З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії МихайлівниСкачати 241,65 Kb.
Дата конвертації06.06.2017
Розмір241,65 Kb.

З досвіду роботи вчителя української мови і літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького

Балящук Марії Михайлівни
Актуальність і перспективність досвіду

Метою школи XXI ст. є формування індивіда, здатного вийти за межі отриманих знань, відкритого до інновацій, саморозвитку та безперервної освіти протягом усього життя. Сучасні освітні парадигми розвивального, креативного навчання ставлять на перший план не передачу учням готового соціального досвіду, а підготовку їх до самостійного здобування знань та творчої праці в будь-якій сфері людської діяльності.

Неабияку роль у цих процесах відіграє профілізація навчальних закладів, адже, свідомо окресливши сферу майбутньої діяльності, учень працює не «на оцінку», а задля ґрунтовного, глибокого, творчого оволодіння знаннями.

Особливо важливо організувати у класах філологічного профілю навчання так, щоб воно активізувало розвиток учнівської креативності. А це не є реальним без упровадження в систему роботи вчителя інноваційних освітніх і педагогічних технологій.

Кожен учитель повинен знати, що будь-яка винайдена методика є лише сходинкою, на котрій треба зупинитися для того, аби йти далі.

У сучасних умовах, коли зростають вимоги до якості знань та ускладнюються освітні завдання, важко вибрати таку навчальну діяльність, яка б «не розважала» учня на уроці, а навчала. Головне у цьому - не загубити навчальне зерно. Сьогодні важливим є як сам процес навчання, так і шляхи здобування учнями глибоких знань.

Відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти (проект) перед учителем стоять такі завдання: розвивати творчу особистість, формувати в неї гуманістичний світогляд, національну свідомість, високу мораль, активну громадянську позицію, мовленнєву і читацьку культуру, комунікативну й літературну компетентності, естетичні смаки, ціннісні орієнтації.

З огляду на це актуальним є формування індивіда, здатного вийти за межі отриманих знань, відкритого до інновацій, саморозвитку та безперервної освіти, здатного мислити критично, неординарно. В основі науково-педагогічних концепцій Якиманської І.С., Бех І.Д., Ікге Унт, Чередник Г.Ю., Хоменко П.В., Авдєєвої І.М., Фісун О.В., Шуляр В.І., Токмань Г.П. учень визнається творчою особистістю. Науковці доводять, що сучасний учитель повинен керувати навчальним процесом, коригувати дії дитини. Найважливішою для педагога є можливість дати учневі реалізуватися у навчальному процесі, тобто постійно формувати багатогранну особистість. Яким же чином словесник відстежуватиме процес формування непересічної особистості?

Працюючи 19 років у школі, завжди експериментую, шукаю ефективні методи навчання, які активізують пізнавальну діяльність, стимулюють самостійну роботу учнів, підтримують інтерес до предмета, готують дітей до життя. Водночас не секрет, що у сучасній освіті існує чимало проблем:

1.Формування знань, умінь і навичок.

2.Учні не вміють оцінити себе у навчальній діяльності.

3.Навчання школярів не має практичної значущості.

4.Учні не вміють учитися самостійно.

Зазначені вище труднощі в реалізації навчально-виховного процесу і методологічні засади інноваційної освіти та практичний досвід спонукали мене до вибору проблеми «Особистісно орієнтована технологія та метод джигсоу як засіб формування продуктивного навчання на уроках словесності».Новаційна та інноваційна значущість досвіду.

Особистісно орієнтована технологія передбачає організацію навчання, яке побудовано із урахуванням індивідуальних потреб і можливостей учня, глибокої поваги та інтересу до його особистості. Дитина сприймається як свідомий і відповідальний суб`єкт навчально-виховної діяльності.Завдання особистісно орієнтованої технології.

Учні не просто слухають розповідь учителя, а постійно співпрацюють із ним, висловлюючи свої думки, обговорюючи те, що пропонують однокласники. Учитель, у свою чергу не примушує, а переконує дітей засвоїти запропонований зміст із позиції наукового знання. Навчання стає – суб`єкт-суб`єктним. Формуючи особистість у навчально-виховному процесі слід враховувати такі особистісні образи: «образ Світу» – середовище , «образ-Я» – психологічні особливості, «образ-Я-в-Світі» – індивідуальність.

Особистісно орієнтований урок має за мету допомагати дитині в усвідомленні себе як особистості, підтримувати її прагнення до саморозвитку, самореалізації, самооцінки, самовдосконалення. [Д.1]

Саме на особистісно орієнтованих уроках педагог відкритий до діалогу, він прагне побачити світ очима дитини, підтримати її. Домінує не позиція «над», а позиція «рівного», виникає діалог, а отже, і найбільша сприйнятливість одного учня іншим і відкритість їх у спілкуванні.


Дотримання зазначених вимог до особистісно орієнтованного уроку передбачає його специфічну структуру: орієнтація – визначення мети – проектування – організація – реалізація – контроль – корекція – оцінка.

[Д.2]


Активно впроваджую у систему своєї роботи джигсоу-презентації, бо вважаю, що це дає можливість дитині розкритися, проявити себе, самоствердитися, самовдосконалитися. Метод джигсоу поєднує категорії нового і старого, нормативного і новаторського. Зміст цього методу передбачає вивчення інформації із подальшим складанням схеми або проекту і презентацією проблемної роботи перед учнями. Це спільний пошук кращих рішень життєво важливих завдань, який супроводжується організацією роботи учнів і реалізацією задуму, виконання завдань, спільною оцінкою і самооцінкою.
Практичне значення досвіду

Місія вчителя полягає у тому, щоб спрямувати роботу на уроці на збагачення особистості соціально цінним досвідом, виховання свідомої життєвої позиції.

Вважаю, що для розв'язання цього завдання особливі можливості має українська література, оскільки: • зміст предмета базується на роботі з різними носіями інформації, кінцевою метою якої є ідеалізація художнього образу, збагачення дитини життєвим досвідом;

 • вивчення літератури передбачає дослідження різних, інколи діаметрально протилежних точок зору стосовно одного й того ж явища;

 • джигсоу визначає пріоритет розв'язання навчального завдання на особистісному рівні, що дає можливість мобілізовувати і розвивати інтелект дитини;

 • цей вид діяльності полягає у забезпеченні оптимальної побудови процесу навчання у тісній взаємодії «учитель — учень».

Педагогічна ідея: досягнення високої продуктивності в умовах особистісно зорієнтованого уроку найоптимальніше забезпечує метод джигсоу.

Практикую як індивідуальні, так і групові джигсоу-презентації.


Опис основних методів і технік джигсоу

«НОВА ХВИЛЯ»

«Нова хвиля» — це додавання нового до раніше визначеного, вивченого, опрацьованого; це своєрідне оновлення традиційного, уточнення та відшліфовування ґрунтовних знань. Учитель може виступити активатором, але генератором оригінальних ідей має стати учень. Наприклад, пропонується створити оновлену модель на основі раніше презентованого джигсоу.«НОУ-ХАУ»

«Ноу-хау» — це опрацювання абсолютно незнайомої інформації із подальшими аналітично-синтетичними процесами, зіставлення нового із протилежними точками зору. Цей метод використовується здебільшого під час здобуття учнями нових знань, особливо тоді, коли діти самостійно опрацьовують літературний твір. Результати проведеної роботи — джигсоу-презентація.«БРУНЬКУВАННЯ»

«Брунькування» — унікальний метод сходження від простого до складного, головною ідеєю якого є шлях «від нерозкритої бруньки до соковитої ягідки». Особливе завдання вчителя — на рівній «гілочці» (у даному випадку — художній твір) знайти «бруньку» (факт) і «квітку» (невирішену проблему), а потім разом із учнем «викохати» налиту «ягідку» (життєві пріоритети на прикладі джигсоу) [Д. 3].

Етапи проведення джигсоу.


 • На підготовчому етапі учитель має допомагати учням у виборі теми й напряму справи. Зазначу, що передує цьому детальне вивчення інформації. Досить важливо, щоб діти виявляли ініціативність. Це може бути прайс-реліз із кращими варіантами, пропозиціями, проектами джигсоу. Учитель нарівні з дітьми бере участь у конкурсі і пропонує власні варіанти. Усе це обговорюється, і кращі з кращих обираються для виконання.

 • Протягом другого етапу визначаємо виконавців, які опрацьовують ухвалені варіанти. Учитель спрямовує справу на розвиток в учнів творчого пошуку. Не потрібно нав'язувати своїх пропозицій дітям, нехай вони прозвучать як ще один внесок до «скарбнички творчості». Найкраще, якщо думка дорослого буде ніби розвитком того, що обмірковували діти, вони тоді почуватимуться співавторами. Таким чином реалізується мета: виявлення креативу на тлі звичайного, простого.

 • На третьому .етапі відбувається індивідуальна або групова підготовка джигсоу. Ось тут, власне, і починається найцікавіше. Це ніби диво-лабораторія, де важливим є поєднання осмислення, зіставлення, розробки та творчого злету думки. Роль учителя — координатор, помічник, діагност, диригент.

 • Четвертий етап — проведення джигсоу. В умовах активного застосування інформаційно-комунікаційних технологій найбільш розповсюдженими видами роботи є мультимедійні презентації. Учитель стежить за тим, як саме вони проходять, зокрема, коментуються, розігруються, уточнюються. Проте корисними іноді є і відхилення від задуму, що виникають під час цього найвідповідальнішого моменту через різні непередбачувані обставини й помилки, яких припускаються учасники. Усе це є також необхідною школою життя. Головне для організатора як керівника і провідного учасника джигсоу — створювати й зміцнювати мажорний тон, дух бадьорості, впевненості у своїх силах, здатності нести радість іншим, прагнення подолати будь-які труднощі.

 • П’ятий етап — підбиття підсумків джигсоу. Це надважливо, бо діти очікують результатів. Ефективними методами є самооцінювання та взаємооцінювання. Найчастіше застосовую «Аналітичне зерно» , картка оцінювання «Піраміда успіху» [Д3]. :

Практикую різні типи уроків, які допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного, особливого погляду на життя. Це, як правило, урок – урок-журнал, урок-дослідження фрейм-проблеми , урок-парцеляція, фасилітативний урок, урок-демонстраційний експеримент, урок- віртуальна подорож, урок-моделювання, урок- практикум.

УРОК-ДОСЛІДЖЕННЯ ФРЕЙМ-ПРОБЛЕМИ

Урок-дослідження фрейм-проблеми (від англ. frате — рамка, структура) передбачає організацію міркування над певною проблемою з подальшою джигсоу-презентацією.

Фрейм-проблема складається, як правило, з п'яти основних частин, логічно пов'язаних між собою [Д.4]:


 • формулювання проблеми;

 • матеріалу для спостереження і спонукання до самостійного її розв'язання;

 • побудови плану розв'язання;

 • формулювання розв'язку або пояснення проблеми;

 • практичного застосування сформульованих по­ложень (джигсоу-презентація).


УРОК-МОДЕЛЮВАННЯ

Урок-моделювання передбачає аналіз матеріалу шляхом побудови й вивчення джигсоу-моделей.

Життєво важливі пріоритети:


 • упроваджуючи дану іметодику, створюємо соціально-педагогічні умови для самоствердження, самореалізації, самовдосконалення кожної особистості;

 • широко практикуємо пообразний та проблемно-тематичний літературні аналізи, а відповідно до їхніх вимог накопичується цитатний матеріал, відкриваючи широке поле для творчої діяльності;

 • стимулювання школярів до самостійного творчого мислення через аспект «моделювання-презентація»;

 • аналізуючи художній твір, звертаємо увагу на його самобутність, особливість творчого почерку письменника, влучне майстерне використання засобів творення літературних образів;

 • учитель ненавязливо пропонує школярам теми, які б вони бажали презентувати, враховуючи позитивний вплив «світу тексту» на «світ читача».

УРОК-ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Урок-демонстраційний експеримент — це організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі засвоєння знань шляхом сприймання їх в умовах проблемної ситуації. Даний вид діяльності передбачає активний розвиток мислення учнів: вони засвоюють не лише результати наукового пізнання, а й безпосередньо власне процес здобуття цих результатів (джигсоу) [Д. 5].


УРОК-ПАРЦЕЛЯЦІЯ

Урок-парцеляція (від франц. parceller — поділяти на дрібні частини) базується на виконанні джигсоу шляхом розбивання матеріалу на дві частини — базову і парцелят — з метою посилення і увиразнення кожного компонента [Д. 6]. .


ФАСИЛІТАТИВНИИ УРОК

Фасилітативний урок — це новий тип стосунків між суб'єктами навчально-пізнавального процесу. Учитель — організатор, консультант, партнер у співпраці з учнями, де посередником виступає літературно-мистецький твір. Методологічна основа такого уроку — сучасна філософська концепція про людину як носія сукупності суспільних відносин, де вона виступає суб'єктом діяльності, пізнання і спілкування. Структура подібного уроку дещо вирізняється від вищеназваних видів організації навчального процесу [Д. 7].

Створення таких умов на уроці забезпечує особистості формування «образу — себе — буття» і його складників:


 • «образу Я»,

 • «образу Автора»,

 • «образу художнього твору»,

 • «образу літературного персонажа»,

 • «образу Я і літературного героя»,

 • «образу Світу»,

 • «образу Я у Світі» тощо.

Практичне застосовування методу джигсоу на різних етапах уроку:

Така цілісність і повнота взаємодії людини зі світом активізує внутрішні потенції особистості, що сприятиме вдосконаленню безпосередньо її й суспільства.

З метою створення атмосфери успіху (складова методу джигсоу) для мотивації навчальної діяльності використовую такі прийоми: «Віночок очікування», «Кросворд», «Чайнворд». Рефлексію проводжу в письмовій та усній формі, як-от: «Коло друзів», «Бліц-опитування», «Тест-нумеролог». Свою систему уроків будую так, щоб учні працювали з повною самовіддачею, з інтересом.

Аби перевірити ефективність застосування учнями видів джигсоу («Нова хвиля», «Ноу-хау», «Брунькування»), використовую картку оцінювання «Піраміда успіху», робота з нею проходить у три етапи:

І етап – це самооцінювання учнів щодо виконаного диференційованого домашнього завдання.

ІІ етап – робота з текстом.

ІІІ етап – домашнє завдання «Торбинка творчих цікавинок».

Як приклад пропоную картку оцінювання знань учнів, застосовану на уроці на тему «Олександр Довженко. Розповідь про видатного українського кінорежисера й письменника. «Зачарована Десна» — твір про великий і красивий світ дитинства Сашка» [Д. 8].Працюючи над етапами фасилітативного уроку (вид джигсоу «Брунькування»), опираюся на сучасну філософську концепцію. У ній людина виступає носієм сукупності суспільних відносин і суб'єктом діяльності, пізнання та спілкування.

При вивченні біографії О.Довженка і кіноповісті «Зачарована Десна» учні досліджували середовище, у якому зростав маленький бешкетник Сашко, визначали, чому цей твір Олесь Гончар назвав «енциклопедією сільського життя України кінця ХІХ початку ХХ століття».

Пропоную практичне застосування прийому «Брунькування» у методі джигсоу. На першому етапі застосовую методичний прийом «Перекотиполе».

Слово → Речення → Питання → Відповідь (Урок на тему «Дієслово. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»)

Наприклад:

Дієслово → Самостійна частина мови, яка означає дію або стан предмета й відповідає на питання що робити? що зробити? → Чому дієслово називають самостійною частиною мови? → Тому що воно має лексичне і граматичне значення слова, а також виконує синтаксичну роль у реченні.

Другий етап уроку проходить у формі літературного конструювання «Піраміда успіху» (роботу проводжу у парах). Учні отримують такі завдання:

прочитати потрібний матеріал,вибрвти основне в тексті, сформулювати власну думку [Д. 9].

На третьому етапі учні формулюють власну думку, роблять висновки, відповідають на бліц-питання одним словом (характеристика персонажів у діях). Діти аргументують, чому «Зачарована Десна» - «енциклопедія сільського життя України кінця ХІХ початку ХХ століття». На цьому етапі використовую інтерактивну вправу «Краплинки».

Наприклад:

Чому кіноповість називають енциклопедією? Сформулюйте свою позицію і наповніть ріку краплинками - думками.

Інтерактивна вправа «Сформулюй позицію»

Кіноповість називають енциклопедією життя, тому що у ній розповідається про...

перші захоплення і розчарування; культуру українського села; сімейні традиції; дотепне спілкування; тонкий гумор; життя допитливого хлопця; тяжке життя хлібороба; взаємодопомогу; торжество добра над злом...

Учні записують на краплинках свої твердження.

Завдяки методу джигсоу учень замість абстрактної «готової» інформації отримує суспільний досвід, стає не лише активним учасником, дослідником, а й уміє визначати перспективи.

Традиційно вважається, що новий матеріал краще запам’ятовується, коли він законспектований, але сучасні дослідження вчених Чередник Г.Ю. і Хоменка П.В. доводять, що нотування не зберігається у мозку. Краще запам’ятовується інформація у вигляді схем, моделей, асоціацій, кросвордів, чайнвордів. Тому практикую на уроках записи нового матеріалу схематично. Саме цей метод використовую як на уроках мови (правила-схеми), так і на уроках літератури (блок-схеми).

Наприклад, розглянемо урок на тему «Олександр Довженко. Розповідь про видатного українського кінорежисера й письменника. «Зачарована Десна» — твір про великий і красивий світ дитинства Сашка». Для опрацювання матеріалу з теорії літератури застосовую таку схему [Д. 10].

Практична ж діяльність учнів на уроках української мови полягає й у виконанні вправ, тестових завдань, написанні переказів, творів. Саме схематичне подання правил сприяє кращому запам’ятовуванню. Велику увагу приділяю компетенції продуктивної творчої діяльності через стимулювання дослідницької роботи учнів.

При виконані тестів школярам часто доводиться вибирати між «так» і «ні». Тому, наприклад, на уроці на тему «Іменник. Повторення і вивчення з теми» для формування навичок аргументованого відстоювання своєї позиції (складова методу джигсоу) використовую таку схему:

1) Формулювання завдання

Іменник – це частина мови, яка вказує на предмет або особу і відповідає на питання хто? що?

2) Вибір позиції:

а) так, іменник самостійна частина мови, бо має лексичне, граматичне значення слова і виражена синтаксично в реченні;

б) ні…


в) перегляд позиції (відбувається за умови, якщо відповідь була неправильною)

г) висновок

Отже, іменник самостійна частина мови.

На уроках створюю ситуацію довіри та успіху, і за таких обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності. І як результат: учень-випускник не тільки володіє знаннями, уміннями та навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору, відстоювати свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло однодумців, бути комунікабельною, толерантною особистістю.

Уроки будую на підставі рівноправного партнерства і спілкування на творчих засадах з використанням інтерактивних форм та методів: діалог, робота в парах, малих групах, мовна дуель, «карусель», синтез думок, коло ідей, мікрофон, мозковий штурм, аналіз ситуації, «дерево рішень», «ти –редактор», рольова гра, драматизація, інсценізація, «спіймай помилку», реклама, усний журнал, словесне моделювання, вільне письмо, «займи позицію», лінгвістична загадка, незакінчений ланцюжок та ін.

Під час уроків намагаюся довести учням, що мова – найважливіший засіб спілкування, тож дуже важливо, вивчаючи слово, пізнавати світ, розвивати особистість як найвищу цінність суспільства. Щоб забезпечити ефективність навчання, повноцінність уроку, необхідно поєднувати репродуктивну і пошукову діяльність. Учень – не пасивна фігура педагогічного процесу, і я прагну дати йому не лише певний вантаж знань, а й уміння мислити, прагну стимулювати розвиток його пізнавальних сил, роботу думки, постійну потребу вчитися, спостерігати, досліджувати. Застосування інтерактивних методів сприяє формуванню в дітей уміння співпрацювати, розвиває такі якості особистості: толерантність, прагнення до демократичного діалогу.

Учень на основі власного життєвого досвіду, враховуючи свої можливості, знаходить істину та робить відповідні висновки. Особистісно орієнтоване навчання поступово формує розвиток кожного учня, а це дає можливість школярам проявити власне «я», вільно спілкуватися, аргументовано доводити свою думку, визнавати власні помилки, дбати про культуру мовлення, дискусії, навчає уникати категоричності, використовувати адекватну лексику.

Будь-які зміни, нововведення – нелегка, кропітка праця. Це невдачі і прорахунки, промахи і поразки, але водночас це і знахідки, досягнення, здобутки, успіхи, перемоги. Важливо, щоб у цьому процесі учні займали не пасивну позицію, були не спостерігачами, а співтворцями уроку. І це сприятиме формуванню комунікативної компетентності, вихованню успішного, конкурентноспроможного громадянина України. У цьому контексті найбільш ефективним засобом для формування дитини є особистісно орієнтоване навчання.Особистісно орієнтоване навчання - спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, особисту спроможність.

Зміст навчання полягає в тому, що пізнавальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів. Це взаємонавчання (групове, колективне, навчання у співпраці), де вчитель і учні є рівноцінними суб'єктами. В організації особистісно орієнтованого навчання передбачаю моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Під час такої співпраці діти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати зважені рішення. Застосування на уроках інтерактивних методів у поєднанні з іншими формами навчальної діяльності допомагає не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й вчить школярів використовувати набуті знання й досвід, пов'язуючи їх із реальними ситуаціями. Це сприяє формуванню життєвої компетентності учнів, що і є одним з основних завдань сучасної освіти.

Застосування комп'ютерної техніки робить уроки української мови яскравими, насиченими. На них кожен учень працює активно, зростає допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація), шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє самостійно створити алгоритми правопису, схеми, послідовність міркувань тощо), зацікавити ігровою формою, забезпечити зв’язок із життям шляхом демонстрації роликів, реклам, конкретних діалогів, що стимулюють учнів до вивчення мови,аналізу мовних явищ, дискусії та ін.

При проведенні уроків мови та літератури використовую мультимедійні презентації.   На таких уроках реалізуються принципи доступності, наочності. Вони ефективні своєї естетичною привабливістю. Урок-презентація - можливість подати великий обсяг інформації та завдань за короткий період, створити ситуації для діалогів, продемонструвати асоціативний та наочний матеріали, що стимулюють до роздумів та комунікативної діяльності, використовувати бібліотеки навчального електронного обладнання: підручники, енциклопедії, довідники, словники, методичні посібники, ППЗ до підручників, відеофрагменти, презентації (динамічний плакат, анімація викладення нового матеріалу, практичне застосування навчального матеріалу, мовні та літературні диктанти і їх перевірка, тести, ігри, план уроку та інше) тощо.

Саме особистісно орієнтована технологія та метод джигсоу допомагає створити дитині власну модель цінностей, за якою звірятиметься сталий рух до вершини життєвої досконалості. Пропоную схему «Піраміда успіху», завдяки якій реалізуються творчі можливості вихованців:

На мою думку, чільне місце на запропонованих уроках мають посідати такі фактори: • контакт «учитель-учень»;

 • емоційна самореалізація;

 • вільне вираження «Я».

Досвід сприяє покращенню рівня успішності учнів із української мови і літератури та збільшенню зацікавленням предметом. Учні проявляють себе як активні учасники творення мови, висловлюють власну громадянську позицію у молодіжних організаціях «Пласт», «Наснага», мають перемоги у філологічних випробуваннях, стають студентами факультету журналістики.

Результати тематичних та семестрових замірів у контрольному та апробаційному класі засвідчують, що використання методу джигсоу як основної складової продуктивного навчання не лише розвиває інтерес до предмета, але й покращує якість знань. Важливо, що ці результати чітко корелюються з підсумками діагностичних та прогностичних тестів рівня саморозвитку особистості і продуктивності навчання, які переконливо засвідчують суттєве зростання показників в учнів, з якими працюю. [Д. 11] А це і є одним із найважливіших продуктів навчальної діяльності. Середній показник якості навченості у звичайному класі – 57,48 , у якому застосовую вищезгадану методику - 65,2.


Список літератури

 1. Авдєєва І.М. Принципи педагогічної фасилітації / Ірина Миколаївна Авдєєва. – К.: Главник, 2005. – Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України: вип. 26 у 4-х т.( За ред. С.Д.Максименко) Т.1. – 2005. - С.24-28.

 2. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта України, 2005. – 288 с.: іл.

 3. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта України, 2006. – 288 с.: іл.

 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Мова і література» (Проект) // Дивослово. – 2011. - №8 (653). – С.20-27.

 5. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підруч. для 7-го кл. – К.: Грамота, 2007. – 296 с.: іл.

 6. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова: Підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2009. – 304 с.: іл.

 7. Методика викладання літератури. Термінологічний словник. / Сипченко А.Л., Шуляр В.І., Гладишев В.В. – К. 2008.

 8. Мищенко О.І. Українська літ.: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олена Міщенко. – К.: Генеза, 2009. – 304 с.:іл.

 9. Мовчан Р.В. Українська література: Підручник для 5-го класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 206. – 240 с.: іл.

 10. Обдарована модель України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України [Терепищий С.О., Антонова О.Є., Науменко Р.А. …]. – К.: ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008. – 156с.

 11. Омельчук Сергій. Проблемно-пошукове навчання синтаксису рідної мови // Дивослово. – 2007. - №10. – С.2-7.

 12. Скуратівський Л.В. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі // Укр. мова і літ-ра в школі. – 2005. - №4.

 13. Слоньовська Ольга. Українська література: Підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2007. – 352с.

 14. Сорочан Т.М. Фасилітація – нова функція післядипломної педагогічної освіти / Т.М. Сорочан // Освіта на Луганщині. – 2004. - №2 (21). – С. 8-11.

 15. Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи на уроках української літератури / Дивослово – 2010 - №9.

 16. Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 352 с.

 17. Фісун О.В. Реалізація ідей фасилітації в діяльності вчителя // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальній школі. – 2009. - №2. – С. 385-391.

 18. Шуляр В. Компетентнісний підхід у діяльності вчителя літератури та учня-читача // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006.- №12. – С.10-13.

 19. Шуляр В., Огренич Н. Учень-читач і вчитель-фасилітатор в умовах 12-річної школи: Науково-методичний посібник. – Миколаїв: Видавець: Ганна Гінкул. 2006. – 208с.


Додаток 1

Тезаурус

► Термін продуктивне навчання був уведений в обіг більш ніж 20 років тому німецьким ученим і педагогом Інгрідом Бьомом. Продуктивне навчання спонукає до випереджувального навчання, організованого засвоєння нових технологій діяльності, переходу від другорядних до першорядних завдань.

► Урок-дослідження фрейм-проблеми (від англ. frате — рамка, структура) передбачає організацію міркування над певною проблемою з подальшою джигсоу-презентацією.

Урок-парцеляція (від франц. parceller — поділяти на дрібні частини) базується на виконанні джигсоу шляхом розбивання матеріалу на дві частини — базову і парцелят — з метою посилення і увиразнення кожного компонента.

Фасилітативний урок – це прийняття одним учасником (учителем) іншого учасника (учня) як особистості. Домінує не позиція «над», а позиція «рівного», виникає діалог, а отже, і найбільша сприйнятливість одного учня іншим і відкритість їх у спілкуванні. Виникає діалог рівноправного співробітництва між учителем та учнем, що сприяє взаєморозумінню у навчальному спілкуванні.

Метод джигсоу поєднує категорії нового і старого, нормативного і новаторського.

Джигсоу -- вивчає інформацію з подальшим складанням схеми або проекту і презентацію його перед учнями.

Додаток 2

«Я» - особистість


СаморозвитокСамоореалізація

Самооцінка

Самовдосконалення

autoshape 478 autoshape 479 autoshape 480 autoshape 481

Міжособистісний контакт

arc 484
взаєморозуміння


+

= висока успішність

учитель

учень


Додаток 3
Схема «Етап проведення джигсоу за методом «Брунькування»


group 230

Додаток 3
Схема «Етап проведення джигсоу за методом «Аналітичне зерно»

group 294

Картка оцінювання «Піраміда успіху»

Тема ___________________________________________________________________
Прізвище та ім’я учня _____________________________________________________
Вивчення матеріалу

І етап оцінювання: (4 бали)

1. Вивчення біографії письменника (1 бал) –

2. Прочитання літературного твору:

а) повне прочитання твору (3 бали) –

б) прочитання твору у фрагментах (2 бали) –
ІІ етап оцінювання: (4 бали)


 1. Робота з текстом: (2 бали)

а) підбір цитат (1 бал) –

б) пошук художніх засобів (1 бал) –

2. Чіткість і логічність у відповідях (1 бал) –

3. Активність на уроці (1 бал) –


ІІІ етап оцінювання: (4 бали)

Домашнє завдання

1. Навчіться переказувати епізод «На косовиці» (1 бал) –

2. «Торбинка творчих цікавинок». Написати твір-мініатюру на тему «Чим причарувала мене..?» (3 бали) –
Схема проведення «Урок-дослідження фрейм-проблеми» Додаток 4
group 503

Додаток 5


Схема проведення «Урок-демонстраційний експеримент»
group 215

Додаток 6Схема проведення «Урок- парцеляція»

группа 544

Додаток 7Структура фасилітативного уроку

group 119

Авторська структура фасилітативного уроку

group 137
Додаток 8

Картка оцінювання «Піраміда успіху»

Тема Олександр Довженко. Розповідь про видатного українського кінорежисера й письменника. «Зачарована Десна» - твір про великий і красивий світ дитинства Сашка
Прізвище та ім’я учня _____________________________________________________
Вивчення матеріалу

І етап оцінювання: (4 бали)

1. Вивчення біографії О. Довженка (1 бал) –

2. Прочитання кіноповісті «Зачарована Десна»:

а) повне прочитання твору (3 бали) –

б) прочитання твору у фрагментах (2 бали) –
ІІ етап оцінювання: (4 бали)


 1. Робота з текстом: (2 бали)

а) підбір цитат (1 бал) –

б) пошук художніх засобів (1 бал) –

2. Чіткість і логічність у відповідях (1 бал) –

3. Активність на уроці (1 бал) –


ІІІ етап оцінювання: (4 бали)

Домашнє завдання

1. Навчіться переказувати епізод «На косовиці» (1 бал) –

2. «Торбинка творчих цікавинок». Твір-мініатюра на тему «Чим причарувала мене кіноповість «Зачарована Десна»?» (3 бали) –
Додаток 9

Піраміда


group 93


Додаток 10


Додаток 11

Якість знань учнів з української літератури
9-А клас, 2015р.

Кількість учнів у класі – 35.Використання традиційних методів навчання

Використання методу джигсоу як основної складової продуктивного навчання на фасилітативних уроках

Високий рівень – 22,86%

Високий рівень – 28,57%

Достатній рівень – 31,43%

Достатній рівень – 42,86%

Середній рівень – 40,00%

Середній рівень – 25,71%

Початковий рівень – 5,71%

Початковий рівень – 2,86%

Якість знань учнів з української мови


9-А клас, 2015р.

Кількість учнів у класі – 19.Використання традиційних методів навчання

Використання методу джигсоу як основної складової продуктивного навчання на фасилітативних уроках

Високий рівень – 15,79%

Високий рівень – 31,58%

Достатній рівень – 44,11%

Достатній рівень – 47,37%

Середній рівень – 36,84%

Середній рівень – 21,05%

Початковий рівень – 5,26%

Початковий рівень – 0 %

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconВикористання елементів проектної технології на уроках української мови І літератури та в позаурочній роботі з метою формування комунікативної компетентності учнів
Опис досвіду роботи вчителя Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ст. №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області...
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconАпробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку творчої особистості. Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя»
Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя» Тернопільської спеціалізованої...
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconУчитель української мови та літератури Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Проблема «Формування творчої, цілеспрямованої, гармонійно розвиненої особистості на уроках української мови І літератури»
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconХерсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісний підхід на уроках української мови та літератури, світової літератури Укладачі
У збірці представлено досвід вчителів української мови та літератури, світової літератури Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconМарія Матіос. Роман «Солодка Даруся»
Концаренко Вікторія Віталіївна,заступник директора з навчально-виховної роботи,вчитель української мови та літератури Ломачинецької...
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconКонспекти уроків Старокостянтинівський районний методичний кабінет Сковородківська зош І-ІІІ ступенів
Клімух Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Сковородківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconШевчук А. В. Робота з обдарованими учнями на уроках української мови
...
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconН. М. Сова Ти в моїх мріях,ти в моїй пісні
Учитель української мови І літератури Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconОстап Вишня «Мисливські усмішки»
Підготувала учитель української мови та літератури Шабастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
З досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни iconНаказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни
На виконання річного плану роботи школи адміністрацією школи протягом вивчалась система роботи вчителя української мови та літератури...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка