Є. Храпливого зарубіжна літератураСторінка1/4
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,79 Mb.
  1   2   3   4

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Робочий зошит-довідник для студентів груп загальноосвітньої підготовки

Заліщики – 2015

Укладач: Матійчук О.М. – викладач зарубіжної літератури ВП НУБіП України

«Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого», спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист.

Рецензенти: Тепла О.М., канд.пед.наук, доцент кафедри української та класичних мов

ім. М.Драй-Хмари НУБіП України.

Сагайдак І.П., голова циклової комісії соціально-економічних та гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж

ім. Є.Храпливого», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.


Робочий зошит-довідник для студентів груп загальноосвітньої підготовки складено відповідно до Навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти /Укладачі: Дем’яненко С.І, Дорофеєва Н.І., Касьянова С.П (Київ, 2010) і охоплює провідні тенденції розвитку світового літературного процесу XІX ст. (епоха реалізму та раннього модернізму).

Зошит-довідник містить короткий виклад теоретичного матеріалу окресленого періоду, завдання і запитання для перевірки засвоєння знань. Пропонуються завдання для тематичного контролю та контрольно-залікові завдання з метою узагальнення знань. Творче поєднання закритих, напіввідкритих і відкритих проблемних і творчих завдань сприятиме основній меті контролю набутих знань – індивідуалізації навчального процесу, розвитку самостійності та творчих здібностей кожного студента.


Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії соціально- економічних

та гуманітарних дисциплін

Протокол № 7 від 10 лютого 2014р.

Голова циклової комісії Сагайдак І.П.В С Т У П
Напевно, немає серед вас, шановні студенти, таких, у чиєму домі не було б художньої літератури. Що означає книга для нас? Що ми від неї очікуємо?

Ось як на це питання відповів видатний французький письменник XIХ ст. Гі де Мопассан: «Розрадьте мене; утіште мене; дайте мені помріяти; розчульте мене; дайте мені змогу здригнутися; дайте мені змогу поплакати; дайте мені привід для роздумів».

Кожна освічена, культурна людина має знати хоча б у загальних рисах етапи розвитку світової літератури, її найцінніші надбання. У школі ви ознайомилися з літературою від її витоків до І половини XIХ ст., розглянули її тематичне, жанрове та стильове розмаїття. Ми ж підемо далі й розглянемо провідні тенденції розвитку світового літературного процесу XIХ ст. Для літератури цього періоду характерним є шлях від романтизму до реалізму. Його визначальні риси ми розглянемо на прикладі творчості таких геніїв світової культури, як О. де Бальзак, Ф. Достоєвський, Л. Толстой.

Хоча XIХ ст. розпочалося вірою в усеперемагаючу силу людського духу й розуму, та закінчилося зневірою в ідеалах, виплеканих століттями. Тому останні десятиліття ознаменувалися появою і розвитком у мистецтві такого явища, як модернізм. Нова, або модерна література намагалася заглянути у глибини внутрішнього світу героя, через його почуття й переживання відтворити складну атмосферу епохи. На прикладі творчості Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо, В.Вітмена розглянемо новаторські зрушення й експерименти у поезії 2-ї пол. XIХ ст. У цей період зазнає значного реформування й драматургія, що зумовило появу «нової драми» (Г.Ібсен), драми-дискусії (Б.Шоу), лірико-символічної драми (А.Чехов).

Справжній митець творить вільно й незалежно, обираючи з літературної традиції те, що співзвучне його внутрішнім пориванням. Звертаючись до творчості того чи іншого письменника, ми намагатимемося осягнути неповторність його художнього світу з усіма суперечностями, а не прагнути будь-що зарахувати його до певної течії, школи чи угрупування.

Тож пориньмо у чудовий світ художньої літератури, збагатімося тими неоціненними мистецькими скарбами, яке залишило людству XIХ ст., поміркуймо над вічними життєвими питаннями разом із героями творів і візьмімо із собою у життя найцінніші їх уроки.

Пам’ятаймо: «Єдина слава, єдина істинна честь для всякого великого художника заключається в тому, щоб слово, яке він заповів, не пропало, не міліло в своїй глибині і цінності, а виростало, помножене на розуміння мільйонів читачів» (А.Платонов).

Література XIХ ст.


XIХ століття – час бурхливих подій, стрімкого розвитку промисловості, віри в науково-технічний прогрес і занепаду релігійних вірувань. Провідні цивілізації Нового і Старого світу продовжують розвиватися під впливом таких могутніх стимулів, як Велика французька й Американська революції. Головне гасло доби - свобода. Індивіди й стани, народи і держави палають жагою до волі.

XIХ століття – це доба індустріальної революції в Європі й США та швидкого формування урбаністичної (міської) цивілізації. Виник філософський напрямок – позитивізм, найвідомішими представниками якого були О. Конт, Дж. Ст. Мілль, Г. Спенсер.

Література XIХ ст. була тісно пов’язана зі своєю добою. Відгуком на духовні потреби суспільства стало формування з середини XIХ ст. нового великого художнього літературного стилю, який отримав назву «реалізм».

Письменники-реалісти писали про великі та маленькі міста, діяльність міністерств, видавництв, бюрократичних установ, подружнє життя, провінційну рутину, тобто про те, що становило повсякденне існування суспільства і людей. Класиками реалістичної літератури є Стендаль, О. де Бальзак, Ч. Діккенс, О. Пушкін, М.Гоголь, О.Флобер, Г. де Мопассан, А. Доде, У. М. Теккерей та багато інших. Один із найважливіших принципів реалістичного мистецтва – показ літературного персонажу в тісному зв’язку з оточенням, яке формує характер людини.

Подальшим розвитком реалістичних принципів став літературний стиль «натуралізм», який набув розповсюдження в Європі й Америці протягом 1870 – 1900-х рр. Головним його теоретиком і практиком став французький письменник Е. Золя. Як і реалісти, натуралісти прагнули повного й вірогідного зображення суспільства, природи і людини на основі об’єктивності. Але різниця між стилями полягала в тому, що натуралісти надто прямолінійно здійснювали це на практиці.

Реалістичне й натуралістичне розуміння мистецтва значно збагатило красне письменство і спричинило подальший розквіт соціально-психологічної прози. Воно також сприяло оновленню драматургії протягом третьої третини XIХ ст., тоді як поезія перебувала переважно під впливом романтичної естетики. «Золота доба» класичного роману в ХІХ ст. позначилась у соціально-психологічному, історичному, автобіогра-фічному, філософському та інших напрямах.

Українська література не було поза межами світового літературного процесу. Ще у 1861 – 1862роках А.Свидницький написав перший український соціальний роман «Люборацькі». А починаючи з 1870 років реалізм в українській літературі вже представлений такими іменами, як І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний та ін. І.Я. Франко відкрив новий етап не тільки творчого втілення, а й теоретичного осмислення художніх ідей реалізму та натуралізму.
Запитання і завдання


 1. Знайти правильну відповідь:

 • Реалізм – це літературний напрям, який закінчує своє формування:

а) у ХІХ ст.; в) у ХХ ст.;

б) у ХУІІІ ст.; г) у ХУІІ ст. • Вищим ступенем реалізму є:

а) античний реалізм; в) реалізм епохи Середньовіччя;

б) критичний реалізм; г) магічний реалізм. • Термін «реалізм» - це правдиве художнє зображення:

а) фантастичного світу; в) прикрашеної дійсності;

б) світу екзотичних країн; г) об’єктивної дійсності. • Реалісти показували характери героїв:

а) однопланово, зображуючи тільки негативні та позитивні риси;

б) у розвитку;

в) у різноманітності конкретно-історичних та побутових відносин;

г) статичними. 1. Дайте визначення:

Дарвінізм -__________________________________________________

Фемінізм - __________________________________________________

Позитивізм - ________________________________________________

Лібералізм - _________________________________________________

Урбаністична цивілізація - _____________________________________

Натуралізм - ________________________________________________ 1. Знайти відповідність між характерними рисами критичного реалізму та романтизму.

а) історизм; б) широта висвітлення проблем;

в) викривальний пафос; г) підкреслення умовності і фантастики.Додому : література№8 ст. 23 –34
До заліку:

І. Франко стверджував, що в Україні спостерігаються ті самі процеси, що й усьому цивілізованому світі. У підручнику української літератури кінця XIХ – початку XX ст. знайдіть приклади, які підтверджують або спростовують цей висновок.


Оноре де Бальзак

(1799 – 1850)Із літератури французького реалізму

Оноре де Бальзак

Повість “Гобсек”
Хто він, великий майстер?

Народився Бальзак у місті Турі 20 травня 1799 року. У 7 років Оноре почав навчатися у Вандомському училищі. Коли родина переїхала до Парижа, продовжив навчання в приватних школах, відвідував лекції в Сорбоні.

Заглиблення в “прозу” життя посилювалось ускладненням власних матеріальних обставин. Оноре отримав професію адвоката, але вона його не приваблювала. Він мріяв про письменницьку діяльність. Родина на сімейній раді встановила синові іспитовий термін 2 роки та фінансували його письменство. Бальзак спробував виконати умови угоди, написавши віршовану драму “Кромвель”. Спроба не вдалася, та Оноре продовжував писати, працюючи по 16 годин на добу.

Першим кроком на шляху до “Людської комедії” стало звернення Бальзака до жанру роману. Кожному твору із “Людської комедії” автор визначив особливе місце. Усі романи, повісті, оповідання поділяються на три великі групи: “Етюди про звичаї”, “Філософські етюди” та “Аналітичні етюди”. Кожна з цих груп виконує свою функцію в розкритті задуму автора. “Етюди про звичаї” – справжня енциклопедія французького суспільства. Тут зосереджені численні спостереження над побутом і соціальною поведінкою. “Етюди про звичаї” мають свій власний план: кожний підрозділ відповідає певній фазі розвитку людини.

У “Філософських етюдах” письменник робить філософські узагальнення, в яких найяскравіше розкривається той соціальний механізм суспільства, заради якого Бальзак і розпочав свою велетенську працю. “Аналітичні етюди” відтворюють життя людини у поєднанні окремого і загального.

Оноре де Бальзак закінчив 96 творів із 120 запланованих.

Мистецтво Бальзака має тісний і безпосередній зв’язок із досягненнями природничих та соціальних наук. Це зумовлює його прискіпливий інтерес до середовища, де відбувається дія творів і яке формує характер дійових осіб. Ще одна важлива ознака письменницького методу Бальзака – створення типів шляхом “об’єднання численних однорідних характерів» у одному.

Бальзак двічі був в Україні. Україна вразила його своїми полями і родючою землею. Разом з Ганською письменник відвідав Київ і так описував його красу і велич: “Ось я побачив цей Північний Рим, це татарське місто з церквами, з багатствами Лаври і Святої Софії українських степів.

Повість О. де Бальзака “Гобсек” є ключовою для розуміння центральної теми усієї творчості письменника, як гроші, їхня роль у суспільному житті та їхня влада над людиною. Головний герой твору лихвар Гобсек висловлює чимало цікавих спостережень з цього приводу.

Гобсек підкоряє своє життя служінню золоту, запроваджує цілу систему самовиховання і стає одним із справжніх володарів Парижа. Вплив матеріальних чинників на поводження людини переконливо доводить доля Анастазі де Ресто, яка живе лише задля власної насолоди. Гобсек – видатна постать, знає і бачить світ. У нього романтична біографія. Його вік і стать неможливо визначити. “Це людина – автомат”, яку щоранку накручували.

Розкриваючи драматичний процес деградації Гобсека під тиском власної пристрасті до золота, Бальзак зумів порушити одну з вічних проблем, з якими стикається людство. У своїй повісті великий французький письменник доводить, що культ матеріального і байдужість до моральних проблем нівечать душі людей.

Є в повісті й позитивні герої: оповідач Дервіль та його дружина Фанні Мальво, яких вирізняють порядність і чесність.

Скнарість Гобсека має всі ознаки так званої “бальзаківської пристрасті” головна з яких – маніакальність.

Гобсек” – один із найкращих взірців використання побутової деталі як засобу проникнення у внутрішній світ героїв.


Завдання і запитання

 1. Суть чиєї філософії розкривають подані цитати?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________


 • Тільки одне досить надійне – це золото. У золоті зосереджені всі сили людства”.

 • Золото – ось духовна сутність усього теперішнього суспільства”.

 • Що таке життя? Машина, яку приводять у рух гроші”.

 • Я володію світом..., а світ не має наді мною ані найменшої влади”.

 • У мене погляд, як у Господа Бога, я зазираю в душі”.

 • Я читаю у серцях. Від мене ніщо не сховається”.

 • У мене принципи змінюються згідно з обставинами”.

 • Я досить багатий, щоб купувати людську совість, щоб управляти міністрами”.
 1. Літературний диктант:

 • До якої літератури належить творчість Оноре де Бальзака?

____________________________________________________

 • Яку освіту отримав Бальзак?

____________________________________________________ • Який твір ознаменував народження справжнього Оноре де Бальзака______________________________________________

 • Як пов’язана доля Бальзака з Бердичевим?

____________________________________________________

 • Який роман Бальзака став приводом для листування з Евеліною Ганською?

____________________________________________________3. Виписати номери висловлювань, які відповідатимуть змісту повісті:

а) чи розповідає це Дервіль про Гобсека? ____________________

 1. Мене вражало його знання філософії.

 2. Його жовтувата блідість нагадувала золото.

 3. Гобсек не вмів користуватися пістолетом і не володів шпагою.

 4. Увечері, закривши усі двері, він сідав і писав вірші.

 5. Це була людина-автомат, яку щодня заводили.

 6. Щосуботи він запрошував багато гостей.

 7. Він ненавидів своїх спадкоємців.

б) чи казав це Гобсек?____________________________________

 1. Я з’являюсь як відплата, як докір совісті”.

 2. Таких, як я, у Парижі не більше десяти”.

 3. Я витрачаю свої гроші на ресторани і гарних жінок”.

 4. Мені подобається брудними черевиками бруднити килими у будинках багатих людей”.

 5. Найменше задоволення для мене – побачити сонячне проміння і пройти босим по траві.”

4. Складіть архітектоніку “Людської комедії”:

етюди_________________________
етюди_________________________


етюди про______________________

5. Тестові завдання:

 • Чому твір Бальзака має назву “Гобсек”?

а) за назвою місцевості;

б) за назвою пансіону;

в) за ім’ям головного героя.

 • Хто у творі розповідає про Гобсека?

а) віконтеса де Гранльє;

б) Дервіль;

в) Максим де Трай.

 • Звідки Дервіль знав Гобсека?

а) вони були родичами;

б) разом працювали;

в) жили по сусідству.

 • Які стосунки були у Гобсека з графинею де Ресто?

а) вона була його коханкою;

б) вона була його родичкою;

в) він позичав їй гроші.

 • Звідки Дервіль взяв гроші для того, щоб купити адвокатську контору?

а) отримав спадок;

б) вигідно одружився;

в) йому позичив гроші Гобсек під 15%.

 • Що сталося з графом де Ресто?

а) помер від хвороби;

б) загинув на дуєлі;

в) його отруїла дружина.

 • Що було найголовнішим у життя Гобсека?

а) слова;

б) золото;

в) влада.

6. Закінчити речення:

 • Дервіль, коли познайомився з Гобсеком, був

______________________________________________________

 • Марнославство можна задовільнити можна лише

______________________________________________________

 • Найкращим учителем для людини Гобсек вважав

______________________________________________________

 • Володіючи величезними багатствами, Гобсек продовжував жити

______________________________________________________

 • Перед смертю Гобсек покликав до себе

______________________________________________________

 • Жертви” прозвали Гобсека

______________________________________________________

7. Закінчіть визначення:

Архітектоніка – це________________________________________
Епопея – це ___________________________________________
8. Дайте відповідь на запитання: “Чи можна назвати особистість Гобсека трагічною?”______________________________________________Дома: опрацювати підручник (№8 стор. 80– 100, № 5 стор.44-61)


Федір Михайлович Достоєвський(1821 – 1881)
Із літератури російського реалізму

Федір Михайлович Достоєвський

Роман “Злочин і кара”
Народився Федір Михайлович Достоєвський 30 жовтня 1821 року у Москві в родині лікаря. Йому було властива безмежна любов до життя. Навчався разом з братом в Головному інженерному училищі в Санкт-Петербурзі. Майбутня професія була для Федора тягарем, адже всі думки і мрії були пов’язані з літературою.

Літературний успіх прийшов з виходом його роману “Бідні люди”.

Наприкінці 1840-х настає вимушена перерва в літературній кар’єрі молодого письменника, що була спричинена його участю в революційному гуртку М. Буташевича-Петрашевського і захопленням соціалістичними ідеями Ш. Фур’є.

Разом з іншими петрашевцями Достоєвського було заарештовано й засуджено до розстрілу. Та смертна кара була замінена 4-річними каторжними роботами в Омській фортеці.

Потім служив у піхотному полку в Семипалатінську. 1857 р. знову стає офіцером, йому повертають дворянство, а також право писати і друкуватись. Світ побачив Достоєвського – одного з найоригінальніших романістів XIХ ст.

Найбільш відомими творами є романи: «Злочин і кара» (1866), «Гравець» (1866), «Ідіот» (1868 – 1869), «Біси» (1871), «Підліток» (1875), «Брати Карамазови» (1879 – 1880). У кожному з них розкривалися різні грані Достоєвського-мислителя і знавця людських душ.

Сюжетом роману “Злочин і кара” є історія вбивства старої лихварки та її сестри Родіоном Раскольниковим, студентом, який через фінансові труднощі змушений кинути університет. Безпосередні причини злочину полягають у прагненні юнака поліпшити матеріальне становище родини: зробити щасливою матір, яка проживає в провінції, врятувати сестру від сексуальних домагань поміщика, добути гроші, щоб закінчити курс університету. У майбутньому він сподівається “все життя бути чесним”.

Живучи в нетрях Петербурга, на самому соціальному дні, Раскольников додумується до ідеї, що всі люди поділяються на дві категорії, на геніїв, спроможних сказати світові “нове слово” і “рабів”, які придатні лише для того, щоб народжувати нащадків. Раскольников стверджує наявність двох моралей. Одна – для сильних, обраних, і їм усе дозволено заради поступу і, зокрема, принесення в жертву слабких. Інша – для служників, чиє призначення – бути “матеріалом” для експериментів видатних історичних постатей.

Ця теорія закладає підвалини злочину Раскольникова. Взірцем для нього стає Наполеон, який символізує людське свавілля, вседозволеність, зухвале порушення всіх норм і правил заради влади.

Протягом усього роману Раскольников стверджує, що сутність злочину полягає в тому, щоб переступити через сумління, моральність.

Мотив “переступання” визначає вчинки майже всіх інших героїв роману: Мармеладов, віддавшись алкоголізму, переступає через своїх родичів; Соня, яка змушена торгувати собою, аби утримувати Катерину Іванівну та її дітей. Свидригайлов, для якого насолодою є розпуста.

Родіон здійснює злочин, а слідство не може довести його провину, проте на нього чекає важка кара - докори сумління і тривоги. Нестерпний душевний біль примушує його зізнатися.

Роман “Злочин і кара” – філософський за своїм конфліктом.

Основним принципом поетики роману є поліфонія (багатоголосся), де авторський голос не домінує, а звучить поряд з іншими голосами.

Поліфонія у поєднанні з “фантастичним реалізмом” і специфічним психологізмом створюють надзвичайну провокуючу атмосферу, яка властива Достоєвському.
Завдання і запитання

Каталог: Електронна%20бібліотека -> База%20ел%20підруч%20посіб%20та%20навч-метод%20літератури -> Навч-метод%20забезпеч%20загально-освітні%20дисципліни -> наук-метод%20матер%20загальноосвітніх%20дисциплін -> Зарубіжна%20%20література -> Матійчук%20О.М
Електронна%20бібліотека -> Переднє слово українець з доби відродження
Електронна%20бібліотека -> Павло Штепа cловник чужослів (1977)
Електронна%20бібліотека -> Біографія Павло Грабовський
Електронна%20бібліотека -> Тереза та парабола This body holding me
Електронна%20бібліотека -> Вовча біографія зажерливість
Електронна%20бібліотека -> Біографія Іван Франко


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Є. Храпливого зарубіжна література iconЗарубіжна література
Відповідно до наказу мон україни від 08. 05. 2015 №518 змінено назву предмета "Світова література" на "Зарубіжна література"
Є. Храпливого зарубіжна література iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання зарубіжна література
Предмет Зарубіжна література — важлива складова літературної освіти українських школярів
Є. Храпливого зарубіжна література iconПрограма зарубіжна література для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Безумовно, такий стан розвитку усного мовлення не може не відбиватися на якості засвоєння теоретичних знань, та вимагає розробки...
Є. Храпливого зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Є. Храпливого зарубіжна література iconЗарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» ек
Лк «Література І культура» ек «Елементи компаративістики» тл "Теорія літератури"ус «Україна І світ»
Є. Храпливого зарубіжна література iconРеферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
«Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Київ, видавництво «Грамота», 2009, 304 с.), висунутого...
Є. Храпливого зарубіжна література iconПрограма 5 клас Романюк Тетяна Василівна Зарубіжна
Зарубіжна література. Посібник для контролю навчальних досягнень учнів (за підручником Волощук Є. В.). Нова програма. 5 клас. Бережинці,...
Є. Храпливого зарубіжна література iconПосібник-хрестоматія. Романтизм у поезіях Дж. Байрона й Т. Шевченка
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка