Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжностіСторінка39/43
Дата конвертації08.04.2017
Розмір7,63 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Перелік абревіатур


АВАК — Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией

АЕ -Археографический ежегодник

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России

Акты ЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России

АЮЗР — Архив Юго-Западной России

Бібліотека Оссол. — Бібліотека Національного інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві

Бібліотека Чарт. — Бібліотека ім. Чарторийських — відділ Національного музею в Кракові

БРАН — Бібліотека Російської академії наук, Санкт-Петербург

ГАДА у Варшаві — Головний архів давніх актів у Варшаві

ДІММ — Державний історичний музей, Москва

ДПНБ — Державна публічна науково-технічна бібліотека Сибірського відділення РАН

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения

З — Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVIІ веках. Сводный каталог, Москва 1958

З. І. — Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків виданих на Україні, кн. 1, 2, ч. 1,2, Львів 1981-1984

ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка

ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук

ІРЛІ — Інститут російської літератури (Пушкінський дім) РАН, СанктПетербург

K — Каратаев И.П. Описание славянорусских книг, напечатанных кирилловскими буквами, т. 1, Санкт-Петербург 1883

КС — Киевская старина

Л — Лукьяненко В.И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI-XVII вв., вып. 1-2, Ленинград 1973-1975

ЛВ — Львівські видання XVI-XVIII ст. Каталог. Уклав Я.Д. Ісаєвич, Львів 1970

ЛІМ — Львівський державний історичний музей

ЛКГ — Львівська картинна галерея

ЛНБ — Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України

ЛРЛД — Летописи русской литературы и древности

M — Максименко Ф.П. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у Львівських збірках, Львів 1975

МДУ — Наукова бібліотека Московського державного університету

НБВ — Національна бібліотека, Варшава

НБУВ — Національна бібліотека України ім.В.Вернадського НАН України

НІБ — Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР

НМЛ — Національний музей у Львові

Памятники — Памятники, изданные Временной комиссией для розбора древних актов

ПВІІ — Петербурзьке відділення Інституту історії РАН

ПВЛ — Повесть временных лет

ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства

ПДУ — Наукова бібліотека Петербурзького державного університету

Першодрукар... — Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI перша половина XVII ст.). Збірник документів, Київ 1975

ППЛ — Памятники полемической литературы

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей

РДАДА — Російський державний архів давніх актів

РДБ — Російська державна бібліотека, Москва

РДІА — Російський державний історичний архів, Санкт-Петербург

РИБ — Русская историческая библиотека

ркп. -рукопис

РНБ — Російська національна бібліотека, Санкт-Петербург

СбОРЯС — Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук

СДУ — Наукова бібліотека Саратовського державного університету

СлРЯ — Словарь русского языка ХІ-XVIІ ст.

ТКДА — Труды Киевской духовной академии

ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома)

УІЖ — Український історичний журнал.

УККП — Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв. Каталог изданий, хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, вып. 1, Москва 1976; вып. 2, ч. 1, Москва 1981; вып. 2, ч. 2, Москва 1990

ХДУ — Наукова бібліотека Харківського державного університету

ХНБ — Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

ХЧ — Христианское чтение

ЦДІАУК — Центральний державний історичний архів України в м.Києві

ЦДІАУЛ — Центральний державний історичний архів України в м.Львові

ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЧОНЛ — Чтения в историческом обществе Нестора-летописца

ЮИЛСБ — Юбилейное издание в память 300-летия основания Львовского Ставропигийского братства, Львов 1886

Яґел. б-ка — Яґеллонська бібліотека у Кракові

AGZ — Akta grodzkie i ziemskie

AOSBM — Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni

BR — Bianu L, Hodoş. N. Bibliografia românească veche, 1, Bucureşti 1903

BS — Barnicot J.D.A., Simmons J.E.G. Some unrecorded early printed Slavonic books in English libraries // Oxford Slavonic Papers, 1951, vol. 2

DDP 5,6 — Drukarze dawnej Polski, zesz. 5, 6, Wrocław-Kraków 1959-1960

DS — Diplomata statuaria... confraternitati Stauropigianae concessa, Leopoli 1895

E — Estreicher K. Bibliografia polska, t.8, 12-34, Kraków 1882-1951

EWK — Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław; Warszawa; Kraków 1971

HLEUL — Harvard Library of Early Ukrainian Literature

HUS — Harvard Ukrainian Studies

MCS — Monumenta Confraternitatis Stauropigianae, Leopoli 1895

NK — Nowy Korbut — Bibliografia literatury polskiej. Piśmiennictwo staropolskie, t. 1-3, Warszawa 1963-1965

PNL — Przewodnik naukowy i literacki

Pol. typ. — Polonia typographica saeculi sedecimi

SPKP — Słownik pracowników książki polskiej, Łódź 1972Бібліографія


Абрамович Д. До питання про джерела "Ізборника Святослава" 1076 р. // Науковий збірник Ленінградського т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови, 2, 1929.

Абрамович Д. "Ізборник Святослава" 1076 року і патерики // Науковий збірник Ленінградського т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови, 3, 1931.

Абрамович Д. Києво-Печерський Патерик (вступ, тексти, примітки), Київ 1930. Репринти: Miinchen 1963-1964; Київ 1991.

Абросимова С.В. Пам’ятки книжкової культури Дніпропетровського історичного музею ім. академіка Д.І. Яворницького // Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція, 1-а, Дніпропетровськ 1990.

Абросимова С.В. Книга на Запоріжжі // Книжник, 1991, 6.

Александрович В.С., Мицько І.З. Архієрейський служебник і требник Івана Боярського // Пам’ятки України, 1993, 1-6.

Александрович В.С. Друкарня Перемиського святотроїцького братства 1675-1683 рр. // Пам’ятки України, 1995, 3.

Александрович В. Львівські малярі XVI-XVII століть як проектанти графічного оздоблення друкованої книги // Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна, культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Александрович В. Західноукраїнські малярі кінця XVI століття (Студії з історії українського мистецтва, т. 3), Львів 2000.

Александрович В. Холмська ікона Богородиці, Львів 2001.

Александрович-Павличко Я. До питання вивчення рукописних пам’яток на терені Бойківщини // Сакральне мистецтво Бойківщини, 2, Дрогобич 1997.

Анічэнка Ў.В. Скарынінскія традыцыі на Украіне // 450 год беларускага кнігадрукивання, Мінск 1968.

Андрохович А. "Ілірійська" друкарня і книгарня Осипа Курцбека 1770-1792 і її зв’язки з угорською і галицькою землею // ЗНТШ, т. 150, 1929.

Андрусяк М. Гетьман Мазепа як культурний діяч // Мазепа. Збірник, т. 2, Варшава 1939. Анушкин А.И. На заре книгопечатания в Литве, Вильнюс 1970.

Апанович Е.М. Рукописная светская книга XVIII в. на Украине. Исторические сборники, Киев 1983.

Атанасов П. Украинские старопечатные книги XVI-XVIІ вв. в Болгарии // Советское славяноведение, 1972, 6.

Ахрыменка П.П. Летапіс братэрства, Мінск 1973.

Балик Б. Катафалк чернечий василіян XVII-XVIII ст. Рукописна збірка життєписів василіян // AOSBM, Vol. 12 (18), 1985.

Банчик Н.Я. Пам’ятки рукописної культури вірмен у західноукраїнському регіоні // Рукописна та книжкова спадщина України, 1, Київ 1993.

Баранович C. Краткие исторические сведения o бывших на Волыни православных типографиях // Волынские епархиальные ведомости, 1877, 18.Барокові духовні пісні з рукописних співаників XVIII ст. Лемківщини / Вступ, упорядкування і коментарі Олі Гнатюк, Львів 2000.

Бачинський Є. Українська друкарня в Женеві // Науковий збірник / Українська Вільна Академія Наук у США, 2, Нью-Йорк 1953.Беринда Памво. Лексікон славеноросскій и имен тлъкованіе, Київ 1627. Репродукція: Лексикон словенороський Памво Беринди. Підг. тексту і вст. стаття В.В. Німчука, Київ 1961.

Беркаў П.Н. Скарына і пачаток ўсходнеславянскага вершаскладания // 450 год беларускага кнігадрукавання, Мінск 1968.

Берков П.Н. Русская книга кирилловской печати конца XVII — первой четверти XVIII в. // Описание изданий, напечатанных кириллицей, 1689 — январь 1725 / Сост. Т.А. Быкова, М.М. Гуревич, Москва; Ленинград 1958.

Бибиков М.В. Византийский прототип древнейшей славянской книги (Изборника Святослава 1073), Москва 1996.

Биковський Л. У службах українській книжці, Львів; Нью-Йорк 1997.

Біблія. Факсімільнае узнавленне Біблії, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517 — 1519 гадах. У 3 тамах. Адказны рэдактар С.В.Кузьмін, навуковы кансультант Г.Я. Галенченка, Мінск 1990-1991.

Біда К. Київська "Ґраматика" з 1705 р. (Видання Укр. катол. ун-ту ім. св. Климентія папи, т. 19), Рим 1978.

Білас Л. Ґутенберґ і Федоров // Сучасність, 1965, 3.

Білокінь С. Книжні інтереси Миколи Ханенка // Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна, культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Бойко М. Історично-бібліографічний нарис друкарства Волині 1578-1830 / A Historie bibliographical outline of the typography in Volhynia, Bloomington (Indiana) 1972.

Бойко M. Книгодрукування в Почаєві і Крем ’янці та мандрівні друкарі / Typography in Pochaiv and Kremianets’ and wandering printers, Bloomington; Toronto 1980.

Бойко М. Острозька та Дерманська друкарні / Ostrogian and Dermanian printing shops, Bloomington (Indiana) 1980.

Бойко M. Острозька Біблія — королева українських книг / Ostrogian Bibie the queen of Ukrainian books, Bloomington (Indiana) 1981.

Бондар H. Острозькі видання у колекції кириличних видань НБУВ // Бібліотечний вісник, 1998, 4.

Боровий С. З історії єврейської книги на Україні // Бібліологічні вісті, 1925, 2; 1926, 1. Окреме видання: Київ, Український науковий інститут книгознавства, 1926.

Борщак І. В книгозбірні гетьмана Орлика // ЛНВ, 1923, 11.

Борщак І. Мазепа // ЗНТШ, т. 152, 1933.

Боянівська М. Переписувачі книжок як культурні діячі України: 15 — I пол. 17 ст., Львів 1994.

Боянівська М.Б. Українська рукописна книга в 14 — першій пол. 18 ст.: виробництво і поширення. Автореф. дис., Львів 1994.

Боянівська М.Б. Причинок до створення словника українських книжників 11-18 ст.: невідомі матеріали з рукописних фондів ЛНБ // Рукописна україніка у фондах

Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних, Львів 1999.

Бублик В. Від електронних журналів до гібридних медій // Палітра друку, 2000, 4.

Будовниц И.У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и літературы, Москва 1969.

Буквар Тимофія Вербицького 1627. Упор. О. Дзюба, В. Фрис, Київ 1995.

Булатова С.О. Екслібриси в книжковому зібранні Яблоновського // Бібліотечний вісник, 1997, 1.

Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII — сер. XIX ст.: походження, доля та історико-книгознавча реконструкція. Автореф. дис., Київ 1999.

Булига О.С. Друкарня Почаївського Святоуспенського монастиря. Аналіз видань із збірки Рівненського краєзнавчого музею // Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи, Рівне 2000.

Быкова Т.А. Каталог изданий Острожской типографии и трех передвижных типографий, Ленинград 1972.

Ваврик М. Церковні друкарні і видання в Українській католицькій церкві 17 стол. // AOSBM, vol. 9(15), 1974.

Ваврик М. Нарис розвитку і стану василіянського чина XVII ст., Рим 1979. Ваврик М. Нововідкриті почаївські друки 18-го сторіччя // AOSBM, vol. 10(16), 1979 . Вальденберг В.Е. Печатные переводы Агапита // Доклады АН СССР, 1928, 13.

Вальо М. Видавнича діяльність Якова Оренштайна у контексті української культури // Яків Оренштайн — феномен української видавничої справи, Львів 1998.

Вахнянин А. О докторі Франциску Скорині і єго літературній діяльності. Відбитка з Справоздання Академічної гімназії у Львові, Львів 1879.

Величковський І. Твори, Київ 1972.

Видашенко М. Йосиф Городецький — засновник східнослов’янського наборного нотодрукування II Книгознавство та бібліографія, Київ 1985.

Винар Л. Історія українського раннього друкарства 1491-1600, Чікаго; Денвер 1963.

Виноградов В.В. Различие между закономерностями развития славянских языков в донациональную и национальную эпохи, Москва 1963.

Висоцький В. Київська писемна школа X-XII ст. До історії української писемності, Київ; Нью-Йорк 1998.

Вишенський Іван. Твори, Київ 1955.

Вишневский Д. Заказ московского правительства Киево-Печерской типографии в 1669 г. // КС, 1896, т. 53.

Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР: Каталог, Київ 1991.

Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина: Его переводы, печатные издания и язык, Санкт-Петербург 1888 (Репринт: Specimina Philologiae Slavicae, Band 85, Munchen 1989).

Владимиров П.В. Начало славянского и русского книгопечатания в XV — XVI в. // ЧОНЛ, 1894, кн. 8.

Вознесенский А.В. Кириллические издания старообрядческих типографий конца XVIII — начала XIX века. Каталог, Ленинград: ЛГУ, 1991.

Вознесенский А.В., Мангилев П.И., Починская И.В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев, Екатеринбург 1996.

Вознесенский А.В. Сведения и заметки о кириллических печатных книгах // ТОДРЛ, тт. 51, 52, 1999,2001.

Возняк М. Стара українська драма і новіші досліди над нею // ЗНТШ, т. 112, 1912.

Возняк М. Історія української літератури, т. 2, Львів 1921; т. 3, 1924. Репринт: The Hague, 1970 (з доповненою бібліографією). Передрук: Львів 1992-1994. Нім. переклад див.: Voznjak M.

Возняк М. До історії почаївських видань XVIII ст. // ЗНТШ, т. 130, 1920.

Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові, Львів 1954.Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль, Львів 2000.

Войтович Л. "Teraturgema" Афанасія Кальнофойського як джерело з генеалогії князівських родин, Львів 2000.

Востоков А. Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума, Санкт-Петербург 1842.

Выдашенко М.Б. Книгопечатание в Уневе в XVII-XVIIІ вв. // Федоровские чтения 1973, Москва 1976.

Выдашенко М.Б. Львовский гравер второй половины XVII в. Василий Ушакевич // Федоровские чтения 1980, Москва 1984.

В’юник А. Про створення музею української книги // Друкарство, 1997, травень-серпень.

Вуйцик В. Нові документальні відомості про українського гравера і друкаря XVIII ст. Івана Филиповича // ЗНТШ, т.236, 1998.

Галенченка Г.Я. Васіль Цяпінскі — паслядоўнік скарынінскай справы // 450 год беларускага кнігадрукавання, Минск 1968.

Галенченка Г.Я. Францішак Скарына, беларускі і ўсходнеславянскі першодрукар, Мінск 1993.

Генсьорський А.І. Галицько-волинський літопис (процес складання, редакції і редактори), Київ 1958.

Гнатюк О. До переоцінки літературного процесу XV-XVIII ст. // Європейське відродження та українська література XVI — XVIII ст., Київ 1993.

Гнатюк О. Українська духовна барокова пісня, Варшава; Київ 1994.

Голобуцький П.В. Бібліотеки Хрептовичів: люди, події, книги // Рукописна та книжкова спадщина України, 5, Київ 2000.

Головацький Я. Коротка відомість о рукописах словянських і руських находящихся в книжниці монастиря св. Василія Вел. (Онуфрія) у Львові, Русалка Дністровая, Будим 1837.

[Голубев С.]. Грамота, данная Петром Могилою львовскому типографу Михайлу Слезке на друкованье книг // Киевские епархиальные ведомости, 1873, 22.

Голубев С.Т. Библиографические замечания о некоторых старопечатных церковнославянских книгах, преимущественно конца XVI — XVII вв., Киев 1876.

Голубев С. О составе библиотеки Петра Могилы // Труды III археологического съезда, т. 2, Киев 1873.

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. 1, Киев 1883; т. 2, 1898.

Голубев С. Объяснительные параграфы по истории западнорусской церкви // ТКДА, 1906, 12.

Горфункель А.Х. Каталог книг кирилловской печати 16 — 17 веков, Ленинград 1970.

Горфункель А.Х. Находки старопечатных книг // Рукописнеє наследие Древней Руси, Ленинград 1972.

Грабович Г. До історії української літератури, Київ 1997.

Гравюры Францыска Скарыны / Уступны артыкул, сістэматызацыя і мастацтвазнаўчы аналіз Л.Баразны, Мінск 1972.

Гранстрем Е.Э. Первоначальные библиографические указатели в древнерусских рукописях // Археографический ежегодник за 1974 год, Москва 1975.

Гронский И.С. K пребыванию Ивана Федорова во Львове // Федоровские чтения 1978, Москва 1981.

Грушевський М. Історія України-Руси, 1906, т. 6 (факсиміле: Київ 1995); 1909, т. 7 (факсиміле: Київ 1995).

Грушевський М.Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці, Київ; Львів 1912.

Грушевський М. Історія української літератури, т. 5, Київ 1927 (факсиміле: Нью-Йорк 1960; Київ 1995); т. 6, Київ 1995.

Губко О. До початків українського друкарства II Архіви України, 1969, 3. Гузар З. Юрій Дрогобич — поет // Жовтень, 1984, 4.

Гусєва А.А. Взаимосвязи украинских типографий конца XVI — первой половины XVII в.: Проблема миграции типографских материалов // Федоровские чтения 1973, Москва 1976.

Гусєва А.А. Украинская книжная графика второй половины XVII в. в собрании отдела редкой книги ГБЛ // Книга в России до середины XIX века, Ленинград 1978.

Гусєва А.А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта второй половини XVI — XVIII в.: Методические рекомендации / Ред. И.М. Полонская, Москва 1997.

Гусєва А.А. Украинский переплет XVII-XVIII вв. // Книга. Исследования и материалы, 74, 1997.

Ґаладза П. Літургічне питання і розвиток богослужень напередодні Берестейської унії аж до кінця XVII ст. // Берестейська унія та внутрішнє життя церкви в 17 ст., Львів 1997.

Ґрачотті С. Українська культура XVII ст. і Європа // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом Європи. Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р., Київ; Венеція 1996.

Ґудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії, Львів 2000.

Дамаскин [Семенов-Руднев]. Библиотека российская или сведения о всех книгах в России c начала типографий на свет вышедшых, Санкт-Петербург 1881 (Памятники древней словесности, 11).

Дарашкевіч В. Вялікі ўсходнеславянскі першадрукар і асветнік-гуманіст // Францыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялаў, Мінск 1988.

Дашкевич Я.Р. Вірменське друкарство на Україні: До 350-річчя виходу в світ першої вірменської друкованої книги на Україні // УІЖ, 1966, 12.

Дашкевич Я.Р. Первый армянский книгопечатник на Украине Ованес Карматенянц // Патмабанасіракан гандес: Историко-филологический журнал (Ереван), 1976, 1.

Дашкевич Я. Куди показує компас? Про концепцію п’ятитомної "Історії української культури" // Київ, 1991, 2.

Дашкевич Я. Вірменія і Україна, Львів; Нью-Йорк 2001.

Два почаївські стародруки: "Книжиця для господарства" (1778) та "Політика свіцкая" (1770/1790). Фотопередрук з післясловом О.Горбача, Мюнхен 1985.

Делюга В. Философские тезисы академии в Києве XVII-XVIII века // Филёвские чтения, 5, Москва 1994.

Делюґа В. Графічні взірці в українському іконописі XVIІ-XVIII століть // ЗНТШ, т. 236, 1998.

Делюга В. Біля джерел української емблематики 17 століття // Українська біографістика, 2, Київ 1999.

Дэлюга В. Крыніцы і інспірацыі ксілаграфічных ілюстрацый да выданняў Францыска Скарыны // Кантакты і дыялёгі, Мінск 2000, 2(51).

Демин А.С. Послесловие к первопечатному Апостолу Ивана Федорова как литературный памятник // ТОДРЛ, т. 26, 1971.

Дениско Л.М. Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819 — 1919). Автореф. дис., Київ 1997.

Джурова А. Введение в славянската кодикология. Византийският кодекс и рецепцията му сред славяните, София 1997.

Дзюба Е. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа c русским и белорусским, вторая половина XVI — вторая половина XVII вв., Киев 1987.

Дзьобан О. Найдавніші кириличні пам’ятки писемності у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України // Проблеми слов’янознавства, 47, 1995.

Дмитриевский А.А. Новые данные о исправлении богослужебных книг в Москве в XVII и XVIII в. // ЧОНЛ, 1895, 9.

Долинська М. До питання розташування друкарні Ставропігії у будинку 9 по вул.Федорова (Бляхарській) // Наукові зошити кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів, Львів 1993.

Д[оманицкий] В. Печатное дело в Малороссии в начале XIX ст. // КС, 1900, т.70.

Дорошенко Б. Розвиток українського друку в XIX-XX ст. у цифрах // Українська книга, 1, 1937. Передрук: Українська книга (США), 1980, 1.Дрогобич Юрій. Verba magistri: пророцтва і роздуми. Наук. ред. В.М. Вандишев, Дрогобич 2001.

Друкований зведений каталог україномовної книги дерокавних бібліотек і музеїв України: 1798-1923 / Уклад. Р.С.Жданова, І.О.Негричук, вип.1: 1808-1900, Київ 1999.

Дубровіна Л.А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книжки, Київ 1992.

Дубровіна Л. Створення Національної бібліотеки Української держави та її концепція // Студії з архівної справи та документознавства, 2, Київ 1999.

Дубровіна Л., Гальченко О. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису, Київ 1992.

Дубровський В. Нариси з історії Чернігівської Троїцько-Іллінської друкарні, Київ 1928.

Дэже Л. Украинская лексика XVI века. Няговские Поучения (словарь и анализ), Дебрецен 1985.

Дълевски Н. Страница из истории болгаро-украинских культурных связей в конце XVII в. // Езиковедско-етнографски изследования в памет на акад. Ст. Романски, София 1960.

Евсеев И.Е. Очерки по истории славянского перевода Библии, Петроград 1916.

Енин Г.П., Соболева Л. C. Описание старопечатных книг // Вопросы истории книжной культуры, Новосибирск 1975.

Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст., Київ 1993.

Єфремов С. В тісних рамцях. Українська книжка в 1718-1916 рр., Київ 1926.

Животко А. Історія української преси, Київ 1999.


Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Схожі:

Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconУроків. Тема Розділ Джерела Вступ Оригінал і переклад. Види перекладів
При вивченні зарубіжної літератури пропонуємо скористатися таблицею, у якій дано посилання на літературні та інші джерела, що допоможуть...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconПрограма «Історіографія всесвітньої історії»
Робоча навчальна програма «Історіографія всесвітньої історії» для студентів за спеціальністю 02030201 Історія
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconІдейні джерела та проблема людини в філософській творчості М. О. Бердяєва Вступ
Духовнівитокита еволюція філософських поглядів російського філософа
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconКонспект лекцій для студентів Лекція Вступ. Предмет І завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconПересопницьке Євангеліє – українська національна святиня
Пересопницького Євангелія як визначної рукописної пам’ятки староукраїнської літературної мови й мистецтва
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconУрок Вступ. Світ напередодні війни. Міжнародні кризи та конфлікти на початку XX ст. Створення Троїстого союзу та АнтантиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка