Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школиСкачати 471,54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.10.2017
Розмір471,54 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»
ПЕТРОВСЬКА ЮЛІАНА РОМАНІВНА

УДК 72.03 (477.83)ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АРХІТЕКТУРИ І МИСТЕЦТВА

В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата архітектури


Львів – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат архітектури, професор

Петришин Галина Петрівна,

завідувач кафедри містобудування

Національного університету «Львівська політехніка»
Офіційні опоненти: доктор архітектури, професор

Лесик Олександр Володимирович,

завідувач кафедри образотворчого мистецтва

Східноєвропейського національного університету імені

Лесі Українки, м. Луцьк;

кандидат архітектури, доцент,

Єксарьова Надія Максимівна,

професор кафедри архітектурних конструкцій, реконструкції, реставрації будівель і споруд та їх комплексів Одеської державної академії будівництва і архітектури, м. Одеса.


Захист відбудеться «26» листопада 2013 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.11 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, Львів, вул. Професорська,1)

Автореферат розісланий «25» жовтня 2013 р.
В.о. вченого секретаря спеціалізованої

вченої ради, д.т.н., проф. Габрель М.М.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Геополітичне положення міста Львова зумовлює нерозривний зв’язок засад мистецької освіти у цьому місті з основними концепціями мистецької освіти України та різних європейських шкіл. Простежено різновекторні впливи української класичної школи та традиції західного підходу до художньої освіти у вищих навчальних закладах. Враховуючи архітектурно-історичні приклади та надбання української художньої школи, львівська мистецька освіта повинна зберегти традиційні національні ознаки та толерантно синтезувати й презентувати їх на фоні європейських архітектурних шкіл.

Львів – багатонаціональне місто з полікультурними традиціями. Регіональні художні досягнення та звичаї Галичини, як частини українських земель, впливали на розвиток мистецької освіти. Львівська художня освіта ще з ХІХ ст. намагалась акумулювати надбання класичного професійного мистецтва, що глибинно формувалось на вивченні та аналізі кращих зразків та традицій світового мистецтва.

У 1877-1939 рр. мистецька освіта у Львівській політехніці поступово досягла високого рівня. Цей розвиток було перервано в часи Другої світової війни, а в радянські часи художньо-естетична підготовка фахівців, на базі викладання дисциплін образотворчого мистецтва, змогла відновлюватись лише в 70-і роки. Яскраве втілення цієї методики стало можливим після 1991 року. З настанням незалежності України, вищі навчальні архітектурно-технічні заклади, на основі діючих навчально-обслуговуючих художніх кафедр та споріднених дисциплін, розпочинають підготовку фахівців за напрямом «Мистецтво». Львівська архітектурна школа, завдяки давнім традиціям мистецької освіти, посідає пріоритетне місце в Україні у розвитку цього напряму. У наш час є актуальним відродження традицій львівської художньої освіти, повернення на високий рівень викладання мистецьких дисциплін для архітектурних спеціальностей у Політехніці.

В умовах розвитку часових структурно-навчальних змін у Львівській політехніці художня підготовка має забезпечити виконання основних вимог, які притаманні засадам підготовки архітекторів. Формування та збереження науково-методичних фондів повинно гарантувати безперервність традиції архітектурно-художньої освіти. Більш поглиблене вивчення засад дизайну, живопису, скульптури та графіки, вдосконалення їх практичного застосування вплине на формування художньо-естетичного світогляду студентів архітекторів, дизайнерів і реставраторів.

Враховуючи низький рівень вивчення розвитку мистецької освіти у кращому технічному закладі міста Львова та західної України – Львівській політехніці, необхідним є ґрунтовне дослідження базової складової архітектурної освіти, вираженої у художній підготовці студентів для естетичної надбудови на основі архітектурно-проектних засад. Аналіз цієї актуальної проблематики, зроблений вперше, дозволить заповнити лакуну в українському мистецтвознавстві. Знання творчості викладачів минулого і сучасних фахівців, особливо їх досягнень у дизайні та у вирішенні проблеми взаємодії архітектури з іншими просторовими видами мистецтва має, на нашу думку, суттєво допомогти вихованню нової генерації випускників Інституту архітектури Львівської політехніки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідних робіт Національного університету «Львівська політехніка». Тема дисертації відповідає науковому напряму кафедри дизайну та основ архітектури – «Дизайн в системі природи, суспільства і архітектури» (номер державної реєстрації ДОА-1 0108U010396). Тему дисертації затверджено на засіданні кафедри (протокол № 3 від 21.03.2011 р.) та вченою радою Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» (протокол № 6 від 24.03.2011 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є висвітлення розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі та визначення синтезу архітектури та мистецтва у творчих доробках її представників.

Згідно з метою, поставлені такі завдання дослідження: 1. Проаналізувати стан виявленої проблеми, узагальнити та систематизувати джерела наукових досліджень вітчизняних та європейських науковців, котрі торкаються вивчення мистецької освіти в архітектурній школі Львівської політехніки.

 2. Розробити комплексну методику аналізу розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі.

 3. Охарактеризувати зміст поняття «мистецька освіта архітектурної школи», показати його специфіку на відміну від художньої освіти суто мистецьких спеціальностей.

 4. З’ясувати передумови, які вплинули на формування, розвиток мистецької освіти та становлення напряму «Мистецтво» в архітектурній школі Львівської політехніки.

 5. Виявити та охарактеризувати основні етапи розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі через дослідження історії формування відповідних кафедр, навчальних планів та програм, навчально-методичної, науково-дослідної, проектно-художньої діяльності її викладачів.

 6. Висвітлити синтез мистецтв у творчості викладачів Львівської архітектурної школи, а також їх художньо-педагогічний доробок та внесок як у розвиток архітектури, так і розвиток образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Львова та Західного регіону України.

 7. Встановити характерні закономірності викладання мистецьких дисциплін у Львівській архітектурній школі.

 8. Обґрунтувати рекомендації щодо продовження традицій мистецької освіти та застосування синтезу мистецтв у Львівській архітектурній школі.

Об’єкт дослідження – мистецька освіта Львівської архітектурної школи.

Предмет дослідження – становлення та розвиток мистецької освіти Львівської архітектурної школи.

Межі дослідження. Часові межі дослідження охоплюють період від 1730 р. (викладання мілітарної та громадської архітектури у Львівській академії на дворічних післядипломних курсах) і до цього часу. Основну увагу звернено на період від 1844 р., який пов’язаний із заснуванням Цісарсько-королівської Технічної Академії.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження: першоджерел, статистичного аналізу, історичний, натурних обстежень, порівняння, біографічний, структурний. Для узагальнення результатів методологічного дослідження розроблено хронологічну послідовність наукової роботи, яка графічно подана у таблицях та схемах.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

 1. Вперше зібрано, систематизовано та введено в науковий обіг значний дослідницький матеріал пов’язаний із синтезом архітектури та мистецтва у творчих доробках педагогів Львівської архітектурної школи.

 2. Упродовж традиції дослідження феномену Львівської архітектурної школи уперше проаналізовано становлення важливої складової – мистецької освіти, її історичний розвиток та етапи формування.

 3. Розкрито зміст поняття «мистецька освіта архітектурної школи», вперше показано його специфіку з огляду на процеси педагогічної підготовки майбутніх зодчих.

 4. Виявлено основні чинники (історико-культурний, політичний та архітектурно-мистецький) та проаналізовано їх вплив на становлення і розвиток мистецької освіти Львівської політехніки досліджуваного періоду.

 5. Визначено особливості формування напряму «Мистецтво», як результат розвитку кафедр художнього спрямування в архітектурній школі Львівської політехніки. Проведено порівняльне дослідження з іншими архітектурно-технічними навчальними закладами України.

Практичне значення одержаних результатів.

Результати дослідження, які доповнюють наявні відомості щодо історії становлення та розвитку Львівської архітектурної школи, її мистецької освіти, можуть використовуватись та впроваджуватись у навчальний процес, а саме вводитись у лекційні курси для базових напрямів 1201 «Архітектура» та 0202 «Мистецтво» Інституту архітектури, а також для підготовки спецкурсів чи окремих розділів теоретичних курсів з історії архітектури та мистецтва, історії дизайну. Практичне значення дослідження полягає у застосуванні його положень і висновків у складанні методичних розробок та навчальних посібників. Поряд з тим є можливість використання результатів дослідження у суміжних дисциплінах – мистецтвознавстві, реставрації, педагогіці. Цей матеріал може використовуватись у довідниках, науково-популярних та науково-дидактичних виданнях. Зібраний та систематизований значний архівний матеріал є важливою джерелознавчою базою для проведення поглиблених досліджень з історії Львівської архітектурної школи, а також у вивченні творчого доробку її митців.

Результати дослідження впроваджено на практичних заняттях з курсу «Архітектурна графіка», «Архітектурна композиція», «Рисунок, живопис, скульптура» для базової спеціальності «Архітектура» та в лекційний і практичний курс «Мала архітектурна форма» для студентів четвертого курсу базового напряму «Мистецтво», спеціальності «Дизайн».

Особистий внесок здобувача. Основний зміст дисертаційної роботи опублікований у 10 наукових працях у фахових виданнях, внесених у перелік МОН України; 1 науковій статті у закордонному фаховому виданні; 7 тезах конференцій. 9 публікацій виконані одноосібно, дві наукові статті опубліковано у співавторстві з науковим керівником к.арх., проф. Петришин Г.П. Особистий вклад аспіранта у працях, написаних у співавторстві, полягає: [2] – у висвітленні біографічних даних митців, котрі працювали у Львівській політехніці на зламі ХІХ-ХХ ст; [7] – визначенні змісту та завдань практичних занять навчальної дисципліни «Мала архітектурна форма» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» та «спеціаліст».

Наукові результати дисертаційної роботи узагальнено і систематизовано на основі результатів попередніх пошуків вітчизняних та іноземних дослідників. Внесок здобувача полягає у постановці мети, формулюванні завдань, систематизації та аналізі великого обсягу архівних матеріалів, в результаті самостійно проведених автором наукових пошуків. Введено у науковий обіг маловідомі архівні матеріали та архітектурно-художню спадщину митців. У дисертаційному дослідженні здобувачем складено каталоги творів педагогів-митців Львівської архітектурної школи, їх біографічні довідки, проаналізовано навчальні плани і програми на всіх етапах підготовки, а також загальний розвиток мистецької освіти в технічному навчальному закладі – Львівській політехніці.Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки за результатами дослідження доповідалось та було обговорено:

а) на міжнародних конференціях: Міжнародній науковій конференції «Антон Попель та Львівська архітектурна школа зламу ХІХ-ХХ ст. (до сторіччя смерті А. Попеля)» (Львів, 3-4 грудня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Современные направления теоретических и прикладных исследований '2011» (Одеса, 15-28 березня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспективы» (Пенза-Москва-Мінськ, 20-21 вересня 2011 р.); Міжнародній конференції молодих вчених GAC-2011 «Геодезія, архітектура та будівництво» (Львів, 24-26 листопада 2011 р.); Міжнародному науково-практичному форумі «Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» (Львів, 18-21 вересня 2012 р.); ІІ міжнародній науково-практичній конференції: «Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного образования» (Пенза – Семей – Шадринск, 20-21 листопада 2012 р.);

б) на всеукраїнських конференціях:

- ХІІ електронній науковій конференції «Теорія і практика матеріально-художньої культури» (Харків, 21 грудня 2010 р.); VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи» (Луганськ, 23-25 березня 2011 р.); 73-ій науково-практичній конференції Київського національного університету будівництва та архітектури (Київ, 4-6 квітня 2012 р.).Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі змісту, списку вжитих скорочень, вступу, основної частини (п’яти розділів), висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків а,б,в,г.

Загальний обсяг дисертації: 176 сторінок основної текстової частини, 59 рисунків, 68 таблиць, 37 сторінок списку використаних джерел (347 найменувань), 4 додатків на 67 сторінках.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

РОЗДІЛ 1. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ШКОЛІ.

Дослідження історії формування Львівської архітектурної школи дозволило ознайомитись із станом вивчення розвитку архітектурної освіти у Львівській політехніці. Виокремивши предмет дослідження, було виявлено явище зародження, а в подальшому і розвиток мистецької освіти у технічному навчальному закладі – Львівській політехніці, а також становлення напряму «Мистецтво» в Інституті архітектури Львівської політехніки.

Основними джерелами дослідження стали архівні матеріали, які документують дані розвитку мистецької освіти на різних етапах формування Львівської архітектурної школи, зокрема навчальні плани, списки викладацького складу кафедр, хронологічно-біографічні довідки окремих викладачів та їх творчі доробки, художні роботи студентів та інші архівні документи, котрі складають фактологічну базу досліджень1. Додатковими джерелами за тематикою дослідження є наукові публікації: фундаментальні праці з історії архітектури та мистецтва, історичні довідкові видання, монографії, дисертації та автореферати, словники, методичні посібники, навчальні посібники, наукові статті періодичних видань, які стосуються вивчення Львівської архітектурної школи, а також результати соціологічних досліджень, натурні дослідження та фотофіксації.

У вітчизняній та зарубіжній практиці дослідження Львівської політехніки значний масив складає науково-довідкова література (Р. Липка, А. Рудницький, Б. Посацький, Б. Черкес, В. Проскуряков, Т. Клименюк, Г. Петришин, О. Стасюк та польські дослідники J. Boberski, O. Czerner, A. Małkiewicz, Z. Popławski, W. Zajączkowski, J. Piłatowicz, R. Szewalski, A. Kuryłło). Проте дослідження мистецької освіти мають фрагментарний характер, зокрема висвітлено біографічні відомості та творчі доробки окремих архітекторів2, що викладали художні дисципліни та педагогів-митців3 з художньою освітою, а також проаналізовано навчальні плани та програми Архітектурного факультету4, періоду багатого архівними документами, а саме 1844-1945 рр., у складі якого є довідки про викладання художніх дисциплін. Окремі статті науковців кафедри дизайну та основ архітектури торкаються питання підготовки фахівців спеціальності «Дизайн»5.

Тенденції розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Львова досліджуваного періоду висвітлені у монографічних виданнях «Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст.», «Архітектура Галичини XIX-XX століть», «Мистецтво львівської сецесії», «Архітектура Львова ХІХ століття», «Ансамбль вулиці Вірменської» та ін. У перелічених працях проаналізовано властиві різним історичним періодам основні стильові, конструктивні, композиційні, типологічні особливості споруд, а також формування Львівської архітектурної школи та впливи провідних європейських шкіл, мистецьких традицій різнонаціональних громад в умовах м. Львова6.

У дослідженні проаналізовано архівні креслення та документальні фотографії, світлини робіт викладачів Львівської архітектурної школи другої пол. ХІХ-ХХІ ст., фото корпусів навчального закладу, сакральних та громадських будівель, авторами яких були викладачі Львівської політехніки. Фотознімки з альбомів, спеціалізованих архітектурних та ювілейних видань містять багатобарвну палітру зображень Львова, людей та історичних подій, зв’язаних з містом7.

Характеристику розвитку архітектури і мистецтва кін. ХІХ-ХХІ ст. та всіх видів і жанрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва західних областей України радянського періоду у своїх наукових доробках досліджують відомі автори8. Аналіз цих праць дав змогу простежити розвиток мистецької освіти на етапі її еволюції відповідно до політичної, соціальної, історико-культурної ситуації в Західному регіоні України.

Широке коло дослідників у наукових статтях висвітлюють розвиток архітектурно-художньої, мистецької та дизайн-освіти в Україні, а також місце дизайну в історії мистецтва9. Подано аналіз діяльності окремих визначних митців творчих шкіл, розкрито специфіку формування професійних регіональних мистецьких шкіл в Україні та методику викладання мистецьких дисциплін10.

Аналіз посібників та підручників, методичних вказівок, конспектів лекцій, навчальних програм для студентів Інституту архітектури Львівської політехніки та інших навчально-технічних закладів архітектурного профілю, що готують архітекторів та дизайнерів за різними спеціальностями, дали змогу структурувати навчальні дисципліни, детально вивчити розподіл навантаження, специфіку та місце навчальної дисципліни в процесі вишколу.

Проведений аналіз стану дослідження підтвердив наукову необхідність та актуальність висвітлення розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі та визначення принципів застосування синтезу архітектури та мистецтва у творчих доробках її викладачів.РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ.

Відповідно до поставленої у роботі мети, для отримання фактичного матеріалу опрацьовано методику вивчення мистецької освіти Львівської архітектурної школи, яка включає застосування емпіричних та теоретичних методів дослідження, а саме: аналіз і систематизація архівних документів, наукової літератури та періодичних видань за тематикою дослідження, метод спостереження, порівняння, біографічний, історичний, структурний та метод статистичного аналізу. Сукупність описаних методів дає змогу всебічно та повно охарактеризувати кожен об’єкт, розглянутий у науковому дослідженні. Ці методи є базовими для вирішення проблеми наукової роботи.

Під час проведення досліджень було застосовано такі методи:


 • метод першоджерел, що полягав в пошуку архівних та літературних матеріалів, в накопиченні інформації, фактів, аналізі зібраних наукових даних. Опрацьовано матеріали з фондів Державного архіву Львівської області за період від 1857-1939 н.р., також зібрано матеріал в архіві Львівської політехніки, який охопив період 1939-1997 н.р. та у відділі рукописів Наукової бібліотеки Львівської політехніки;

 • метод натурних обстежень використано в роботі для всебічного і якнайповнішого вивчення досліджуваних об’єктів. Візуальне обстеження передбачало фотофіксацію сучасного стану окремих архітектурних пам'яток та елементів образотворчого мистецтва, зарисовки об’єктів та їх аналіз в наявній забудові міста, в екстер’єрах, інтер’єрах та комплексах будівель і споруд;

 • метод порівняльного аналізу дав змогу, на основі проаналізованих навчальних планів та програм, провести порівняння назв та змісту художніх дисциплін від початку викладання їх у Львівській політехніці і до сьогодні, а також зіставити архітектурно-мистецький доробок викладачів на всіх етапах розвитку мистецької освіти Львівської архітектурної школи;

 • біографічний метод полягає у способі вивчення біографічних даних митців Львівської архітектурної школи та їх творчої спадщини на основі фактичних даних. Також простежуємо процес формування людини у зв'язку з суспільними умовами певної історичної епохи. Біографічний метод тісно пов'язаний з історичними умовами певного часу та полягає у формуванні довідкового матеріалу, що стосується систематизації рукописних, машинописних документів, фотографій і друкованих праць;

 • за допомогою історичного методу виявлено загальні особливості і ознаки архітектури та мистецтва кожного періоду розвитку художньої освіти у Львівській політехніці. Висвітлено розвиток архітектурного середовища навчального закладу та творчий внесок митців Львівської архітектурної школи в архітектурно-художню спадщину Львова;

 • застосування структурного методу дало змогу виокремити основні етапи розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі та виявити характерні закономірності мистецьких дисциплін.

 • завдяки методу статистичного аналізу проаналізовано кількісні та якісні зміни чисельності художніх дисциплін та зростання викладацького складу на всіх періодах розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі.

Відповідно до поставленої мети дослідження розроблено методологічну послідовність наукової роботи, яка складається із п’яти етапів:

1. Обґрунтована тема дослідження, актуальність та поставлені завдання наукової роботи. Вибрано об’єкт, предмет та межі дослідження, а також сформовано інформаційну базу досліджень. Під час узагальнення результатів дослідження стосовно розвитку мистецької освіти у Львівській політехніці виявлено недостатньо повно висвітлені питання, які потребували детального вивчення та нового напряму дослідження.

2. Розроблена методика дослідження розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі, внеску її викладачів, випускників у розвиток архітектурно-художньої спадщини Львова.

3. За допомогою історичного та структурного методів дослідження виявлено передумови становлення та формування мистецької освіти у Львівській політехніці. Складено періодизацію і охарактеризовано загальні тенденції розвитку архітектури й образотворчого мистецтва Львова кожного досліджуваного періоду та вплив політичного, соціально-економічного і культурного чинників на розвиток мистецької освіти. Охарактеризовано поняття «мистецька освіта архітектурної школи», окреслено його зміст та структурні елементи.

4. Досліджено формування та складено періодизацію розвитку мистецької освіти у Львівській політехніці за допомогою історичного та структурного методів дослідження.

5. Проаналізовано та висвітлено стійкі закономірності мистецьких дисциплін за допомогою методів історичного, структурного, порівняльного, статистичного аналізу. Структуровано навчальні художні дисципліни, котрі викладаються від початку становлення мистецької освіти до сьогодні. Інші навчальні предмети вдосконалились, а деякі відродились в процесі розвитку художньої освіти.У висновках викладено та сформульовано підсумкові результати виконаного дослідження, що відповідають поставленим завданням та меті, при цьому визначилась теоретична значущість та практична цінність дисертаційної роботи.

Каталог: bitstream -> ntb
ntb -> Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у
ntb -> Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна
ntb -> Особливості формування спеціальних типів житла для бездомних
ntb -> І їх розвиток в україні
ntb -> Видавнича діяльність відділу наукової бібліографії войтович Ірина Остапівна
ntb -> Принципи формування бібліотеки вченого-гуманітарія у середині XX століття (на прикладі Івана Крип’якевича) Литвин Тамара Олександрівна
ntb -> Рукописний фонд Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: особливості комплектування І збереження Дядюк Мирослава Степанівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconУрок 15 Тема. Взаємозв'язок музики І мистецтва слова
Перевірити знання учнями тематичного матеріалу. Розвивати аналітичні, творчі, виконавські навички учнів. Виховувати інтерес до музики,...
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconКонспект уроку Хідурок у Організація учнів до роботи
...
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconУроку № Група: Дата Курс навчання: Викладач: Афтеньєва Лілія Григорівна
Тема уроку: Т. Г. Шевченко та М. В. Лисенко корифеї української класики. Взаємозв’язок літератури та музичного мистецтва
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconУроків образотворчого мистецтва -6-7 -8 класи (35 годин, год на тиждень) Вчитель Л. В. Папіш
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconСтилі та напрями у мистецтві: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм. Стиль бароко
Мета: ознайомити учнів з поняттям «Бароко»; визначити основні риси мистецтва бароко; надати знання про характерні риси архітектури...
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconІсторичні закономірності розвитку мистецтва
Логіка еволюції мистецтва пов 'я-зана з конкретно-історичними періодами розвитку цивілізації
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconГотуємо спеціаліста, орієнтуючись на студентську особистість І творчий потенціал
Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий взаємозв’язок між інтелектуальним життям особистості...
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconУкраїнська література (8 клас)
Розкриття нескореності душі, всеперемагаючої сили любові до життя мужньої доньки України – Лесі Українки у поезії „Давня весна” через...
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconУрок геометрії, 9 клас Тема. Симетрія в житті та творчій діяльності людини
Освітня: через поняття «симетрія» показати взаємозв’язок між літературою, живописом, архітектурою; розширити уяву учнів про межі...
Взаємозв’язок архітектури І мистецтва в розвитку львівської архітектурної школи iconКласичний танець основа хореографічного мистецтва
Мета: Ознайомити студентів з історією становлення класичної хореографічної школи, особливостями розвитку теорії та методики викладання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка