, бо довелось не спати кілька ночей, щоб добре підготуватись і намалювати наочність. Цим уроком я задоволена найбільше;

- мій найуспішніший день вперше був 4 роки тому, коли я дізналась, що стала студенткою найкращого коледжу на Волині, і в цьому я не розчарувалась, впевнена, що обрала професію, про яку мріяла;

- найуспішніші дні у моєму житті - це літня педагогічна практика у Карпатах. Я пізнала не тільки красу гір, але і своїх вихованців. Ми здружилися і до кінця зміни раді були взаємному спілкуванню. Це був для мене великий успіх, я зрозуміла, що хочу і буду працювати з дітьми;

- мій найуспішніший день - це День коледжу. Бо у цей день всіх викладачів і студентів охоплює піднесений настрій, ми горді, що є продовжувачами славних традицій нашого навчального закладу;

- мій найуспішніший день - це коли я отримав 10
балів з математики!

- це було на практиці у дитячому садку.


Спочатку я боялась маленьких дітей, бо їх було
багато, а я одна. А потім ми знайшли спільну мову і
я їх полюбила;

- успішний день - це той день, коли мої друзі вітали мене з днем народження і я зрозуміла, що я в колективі чогось варта.

- коли мене обрали старостою і сказали, що я з цим справлюсь! І я староста уже 4-ий рік;

- найуспішніший день був, коли я отримала першу


стипендію за свою працю — успішне навчання! Я
зрозуміла, що вчитися добре — це приємно і корисно
для кожної людини. І до цього треба прагнути!

- але мені здається, що найуспішніший день у мене ще попереду! Отже, у своїй роботі наш колектив прагне використовувати увесь діапазон педагогічної стимуляції. Ми поважаємо індивідуальність кожного студента, його бажання утвердитися в групі і мати кращий статус, бо знаємо, що успіх окрилює людину. А поразка - пригнічує. Випускників коледжу запитали: «Яка, на вашу думку, формула успішної людини?» Ось що ми почули від них:

- любити те, що робиш;

- уміння ставити і досягати мети;

- знати собі ціну;

- підтримка друзів та близьких людей;

- радіти кожному новому дню і чекати щастя;

- багато знати і вміти себе проявити;

- бути сучасним і комунікабельним;

- рухатися вперед, а не назад;

- любов до дітей + терпіння = успіх.

Отже, ми переконані, що успішна особистість повинна бути успішною в усіх своїх справах. Це людина, яка впевнена у своєму майбутньому, оточена вірними друзями, потрібна іншим людям і служить справі, яка їй подобається і важлива в її житті.

Формуючи успішну особистість, ми, незважаючи на усі державні катаклізми, економічні негаразди, ніколи не забуваємо, що їм, молодим, будувати майбутнє. А яким бути цьому майбутньому, залежить від нас, педагогів.

Виховуючи особистість, ми завжди пам'ятаємо слова В.О.Сухомлинського, який сказав : «Ми маємо справу з самим складним, самим безцінним, самим дорогим, що є у житті - людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля і її щастя».3. Самореалізація та самовиховання педагога

Творчість педагога базується на повноті інформації, науковому прогнозуванні, вмінні педагога кожен раз по новому і ефективно застосовувати в навчально-виховному процесі різні комбінації засобів, форм та методів педагогічної взаємодії.

Духовне багатство педагога, його професійна майстерність, загальна культура, особистісні якості в значній мірі обумовлюються рівнем професійно-педагогічної підготовки. Як відомо, структура і зміст професійно-педагогічної підготовки майбутнього педагога -це складне утворення, яке спрямоване на досягнення трьох основних цілей:

- формування особистісних якостей, які визначають психологічну придатність до виконання педагогічної діяльності;

- озброєння теоретичними знаннями про закономірності педагогічного процесу, форми і засоби його організації;

- формування практичних умінь і навичок організації навчально-виховного процесу й управління ним в конкретних педагогічних ситуаціях з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності.

Одним із ефективних шляхів формування майбутнього педагога є процес самовиховання. Аналіз цього процесу показує, що самовиховання - активна внутрішня сила розвитку особистості, воно залежить від виховання в цілому та розвивається за своїми законами.

«Підліток стає справжньою людиною лише тоді, коли він навчиться пильно вдивлятися не лише в світ, що оточує його, а й у самого себе, коли він прагне пізнати не тільки речі, явища навколо себе, а й свій внутрішній світ, коли сили його душі спрямовані на те, щоб зробити самого себе кращим, досконалішим».

Самовиховання слід розглядати як саморозвиток, в якому згідно з вимогами суспільства загальнолюдськими, національними та моральними цінностями, цілями та інтересами самої людини творчо формуються та постійно розвиваються спроектовані нею сили та здібності й, водночас, нівелюються недоліки.

Самовиховання - це цілеспрямована, свідома, систематична діяльність особистості з метою вироблення в собі бажаних духовних, інтелектуальних, моральних, естетичних, фізичних та інших позитивних рис і усунення негативних.

Головною метою самовиховання на сучасному етапі є досягнення вихованцем згоди із самим собою, пошук смислу життя, самоактуалізація і самореалізація потенційних можливостей та активне самоутвердження у суспільному житті.

Пошук смислу життя — це відповідальний етап у розвитку та становленні особистості, коли відбувається формування і розвиток особистісних ціннісних орієнтацій, їх узгодження із загальнолюдськими, національними та професійними цінностями.

Самореалізація — свідома, цілеспрямована, матеріально-практична, соціальна й духовна діяльність особи, спрямована на реалізацію власних сил, здібностей, можливостей, життєвих настанов.

Мотивами самовиховання є життєві устремління людини, потреба діяти згідно з нормами загальнолюдської моралі та професійними вимогами, розуміння необхідності переборення труднощів особистісного і професійного становлення.

Процес самовиховання - це педагогічний процес, специфічність і унікальність якого полягає в тому, що в ньому і суб'єкт, і об'єкт виховання є однією особою.

Основні етапи процесу самовиховання:

1) усвідомлення студентом вимог до своєї діяльності;

2) самопізнання, критична самооцінка вихованцем своєї діяльності та поведінки;

3) планування роботи над собою, вироблення програми та правил поведінки;

4) практична реалізація програми самовиховання із урахуванням усієї складності наступного перегляду намічених позицій;

5) самоконтроль, самооцінка та самокорегування дій та поведінки.

У своїй роботі зі студентами ми спираємось на такі принципи самовиховання:


 • єдність виховання та самовиховання;

 • цілеспрямованість;

 • демократичність самовиховання, формування активної життєвої позиції;

 • єдність самовиховання та наукового світосприйняття;

- єдність виховання, самовиховання та професійної діяльності.

Ми враховуємо, що найважливішими внутрішніми передумовами, що визначають ефективність самовиховання є: • переконання, самосвідомість та самокритичність;

 • потреби та мотиви, життєві настанови, звички й уміння самоконтролю та вольового саморегулювання;

 • знання теоретичних основ самовиховання та володіння методикою самовдосконалення;

 • психологічна готовність до активної, цілеспрямованої і систематичної роботи над собою.

Процес самовиховання починається із усвідомлення себе як особистості та свого місця і життєвих орієнтирів у суспільній діяльності.

В.С. Сухомлинський писав: „Самовиховання потребує дуже важливого, могутнього стимулу - почуття власної гідності, поваги до самого себе, бажання сьогодні стати кращим, ніж був учора". Самовиховання можливе тільки за умови, коли душа людини дуже чутлива до найтонших, суто людських засобів впливу - доброго слова, ласкавого чи докірливого погляду. Не може йтися про самовиховання, якщо людина звикла до грубості й реагує тільки на „сильне" слово, окрик, примус. За самою суттю своєю самовиховання передбачає віру людини в людину, звернення до честі та гідності людини. Педагогічне керівництво самовихованням

- це, насамперед, відносини між педагогом і вихованцем,
пройняті глибокою взаємною вірою в добрі наміри.

Серед основних умов, які сприяють процесу самовиховання, можна виділити такі:

- створення сприятливого морально-психологічного клімату у колективі;

- формування яскравих ідеалів;

- озброєння прийомами, способами, методами та формами самовиховання студентів;

- прищеплення навичок і вмінь самовивчення, виділення


позитивних негативних індивідуальних якостей;

- допомога в опрацюванні програми самовиховання та її


реалізації;

- популяризація позитивного досвіду.IV. Корисні поради керівнику групи

Виховання - це цілеспрямований і систематичний вплив на виховання з метою формування, у нього певних форм поведінки, світогляду, характеру та розумових здібностей.

Процес виховання включає певні етапи. Врахувавши їх керівник групи зможе ефективно планувати свою роботу і передбачати позитивний результат.

Етапи побудови виховного процесу

1. Визначення особистих якостей, які слід формувати у


студентів (модель майбутнього педагога).

Виховання колективу студентської групи передбачає досягнення таких результатів, які б відповідали еталону, виробленому на основі мети виховання.

2. Вивчення індивідуальних особливостей студентів, їх
позитивних та негативних рис характеру і поведінки,
визначення якостей які ще не сформовані.


 1. Реалізація програми виховання студентів шляхом включення їх до різних видів діяльності, участь у гуртках та секціях, клубах та факультетах, пошукових товариствах за інтересами.

 2. Самоосвіта, самовиховання та самоситуанізація і самопрезентація студентської групи і кожного студента зокрема.

Кожен із нас прагне професійного розвитку - тобто зростання, ставлення та реалізації у педагогічній діяльності. Кожен хоче проявити важливі особисті якості і здібності, професійні знання та уміння у взаємодії з колегами та студентами.

Усі знають, що висококваліфікованого фахівця характеризує вміння працювати раціонально, систематично, постійно вдосконалювати методи і прийоми навчання.

Кожен із вас, повинен вчити студентів займатися самовихованням. Це активна цілеспрямована діяльність

особистості по формуванню і розвитку позитивних якостей та усунення негативних у своєму характері та поведінці.

Щоб самовиховання було усвідомленням і професійно спрямованим , необхідно визначити особисті цілі.

Психологи довели, що плануючи протягом 10 хв. свій робочий день, ви зможете щодня економити 2 години та краще виконувати свої обов'язки.

Пам'ятайте що: Є час для роботи - це умова успіху, для роздумів - це джерело сили, для мрії - шлях до зірок, час для радощів - це музика душі...

Самовиховання - це тривалий процес який проходить кілька етапів: • самопізнання - це вияв своїх здібностей, рівня свого розвитку.

 • самопізнання себе у системі соціально-психологічних стосунків,

- самопізнання рівня компетентності, особистих якостей, (самооцінка) - критичне ставлення до своїх досягнень

Самовдосконалення може мати різні форми:

 1. Самозобов'язання - це за певний період чогось досягти.

 2. особистий план роботи над собою - це система заходів, спрямованих на формування певних особистісних якостей.

 3. Програма самовиховання - це розвиток особистості на певний період.

 4. Девіз життя „Радій життю, ціни його!"


Поради як організувати навчання

Наукова організація праці - засіб гармонійного розвитку особистості. Необхідно, щоб ця людина формувалася за найменших затрат сил.

Високу продуктивність праці забезпечує висока організація праці.

Пам'ятай: учіння - твій суспільний обов'язок, учіння - не розвага. Це складна і напружена розумова праця, яка вимагає від людини серйозних вольових зусиль і організованості. Результати цієї праці залежать тільки від тебе, від твого бажання і вміння вчитися.

Умовою успішного виконання всякої праці с довга, безперервна, активна увага. Намагайся виховувати в собі уміння бути уважним, робити перерву на 5-10 хвилин через кожні 50 - 60 хвилин.

Відпочивай активно. Займайся фізкультурою і фізичною працею.

Пильно виконуй режим дня. Навчися працювати з підручником. Намагайся бути активним на уроках. Будь уважним, розвивай і гартуй свою волю, пам'ять.

Намагайся цікавитися роботою, яку виконуєш. Виробляй у себе послідовність і систематичність. Ніколи не берися за наступне, не засвоївши попереднього. Ніколи не намагайся замаскувати недоліки у знаннях.

Якщо ти звикнеш бути організованим, працювати чітко, сумлінно, ти виростеш доброю людиною, тебе любитимуть й поважатимуть всі, в майбутньому цінитимуть як хорошого ерудованого спеціаліста.


4.1. Стилі спілкування.
Який обрати?

Найбільш важливим компонентом ділових взаємовідносин є стосунки між керівником групи та студентами. Від того, якими вони будуть, багато в чому залежить самопочуття, ваше ставлення до роботи і бажання студентів навчатися.

Керівник групи - це лідер, який має зацікавити всіх своїх вихованців навчальною діяльністю, виховати їх, завоювати їх повагу, а це може зробити лише сильна особистість.

Було б помилкою класифікувати кураторів за групами. Адже кожний керівник групи - це унікальна особистість.

Кожний керівник групи створює особливу атмосферу, в якій належить взаємодіяти йому і студентам.

Тому, можна говорити про стилі керівництва колективом.

Керівник ліберального стилю є абсолютно протилежним авторитарному. Він застосовує вільний стиль керівництва групою, рідко втручається у справи студентів, немає й мови про контроль та обмеження.

Однак ліберальний клімат у групі може стати небезпечним. Якщо студенти будуть відчувати відсутність керівництва, то їх буде важко зацікавити навчанням. Це може призвести до поганих звичок. Такий стиль керівництва особливо небезпечний для тих, хто не исциплінований і не вміє самостійно ставити і вирішувати завдання.Демократичний стиль керівництва групою найважче створити. При цьому стилі спілкування керівникам групи належить колективу і в той же час зберігає роль керівника.

Усі зацікавленні навчанням і головна мета формується всередині колективу.

Такий студентський колектив відчуває задоволення від власної співпраці. Але такий стиль керівництва важко підтримувати. Від керівника групи вимагається великий досвід, уміння та терпіння. Такий ідеальний клімат не всім до вподоби, як не дивно.

Іноді треба повертатися до авторитарного стилю спілкування аби досягти своїх цілей.

Більшість керівників груп розуміють, що саме питання дисципліни - найскладніше і потребує щоденних зусиль.Поради викладачам та студентам щодо розвитку

пам'яті.

Запам'ятайте! Ваша пам'ять - це не тільки те, що ви пам'ятаєте, але і те, що ви забули. Підтримуючи у формі вашу увагу, ви підтримуєте міцними і ваші м'язи.
Правило 1. Не треба жалітися на свою пам'ять. Ви знаєте тисячі слів рідної мови, знаєте різні факти, включаючи біографії улюблених співаків. До того ж у вас хороший слух і нормальний зір. Навіть сліпі, все сприймають на слух, успішно закінчують вузи. Є приклади, коли те ж саме вдавалось і сліпоглухонімим. І якщо у вас, здорової людини, є якісь недоліки з пам'яттю, то жалітися треба тільки на себе.
Правило 2. Звертайте увагу тільки на те, що ви хочете запам'ятати. Не прагніть утримувати в пам'яті все.
Правило 3. Використовуйте по черговість, яка допоможе вам вивчити матеріал. Заставляйте працювати свою уяву, придумуйте історії, пов'язані з тим, що ви повинні запам'ятати. Це допоможе вам надійно закріпити інформацію в пам'яті. Створюйте ваші особисті методики ефективного запам'ятовування.

Правило 4. Хороша пам'ять - це хороше здоров'я. Сидячи цілими днями над книгою, без свіжого повітря, фізичного навантаження, раціонального харчування, не можна розраховувати на хороший результат.
Поради. Як вдосконалювати свою увагу

 1. Увага і є умовою , і результатом твоєї діяльності.

 2. Готуй все необхідне до початку-уроку, твоя організованість сконцентрує твою увагу.

 3. Ти повинен ставити своїй увазі чіткі завдання: на що саме вона має бути спрямована.

 4. Оскільки при втомі керування увагою погіршується, для її відновлення потрібно вчасно відпочивати, займатися аутотренінгом, використовувати спеціальні вправи.

 5. Під час виконання завдання час від часу запитуй себе: «Про що я думаю?».

 6. Якщо ти не зміг зосередитися на виконанні завдання - просто повтори його, можна вголос.

 7. Структуруй матеріал конспекту, підручника. Тоді обсяг уваги збільшується.

 1. Намагайся набути максимальну кількість навчальних навичок, вони здійснюються без участі уваги. Вона потрібна тобі для нового, цікавого, важливого.

 2. Щоб привернути свою увагу до заняття, знаходь те, чим він пов'язаний з твоїм досвідом, інтересами.

10. Більше працюй з підручниками, оскільки це тренує увагу.

 1. Не намагайся роботи справ одночасно, бо частий перехід від однієї діяльності до іншої зменшує увагу.

 2. Знаходь чинники, які сприяють підсиленню твоєї уваги (легка музика при читанні, відповідне освітлення.) Враховуй вплив природних чинників: в дощовий день концентрація уваги зменшується, а отже тобі потрібно приділити більше часу для виконання завдань.


4.2. Як розвивати творчі здібності.
Розширюйте кругозір

- Слідкуйте за різними галузями знань і накопичуйте


все, що можна використати у своїй роботі.

- Обмінюйтесь своїми думками з іншими, говоріть


про свої ідеї, не приховуйте їх.

 • Сміливо приймайте участь у заходах, під час яких обговорюються цікаві для Вас ідеї.

 • Збирайте вирізки (копії) різних видань, робіть записки і регулярно їх перечитуйте.Зберігайте активність і зацікавленість у справах

 • Повністю зосереджуйте свою увагу на справі, якою Ви зайняті в даний конкретний момент.

 • Формулюйте висновки із власного досвіду.

 • Пам'ятайте: невдачі і негативний досвід мають і позитивний результат, оскільки сприяють розвитку.


Розвивайте активно і нестандартно сферу своєї

Спеціальності

- Систематично і цілеспрямовано переглядайте спеціальну


літературу та інші джерела.

- Збирайте інформацію, аналізуйте її, групуйте за


проблемами.

- Формулюйте на основі прочитаного висновки, записуйте


їх.

Розвивайте свої здібності для вирішення проблем

- Виявляйте інтерес до всіх проблем.

 • Правильний підхід до проблеми економить час, а її визначення.

 • Уважно прислуховуйтесь до думки інших людей.

- Навчіться вислуховувати різні точки зору і визнавати
наявність проблеми.

- Сприймайте проблеми як виклик як можливість для


саморозвитку.
5. Практичні матеріали для роботи зі студентами

ТЕСТ. ЯКИЙ У ВАС ХАРАКТЕР?

Намалюйте те, що зразу ж виникає у Вашій уяві під час згадування слова "дім". У тесті немає питань, малюнок розкриє Ваш психологічний портрет.Міський дім чи багатоповерхова будівля. Його мало хто малює. Тому, що більшість намагається відобразити інший, ідеальний дім... Цей же малюнок "свідчить" про риси сухої, замкнутої людини, схильної зосереджуватись на власних проблемах.

Невеличкий дім. Людина, яка малює будинок з дуже низькою покрівлею, швидше всього відчуває себе стомленою, любить згадувати про минуле, хоча і в ньому не знаходить нічого приємного.

Замок. Такий малюнок, розкриває дещо дитяче в характері "художника", його несерйозність, легковажність. За малюнком можна судити про перебільшену уяву людини, яка, звичайно, не встигає виконати свої обов'язки.

Просторий сільський будинок. Малюнок свідчить про необхідність розширити свою житлову площу. Якщо людина, яка малює такий дім, бездітна, одинока, то, можливо, в цьому виражається її потреба створити сім'ю, ростити дітей. Якщо будинок оточує металева неприступна огорожа, то це, швидше всього, свідчить про замкнутий характер.

Жива огорожа. Свідчить про протилежне - довір'я людям. Чим огорожа нижча, тим вища у людини схильність до спілкування.

Вікна. Велике вікно, швидше всього, свідчить про відвертість, привітність, дружелюбність. Одне чи кілька невеликих вікон, вікна з ґратами, віконницями - показники скритності, наявності комплексів жадібності, невміння ні давати, ні приймати що-небудь від інших.

Двері. Якщо вони розміщені посередині фасаду, то автор малюнку привітний, гостинний. Наявність порогу свідчить про великодушність, почуття впевненості в собі. Відкриті двері означають комунікабельність, закриті - замкнутість. Якщо двері розміщені збоку - це знак недостатньої комунікабельності, а людина, яка намалювала їх, нелегко йде на контакт. Двері, які закривають майже весь фасад, свідчать про легковажність, непередбаченість у вчинках, але й про великодушність, інколи навіть надмірну.

Димар. Відсутність на малюнку димаря - ознака нечуйності. Димар, з якого не йде дим, означає те ж саме, але з'явилась ця риса характеру в результаті цілого ряду розчарувань у житті. Димар з димом - ознака великодушності, до того ж якщо на димарі намальовані цеглинки чи дрібні деталі — то це свідчить про життєвий оптимізм.

Рівні вихованості людини (за К.К. Платоновим)


Назва

рівня

Структура

Прояв у поведінці

Завдання виховання

Внутрішня

вихованістьНаявність моральних звичок і почуттів як передумови виконання мор. норм і протидія їх порушення.

Здійснення моральних вчинків і протидія вчинкам, що суперечать моральним нормам.

Зміцнення моральних

звичок


Зовнішня вихованість

Наявність навичок застосування добре засвоєних моральних норм.

Мимовільні дії, які відповідають моральним ситуаціям

Виховання моральних

звичок


поведінки.

Ситуаційна

Грунтовні знання

але в ситуаціях

що загрожують покаранням.


Добровільне виконаня моральних дій. Можливе здійсненя аморальних вчинків поза контролем.

Вправляння моральних

вчинків і формування

моральних навичок

поведінкиПогана вихованість

Знання моральних норм, але відсутність навичок та звичок.

Поодинокий прояв вихованості в нових ситуаціях.Ознайомлення з моральними знаннями і вироблення

навичок


моральної поведінки

Невихованість

Нечітке уявлення про моральні норми поведінки.

Часний прояв невихованості в аморальних вчинках.

Навчання знанням про

соціальні норми та правила

їх використання. Вправлення у

вчинках та конкретних

ситуаціях спілкування.


Анкетування студентів по вивченню стану розвитку самосвідомості

1. Найбільше задоволення у житті дає: • оцінювання твоїх результатів

 • усвідомлення того, що робота зроблена добре

 • усвідомлення того, що ти серед друзів

 • ваша відповідь

2. Найбільше мені не подобається:

 • коли я зустрічаю перепони у виконанні завдань

 • коли в колективі погіршуються стосунки

 • коли мене критикують

 • ваша відповідь

3. Якби у мене було більше вільного часу, я б
використовувала його:

 • для улюблених справ та самоосвіти

 • для спілкування з друзями

 • для безтурботного відпочинку

 • ваша відповідь

4. Для мене найважливіше знати:

 • що я хочу зробити в житті

 • як досягнути мети

 • ваша відповідь

5. Людина повинна поводитись так, щоб:

 • інші були задоволені нею

 • життя приносило насолоду

 • щоб не втрачати свою індивідуальність

 • щоб досягти життєвого успіху

 • ваша відповідь

6. Немає нічого гіршого ніж:

 • приниження власної гідності

 • втрата друзів

 • несумлінне виконання роботи

 • ваша відповідь

7. Я люблю коли:

• інші цінують мене

• приємно проводжу час з друзями
Анкета . Я і моя група


 1. Чи є у Вас друзі у групі?

 2. Хто з одногрупників є для Вас авторитетом. Чому?

 3. Чи вболівають студенти групи за свій колектив?

 4. Чи здоровий мікроклімат у вашій групі?

 5. Чи вмієте ви працювати за комп'ютером?

 6. Яку літературу ви читаєте?

 7. Чи вміють студенти поводити себе під час занять?

 8. Хто порушує дисципліну в групі. Чому?

 9. Що заважає вам краще вчитись?

10. Що зробити у Вашій групі для більш ефективного
проведення занять?

11. Які предмети є вашими улюбленими?

У своїй роботі куратор групи може ефективно використовувати метод незакінчених речень, що дасть змогу краще пізнати студентів, їхні інтереси та потреби, захоплення, їхні погляди на майбутнє.

Анкета


 1. Найбільш за все мені подобається в коледжі...

 2. Наша група для мене є...

 3. Я вчусь найкраще, коли...

 4. Мені найбільше за все подобається, коли викладачі...

 5. Я люблю ростити...

6. Мій улюблений предмет...

 1. У мене псується настрій, коли...

 2. Мені подобається, коли мої друзі...

 3. Я люблю говорити з друзями про...

 4. Я люблю бувати...


Анкета. Ти і твої батьки

1. Чи пишаєшся ти своїми батьками?

а) так;

б) частково;в) ні.

2. Як проводиш вільний час ( канікули ) з батьками?

а) дивимось телепередачі;

б) працюємо на городі, дачі;

в) їздимо до родичів;

г) не проводимо вільний час разом;

д) інші варіанти.

3. Які стосунки між твоїми батьками?

а) дружні;

б) напружені;

в) конфліктні;

г) не хочу говорити.

4. Які стосунки у тебе з батьками?

а) дуже хороші;

б) довірливі;

в) напружені;

г) конфліктні.

5. Чи подобається тобі перебувати у колі своїх батьків?

а) так;

б) ні;


в) не завжди;

г) не знаю.

6. Чи ділишся ти зі своїми батьками проблемами, радощами,
невдачами.

а) так;


б) ні;

в) не завжди.

7. Чи розуміють і підтримують тебе твої батьки?

а) повністю;

б) частково;

в) не розуміють.

8. Чи є в сім'ї власні традиції?

а) так;


б) ні;

в) деякі.

9. Які члени сім'ї користуються у тебе незаперечним
авторитетом?

10. Чи хотів би ти виховувати власних дітей так, як тебе виховують твої батьки?

а) так;

б) ні;


в) з певними змінами.

Анкета на виявлення рівня моральної

вихованості

 1. Які моральні риси Ви особливо цінуєте в людях?

 2. Як Ви вчините, якщо при Вас висловлюються нецензурними словами Ваші ровесники?

 3. На кого Ви хотіли бути схожим характером?

 1. У якому віці і за яких обставин Ви вперше випивали спиртні напої?

 1. Чи вважаєте Ви себе чесною людиною?

 2. Що Вам подобається у другові (подрузі)?

 1. Які моральні проблеми Ви хотіли б обговорити в групі?

 2. Що Вам більше за все не подобається у власній поведінці?

 1. Чи вважаєте Ви свою групу дружньою?

10. Чи вживаєте Ви зараз спиртні напої? Вдома, гуртожитку чи в компанії? Часто, рідко, чи інколи?

11. Які дискусії Вам найбільше запам'ятались у цьому навчальному році? Чим вони Вас схвилювали?


ТЕСТ. ЯКИЙ У ВАС ТЕМПЕРАМЕНТ?

Цим тестом визначається структура темпераментна, яка включає в себе усі типи. Щоб її визначити, вам пропонується виразити свою згоду (високі бали) або незгоду (низькі бали) з наведеними твердженнями. Система оцінок від 0 до 10. 1. Перед якоюсь важливою справою я починаю нервувати.

 2. Я працюю нерівномірно.

 3. Я важко переключаюсь з однієї справи на іншу.

 4. Якщо потрібно, я можу спокійно чекати.

 1. Мені потрібні співчуття і підтримка, особливо при невдачах.

 2. З рівними я нестриманий і запальний.

 3. Мені важко зробити вибір.

8. Мені не доводиться стримувати свої емоції, це виходить само по собі.

Підрахуйте вагу кожного із властивих вам темпераментів по формулам:

М=1+5 Х=2 + 6 Ф = 3+7 С = 4+8

Відповідні символи М, С, X, Ф запишіть в порядку зменшення ваги.

Символи з однаковими значеннями пишіть один біля іншого. Ви отримаєте так звану пріоритетну формулу, наприклад М X Ф С.
ТЕСТ. ЧИ ВМІЄТЕ ВИ СПІЛКУВАТИСЯ?

На запитання можна відповідати: «так» — 2 бали; «ні» І бал; «не знаю» — 0 балів.

1. Завтра ви йдете на побачення. Ви схвильовані, міркуєте про це, можливо, важко засинаєте.

2. Ви приїхали в місто, де живуть ваші рідні. Зупинилися в одного з них, інші знають про ваш приїзд, і не можна їх не відвідати. Ви відкладаєте візит до останнього моменту?

3. Вас попросили виступити на зібранні з якимось повідомленням. Ви незадоволені?

4. Життя «дало тріщину»: і справи не йдуть до ладу, і в коханні проблеми. Чи ви поплачетеся в жилетку навіть не дуже близькій людині?

5. Настрій поганий. А надворі до вас підходить незнайомець і просить показати дорогу. Ви відповідаєте роздратовано?

6. До старих неприємностей додалася сварка з батьками. Чи поясните ви її тим, що батьки і діти ніколи не зможуть домовитися між собою?

7. Знайомий позичив у вас невелику суму грошей і забув про це. Чи нагадаєте ви йому про цей борг?

8. У їдальні або кафе ви отримали твердий шніцель. Ви влаштуєте скандал?

9. В електричці навпроти вас сидить людина, яка хотіла б поговорити. Ви відповідаєте на її запитання коротко, подумки посилаючи її в... інший вагон?

10. В магазині черга — про необхідне вам спортивне


взуття. Ви будете стояти?

11. Ваша подруга (товариш) посварилися з іншою вашою подругою (товаришем). Обидві (обидва) запитують вас: хто правий? Ви охоче їх розсудите?

12. Вам подобається Алла Пугачова, а ваша приятелька вважає її вульгарною. їй подобаються фільми Тарковського, а ви віддаєте перевагу французьким комедіям. її думку ви категорично відхиляєте, визнаючи тільки свій смак?

13. Товариш просить вас перевірити твір або задачу з алгебри. Прохання викликає у вас прикрість?Тепер підрахуйте, скільки балів ви набрали.

2628. Вас не можна назвати комунікабельним. Ви віддаєте перевагу самотності, хоча самі себе за це караєте. Будь-яка колективна справа вас дратує, і за будь-якого зручного випадку ви намагаєтеся від неї ухилитися. Це не сприяє вашим контактам з оточенням, яке поступово віддаляється від вас. Подумайте, можливо, справа не в тому, що ви не хочете бути «у зграї», а в небажанні йти назустріч іншим людям.

2425. Ви не дуже говірки, самі навряд чи почнете розмову. Товаришів у вас небагато, хоча товариш, який вас давно знає, пробачає вам замкнутість, розуміючи, що це не головне. Перехід на нове місце роботи або навчання вас лякає саме через необхідності нових контактів. Хоча буває, що, захопившись якоюсь справою, ви забуваєте про свою відлюдькуватість і стаєте комунікабельною людиною. Ось такий стан і намагайтеся підтримувати.

1923. Ну що ж, ви досить комунікабельні і в незнайомій компанії почуваєтеся у «своїй тарілці». Нові знайомства вас не бентежать, але це не означає, що ви їх охоче продовжите. В загальній розмові ви можете вільно вставити слівце, однак у дискусії вступаєте рідко. Іноді ви безпідставно саркастичні, це у декого викликає роздратування, контролюйте себе, коли збираєтеся знову Пожартувати.

1418. У вас із спілкуванням усе гаразд. Завдяки допитливості ви вислухаєте будь-якого нового співрозмовника. Ваші чесноти: ви заперечуєте, не гарячкуючи, не пригнічуєте інших, а намагаєтеся переконати. Нові контакти даються вам легко і просто. Якщо вас щось дратує, то це багатослів'я, метушливість, екстравагантність. Хоча і в цих випадках ви вмієте стри­муватися.

910. Ви дуже комунікабельні. Вам слід трішки (гримувати допитливість, менше говорити, а головне — рідше висловлювати свою думку з будь-якого приводу. Зізнайтеся, ви полюбляєте бути в центрі уваги. Відмовляти не вмієте, навіть коли не можете виконати прохання. Вас легко вивести з рівноваги, але, на щастя, ви швидко повертаєтеся до нормального стану. Вам слід бути посидючим, не пасувати перед проблемами. Однак якщо ви захочете, можете змусити себе не відступати, довести розпочате до кінця.

48. Про таких, як ви, кажуть: «душа компанії». Спілкуватися, бути на людях — для вас необхідність. Ви виконаєте будь-яку справу, особливо якщо... робити нічого не треба, але можна посперечатися. Розпочати справу для кас важливіше, ніж її закінчити. Оточення ставиться до вас доброзичливо, але обережно. Більше самоіронії вам би не завадило.

Менше 3. Спілкування з вами потребує деяких зусиль. Ваша балакучість, можливо, і не викликала б протесту, якщо б ви не намагалися бути суддею у справах, до яких не маєте жодного відношення і на яких не дуже знаєтеся. Об'єктивність, терпимість, стриманість не є вашими чеснотами, ви надзвичайно образливі. Поміркуйте про те, що будь-який характер можна покращити.

Інтелектуальна гра для майбутніх педагогів
1-й блок завдань
Продовжити фразу

 1. Вартий жалю той, хто (живе без ідеалів).

 2. Щоб досягти великого, треба (починати з малого).

 3. Хто не йде вперед, (іде назад).

 4. Усі перемоги починаються - (з перемоги над собою).

2-й блок завданьПоясніть терміни:

 1. Самоактуалізація - (прагнення особистості до
  постійного самовдосконалення).

 2. Самооцінка - (оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей).

 3. Здібності - (індивідуально-психологічні особливості особистості, що є умовою успішного виховання якої-небудь діяльності).

 4. Мотивація - (спонукання, яке є причиною активності організму й визначає її спрямування).

 5. Інтерактивне навчання - (це навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання, що до педагогічних технологій).

3-й блок завданьХто автор цих слів?

1. „Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягають у тому, щоб розкрити сили і можливості кожної дитини, її радість успіху в розумовій праці..."

(В.О. Сухомлинський)

2. „Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли ви з нею розмовляєте, або навчаєте її, або наказуєте їй. Ви виховуєте її в кожний момент вашого життя, навіть тоді, коли вас немає дома".

(А.С.Макаренко)

3. Розум кожної дитини лежить на кінчиках пальців. А це означає, що діяльність є однією з найважливіших ланок у формуванні особистості.

(В.О. Сухомлинський) 4. Якою є дитина в дитячій грі, такою вона буде в дорослому віці.

(А.С. Макаренко) 5. „У вихованні все повинно ґрунтуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила випливає тільки із живого джерела людської особистості..."

(К.Д. Ушинський)
4-й блок завдань

Проаналізувати прислів'я


 1. „Поки не впріти, доти не вміти".

 2. „Людей питай, а свій розум май".

3. „Хто рано встає, тому Бог дає".

4. „Ч ким поведешся, від того й наберешся".

5. „Добре слово людину живить, від поганого голова
болить".

6. „У майстра руки - друзі, в оратора язик - друг".


5-й блок завдань

Інноваційні технології

1. Що є критеріями педагогічної майстерності? (ефективність, гуманність, оптимальність, творчість та науковість)

2. Які основні функції навчання? (освітня, розвиваюча і виховна)

3. Що є показником ефективності навчання дітей?


6.Словник

1. Альтруїзм - безкорисливе піклування про благо інших


людей при ігнорування власних інтересів.

2. Емпатійність - здатність емоційно реагувати на


переживання інших людей, розуміти їх стан, відчуття та
думки.

 1. Конформізм - це внутрішня і зовнішня згода діючою на індивіда групою, чисто зовнішня згода з групою, всупереч внутрішній позиції індивіда.

 2. Негативізм - це прагнення все зробити навпаки, незгода.

 3. Обов'язок - певний обсяг роботи, сукупність справ, межі відповідальності, що визначаються відповідними знаннями, посадою.

6. Рефлексія - самоаналіз, роздуми над власним душевним
станом.

 1. Самоаналіз - роздуми над власною поведінкою, окремими вчинками.

 2. Самовиховання - це відома діяльність людини, спрямована на вироблення позитивних рис і подолання негативних.

9. Цінності життя - основні засоби їх досягнення. Є
матеріальні (прагнення до матеріального достатку,
накопичення грошей, речей) і цінності морально-духовні
(прагнення робити добро, проявляти турботу, співчуття,
творити прекрасне).

7. Список використаної літератури
1. Алексюк А.М., Грищенко М.М., Киричук О.В. та ін. Педагогіка. / за ред.. Аллексюка А.М.. - К., 1985.

2. Бойко А.М. Оновлена парадиграма виховання: шляхи реалізації. - К., 1996.

3. Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Соціально-педагогічні проблеми розбудови української школи. // Рідна школа. -1993.-№4.

4. Донцов А.И.Психология коллектива. - М., 1984.

5. Кінчу Н.В. Формування творчої особистості вчителя. – К.,1991.-93с.

6. Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпченко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. – К., 1987. – 166с.

7. Мороз О.Г., Омельяненко Б.Л. Перші кроки до майстерності. - К., 1992. -112 с.

8. Ніколенко Д.Ф., Проколієнко Л.М. Індивідуально-психологічні особливості особистості. - К., 1987. - 42 с.

9. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. - К., 1996. - 403 с.

10.Столяренко Л.Д. Основи психологии. - Ростов: Феникс, 1997.-736с.

Каталог: ld
ld -> Ахматова Анна Андріївна Ахматова Анна Андрі́ївна (Горенко) — російська поетеса, родом з України, представниця акмеїзму. Лауреат міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна»
ld -> Творчість
ld -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
ld -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
ld -> Альбер Камю. Життєвий І творчий шлях. Філософські й естетичні погляди. Камю І екзистенціалізм. Провідні мотиви творчості
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Проект змін до програми Робоча група
ld -> Художня спадщина: студії
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» iconВолинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад „Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського” Н. В. Зілюк
Рецензенти: Просова Н.І., голова циклової предметної комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності
Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» icon«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» Н. В. Зілюк завдання для практичних занять
Рецензенти: Просова Н.І., голова циклової предметної комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності
Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» iconВолодимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського” Н. В. Зілюк лабораторні заняття з курсу «діловодство»
Зілюк Н. В. Лабораторні заняття з курсу «Діловодство» (спеціальність 02010501 «Діловодство») – збірник завдань. – Ввпк, 2011
Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» iconКомунальний вищий навчальний закладБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка