Забезпечення законСторінка10/12
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


 • Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р: за станом на 20 січ. 2016 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 45 (13.06.2014). — Ст. 1193 (із змінами).

 • Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 75 (07.10.2011). — Ст. 2799.

 • Джафарова О. В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Джафарова Олена В’ячеславівна; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2015. — 623 с.

 • Дума В. В. Правозастосовча діяльність та форми її здійснення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дума Володимир Васильович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

 • Духневич О. С. Провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Духневич Олександр Сергійович; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2012. — 20 с.

 • Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку: зб. матеріалів та док. / [ред. М. Пухтинський, М. Власенко]. — К.: Вид-во Акад. муніцип. упр., 2009. — 508 с.

 • Завальна Ж. В. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Завальна Жанна Вікторівна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 29 с.

 • Завальна Ж. В. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Завальна Жанна Вікторівна; Харківський національний університет внутрішніх справ. — Х., 2010. — 395 с.

 • Завальна Ж. В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин / Завальна Ж. В. — Суми: ВВП "Мрія" ТОВ, 2010 . — 358 с.

 • Заярний О. Правові передумови укладення адміністративного договору / Заярний О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Серія «Юридичні науки». — 2014. — № 1 (99). — С. 61–65.

 • Звіт про роботу Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради за березень 2016 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг». — Режим доступу до док.:

  http://www.cnaprv.gov.ua/about/public#collapse8. — Назва з екрану.

  1. Звіт Уряду України. 2015 рік. [Електронний ресурс] // «Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади». — Режим доступу до док.:

  http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248703577. — Назва з екрану.

  1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III: за станом на 18 лют. 2016 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 46 (30.11.2001). — Ст. 2038 (із змінами).

  2. Зозуля І. В. Особливості принципів розмежування компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / І. В. Зозуля // Право і суспільство. — 2013. — № 2. — С. 55–64.

  3. Іванов Ю. Б. Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам / Ю. Б. Іванов, А. О. Сеніна // Проблеми економіки. — 2014. — № 3. — С. 81–88.

  4. Ільницька Ю. М. Адміністративні послуги в системі функцій органів місцевого самоврядування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ільницька Юлія Михайлівна; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2011. — 18 с.

  5. Кобилянський М. Г. Компетенційний спір як предмет юрисдикції адміністративних судів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Кобилянський Микола Генріхович; ДНДІ МВС України. — Київ, 2014. — 20 с.

  6. Кобилянський М. Г. Компетенційний спір як предмет юрисдикції адміністративних судів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Кобилянський Микола Генріхович / Київський міжнародний університет. — К., 2014. — 210 с.

  7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV: за станом на 04 лют. 2016 р. // Офіційний вісник України. — 2005. — № 32 (26.08.2005). — Ст. 1918 (із змінами).

  8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X: за станом на 19 трав. 2016 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1122 (із змінами).

  9. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / Колпаков В. К. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 286 с.

  10. Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підруч. / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. — Х.: Право, 2012. — 384 с.

  11. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: за станом на 21 лют. 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2010. — № 72/1 (01.10.2010). — Ст. 2598 (із змінами).

  12. Конституція України: наук.-практ. ком. / [голов. редкол. Тацій В. Я. [та ін.]. — Х.: Право, 2011. — 1128 с.

  13. Короєд С. О. Адміністративний договір як форма взаємодії інститутів місцевої публічної влади / С. О. Короєд // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Серія «Юридичні науки». — 2015. — Т. 2. — Випуск 3. — С. 99–102.

  14. Короткий огляд реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 09.10.2015 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Інститут громадянського суспільства». — Режим доступу до док.:

  http://www.csi.org.ua/korotkyj-oglyad-reformy-mistsevogo-sam/. — Назва з екрану.

  1. Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні / [І. Коліушко [та ін.]. — К. Москаленко О.М. ФОП, 2009. — 196 с.

  2. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування / Красницька А. В. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 528 с.

  3. Кресіна І. Державна регіональна політика: перспективи розвитку / І. Кресіна, О. Стойко // Голос України. — 2015. —№66 (6070). — 11 квітня.— С. 7.

  4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III: за станом на 15 берез. 2016 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 21 (08.06.2001). — Ст. 920 (із змінами).

  5. Крупчан О. Формування компетенції місцевих органів публічної влади шляхом делегування повноважень / О. Крупчан // Юридична Україна. — 2013. — № 7. — С. 14–19.

  6. Кубко Є. Б. Адміністративне право в контексті міжнародно-правових тенденцій / Є. Б. Кубко // Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку: зб. наук. праць: VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку», м. Київ, 23-24 вересня 2011 р. / [голов. редкол.: Андрійко О. Ф. [та ін.]. – К., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 600 с.

  7. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб / Кузьменко О. В. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 208 с.

  8. Курс адміністративного права України: підруч. / [В. К. Колпаков [та ін.]; ред. В. В. Коваленко. — К.: Юрінком Інтер, 2012. — 808 с.

  9. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Лагода Олександр Сергійович; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2007. — 187 с.

  10. Латишева В. В. Механізми реалізації громадського контролю за наданням управлінських послуг органами публічної влади: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Латишева Вікторія Валентинівна; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — О., 2010. — 20 с.

  11. Легеза Є. О. Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Легеза Євген Олександрович; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2011. — 20 с.

  12. Легін Л. М. Поняття та критерії якості закону: проблеми визначення / Л. М. Легін // Проблеми законності. — 2016. — № 132. — С. 196–204.

  13. Литвин І. І. Адміністративно-правове регулювання взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Литвин Іван Іванович; Класичний приватний університет. — Запоріжжя, 2009. — 19 с.

  14. Літвінов О. В. Проблеми упорядкування адміністративних послуг органами місцевого самоврядування / О. В. Літвінов, Я. Б. Єдинак // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2013. — № 9 (101). — С. 180–185.

  15. Лученко Д. В. Контрольне провадження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Лученко Дмитро Валентинович; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого – Х., 2003. – 180 с.

  16. Любченко П. М. Муніципальне право України: навч. посіб. / Любченко  П. М. — Х.: ФІНН, 2012. — 496 с.

  17. Ляшко О. Б. Адміністративні послуги у сфері містобудування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ляшко Олег Борисович; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя, 2015. — 16 с.

  18. Ляшко О. Б. Інформаційні та технологічні картки надання адміністративних послуг у сфері містобудування [Електронний ресурс] / О. Б. Ляшко // Юридичний науковий електронний журнал. — 2014. — № 2/2014. — С. 67–70. — Режим доступу до док.:

  www.lsej.org.ua/index.php/nomeri-zhurnalu?id=23. — Назва з екрану.

  1. Ляшко О. Б. Надання адміністративних послуг у сфері містобудування: результати соціологічного дослідження / О. Б. Ляшко // Часопис Київського університету права. — 2014/4. — С. 117–120.

  2. Ляшко О. Б. Питання класифікації адміністративних послуг у сфері містобудування / О. Б. Ляшко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія: Юриспруденція. — 2014. — № 12. — Том 2. — С. 213–215.

  3. Ляшко О. Б. Про містобудівництво та адміністративні послуги / О. Б. Ляшко // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія: Юридичні науки. — 2013. — Випуск 4. — Том 2. — С. 60–62.

  4. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. / Малиновський В. Я. — К.: Атіка, 2009. — 608 с.

  5. Мамотова Т. В. Формування нової системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації / Т. В. Мамотова // Аспекти публічного управління. — 2015. — № 4. — С. 75–81.

  6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2002. — 00. — № 2.

  7. Містобудування [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Википедія: вільна енциклопедія». — Режим доступу до док.:

  https://uk.wikipedia.org/wiki/Містобудування. — Назва з екрану.

  1. Мордвін І. А. Адміністративні послуги податкових органів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Мордвін Ігор Анатолійович; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с.

  2. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / [ред. В. П. Тимощук]. — К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. — 392 с.

  3. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / [ред. І. Х. Темкіжев (кер. авт. кол.)]. — К.: Юрінком Інтер, 2012. — 720 с.

  4. Озеро Качыне в Киеве может исчезнуть под стройкой: опубликованы фото [Електронний ресурс] // Веб-сайт «ОбозревательUA». — Режим доступу до док.:

  http://kiyany.obozrevatel.com/money/52169-ozero-utinoe-na-ulitse-zdolbunovskoj-hotyat-zasyipat.htm. — Назва з екрану.

  1. Ольшанський О. В. Надання публічних послуг у громаді: стандарти та критерії / О. В. Ольшанський // Теорія та практика державного управління. — Вип. 3 (50). — 2015. — С. 156–162.

  2. Омельяненко М. В. Види архітектурно-містобудівної діяльності з точки зору нормотворчого процесу [Електронний ресурс] / М. В. Омельяненко // Веб-сайт «Бібліотека українських авторефератів». — Режим доступу до док.:

  http://librar.org.ua/sections_load.php?s=building&id=108&start=1. — Назва з екрану.

  1. Оніщенко Н. М. Проблема ефективності законодавства та сучасний розвиток [Електронний ресурс] / Н. М. Оніщенко // Віче. — 2007. — № 12 (спецвипуск). — Режим доступу до док.:

  http://www.viche.info/journal/607/. — Назва з екрану.

  1. Організаційна структура Державної архітектурно-будівельної інспекції України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Державна архітектурно-будівельна інспекція України». — Режим доступу до док.:

  http://dabi.gov.ua/images/structura/structura.pdf. — Назва з екрану.

  1. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. / [І. Є. Марочкін [та ін.]; ред. І. Є. Марочкін. — X.: Право, 2013. — 448 с.

  2. П’ятков П. В. До питання про визначення ознак містобудівної діяльності у аспекті надання адміністративних послуг / П. В. П’ятков // Право і суспільство. — 2015. — № 5-2. — Частина 3. — С. 185–188.

  3. Павленко Д. В. Адміністративна відповідальність суб'єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Павленко Денис Вікторович; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 24 c.

  4. Павленко С. В. Засоби забезпечення законності та правопорядку в діяльності органів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 25.00.04 / Павленко Сергій Валерійович; Класичний приватний університет. — Запоріжжя, 2010. —22 с.

  5. Панасюк О. В. Адміністративно-правові засади забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Панасюк Оксана Володимирівна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с.

  6. Паршин М. В. Качество государственных и муниципальных услуг: на пути к сервисному государству / Паршин М. В. — М.: Статут, 2013. — 272 с.

  7. Перелік адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами Київської ОДА [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Київська обласна державна адміністрація». — Режим доступу до док.:

  http://www.kyiv-obl.gov.ua/administrativni_poslugi. — Назва з екрану.

  1. Перелік документів для опрацювання відділом архітектури та містобудування [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Васильківська районна державна адміністрація». — Режим доступу до док.:

  http://www.vasilkivrda.gov.ua/tznap/adminposluga/754-perelk-dokumentv-dlya-opracyuvannya-vddlom-arhtekturi-ta-mstobuduvannya.html. — Назва з екрану.

  1. Петрова І. О. Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасній Україні / І. О. Петрова // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. — Сер.: Історія. — 2011. — Т. 147. — Вип. 134. — С. 45–48.

  2. Петьовка В. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Петьовка Василь Васильович; ВР України, Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2014. — 20 c.

  3. Петьовка В. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Петьовка Василь Васильович; ВР України, Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2014. — 209 c.

  4. Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Писаренко Ганна Миколаївна / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2006. — 20 с.

  5. Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі: постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 459: за станом на 23 берез. 2016 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 77 (03.10.2014). — Ст. 2183 (із змінами).

  6. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461: за станом на 21 жовт. 2015 р. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 32 (06.05.2011). — Ст. 1359 (із змінами).

  7. Покатаєв П. С. Теоретичні основи здійснення контролю в системі органів місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 15.00.04 / Покатаєв Павло Сергійович; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с.

  8. Положення про Відділ державної реєстрації виконавчого комітету Вишгородської міської ради (остаточний варіант) // Офіційний сайт «Офіційна сторінка міста Вишгород». — Режим доступу до док.:

  http://vyshgorod-rada.gov.ua/node/3546. — Назва з екрану.

  1. Положення про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства Лохвицької районної державної адміністрації; Посадова інструкція начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства Лохвицької районної державної адміністрації; Посадова інструкція головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства Лохвицької районної державної адміністрації [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Лохвицька районна державна адміністрація». — Режим доступу до док.:

  http://lohvica.adm-pl.gov.ua/page/zagalna-informaciya-3. — Назва з екрану.

  1. Поляк О. В. Механізми надання управлінських послуг органами влади: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Поляк Олександра Василівна; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2006. — 20 с.

  2. Порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ЦНАП [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Петриківський район Дніпропетровської області». — Режим доступу до док.:

  http://www.petrikiv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/petrikivka_rda.nsf/a57ed39423da8150c2257424002d84e8/54a43db7732bdd2fc2257b130041ca0c?OpenDocument. — Назва з екрану.

  1. Послуги за категоріями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Центру надання адміністративних послуг міста Львів за станом на 25.04.2016 р. — Режим доступу до док.:

  http://city-adm.lviv.ua/services/directory-services/topics. — Назва з екрану.

  1. Пояснювальна записка до проекту Адміністративно-процедурного кодексу України (реєстр. № 11472 від 03.12.2012) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу до док.:

  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893. — Назва з екрану.

  1. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / [ред. В. Б. Авер`янов]. — К.: Наукова думка, 2007. — 585 с.

  2. Правова доктрина України: у 5 т. — Х.: Право, 2013.

  Т. 2: Публічно-правова доктрина України / [Ю. П. Битяк [та ін.]; ред. Ю. П. Битяк. — 2013 — 864 с.

  1. Присяжнюк А. Й. Організаційно-правові засади державного контролю у сфері виконавчої влади: моногр. / Присяжнюк А. Й.; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х.: Золота миля, 2012. — 397 с.

  2. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI: за станом на 10 груд. 2015 р. // Офіційний вісник України. — 2012. — № 76 (15.10.2012). — Ст. 3067 (із змінами).

  3. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV: за станом на 09 квіт. 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. — № 31 (06.08.99). — Ст. 246 (із змінами).

  4. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV: за станом на 10 листоп. 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 49 (09.12.2005). — Ст. 517 (із змінами).

  5. Про визнання протиправним та скасування рішення: постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 05.02.2015 р. № 809/2451/14 [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». — Режим доступу до док.:

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42805639

  1. Про визнання протиправним та скасування рішення: постанова Одеського окружного адміністративного суду від 01.03.2016 р. № 815/7198/15 [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». — Режим доступу до док.:

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56310550

  1. Про визнання протиправними дій: постанова Одеського окружного адміністративного суду від 16.02.2016 р. № 815/6974/15 [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». — Режим доступу до док.:

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55837769

  1. Про визнання протиправною бездіяльності: постанова Одеського окружного адміністративного суду від 14.05.2015 р. № 815/597/15 [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». — Режим доступу до док.:

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44312828

  1. Про відмову у задоволенні позову: постанова Миколаївського окружного адміністративного суду від 25.06.2015 р. № 814/1396/15 [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». — Режим доступу до док.:

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45705010

  1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг: Закон України від 10.12.2015 р. № 888-VIII // Офіційний вісник України. — 2016. — № 2 (12.01.2016). — Ст. 49.

  2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12.02.2015 р. № 191-VIII // Офіційний вісник України. — 2015. — № 25 (07.04.2015). — Ст. 721.

  3. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-III: за станом на 16 жовт. 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 30 (26.07.2002). — Ст. 204 (із змінами).

  4. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI: за станом на 26 листоп. 2015 р. // Офіційний вісник України. — 2012. — № 30 (27.04.2012). — Ст. 1097 (із змінами).

  5. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-VI: за станом на 10 груд. 2015 р. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 60 (15.08.2011). — Ст. 2405 (із змінами).

   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

  Схожі:

  Забезпечення закон iconЗакон України "Про інформацію". Сутність інформатизації. Закон України "Про Національну програму інформатизації". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера
  Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”
  Забезпечення закон icon№467 від 23. 09. 2010p. Передплатні індекси
  Однак, закон є закон, І його потрібно виконувати. Тому Володимир Хомко разом зі своїми однодумцями прийматиме участь у виборах від...
  Забезпечення закон iconУрок №44 Клас 10 Тема уроку. Закон Гука. Дата
  Мета: Освітня: продовжити характеризувати деформоване тіло, ввести закон Гука, розглянути діаграму розтягу твердих тіл; Розвивальна:...
  Забезпечення закон iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Розділ I
  Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади
  Забезпечення закон iconШановний Олександрович, шановні народні депутати! Дозвольте вам доповісти закон
  Этот закон. Головуючий. Проти ніхто не хоче висловлюватися. Проект у вас на руках. Також мова йде про перше читання. До другого читання...
  Забезпечення закон iconЗакон України "Про закони І законодавчу діяльність"
  ...
  Забезпечення закон iconЗакон термоди­наміки для пояснення теплових явищ, узагальнити знання про фізичні основи теплових двигунів. Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань. Обладнання
  Формувати науковий світогляд на основі першого закону термоди­наміки; систематизувати знання про закон збереження енергії та його...
  Забезпечення закон iconЗакон всесвітнього тяжіння Розробка уроку з фізики з комп’ютерною підтримкою для 10 класу Кривий Ріг 2011
  Кожен етап уроку: перевірка домашнього завдання, викладання нового матеріалу, закріплення супроводжується комп’ютерною підтримкою,...
  Забезпечення закон iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування
  З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування,...
  Забезпечення закон iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
  Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка