Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковцяСторінка2/2
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,58 Mb.
1   2
Примітки
1. Праці Ворфа рясніють твердженнями такого характеру. Обмежуся на двох прикладах. "Поняття «часу» й «матерії» для людей (у різних кінцях світу) не зводиться до в суті своїй однакового досвіду, а залежить від мови чи мов. при допомозі яких досвід набуто" ("The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language 1939); "Те, що ми називаємо «науковою думкою», є спеціялізація мов західного індоєвропейського типу" ("Language, Mind and Reality" 1941) (Whorf 158, 246).
2. Вибрані навмання примовки засвідчують велику узгодженість між букварем Потебні й збіркою Номиса: виріс, а ума не виніс — 4 = Номис 6355д; сіре сукно лізе в вікно — 5 = Номис 41; їду, їду — ні коліс, ні сліду — 5 = Номис 435; не їв —зомлів, наївся — звалився — 4 = Номис 12156; у Києві дрова рубають, а на увесь мир тріски летять — 6 = Номис 11; лягла Гася, простяглася — 7 = Номис 458 та ін. Що Потебня був обізнаний з Номисом, видно з його зауважень про наголос — див. Франчук в його "Ударение", 1973. ст. 12. Буквар Потебні зберігся в рукописі і був опублікований В. Гавришем (Гнилосировим) в "Киевской старине" 1899, 8.
3. Якщо прийняти це припущення, то мотиви розсудливо; обережности в наслідок лихих пригод політичного характеру, докладно описаних у розділі 2, втрачають свою вирішальну силу, а. можливо, стають і зовсім недоречні.
4. Про взаємини Потебні з Веселовським див. Пресняков, 130.
Авторизований переклад з англійської Оксани Соловей
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Я. Айзеншток. К биографии А. А. Потебни. Бюлетень Редакційного комітету для видання творів О. П. Потебні. 1. Харків 1922.
 1. Я. Айзеншток. З листування О. О. Потебні. Україна, 1927, 1-2.
 1. X. Д. Алчевская. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. Москва 1912.
 1. А. Будилович. Александр Афанасьевич Потебня. Славянское обозренис, 1892, 1.
 1. Гол. Див. А. Потебня, Гол.
 1. А. Горнфельд. О лекциях А. А. Потебни. Див. Памяті.
 1. М. П. Драгоманов. Чудацькі думки про українську національну справу. Літературно-публіцистичні праці в двох томах, 2. Київ, 1970.
 1. І. Житецький. О. О. Потебня і Харківська Громада в 1861-63 рр. За сто літ, 1, 1927.
 1. ИЗРГ = Из записок по русской грамматике. Див. А. Потебня, ИЗРГ.
 1. ИЗТС = Из записок по теории словесности. Див. А. Потебня, ИЗТС.
 1. Ольга Косач-Кривинюк. Леся Українка. Хронологія життя і творчости. Нью-Йорк, 1970.
 1. В. Ламанский. Из статьи. Див. Памяти.
 1. В. Ламанский, Отзьів об зтнографических й лингвистических трудах профессора А. А. Потебни. ИЗРГ, IV, 2, 1977.
 1. О. А. Лаптева. Письма В. Ягича к А. А. Потебне. Вопросьі язьїкознания, !960, 2. Олдржих Лешка. Материальї для биографии А. А. Потебни. Slavia, 45, 1, 1976.
 1. Б. М. Ляпунов. Воспоминания о А. А. Потебне. ИЗРГ, IV, 2. Москва, 1977. Повний варіянт у Памяти.
 1. М. Номис. Українські приказки, прислів'я І таке інше. Петербурґ, 1861.
 1. Д. Н. Овсянико-Куликовский. Воспоминания. Петербург 1923. ООП — Академія Наук УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні.
 1. Олександр Опанасович Потебня. Ювілейний збірник до 125-річчя з дня народження. Київ 1962.
 1. Памяти — Памяти Александра Афанасьевича Потебни. Харків 1892.
 1. В. Петров. Потебня й Лотце. Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 4. Київ 1924.
 1. В. Петров. До питання про Потебню й Лотце. Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 9, Київ, 1926.
 1. П. М. Попов. До характеристики наукової діяльности О. О. Потебні. Радянське літературознавство, 7-8. Київ, 1947.
 1. А. Потебня. Букварь = Руководство к обучению грамоте, составленное для малорусскнх воскресньїх школ А. А. Потебней. Ред. В. Гавриш. Киевская старина, 1899. 8 (Приложение).
 1. А. Потебня. Заметки по исторической грамматике русского язьїка. Журнал Мннистерства народного просвещения, 169, X. 1873.
 1. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, 1-2, Москва, 1958; З.Москва, 1968; IV, 1 — Москва,1985; IV, 2. Москва, І977.
 1. А. Потебня. Из записок по теории словесности. Харків, 1905.
 1. А. Потебня, Гол. - Народньїе песни Галицкой и Угорской Руси. Рецензия. Отчет о двадцать втором присуждении наград графа Уварова. Записки МП. Академии наук 37, 4. Петербург 1880.
 1. А. Потебня. Мьісль и язьїк[i]. Харків, 1913.
 1. Потебня. О национализме. Див. А. Потебня. Мисль н язик. А. Потебня. О полногласии. У книзі "Два исслсдования о звуках русского язьїка", Вороніж, 1866.
 1. А. Потебня. Общий литературньїй язьік й местиме нарсчия. У книзі "ООП".
 1. А. Потебня. Отзьів о сочинении А. Соболевского, Очерки из истории руского язика. — Известия отделения русского язика и словссности Имп. Акадсмии наук. І, 3/4, 1896.
 1. А. Потебня. Разбор сочинсння П. Житецкого, Очерк звуковой истории малорусского нарсчия. Отчст о двадцатом присуждснии наград графа Уварова. Записки
 1. Имп. Акадсмин наук. 33, 1878.
 1. А. Потебня. Ударение, ред. В. Франчук. Київ 1973.
 1. А. Потебня. Естетика и позтика. Ред. И. Иваньо и А. Колодная. Москва, 1976.
 1. А. Потебня. Язіьк и народность. Див. А. Потебня, Мисль й язик.
 1. О. П. Пресняков. А. А. Потебня и русское литературоведсние конца XIX —
 1. начала XX века. Саратов, 1978.
 1. В. Сімович. Українське мовознавство, 1-2. Ред. Юрій Шевельов. Оттава, 1981,
 1. 1984.
 1. К. Студинський. До історії взаємин Галичини з Україною. Україна, 1928, 2,
 1. Н. С(умцов). По поводу тридцатилетия служебной деятельности А. А. Потебни. Киевская старина, 28, 1887.
 1. Н. Сумцов. Спогади й замітки про Потебню. Бюлетень Редакційного комітету для видання творів О. П. Потебні, 1. Харків, 1922.
 1. І. Франко. Нові праці про Україну. Зібрання творів у п'ятидесяти томах, 27. Київ, 1980.
 1. В. Ю Франчук. Олександр Опанасович Потебня. Київ, 1975.
 1. В. Ю. Франчук. Листування І. О. Бодуена де Куртене та О. О. Потебні. Мовознавство, 1979, 6.
 1. В. Ю. Франчук. Олександр Опанасович Потебня. Київ, 1985.
 1. М. Е. Халанский. Памяти А. А. Потебни. Памяти.
 1. М. Халанский. Материальї для биографии А. А. Потебни. Сборник Харьковского историко-филологического общества, 18, 1909.
 1. В. И. Харциев. Воспомннания об Александре Афанасьевиче Потебне. Славянскос обозрение,1892,2.
 1. В. І. Харцієв. Потебня і лапки. Червоний шлях, 1925, 5.
 1. К. Чехович. Олександер Потебня. Український мислитель-лінгвіст. Варшава, 1931.
 1. А. Шахматов. Записка во второе отделение Академии наук по поводу издания третього тома труда А. А. Потебни, Из записок по русской грамматикс, ИЗРГ IV, 2.
 1. ЯН — Язик й народность. Див. А. Потебня, Язик и народность.
 1. И. В. Яґич. История славянской филологии. Петербург, 1910.
 1. V. Jagić. A. Potebnja. Aus den Memoiren űber die russische Grammatik. ИЗРГ, 4, 2, Москва, 1977
 1. V. Jagić. Spomeni mojega života, 11. Беоґрад, 1934
 1. В. L. Whorf. Language, Thought, and Reality. Ed. J.B. Carroll. Massachusetts. Institute of technology, Нью-Йорк - Лондон, 1956.

Примітка. Пропонована тут вступна стаття Юрія Шсвельова становить собою ощирений варіячт доповіді "Олександер Потебня. Спроба реконструкції цілісного образу”, виголошеної на двох конференціях з нагоди століття з дня смсрти Потебні: в Лондонському університеті 3 жовтня і в Харківському університеті 24 жовтня 1991 року. Написана спершу по-англійськи, стаття була перекладена на українську мову Оксаною Соловей.Каталог: Sheveliov Yurii


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця icon"Життєвий і творчий шлях Василя Стуса"
Шевельов Ю. ”Трунок І трутизна”. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. – К. 1994 –...
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconЮрій Шевельов українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан І статус
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан І статус. Чернівці: "Рута", 1998. – 208 с
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconУкраїнське кіно. Сергій Параджанов, Олександр Довженко. Юрій Іллєнко, Кіра Муратова
Тема: Українське кіно. Сергій Параджанов, Олександр Довженко. Юрій Іллєнко, Кіра Муратова
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconЮрій ковбасенко
Вкраїни, ні українське безхребетне хуторянство. Отож, на жаль, часто бував ти на чужині чужим не лише для чужих
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconПсихологічний супровід обдарованих учнів у профільній школі та розвиток іншомовних здібностей молодших школярів
...
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconЛюдина І природа в оповіданні Григора Тютюнника "Дивак"
Українське слово", ілюстрації до твору, таблиця "Образ Олеся", декорації, мікрофон, збірка віршів "Людина І природа", питання вікторини,...
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconЛіна Костенко. «Українське альфреско» (фрагмент уроку). (Додаток 5). Виразне читання поезії «Українське альфреско»
Технікою альфреско виконані фрески багатьох старовинних українських храмів. «Прив’яжіть» цю інформацію до твору
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconУрок тема Вальтер Скотт як засновник жанру історичного роману
«Айвенго» з фольклором, на прикладі образу Локслі показати вплив народних балад на обрану систему творів, висвітлити новаторство...
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconЛарічєв Юрій Анатолійович Веда Слов’янська. Герметична філософія в доступному викладі. Євангеліє самому собі. Ця елітарна книга
Ця елітарна книга ― зовсім унікальне явище. З вишуканою простотою вона чесно відповідає на найскладніші й найтаємніші питання, що...
Юрій шевельов олександер потебня І українське питання спроба реконструкції цілісного образу науковця iconАвтобіографія дорошенко Юрій Володимирович
Дорошенко Юрій Володимирович, народився 11 серпня 1976 році у м. Павлодар республіка Казахстан


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка