Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм


Бенефіціарії (цільова група, споживачі проекту)Сторінка8/8
Дата конвертації21.01.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Бенефіціарії (цільова група, споживачі проекту) – група осіб, на задоволення потреб яких спрямовано проект.

Благодійна діяльність - безкорислива  діяльність  благодійних організацій,   що  не  передбачає  одержання  прибутків  від  цієї діяльності.

Благодійна організація  -  недержавна  організація,  головною метою  діяльності  якої  є  здійснення  благодійної  діяльності  в інтересах  суспільства  або  окремих  категорій  осіб згідно з цим законом.

Благодійники -  фізичні  та  юридичні  особи,  які здійснюють благодійництво  в  інтересах   набувачів   благодійної   допомоги.

Благодійництво -  добровільна  безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні  набувачам  матеріальної,  фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство.

Гонорар – добровільна оплата послуг у тому випадку, коли немає законних вимог для такої оплати.

Грант - благодійний внесок чи пожертва цільового характеру, яка надається фізичними чи юридичними особами у грошовій та / або натуральних формах.

Грант – це ресурси (кошти, послуг, технічне забезпечення), які надаються заявникові на безповоротній основі. В поняття грант входить також цільова субсидія, яка надається на конкурсній основі для реалізації заявленого проекту в тій чи іншій сфері діяльності;

Гранти в натуральній формі – благодійна допомога, яка надається у вигляді матеріальних цінностей, а не фінансових ресурсів;

Гранти з частковим фінансуванням – вид благодійної допомоги, яка передбачає обов’язкове залучення додаткових джерел фінансування (інші донорські організації або власні ресурси неприбуткових організацій);

Гранти на програми чи проекти – благодійна допомога, яка надається на реалізацію конкретного проекта чи програми;

посередницькі гранти - благодійна допомога, яка надається донором для проведення соціально орієнтованої політики від його імені.

гранти загальної підтримки - благодійна допомога, яка надається неприбутковим організаціям на підтримку їх основної діяльності, забезпечення стійкого розвитку;

Гуманітарна допомога  - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги  або  добровільних  пожертвувань,  або допомога у вигляді виконання  робіт,  надання  послуг,  що  надається  іноземними  та вітчизняними донорами. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва.

Донор – це приватна особа чи організація (фонд, фундація) яка розглядає пропозицію та надає аплікатам певні ресурси у вигляді грантів на реалізацію заявленого проекту;

Донори (іноземні,  вітчизняні) - юридичні та фізичні особи  в україні  або  за  її  межами,  які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в  україні  або  за  її межами.

Експертна рада - незалежні експерти, які залучаються донорськими організаціями для розгляду поданих заявак на отримання гранту і прийняття рішення про фінансування.

Життєвість проекту – тривалість і стійкість впливу діяльності чи проекту після припинення надходжень із початкового джерела підтримки.

Запит на фінансування - сума, розписана у відповідності  до статей бюджету, яка запитується у донора.

Затрати по проекту (класифікація):

Заявник (претендент, аплікант, шукач) – це особа, група осіб, організація які шукають певні ресурси для здійснення діяльності, шляхом звернення (подачі пропозицій на фінансування проекту) до донорської організації;

Індикатор – критерій, результатом визначення ступеню відповідності якому, встановлюється успішність діяльності, яка реалізується чи завершилася.

Капітальні гранти – благодійна допомога, яка надається на капітальні затрати неприбутковій організації (придбання нерухомості, ремонт, придбання необхідного обладнання тощо);

Корпоративні гранти - благодійна допомога, яка надається неприбутковим організаціям підприємницькими структурами, або гранти, які передбачають співфінансування проекту бізнесом;

Лист–запит – форма звернення до потенційного донора, у якому коротко викладаються основні цілі, завдання, види діяльності і бюджет майбутнього проекту.

Меценатство -  добровільна  безкорислива  діяльність фізичних осіб у  матеріальній,  фінансовій  та  іншій  підтримці  набувачів благодійної  допомоги.

Моніторинг - збір і запис інформації про етап діяльності з метою відслідковування щоденної діяльності і заходів, які проводяться.

Набувачі благодійної допомоги - фізичні  та  юридичні  особи, які потребують і отримують благодійну допомогу.

Непрямі затрати – видатки, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією проекту, але без яких його виконання неможливо (оренда і ремонт приміщення, поштові видатки, послуги зв’язку тощо).

Обумовленість витрат - аргументація затрат на основі вибраних критеріїв (почасова оплата праці, витрати на одну людину в день, місяць тощо).

Охоплення – відсоток представників цільової групи проекту від її загальної чисельності на даній території, яким безпосередньо чи опосередковано вдалося передати бажану інформацію або надати необхідні послуги.

Перспективні гранти - благодійна допомога, яка надається організації в розмірі рівному статутному фонду організації, але яка виплачується частинами (доля виплати дорівнює сумі доходів, яку  отримала б організація за рік, якби статутний внесок був би зроблений одноразово);

Пілотний проект – початкове або незначне зусилля, спрямоване на перевірку правильності вибраної ідеї або підходу.

Поточні видатки – кошти, які використовуються для покриття щоденних видатків по здійсненню проекту, програми або діяльності організації.

Початкові гранти – благодійна допомога, яка надається неприбутковим організаціям на початковому етапі їх розвитку (як правило, до одного року ) з метою забезпечення їх стійкості і розвитку, або гранти на створення нової організації (нових напрямків діяльності уже існуючих організацій);

Програма – це план, що має свою мету, задачі, і основні кроки по досягненню мети за певний проміжок часу із залученням необхідних ресурсів;

Проект - комплекс запланованих заходів, об’єднаних спільним завданням, метою, місцем  та термінами реалізації.

Проект – окрема відносно незалежна і чітко визначена частина загальної програми, яків може бути спланована і виконана самостійно.

Пропозиція – письмове прохання про надання фінансування, як правило, оформлена у вигляді проекту чи заявки на донорську організацію:

Пропозиція – детальне письмове звернення до донора, яке містить повну інформацію про вашу ідею з проханням про ресурсну підтримку (фінансову, технічну, матеріальну тощо);

Прямі затрати – видатки, які безпосередньо пов’язані з реалізацією проекту (видання літератури, організація і проведення семінарів, тренінгів, конференцій тощо);

Спонсорство - добровільна безприбуткова  участь  фізичних  та юридичних  осіб  у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

Стаття витрат - види діяльності, на які будуть витрачатися ресурси.

Технічна допомога - благодійна допомога, яка надається у вигляді інформаційних, консультаційних, тренінгових тощо послуг (а не матеріальних чи фінансових ресурсів).

Фандрайзинг – комплекс заходів які об’єднують набір спеціальних технологій, методик і засобів, спрямованих на залучення фінансування для забезпечення діяльності неприбуткових організацій і реалізацію неприбуткових проектів.

Список використаних джерел

 1. Закон України “Про благодійність і благодійні фонди”.

 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

 3. Закон України “Про корупцію”.

 4. Закон України “Про місцеве самоврядування в України”.

 5. Закон України “Про податок на додану вартість”.

 6. Закон України “Про гуманітарну допомогу”.

 7. А.Авраменко, Г.Аксенов. Фандрайзинг: искусство добывать и отдавать деньги. – К.: Планета людей, 2001.

 8. О.Яременко, О.Артюх, О.Балакірєва та ін. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів. – К.: Державний центр соціальних служб для молоді; Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002.

 9. В.Рубцов. Індикатори та моніториг у муніципальному управлінні. – К.: Гнозис, 2002.

 10. Програма SIGMA. Оцінка впливу як спосіб удосконалення інструментів політики. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002.

 11. Пархоменко В., Прошко В., Мавко П. Стратегічне планування розвитку громади. Практичний посібник. – Львів: “СПОЛОМ”, 2002.                                                                        

 12. Т.Дешко (ред.). Разработка проектов (методические рекомендации). – К.: Міжнародний Альянс по ВІЛ / СНІД, 2002 р.

 13. О.Тюріна, Б.Маслич. Пошук та залучення ресурсів для реалізації цільових програм розвитку громад (матеріали семінару). – К.: Ресурсний центр “Гурт”, 2001 р.

 14. Вербицкий А. Фандрайзинг для развития. Практическое пособие Благотворительный фонд “Сопричастность” 1998

 15. Крупин А. Привлечение ресурсов. Путь от ремесла к искусству. Практическое пособие Программа Поддержки Общественных Инициатив, Фонд Международного Партнерства КАУНТЕРПАРТ 1997

 16. Юндина М.А. Зотова А.В. "Привлечение средств из местных источников. Сбор частных пожертвований". Методическое пособие для некоммерческих организаций. Автономная некоммерческая организация "Северо-Кавказский Ресурсный Центр" 2001

 17. Блу Р. Заявка на грант: точка зрения эксперта по оценке Методическое пособие

 18. Вайнер В., Матросов В. Некоммерческий сектор и бизнес: построение социального партнерства. Пособие для семинара. МАНПО 2000

Про автора:

Возний Олександр Олександрович голова правління громадської організації „Світловодський інноваційний бізнес інкубатор”, заступник голови правління ГО “Муніципальний центр стратегічного планування та маркетингових досліджень”, тренер Центральноукраїнського регіонального навчального центру.

1997 - 2002 рр. - завідувач відділу промислової політики виконавчого комітету Світловодської міської ради. Приймав активну і безпосередню участь у розробці Стратегічного плану економічного розвитку м.Світловодська, був заступником голови  Робочої групи по розробці Стратегічного плану економічного розвитку “Світловодськ-2010”, очолював Робочу підгрупу з економічного розвитку.

З 2001 дотепер тренер Центральноукраїнського регіонального навчального центру з питань місцевого економічного розвитку та стратегічного планування. Експерт з питань стратегічного планування.

Має досвід роботи з грантами. Приймав участь у реалізації проектів:


 • “Проведення громадських слухань по проекту Стратегічного плану економічного розвитку “Світловодськ – 2010” (проект реалізовано виконавчим комітетом Світловодської міської ради за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”),

 • “Моніторинг рішень Світловодської міської ради та виконавчого комітету міської ради” (проект реалізовано ГО “Муніципальний центр стратегічного планування та маркетингових досліджень” за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”),

 • “Соціальна адаптація безробітних через залучення їх до підприємницької діяльності” (проект реалізовано ГО “Світловодський інноваційний бізнес інкубатор” за підтримки Посольства Канади),

 •  „Розробка стратегічних планів сіл Світловодського району” (проект реалізовано ГО “Муніципальний центр стратегічного плануваня та маркетингових досліджень” за підтримки Фонду Євразія”),

 • експерт проекту TACIS IBPP – “Трьохстороннє партнерство” (розробка Стратегічного плану м.Чигирин),

 • “Прозоро, етично та ефективно - розвиток місцевого  самоврядування в Україні” (проект реалізовано Інститутом демократії ім.Пилипа Орлика (Україна) спільно з Навчальним центром Фундації розвитку місцевої демократії (Польща) в рамках польсько-канадської співпраці за фінансової підтримки МЗС Польщі та Канадського Агенства Міжнародного Розвитку),

 • “Прозора Україна” (проект реалізується Інститутом демократії ім.Пилипа Орлика (Україна) спільно з Навчальним центром Фундації розвитку місцевої демократії (Польща) за фінансової підтримки Фонду “РІТА”).

Автор практичного посібника «Власна справа? Це дуже просто!”. Співавтор практичного посібника “Політичні рішення: економічна ефективність і соціальні наслідки”.

Співавтор практичного посібника “Стратегічне планування як розвиток громади”.

Співавтор посібника “Етичне та ефективне управління. Самоврядний вимір”.

Автор публікацій: “Громадські слухання по проекту Стратегічного плану “Світловодськ - 2010” (муніципальний бюллетень “Партнери”, 2001р.), “Досвід роботи міської влади Світловодська з підприємцями міста” (науково-аналітичний журнал “Економічний часопис”, №5, 2001р.); “Перевіряємо ефективність рішень влади” (муніципальний бюллетень “Партнери”, №3, 2004р.)   

2003 - 2005 рр. - як тренер ЦУРНЦ проводив семінари-тренінги по темі «Фандрайзинг» та «Стратегічне планування», “Моніторинг управлінської діяльності у місцевому самоврядуванні”. 
Складіть (краще у вигляді таблиці) календарний план проведення заходів – з їх коротким описом і визначенням термінів, в якому місяці що відбувається.

Деякі організації гордяться тим, що являються “навчальними” організаціями. Під цим розуміється, що організацією введені такі системи, які забезпечують постійний корисний зворотній зв’язок про результати програм, а це дозволяє організаціям провести корегування і покращити якість, целесообразность і своєчасність роботи організації. Експерт повинен серйозно віднестися до тих проектів, заявки на які відображають подібне управлінське устремління. Якщо ситуація справді така, то організація-грантоотримувач зуміла продемонструвати унікальну здатність адаптуватися до змінних обставин без втрат здатності виконувати заплановані завдання.Запис результату є підставою для оцінювання результативності проекту. Проект результативний на 100%, то такий проект, в якому передбачений результат досягнуто повністю.Запис результату є підставою для оцінювання результативності проекту. Проект результативний на 100%, то такий проект, в якому передбачений результат досягнуто повністю.Нова організація може продемонструвати, що вона предпринимала можливі кроки, які допомогли їй стати на стабільний шлях розвитку, навіть якщо вона і не має можливостей більш зрілої організації. Наприклад, експерт може намагатися дізнатися, чи є у організації бізнес-план чи план розвитку. Чи є Рада попечителів і/або консультантів? Чи є організація юридичною особою, чи зареєстрована вона у відповідності до чинного законодавства? Чи є фінансова або фандрейзингова стратегія? Позитивні відповіді на ці питання відрізнять організації з високим потенціалом від організацій, у яких похвальні наміри, які намагаються приносити користь, але навряд чи зможуть розвинути здібності, необхідні для ефективного управління великими сумами коштів.“Система заохочень , що приведе до створення нових 1500 робочих місць ”.Але спершу треба забезпечити там громадський порядок і знайти для деяким міських владних структур добропорядочних керівників. Лише за цієї умови проблему буде вирішено.вказувати час виконання (коли?) для щоб виконавши чергове можна було оцінити що вже досягнуто і яка частина проекту реалізована.В поширених проектах питання відмінності культурних і соціальних умов стає важливим питанням для відображення в заявці. Якщо документ передбачає перенос добре випробуваної моделі із Сполучених Штатів на Україну, експерт вправі очікувати аналізу того, чому саме ця модель спрацює, враховуючи відомі  відмінності і загальні характеристики в двох суспільствах, а також яке коригування необхідно провести, якщо вона взагалі потрібна, щоб модель “підходила” до місцевих умов.На цих зустрічах можна провести вступну дискусію щодо запропонованих цілей. Однак розмова повинна бути скерована на взаємну ініціативу, а не на критику пропозицій інших учасників групи.Там, де англійська мова може вибирати серед цілого ряду термінів: goal, aim, objective, target i ще кілька інших, українська мова вживає тільки одне слова – ціль (мета). Як легко здогадатися, “ціль з ціллю - саме”.Bottom of Form 1

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconІнформація про центр (колектив, новини, членство, про Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини") та його діяльність
Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини" та його діяльність
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПремія «Скарби землі Болохівської» Благодійний фонд «Закон та справедливість»

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconМіжнародний фонд “відродження”
Міжнародного фонду “Відродження” (мфв) було підтримання громадських ініціатив І ви­конання власних операційних проектів, що спрямовані...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЦільові програми І проекти в діяльності бібліотек
Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги керівникам структурних підрозділів цбс в питаннях складання цільових бібліотечних...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconНаціональної спілки краєзнавців україни благодійний фонд імені івана та юрія лип (одеса) перший інформаційний лист
«Дороги пам’яті»: Керч – Харків – Канів – Казань – Полтава – Одеса – Київ – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПрава та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Учасники клінічного дослідження лз
Спонсор (замовник) це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування лз І відповідають...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПовідомлення керівників наукових відділів про роботу в І кв. 2015 р. Підсумки фінансування наукових відділів у І кв. 2015 р та план розподілу фінансування на ІІ кв. 2015 р. Різне. Слухали
Присутні: Я. С. Яцків, Кравчук С. Г., Сободар О. О., Кисельов М. М., Пілюгін Л. С., Кришталь О. Н., Вавилова І. Б., Корсун П. П.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка