За матеріалами семінару Рівне – 2013Сторінка1/6
Дата конвертації22.05.2017
Розмір0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Дубенської міської ради

Будинок дітей та молоді Дубенської міської ради

Система роботи

позашкільного навчального закладу з обдарованими дітьми

(за матеріалами семінару)

Рівне – 2013

УДК 374


ББК 74.200.58

Система роботи позашкільного навчального закладу з обдарованими дітьми (за матеріалами семінару) / упоряд. Н. Ю. Давидюк, А. І. Намчук; Рівненський обласний ін-тут післядипломної пед. освіти. – Рівне : РОІППО, 2013. – 48 с.


Збірник укладено за матеріалами обласного семінару для директорів позашкільних навчальних закладів з теми «Система роботи позашкільного навчального закладу з обдарованими дітьми», який відбувся на базі Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради 30 квітня 2013 року. Змістове наповнення збірника розкриває як теоретичні засади проблеми, так і практичні напрацювання педагогів, вихованців позашкільного закладу.

Видання адресоване працівникам позашкільних навчальних закладів.
ЗмістІ. Реалізація нових соціальних ініціатив Президента України у створенні умов для реалізації дитячої творчості в позашкільному навчальному закладі 4

ІІ. Психолого-педагогічні засади організації роботи з обдарованими дітьми у позашкільному навчальному закладі 14

ІІІ. Особистісно-орієнтовані технології навчання в позашкільному навчальному закладі 20

ІV. Співпраця із засобами масової інформації як важливий засіб формування іміджу позашкільного навчального закладу 25

V. Окремі аспекти організації роботи з обдарованими дітьми у Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради 27

VІ. Робота з обдарованими дітьми в секції «Історичне краєзнавство» МАН 30

VІІ. Формування екологічної свідомості гуртківців засобами неформальної екологічної освіти 37

VІІІ. Проектна діяльність педагогів та вихованців закладу 40

8.1. Презентація проекту «Літопис історії рідного краю» 40

8.2. Презентація проектної діяльності вихованки секції «Літературна творчість» МАН (кер. керівник Табачук Н. В.) 42

ІХ. Майстер-клас «Ліплення з солоного тіста» 46І. Реалізація нових соціальних ініціатив Президента України у створенні умов для реалізації дитячої творчості в позашкільному навчальному закладі


Ровкач А. В., головний спеціаліст управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації

Наш час характеризується постійним пошуком шляхів модернізації навчально-виховного процесу. Чи вміємо ми зрозуміти світ дитини, яка вчиться і дорослішає без стереотипів; чи можемо будувати відкриті, емоційні, живі стосунки з учнями; допомогти дитині рости цілісною особистістю, почуття якої породжують ідеї, а ідеї – почуття?

З упевненістю можна сказати, що переважно вміємо, бо вміння педагога-позашкільника не лише створити для учнів середовище, у якому б їх здібності розвивалися максимально, а ще й виховати не просто дитину, а Людину добру, співчутливу, шанобливу, цілеспрямовану. А це у свою чергу і забезпечить вищезгадану результативність.

В умовах відродження національної системи освіти позашкільні заклади стають невід'ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості учня, його соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві. Позашкільні заклади, що працюють у соціально-культурній та освітній сферах, доповнюють шкільну освіту та створюють позитивне виховне середовище для учня. Вони виступають гнучкими виховними інфраструктурами, спроможними здійснювати виховання громадянина незалежної держави України - творчої особистості, здатної вдосконалювати себе та свою країну.

За останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до позашкільної освіти як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого постало питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або реформування діяльності позашкільних навчальних закладів. При цьому головним залишається визначення, що позашкільна освіта – це спеціально організована діяльність, яка має яскраво виражену власну специфіку впливу, що дає їй певні переваги перед іншими засобами виховання. Це, передусім, добровільність участі дітей у позашкільній роботі; диференціація її за інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності; постановка конкретних практичних завдань перед кожним вихованцем у його творчому становленні; оволодіння знаннями та уміннями за індивідуальними планами.

Сьогодні навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах передбачає охоплення таких галузей знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, підручника, навчального плану школи. Тому педагогічним працівником цих закладів повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи.

Позашкільна освіта у загальній системі вільного часу забезпечує дітям доступ до культурних цінностей, які не вивчають у школі, конкретизує та розширює, поглиблює та інтегрує знання й уміння, які, отримують діти в школі, орієнтує їх на застосування знань та відпрацювання умінь у практичній діяльності. Саме в системі позашкільної освіти ведеться пошук шляхів оновлення змісту навчального-виховного процесу, впровадження різних форм організації профільного навчання.

Мобільність позашкільних закладів в сучасних умовах передбачає постійний моніторинг результатів якості освіти, внутрішню перебудову змісту та її методичного супроводу, активізацію зв’язків з іншими соціальними інститутами суспільства на міжгалузевій основі.

Позашкільні заклади мають перевагу перед існуючими освітніми закладами через можливості вільного вибору організації соціально-педагогічної діяльності. А це, в свою чергу, реально задовольняє соціальне замовлення на профільне навчання, допрофесійну підготовку та якісну початкову професійну освіту безпосередньо самих дітей та батьків, а також різних суспільних інститутів (органів влади, організацій, підприємств тощо).

Вільний вибір дитини – це головна умова визначення змісту й організації педагогічної діяльності позашкільного закладу. Основними компонентами тут є – свобода, автономність та відповідальність учасників освітнього процесу. І тому позашкільна освіта – абсолютно самостійне джерело освіти, що сприяє досягненню результатів у вихованні компетентної особистості в різних життєвих сферах.

Профільне навчання (профорієнтація, допрофесійна підготовка тощо), яка є одним з напрямів модернізації всієї системи освіти України, повинна створювати умови для соціально-професійного самовираження учнів основної школи, забезпечувати свідомий вибір учнем профілю при отриманні середньої повної освіти.

Запорукою успіху у системі позашкільної освіти є наявність методології керівництва, в основі якої лежить формування навичок самостійного здобуття знань, генерування ідей, необхідних для життя у досить нестабільному та динамічному соціумі.

Питання про стан позашкільної освіти перебуває на постійному контролі управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.

Розв’язанню проблем у позашкільній освіті області сприяє обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Виконання заходів Програми забезпечeчує удосконалення якості позашкільної освіти, забезпечує збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, надає підтримку та створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та молоді.

Позашкілля сьогодні – це 53 комплексних і профільних позашкільних навчальних заклади, у тому числі - 17 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти. У гуртках і творчих об’єднаннях вказаних закладів займається більше 45 тисяч дітей та учнівської молоді.

Збільшено показник охоплення позашкільною освітою у позашкільних навчальних закладах із 24 відсотків у 2005 році до 33 відсотків – у 2012.

Лише упродовж останніх трьох років кількість вихованців зросла на 5 відсотків.

Управлінням освіти і науки забезпечено зміцнення матеріально-технічної бази обласних позашкільних навчальних закладів.

Зокрема:


 • організовано роботу дистанційної заочної фізико-математичної школи Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, до якої залучено учнів загальноосвітніх навчальних закладів 9 районів області;

 • у травні 2011 року року відбулося відкрито астрофізичну обсерваторію, хіміко-біологічну та фізико-технологічну лабораторії, у вересні 2012 року – лабораторію гуманітарних досліджень Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.

Для прикладу, астрофізична обсерваторія оснащена  потужним телескопом, що дозволяє здійснювати ефективні дослідження ближнього космосу. В обсерваторії змонтовано майданчик під телескоп та транспортний підйомник, налагоджено розробку системи координатного наведення телескопа на небесну сферу.

Обладнання лабораторій дає можливість виготовляти дослідні установки загального і проектного призначення, модернізувати існуюче обладнання. Прикладом цього є уже виготовлений в лабораторії магнітний сепаратор та окреме оснащення для фрезерних і токарних робіт.

Поліпшено систему навчально-методичного забезпечення:

щорічно проводяться конкурси: • «Кращий позашкільний навчальний заклад року»;

 • на кращу науково-методичну розробку за напрямками позашкільної освіти, визначаються переможці, їх досвід впроваджується в роботу позашкільних навчальних закладів області.

Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводяться заходи, які забезпечують підвищення кваліфікації педагогів-позашкільників. Зокрема у 2012 році проведено конкурс професійної майстерності педагогів позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», у номінації «Директор позашкільного навчального закладу» переможцями обласного етапу визнано:

 • директора Рівненського ПДМ - Первушевську Ірину Олександрівну;

 • директора Костопільського Будинку школярів та юнацтва – Дітлашок Зінаїду Антонівну;

 • директора КостопільськогоКостопільського Центру технічної творчості та комп’ютерних технологій – Гончарука Ігора Петровича;

 • директора Рівненського міського центру творчості учнівської молоді – Сосновчик Тетяну Олександрівну.

Переможцями цього конкурсу на всеукраїнському рівні стали:

 • директор Рівненського ПДМ – Первушевська Ірина Олександрівна;

 • директор Костопільського Будинку школярів та юнацтва – Дітлашок Зінаїда Антонівна;

 • директор Рівненської станції юних натуралістів Остафійчук Тетяна Василівна.

Система роботи педагогічних колективів позашкільних закладів презентувалася на виставках міжнародного та всеукраїнського рівнів: Рівненської Малої академії наук учнівської молоді,

Рівненської станції юних натуралістів - на Другій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011»,

Гощанського районного центру дітей юнацтва та молоді у Третій Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті»,

Рівненського Палацу дітей та молоді у ХV ювілейній Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні – 2012»,

Володимирецького районного БШЮ у Третій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2012».

Досвід роботи позашкільних закладів області з проблеми розвитку обдарованості дітей та молоді узагальнено у розробці, яка була подана на ХV ювілейну Міжнародну виставку «Сучасна освіта в Україні – 2012» у номінації «Пошук і підтримка обдарованих дітей і молоді» за напрямом «Створення навчального середовища для розвитку обдарованості дітей і молоді».

Рівненський палац дітей та молоді пропагує досвід роботи інноваційного навчального закладу з різних напрямів позашкільної діяльності.

Управлінський алгоритм у Палаці будується на здійсненні моніторингу освітніх потреб, орієнтації на соціальних замовників, оперативному аналізі та корекції отриманих результатів і приведенні їх у відповідність до потреб дитини.

Підтвердженням сказаного є функціонування на базі Палацу дев’яти ресурсних центрів із стратегічних напрямів позашкільної освіти.

До структури Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти введено Лабораторію позашкільної освіти, керівником якої є директор ПДМ Первушевська Ірина Олександрівна.

Рівненський міський Палац дітей та молоді співпрацює з Установами Вільного Часу країн Східної Європи та закладами додаткової освіти країн СНД. Крім цього є членом низки європейських асоціацій, у межах яких співпрацює із зарубіжними колегами з метою обміну досвідом роботи.

Завдяки освітній діяльності Палацу дітей та молоді м. Рівного, яка зацікавила європейських партнерів до участі у спільних проектах, упродовж багатьох років традиційно проводяться: Міжнародний молодіжний фестиваль традиційної народної культури «Древлянські джерела», конкурс сучасної хореографії, джазовий фестиваль, молодіжний фестиваль театрального мистецтва «Сходи» тощо.

У закладі успішно функціонує власна система профільного навчання та проект безперервного розвитку творчої особистості дитини, створюючи новий бренд для всієї освітньої галузі країни.

Аналізуючи рівень охоплення позашкільною освітою в районах та містах, як позитивне слід зазначити, що у порівнянні з минулим роком названий показник зріс у місті Кузнецовську на 7 відсотків і становить майже 31 відсоток проти 23 у минулому році,

у Демидівському районі зріс майже на чотири одиниць і становить 55 відсотків і це найвищий показник у області,

у місті Дубно – на 4,5 одиниць – 50,4,

у Острозькому - на три % – 44,6 відсотків,

у Млинівському районі на три відсотки – 40,5,

у м.Острозі на 5 відсотків – 20,3.

Проте, упродовж аналогічного періоду спостерігалася тенденція до зниження рівня охоплення позашкільною освітою внаслідок зменшення кількості вихованців у Гощанському районі – на 2 відсотки (усього 44%), у

м. Рівному – на 8 відсотків(32%), у Рівненському районі майже на 2 відсотки (17,9%).

З метою реалізації Соціальних ініціатив Президента України

В. Ф. Януковича від 04.03.2013 року управлінням освіти і науки облдержадміністрації підготовлено проект доручення заступника голови облдержадміністрації, яким зобов’язано голів райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення) вжити заходів щодо збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, гуртків та творчих об’єднань у них.

Окрім того, задля підвищення рівня охоплення позашкільною освітою на колегії управління освіти, яка відбулась 24 квітня 2013 року прийнято рішення про передачу годин гурткової роботи на позашкільні навчальні заклади.

Запорукою успішної діяльності є підвищення кваліфікаційного рівня педагогів позашкільних закладів.

З цією метою Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: проведено науково-методологічні семінари на базі експериментальних позашкільних навчальних закладів; випущено науково-методичний посібник з діагностичного забезпечення дослідження проблеми; налагоджено співпрацю лабораторії позашкільної освіти з кафедрою теорії та методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Упродовж навчального року активно та результативно працювали обласні координаційно-методичні ради за напрямами позашкільної освіти.

Загалом у минулому навчальному році Рівненським державним обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді було проведено 11 профільних, 5 виїзних семінарів-практикумів керівників науково-технічних об’єднань, 3 семінари для директорів і 4 семінари для методистів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області, в яких брали участь 303 чол.

Рівненським обласним навчально-методичним центром естетичного виховання проведено семінари-практикуми для керівників гуртків художньої самодіяльності, декоративно-ужиткового мистецтва, традиційного писанкарства, театральних колективів, лялькових театрів, художнього читання.

Рівненською обласною станцією юних натуралістів проведено цикл обласних семінарів, диспутів, „круглих столів”. Внаслідок чого, понад 300 педагогів поповнили свої знання інноваційними методиками впровадження різних форм екологічної освіти і виховання.

Показником послідовної та системної роботи позашкільних навчальних закладів є участь та результативність учнів, вихованців, слухачів у масових заходах.

Маємо чимало досягнень всеукраїнського рівня:

команда Рівненської області отримала І місце у Всеукраїнському конкурсі проектів озеленення інтер`єру та ландшафтного дизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів;

члени учнівської виробничої бригади Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Млинівського району вибороли ІІ місце у Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, що проходив у

м. Луцьку;

екологічна агітбригада «Шанс» Кузнецовського Будинку дитячої та юнацької творчості на здобула ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти;

диплом ІІ ступеня отримав вихованець Володимирецького районного будинку школярів та юнацтва Козодой Михайло на Всеукраїнському конкурсі «Посміхнемось щиро Вишні» у м. Полтава;

56 робіт переможців обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край» експонується у м. Києві;

переможець обласного конкурсу української естрадної пісні «Юна зірка» - учениця Рівненського професійного ліцею Вікторія Семенович стала дипломантом Третього Міжнародного конкурсу естрадної пісні «Травневий зорепад»;

зразковий ансамбль естрадної пісні «Лорелей» Рівненського районного будинку школяра – здобув перемогу на міжнародних фестивалях у Польщі та Болгарії.

ІІІ місце у Чемпіонаті України із велосипедного туризму серед юніорів;

ІІ місце у Всеукраїнських змаганнях із пішохідного туризму серед центрів туризму та позашкільних закладів України;

І місце у Всеукраїнськимх змаганнях із пішохідного туризму на Кубок «Ігоря Лаптєва»;

ІІІ загальнокомандне місце на Чемпіонаті України серед юніорів з лижного туризму;

у Всеукраїнському конкурсі «Україна вишивана» здобули перемогу:

експедиційний загін клубу «Едельвейс» Будинку дітей та молоді Дубенської районної ради;

експедиційний загін «Краяни» Рівненської гуманітарної гімназії;

експедиційний загін «Візерунки Полісся» Рівненської загальноосвітньої школи №18;

гурток «Юні екскурсоводи» Рівненської обласної станції юних туристів;

експедиційний загін «Оберіг»Радивилівського навчально-виховного комплексу «ЗОШ №1 – гімназія»;

у Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно та телебачення «Веселка» призові місця здобули гуртківці Костопільського району та Дубенської відеостудії;

у Всеукраїнському фестивалі повітряних зміїв ІІІ місце здобули юні техніки із Рівненського району;

у Всеукраїнських відкритих змаганнях юних ракетомоделістів досягли високих результатів команди Дубенського району та м.Рівного;

у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з картингу гідно захистили честь області юні картингісти з Острозького району.

І це лише незначна частина досягнень юних позашкільників Рівненщини у Всеукраїнських змаганнях.

Рівненська область посідає 4 місце у рейтингу Українського державного центру позашкільної освіти з участі у Всеукраїнських масових заходах.

Безперечно, поруч із досягненнями є достатньо проблем, які пов’язані з фінансуванням позашкільної освіти, недостатнім матеріально-технічним забезпеченням, вимагає вирішення на рівні держави питання про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на утримання позашкільних навчальних закладів та багато інших причин…

Є проблеми, які потребують невідкладного вирішення, а саме:

частина позашкільних навчальних закладів не мають власних приміщень, особливо це стосується обласних позашкільних закладів: центру технічної творчості та станції туристів – приміщення у якому вони розміщуються визнано аварійним;

залишається невирішеним питання із правом постійного користування земельної ділянки Станії юних натуралістів;

показник охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою є нижчим від всеукраїнського;

актуальним залишається питання кадрового забезпечення позашкільних навчальних закладів області.

Література 1. План заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 74-р.

 2. План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 №888.

 3. Про проведення в 2013 році в Україні Року дитячої творчості : указ Президента України від 28 грудня 2012 року № 756.
Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> Посібники
Посібники -> Бібліотечка Всеукраїнської школи новаторства Серія «Післядипломна педагогічна освіта»
Посібники -> Ніколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
Посібники -> Національне виховання учнів: регіональний аспект
Посібники -> Методичні рекомендації щодо побудови профорієнтаційного заняття з учнями початкових класів. Представлений дидактичний та роздатковий матеріал
biblioteka.php -> Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / О. Б. Нагорна. Рівне, 2012. 99 с
biblioteka.php -> Уроки словесності в системі мовно-літературної освіти
biblioteka.php -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconВидання, які пропонуються за списком обмінного фонду Праці викладачів університету
Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання : зб наук праць за матеріалами доп. І повідомлень Восьмого Всеукр...
За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconСемінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р
Діяльність бібліотек Березнівської цспшб на допомогу інформаційному забезпеченню школи
За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconРозпорядження 22. 05. 2013 м. Рівне №355-р Про проведення ХІ загальноміського відкритого Рейтингу популярності " Гордість міста"
З метою стимулювання громадської й творчої активності населення міста як нового демократичного інституту не тільки індивідуальних,...
За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconПрограма семінару «Місцеві вибори 2015: нововведення законодавства та висвітлення у змі»

За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconТема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі»

За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconРівне „Перспектива” 2007

За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconРівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008
Пам'ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років: Науково-допоміжний покажчик / Уклад.: П.І. Демчук; Н. М. Кожан; Наук ред.:...
За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconЗапровадження інструментів болонського процесу програма семінару
Рамки кваліфікацій та їх використання для розроблення та порівняння освітніх програм
За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconРівне 2011 «Справжнє виховання дитини у вихованні самих себе»

За матеріалами семінару Рівне – 2013 iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Президента України від 4 жовтня 2013 р. №316/2013-рп. Серед отримувачів грантів кандидат фізико-математичних наук, докторант Сумду...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка