Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжностіСторінка41/43
Дата конвертації08.04.2017
Розмір7,63 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Маслов С.І. Нові роботи з історії українського друкарства // Бібліологічні вісті, 1927. Маслов С.І. Етюди з історії стародруків, вип. 11-12, Київ 1928.

Маслов С.И. Кирилл Транквилион Ставровецкий и его литературная деятельность, Киев 1984.

Материалы для истории русского раскола за первое время его существования, т. 6, Москва 1881.

Матесьен Р. Текстологические замечания о произведениях Владимира Мономаха // ТОДРЛ, т.26, 1971.

Мацюк О.Я. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова // Архіви України, 1968, 2.

Мацюк О.Я. Ще про початки книгодрукування на Україні // Архіви України, 1, 1971.

Мацюк О.Я. З історії книгодрукування на Україні // Наша культура, 1972, 9.

Мацюк О.Я. Папір та філіграні на українських землях, Київ 1974.

Мацюк О.Я. Новые документа о типографе Спиридоне Соболе // Федоровские чтения 1973, Москва 1976.

Мацюк О. Історія українського паперу, Київ 1994.

Машталір Р.М., Ковба Ж.М., Феллер М.Д. Розвиток поліграфії на Україні, Львів 1974.

Медаковић Д. Графика српских штампаних кЂига XV-XVII в., Београд 1958.

Медведик Ю. "Богогласник" — визначна пам’ятка української музичної культури XVII — XVIII століть // ЗНТШ, т. 232, 1996.

Мединцева А. Грамотность в Древней Руси: по памятникам эпиграфики X — первой половины XIII века, Москва 2000.

[Миславский Самуил]. Краткое описание Киево-Печерской лавры, Киев 1795.

Мицько І.З. Першодрукар вшановує пам’ять Івана Підкови // Жовтень, 1986, 9.

Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636), Київ 1990.

Мицько І. Святоуспенська лавра в Уневі, Львів 1998.

Мишанич О. Література Закарпаття XVII-XVIII ст., Київ 1964.

Мыльников А.С. Чешская книга. Очерки истории, Москва 1971.

Мыцык Ю.А. Украинские летописи XVII века, Днепропетровск 1987.

Мыцко И. З. K вопросу о пребывании Ивана Федорова в Белоруссии // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание, Минск 1984.

Мойсєєва Г. М. Ізборник із зібрання М.М.Щербатова // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI-XVIII ст., Київ 1981.

Молдавская М.А. Зарождение капитализма в книгопечатном производстве во Франции в первой половине XVI века // Средние века, 7, 1955.

Мольнар Михайло. Словаки і українці, Братіслава 1965.

Момина М.А., Шварц Е.М. Рукописный прототип старопечатных московских Триодей XVI в. // Древнегреческая література: Источниковедение, Ленинград 1984.

Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології, Київ 1959.

Музичка І. Перший український друкований Ірмолой // AOSBM, 2(8), 1954.

Назарук О.О. Найдавніші друковані твори українською мовою // Українська мова і література в школі, 1965, 4.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст., Київ 1998.

Начало книгопечатания в Белоруссии й Литеє. Жизнь и деятельность Франциска Скорины. Описание изданий и указатель литературы 1517-1977. Сост. Е.Л. Немировский, Москва 1978.

Некрасов А.И. Книгопечатание в России в XVI и XVII веках // Книга в России, 1, Москва 1924.

Немировский Е.Л. Историографические заметки о начале книгопечатания на Руси // Книга. Исследования и материалы, 7, 1962.

Немировский Е.Л. Очерки историографии русского первопечатания // Книга. Исследования и материалы, 8, 1962.

Немировский Е.Л. Возникновение книгопечатания в Москве: Иван Федоров, Москва 1964.

Немировский Е.Л. Первопечатник Иван Федоров в Краковском университете // Советское славяноведение, 1969, 1.

Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания, Москва 1971.

Немировский Е.Л. Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров, Москва 1974.

Немировский Е.Л. Иван Федоров в Белоруссии, Москва 1979.

Немировский Е.Л. Описание изданий типографии Швайпольта Фиоля, Москва 1979.

Немировский Е.Л. По следам первопечатника, Москва 1983.

Немировский Е.Л. Иван Федоров, Москва 1985.

Немировский Е.Л. Хронологіjа издања Ћурћa Црноjевића 1494-1496 // Цетињjе, 1986, 3.

Немировский Е.Л. Октоих првогласник Ћурћa Црноjевића из 1494, Цетињjе 1987.

Неміроўскі Я. Выданні Францыска Скарыны // Францыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялаў, 1988.

Немировский Е.Л. Франциск Скорина. Жизнь и деятельность белорусского просветителя, Минск 1990.

Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания кирилловским шрифтом // Книга. Исследования и материалы, 63, 1991.

Немировский Е. Сербские монастырские типографии 16 века, Москва 1995.Немировский Е.Я. Анисим Михайлов Радишевский. Около 1560-около 1631, Москва 1997.

Немировский Е. Начало книгопечатания в Валахии // Книга. Исследования и материалы, 75, 1998.

Немировский Е.Л. Кирилловское книгопечатание // Книга. Энциклопедия, Москва 1999.

Немировский Е.Л. Фиоль Швайпольт // Книга. Энциклопедия, Москва 1999.

Нікалаеў М. Палата кнігапісная. Рукапісная кніга на Беларусі ў Х-XVIII стагоддзях, Мінск 1993.

Німчук В.В. Памво Беринда і його Лексикон словенороський і імен толковання // Лексикон словенороський Памви Беринди, Київ 1961.

Німчук В. Мова українського травника XVI ст. // Мовознавство, 1976, 5.

Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською, Київ 1980.

Німчук В.В. Українська мова в Київському псалтирі 1397 р. // Мовознавство, 1993, 5.

Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України, Київ 1997.

Овчаренко О.І. Символічні гравюри "Патерика Печорського" 1661 р. в контексті фольклорної традиції // Народна творчість та етнографія, 1998, 2-3.

Овчаренко О.І. Сучасні дослідження і перевидання "Патерика Печерського" // Народна творчість та етнографія, 1998, 1.

Огієнко І. Іван Хведорович, фундатор постійного друкарства на Україні. Життя і діяльність // Стара Україна, 1924, 2-4.

Огієнко І. Наголос яко метод означення місця виходу стародрукованих книжок. Замітки до історії наголосу на послугах палеотипії // ЗНТШ, т. 136-137, 1925.

Огієнко І. Історія українського друкарства. Т. 1: Історично-бібліографічний огляд українського друкарства XV-XVIII вв. І Збірник Фільольоґічної Секції НТШ у Львові, т. 10-11, 1925. Передрук: Київ 1999.

Огієнко І. Українська вимова богослужбового тексту в XVII віці. Нарис з історії української фонетики // Ελπίς, 1926, кн. 1.

Огієнко І. Початок друкарства в Уневі // ЗНТШ, т. 141-143, 1926.

Огієнко І. Український наголос в XVI віці // Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского, Ленинград 1928.

Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апостол, т. 1-2, Варшава 1930.

Огієнко І. Загублений крем’янецький стародрук "Синод Луцький", 1638 // Ελπίς, 1931, кн. 5.

Огієнко І. Загальний каталог кирилівських рукописів // Byzantinoslavica, 4, 1932.

Огієнко І. Українська церква, ч. 1-2, Прага 1942. Перевид.: Вінніпеґ 1982; Київ 1993.

Оглоблин О. Федір Туманський і його проект Академічної книгарні в Глухові кінця 1770-х pg. // Науковий збірник / Українська Вільна Академія Наук у США, 2, Нью-Йорк 1953.Оглоблин О. Люди старої України та інші праці, Остріг; Нью-Йорк 2000.

Огоновський О. Історія літератури рускої, 1, Львів 1887.

Онуфрієнко О.П. До історії Кременецької друкарні II Рукописна та книжкова спадщина України, 1, 1993.

Опарина Т.А. Прения c "Евангелием учительным" Кирилла-Транквилиона Ставровецкого в русской богословской полемике XVII в. II Проблемы истории русской книжности, культуры и общественного сознания. Отв. ред. Е.К. Ромодановская, Новосибирск 2000.Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта. Вып. 1: Немировский Е.Л. Описание изданий типографии Швайпольта Фиоля, Москва 1979; Вып. 15: Лабынцев Ю.А. Описание изданий Несвижской типографии и типографии Василия Тяпинского, Москва 1985.

Островський Ю. Книжкова ілюстрація 17 ст. — джерело вивчення етапів формування українського іконостасу // Сакральне мистецтво Бойківщини, Дрогобич 1997.Острожская библия. Сборник статей, Москва 1990.

Отроковский В.М. Тарасий Земка, южнорусский литературный деятель XVII в. // СбОРЯС, т. 96, 2, Петербург 1921.

Охріменко О. Українська перекладна література XVII ст. і місце в ній творів східного і західного походження // Україна XVII ст. між; Заходом і Сходом Європи, Київ 1996.

Ошуркевич Л. Памво Берында и первые иллюстрированные издания на Украине // Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX в., Москва 1976.

[Павел Алеппский]. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половіте XVII века, вып. 1, Москва 1896.

Павленко С.О. Іван Мазепа і книга // Бібліотечний вісник, 1994, 3.

Павлик М. Якуб Гаватович (Гават), автор перших руських інтермедій з 1619 р. // ЗНТШ, т. 35-36, 1900.

Павличко Я. Друки Києво-Печерської лаври в збірках Національного музею у Львові // Українська культурна спадщина 17-18 ст., Київ 1993.

Павличко Я. Рукописи Луцького монастирського братства: на матеріалах Національного музею м. Кракова // Волинська ікона, Луцьк 1995.

Павличко Я. Рукописний апостол 1563 р. з Дрогобича // Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях, Дрогобич 1998.

Павлов А. Заметки о Кормчей люблинского священника Василия, писанной в 1604 г. // Памятники русской старини в западных губерниях, т. 8, Санкт-Петербург 1885.

Павлов А. Номоканон при Большом Требнике, Москва 1897.Пам’ятки українсько-руської мови і літератури, т. 5, Львів 1906.

Памятники, изданные Временною комиссией для разбора древних актов, т. 4, Киев 1859.

Панькевич І. Матеріали для історії південнокарпатських українців // Наук. збірник Музею укр. культури у Свиднику, т. 4, кн. 2, Пряшів 1970.

Паславський І. Юрій Дрогобич і його епоха II Жовтень, 1983, 8.

Пахльовська О. Культура та ідеологія України у XVII ст. // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом Європи. Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р., Київ; Венеція 1996.

Пашук В. Товариство "Просвіта" у Львові // Львів: Історичні нариси, Львів 1996.

Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом, т. 1-2, Санкт-Петербург 1862. Репринт: Ляйпціґ 1972).

Перетц В.Н. Отчет о занятиях во время заграничной командировки в летнее вакационное время 1907 г. // Университетские известия, 1907, 10, декабрь.

Перетц В.Н. Тестамент царя Василия в украинских переводах // СбОРЯС, т. 101, 2, 1926.

Перетц В.Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII вв. / Сб. по русскому языку и словесности, т. 1, вып. 3, 1929.

Перетц В.Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII вв., Москва; Ленинград 1962.Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні. XVI — перша половина XVII ст. Упорядники Я.Д. Ісаєвич, О.А. Купчинський, О.Я. Мацюк, Е.Й. Ружицький, Київ 1975.

Пет векова српског штампарства 1494-1994, Београд 1994.

Петров А. Чи міг бути друкар Швайпольт Фіоль в Грушові і ту печатати книги? // Подкарпатска Русь, т. 1, ч. 3, Ужгород 1924.

Петров Н.И. Археологические заметки. VII. Кременецкое православнеє Богоявленское братство // ТКДА, 1887, т. З, 9.

Петров Н.И. Опыт реставрации плана Киева в Тератургиме А.Кальнофойского 1638 г. // ИОРЯС, т. 23, кн. 1, 1918.

Петров С.О. Книги гражданського друку, видані на Україні: XVIII — перша половина XIX ст., Київ 1971.

Петрушевич А.С. Сводная галицко-русская летопись c 1600 по 1700 год, Львов 1874.

Петрушевич А.С. Хронологическая роспись церковных и мирских русско-славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами в г.Львове c 1574 по 1800 г. // Временник Института Ставропигийского, 1885, 57.

Петрушевич А.С. Дополнения к сводной галицко-русской летописи, Львов 1891.

Петрушевич А.С. Вопросы и ответы: Библиогр.-ист. письма, Львов 1893.

Пилипчук Р. Початки українського шкільного театру в Галичині // Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Пилявець Л. Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство Кирила Транквіліона Ставровецького // Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст., Київ 1993.

Підківка О. Історія Унівської Святоуспенської лаври, Перемишляни 2000.Пісні до Почаївської Богородиці. Упоряд., коментарі і дослідження Ю. Медведика, Львів 2000.

Пісочинець Д. Просвітницько-видавнича діяльність Бориса Грінченка // Над могилою Бориса Грінченка, Київ 1910.Подолинський В. Слово перестороги. Передмова, примітки і переклад з польської мови Ф. Стеблія, Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2001.

Подокшин С.А. Франциск Скорина, Москва 1981.

Поздеева И.В. Методика описання экземпляров старопечатных изданий кирилловского шрифта // Проблемы рукописной и печатной книги, Москва 1976.

Поздеева И.В. Записи на старопечатных книгах кирилловского шрифта как исторический источник // Федоровские чтения. 1976, Москва 1978.

Покровский А. А. Печатный московский двор в первой половине XVII в. // Древности. Труды Московского археологического общества, т. 23, вып. 2, 1914.

Покровский А.А. Древнєє псковско-новгородское наследие. Обозрение пергаментных рукописей типографской и патриаршей библиотек в связи c вопросом о времени образования этих хранилищ // Труды XV археологического съезда в Новгороде, т. 2, Москва 1916.

Полегайлов О.Г. Каталог стародрукованих книг, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві, Київ 1999.

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи, т. 7, Санкт-Петербург 1890.

Полонська-Василенко Н. Список видань Академії наук, знищених в 1930-х роках // Книжник, 1991, 4.

Полонська-Василенко Н. Українська академія наук. Нарис історії, ч. 2 (1931-1941), Мюнхен 1953.

Попович М. Нарис історії культури України, Київ 1998.

Попов П. Матеріали до словника українських граверів // Українська книга XVI — XVII — XVIII ст., Київ 1926.

Попов П.М. Матеріали до словника українських граверів: Додаток 1 // Бібліологічні вісті, 1927, 3.

Попов П.М. Ксилографічні дошки Лаврського музею, 1, Київ 1927.

Попов П.М. Осередки книгодрукування на Сході України (XVIІ-XVIII ст.) // Книга і друкарство на Україні, Київ 1965.

Починская И.В. Старообрядческое книгопечатание XVIII — первой четверти XIX вв., Екатеринбург 1994.

Протасьева Т.Н. Описание первопечатных русских книг // У истоков русского книгопечатания, Москва 1959.

Путро О.І. Розвиток книгодрукування в Україні в XVIII ст. II Питання історії культури України, Київ: Інститут культури, 1995.

Пуцко В. Служебник перемиського владики Антонія з XIII ст. // Перемиські дзвони, 1992. 1.

Пуцко В. Давньоруські писемність і книга у візантійсько-слов’янському світі // Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст., Київ 1993.

Пуцко В. Галицько-волинський рукопис 14 ст. // Волинський музей, 2, 1999.

Радишевський Р. Польськомовні бароккові стемми Іванові Мазепі // Варшавські українознавчі записки, 2, Варшава 1994.

РадойчиЂ Дж. Jужнословенско-руске культурне везе до почетка XVIII в // Зборник Матице српске за кньижевност и jезик, кн. 13, 2, 1965.

Резанов В. Драма українська, 1, Київ 1926.

Репертуар української книги. 1798-1916. Матеріали до бібліографії. Упоряд., підгот. до друку та прим. Л.І. Ільницька, О.І. Хміль. Передм. і наук. ред. Я.Р. Дашкевич, т. 1-5, Львів 1995-2001.

Рибалкін В.С. Маргіналії київського списку граматичного коментаря Джамі в системі арабомовної коментаторської традиції // Рукописна і книжкова спадщина України, 1, 1993.

Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе XVIII века, Москва 1974.

Робинсон А.Н. Симеон Полоцкий и русский литературный процесе // Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность, Москва 1982.

Ровинский Д.А. Полный словарь русских граверов XVI-XVIІ вв., т. 1-2, Санкт-Петербург 1895.

Розов М.М. Маловідомі джерела з історії української мови. Рукописи греко-уніатського капітулу в м. Перемишлі // Питання історії української мови, Київ 1970.

Розов Н.Н. Русская рукописная книга: Этюды и характеристики, Ленинград 1971.

Романюк М.М. Науково-дослідний центр періодики: п’ять років творчого пошуку // Українська періодика: історія і сучасність, Львів 1997.

Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття, Львів 2000.

Ромодановская Е.К. Русская литература в Сибири первой половини XVII в., Новосибирск 1973.

Росовецкая Т.Н. Распространение изданий львовского типографа Михайла Слезки на Украине в XVII — первой половине XIX в. (на материалах хранилищ Києва и Львова) // Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины XIX века", Ленинград: Библиотека АН СССР, 1985.

Росовецкая Т.Н. Апостол Ивана Федорова в старопечатных львовских редакциях 1639 и 1654 гг. // Федоровские чтения 1983, Москва 1987.

Росовецька Т.М. Лаврський псалтир 1776 р. з фонду П.Г. Тичини // Архіви України, 1990, 4.

Ружицький Е.Й. До біографії Івана Федорова // Архіви України, 1971, 4.

Ружицький Е.Й. Нові дані про останній період життя та смерть Івана Федорова II Архіви України, 1972, 5.

Ружицький Е. Звідки походив Єлисей Плетенецький // Наша культура, 1973, 5.

Ружицький Е. Львівське палітурництво XV — першої половини XVII ст. // Середні віки на Україні, 2, Київ 1973.

Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов, Київ 1985.

Савельева Е.Л. Издательство Плантена в XVI-XVIІ вв. // Сб. статей и материалов БАН по книговедению, 3, 1973.

Савченко Ф. Заборона українства 1876, Київ 1930. Репринт: Savchenko F. The suppression of Ukrainian activities in 1876 (Harvard Series in Ukrainian Studies, vol. 14), München 1970.

Савчук М. Видавництво // Енциклопедія Коломийщини, 3, Коломия 2000.

Сазонова Л.И. Театральная программа XVII в. "Алексей человек божий" // Памятники культури. Новые открытия. 1978, Ленинград 1979.

Сапунов Б.В. K истории русской книги XVI в. // Труды Гос. Эрмитажа, 3, 1959.

Сапунов Б.В. Украинская книга в России в XVII в. // История книги и издательского дела, Ленинград 1977.

Сарана Ф.К., Шовкопляс І. Г. Ю.О.Меженко. Життя і діяльність // Юрій Олексійович Меженко (1892-1869). Матеріали до біографії, Київ 1994.

Свенцицкая В.И. Народная украинская гравюра XVIII в. на меди // Федоровские чтения 1980, Москва 1984.

Свєнціцкий І. Бібліографічний курйоз // ЗНТШ, т. 79, 1907.

Свєнціцкий И. Каталог книг церковно-славянскої печаті / Видавництво Церковного музею у Львові, Жовква 1908.

Свєнціцкий І. Початки книгопечатаня на землях України. В пам’ять 350-літя першої друкованої книжки на Україні у Львові 1573-4 р., Жовква 1924.

Сводный каталог славяно-русских рукописних книг, хранящихся в СССР. XI-XIII вв., Москва 1984. Факсимільна репродукція: Ленинград; Москва 1988.

Свято української друкованої книги. В пам’ять 350-ліття появи першої української друкованої книги у Львові, Львів: накладом кооперативи "Друкар", 1924.

Селецкий А.К. Острожская типография и ея издания, Почаев 1885.

Сенченко М.І. Книжкова палата України. Історія і сьогодення, Київ 1999.

Сецинский Е. Описъ старопечатных книг, Каменец-Подольский 1904.

Сидоров А. А. Древнерусская книжная гравюра, Москва 1951.

Сидоров А. А. Узловые проблемы и нерешенные вопросы истории русского книгопечатания // Книга. Исследования и материалы, 9, Москва 1964.

Симмонс Дж.С.Г. О некоторых старопечатных кириллических книгах в Дублине // Книга. Исследования и материалы, 8, 1963.

Синайский патерик, Москва 1967.

Сиромаха В.Г., Успенский Б.А. Кавычные книги 50-х годов XVII века // Археографический ежегодник за 1986 г., Москва 1987.

Ситий І.М. Львівські кириличні стародруки у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Українська культурна спадщина 17-19 ст., Київ 1993.

Сірополко С. Бібліотечна справа на Україні в минулому та тепер в зв’язку зі станом духовної культури // Congrès international des bibliothécaires et des amis du livre tenu a Prague du 28 juin au 3 juillet, 1926, 2: Communications et mémoires, Prague 1928.

Січинський В. Архітектура в стародруках, Львів 1924.

Січинський В. Ґравюри українського перводруку // ЛНВ, 1924, 5.

Січинський В. Початки українського граверства і друкарства // Науковий збірник / Українська Вільна Академія Наук у США, 2, Нью-Йорк 1953.

Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоўі, Мінск 1969.

Скоп-Друзюк Г.П., Скоп Л.А. Пересопницкое евангелие 1556-1561 гг. — памятник перемышльской школы иконописи // Книга в пространстве культуры, Москва 1995.

Славянские книги кирилловской печати XV — XVIII вв. Описание книг хранящихся в Гос. публ. б-ке АН УССР. Сост. С. Петров, Я. Бирюк, Т. Золотарь. Отв. ред. П. Попов, Киев 1958.

Словник староукраїнської мови XIV-XV ст., т. 1-2, Київ 1977-1978.

Словник української мови XVI — першої половини XVII ст., 5, Львів 1998.

Смирнов И.М. Лимонарь // Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации, Сергиев Посад 1915.

Смолій В.А. Тисячолітня літописна й книжкова спадщина України та сучасне державотворення // Бібліотечний вісник, 1998, 6.

Соболевский А. Две библиографические редкости // ЧОНЛ, 1898, т. 12, отд. 2.

Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV — XVII веков, Санкт-Петербург 1903.

Соболевский А.И. Славяно-русская палеография, Санкт-Петербург 1908.

Соколов В. Видання друкарні Львівського єзуїтського колегіуму з природничих та технічних наук у XVIII ст. // Вісник Книжкової палати, 2000, 9.

Соколов В. Природничо-наукова і технічна книга в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIII ст. // Бібліотечна планета, 2000, 2.

Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії // ЗНТШ, т. 111, 1912.

Старопечатные издания кирилловского шрифта. XV — первая пол. XVI в. Сост. В.Н. Райко, ред. Е.Л. Немировский, Одесса 1998.

Стасенко В. Францішак Скорина та спроби раннього українського книговидання // Палітра друку, 1999, 6.

Стасов В.В. Разбор рукописного сочинения г. Ровинского "Русские граверы и их произведения c 1564 г. до основания Академии художеств" // Собрание сочинений, т. 2, Санкт-Петербург 1894.


Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Схожі:

Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconУроків. Тема Розділ Джерела Вступ Оригінал і переклад. Види перекладів
При вивченні зарубіжної літератури пропонуємо скористатися таблицею, у якій дано посилання на літературні та інші джерела, що допоможуть...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconПрограма «Історіографія всесвітньої історії»
Робоча навчальна програма «Історіографія всесвітньої історії» для студентів за спеціальністю 02030201 Історія
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconІдейні джерела та проблема людини в філософській творчості М. О. Бердяєва Вступ
Духовнівитокита еволюція філософських поглядів російського філософа
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconКонспект лекцій для студентів Лекція Вступ. Предмет І завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconПересопницьке Євангеліє – українська національна святиня
Пересопницького Євангелія як визначної рукописної пам’ятки староукраїнської літературної мови й мистецтва
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconУрок Вступ. Світ напередодні війни. Міжнародні кризи та конфлікти на початку XX ст. Створення Троїстого союзу та АнтантиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка