Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповненеСторінка1/23
Дата конвертації09.08.2017
Розмір4,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Львівський інститут внутрішніх справ

при Національній академії внутрішніх справ України

Степан Сливка

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯВидання 2-е, перероблене і доповнене
Рокомендовано

Міністерством освіти і науки України

Правнича етика


Професійна культура

Київ


Атіка

2003
ББК 87754(4УКР) С47Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-1462 від 11.10.2001 р.)

Рецензенти:

Святоцький О. Д. - доктор юридичних наук, професор, заслу­жений юрист України.

Скрипнюк О. В.- доктор юридичних наук, професор, заслуже­ний юрист України.

Сливка С.

С47 Юридична деонтологія. Підручник. Вид. 2-е, пере-роб. і доп- К.: Атіка, 2003.- 320 с. І8ВМ 966-8074-64-5

У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передо­вого досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного роз­витку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, прак­тичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з право­знавства та філософії права.ББК 87754(4УКР)

© Сливка С. С.,2003 I8ВN 966-8074-64-5 © Видавництво «Атіка», 2003

Професорові

Володимиру Гавриловичу Сокуренку,

якому автор завдячує обраним

шляхом у науці,

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Від автора

XXI століття, в яке щойно вступило людство, ставить нові вимоги перед наукою і освітою, відкриває нові перспективи і ще незвідані галузі для дослідження. Сучасне молоде поколін­ня має отримати ті знання, які вже стають - і надалі будуть -пріоритетними. Відчутним є поступ країни до нового етапу, своєрідного духовно-морального ренесансу, який все актив­ніше заявляє про себе у суспільному житті, у процесі демокра­тично-правових перетворень.

Підготовка спеціалістів вищої якості на даному, якісно но­вому етапі розбудови незалежної держави, вимагає більш гли­бокого пізнання духовної основи життя — Всесвіту, його не­розгаданих таємниць, щоб правильно обрати шлях - шлях, яким йти у майбутнє. А правильно обраний шлях - це, одно­часно, й найлегший, найпростіший, найдоступніший.

Юридична деонтологія, полем діяльності якої є юриспру­денція, з філософської точки зору, претендує на своєрідне мо­нопольне філософсько-правове знання про людину. Значення цієї науки можна ще визначити так: це природний правовий компас, енциклопедія для юриста, це шлях до високої профе­сійної майстерності та гарантія захисту його свобідної волі у природно-правовому просторі. Якщо юрист не оволодіє юри­дичною деонтологією, він назавжди залишиться вузьким спе­ціалістом, приреченим навіть інколи на «провали» у роботі. Виняток можуть становити хіба тільки ті випадки, коли юрист інтуїтивно сприймає деонтологічну сутність у силу своєї про­фесійної, інтелектуальної культури.

У підручнику ми пропонуємо для роздумів основні спірні («вічні!») питання - онтології та деонтології, зосереджуємо увагу на особливостях професії, подаємо судження правників-практиків. З великого числа філософсько-правових проблем розглядаються ті, які дають можливість більш глибоко прони­кнути у суть юридичної деонтології, збагнути її ключові аспе­кти й до того ж є сьогодні найбільш актуальними.

Юридична деонтологія - як сфера, що охоплює всі форми моральних вимог, дозволяє внутрішньо збагнути суть професії, здатна розвинути великий резерв здібностей майбутнього прав-ника і логіку професійних дій, етику мислення (в т. ч. абстракт­ну), етику свідомості, почуттів, співвідношення раціонального та ірраціонального тощо. Ці та інші здобутки, як правило, є результатом глибокого процесу виховання і самовиховання, переборення самого себе (останнє, перемога над собою,- най­важча перемога!). І все це - насамперед необхідно для того, щоб створювати «культуру духовної аури» у процесі діяльності, забезпечувати найефективніше управління правовими проце­сами.

Центральне місце у юридичній деонтології ми відвели ро­зумінню людини як триєдиної антропологічної єдності (тіло, душа, дух) (згідно з яким і подано матеріал у підручнику). З цією метою опрацьовано величезну кількість літератури -давньосхідної, античної, середньовічної та сучасної, на основі якої викладено власні судження, зроблені певні висновки, які, у цілому, покликані сприяти подальшому підвищенню рівня професіоналізму, якості професійної діяльності юриста.

Найбільшої уваги, на наш погляд, заслуговує з'ясування такого поняття, як дух людини, прояв свободи духу в межах дії природного права, тобто, у підсумку,- дух права.

«Дух права» - цими словами можна визначити те, що ста­новить суть юридичної деонтології як системи вимог до внут­рішніх професійно-правових обов'язків юриста.

Автор вважає своїм обов'язком підкреслити, що обранням саме такого об'єкта наукового дослідження він завдячує про­фесорові (нині покійному) Володимиру Гавриловичу Соку-ренку, який вперше зробив спробу розглядати медичну деон­тологію з позиції юриста, права і моралі, приділивши основну увагу внутрішнім (духовним) процесам і назвавши їх «духом права».

У прикінцевих зауваженнях звертаємося до студентів - май­бутніх юристів-професіоналів, прагнучи заохотити їх до твор­чого і глибокого оволодіння знаннями, до вияву поглибленого інтересу до таких проблем і аспектів, які увібрала у себе юри­дична деонтологія - наука майбутнього, що уже сьогодні, на­буваючи неабиякої актуальності, покликана зробити більш ефективною юридичну діяльність.

Юридична деонтологія — як певний вступ до спеціальності -є логічним вступом до філософії права. Уже після 1 курсу сту­дент має можливість сприймати матеріал галузевих правничих дисциплін крізь призму онтології-деонтології, природного права, взаємозв'язку «людина- Космос».

Майбутній спеціаліст відчує потребу у поглибленому ана­лізі позитивного права, зможе побачити його недосконалість, хоч, попри все, воно є необхідним і корисним за умови на­ближення його до норми природного права.

На V курсі вивченням філософії права завершується цикл юридичних дисциплін, але при цьому саме юридична деонто­логія стане основою тієї вершини (філософії права), що закуму-лює в собі здобуті знання, зробить їх цілісними, повноцінними.


Каталог: bd
bd -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр
bd -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
bd -> Музичне культура Русі IX-XVII століття
bd -> Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
bd -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
bd -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
bd -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
bd -> Черкашина Т. Ю
bd -> Соколовська Ю. С
bd -> Концепція І. Франка еволюції романного жанру


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconПрограма Кураторів для студентів академічних груп видання четверте, доповнене та перероблене Львів 2012 ббк: 74. 58
Кураторів для студентів академічних груп видання четверте, доповнене та перероблене
Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconКонспект лекцій з дисципліни «Юридична деонтологія»
Предмет та методи юридичної деонтології. Основні мотодологічні підходи, що використовуються в юридичній деонтології
Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconНавчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002
У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні...
Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconВасиль марсюк голос волаючого на майдані
Василь марсюк. Голос волаючого на майдані. Публіцистика, критика, спогади. Друге доповнене видання. Київ. 2016. – 148 с
Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconВидання Й. Ц. Хмелевського в Полтаві. Вступ. Ст В. О. Мокляка Репринтне відтвор видання світлодрукарні С. В. Шульженка, Київ, 1901 р
Гоголь на батьківщині: Альбом художніх фототипій та геліогравюр, що відносяться до пам'яті М. В. Гоголя / Видання Й. Ц. Хмелевського...
Юридична деонтологія видання 2-е, перероблене І доповнене iconНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка