Забезпечення законСторінка9/12
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
1. Напрями уніфікації законодавства щодо забезпечення належного надання адміністративних послуг у галузі містобудування мають стосуватись вдосконалення: нормативних основ надання вказаних послуг; процедур контролю за законністю надання адміністративних послуг у галузі містобудування.

2. Стосовно адміністративних послуг у галузі містобудування перспективним є підхід В.В. Петьовки стосовно приведення положень щодо дозвільної діяльності у цій сфері у відповідність до загальних положень щодо надання адміністративних послуг.

3. Найбільше значення для забезпечення законності у вказаній сфері повинна мати правозастосовна діяльність таких суб’єктів, як органи місцевого самоврядування а також судові органи (окрім випадків, коли повноваження з надання вказаних послуг доцільно залишити у віданні органів виконавчої влади).

4. Основним напрямом заходів щодо вдосконалення правозастосовної діяльності суб’єктів забезпечення законності надання містобудівних адміністративних послуг має стати вдосконалення відповідного адміністративного законодавства, зокрема щодо: окремих адміністративно-правових засад діяльності щодо забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування; заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; вдосконалення діяльності органів виконавчої влади, що здійснюють контроль відносно суб’єктів забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування.

5. Вдосконалення розглядуваної правозастосовної діяльності передбачає також як пріоритетний напрямок – розвиток системи забезпечення належної кваліфікації посадових осіб – суб’єктів надання адміністративних послуг, а також адміністраторів центрів надання адміністративних послуг.

6. В умовах інтенсивного розвитку: 1) системи надання адміністративних послуг у галузі містобудування; 2) специфічних вимог щодо законодавчого регулювання умов надання адміністративних послуг – доцільним є покладення на управління розвитку адміністративних послуг департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України завдань щодо видання роз’яснень чинного законодавства про адміністративні послуги з метою забезпечення єдиних засад його реалізації та здійснення контролю у цій сфері.ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо визначення сутності, змісту, особливостей засобів забезпечення законності надання адміністративних послуг у сфері містобудування, у результаті чого отримані такі найважливіші результати:

1. Надання адміністративної послуги у галузі містобудування як об’єкт забезпечення законності слід розуміти як комплекс рішень, дій уповноважених органів та посадових осіб у галузі містобудування, спрямованих на створення організаційних умов для реалізації суб’єктивних прав і свобод у галузі містобудування, на досягнення наявності якого спрямовані засоби забезпечення законності.

2. Поняттям «адміністративна послуга» недоцільно охоплювати випадки реєстрації прав власності суб’єктів публічного права (держави, територіальної громади, юридичних осіб публічного права тощо) на новозбудовані та реконструйовані ними об’єкти будівництва. Правовий статус вказаних осіб не відповідає правовому статусу споживачів адміністративної послуги як виключно приватних осіб.

3. Наявність специфічних вимог щодо організації діяльності із забезпечення законності надання досліджуваних послуг, проведення адміністративної реформи зумовлюють вдосконалення системи розподілу компетенції органів публічної влади. Тому стосовно досліджуваної сфери поряд із усталеними критеріями слід застосовувати такі, як: відомча належність суб’єкта надання досліджуваних послуг; значення наслідків надання адміністративної послуги за територією; характер управлінських зв’язків між вказаним суб’єктом та суб’єктом надання адміністративної послуги; необхідність застосування спеціалізованих знань для надання певної адміністративної послуги.

4. Суб’єктів адміністративних правовідносин у сфері надання адміністративних послуг у галузі містобудування необхідно розглядати у вузькому та широкому сенсі. У вузькому сенсі ними є суб’єкти лише тих відносин, які мають своїм об’єктом рішення, дії щодо надання вказаних послуг. У широкому сенсі ними є суб’єкти також тих відносин, об’єктом яких є рішення, дії щодо забезпечення можливості належного існування зазначених відносин, зокрема – щодо забезпечення законності надання послуг. За критерієм застосовуваного способу забезпечення законності суб’єктів забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування можливо поділити на суб’єктів, які застосовують переважно: контроль (нагляд); інші способи забезпечення законності (утворення економічного підґрунтя правомірної поведінки, переконання, утворення моральних стимулів). Суб’єктів першої групи за характером виконуваних завдань можна поділити на суб’єктів, для яких забезпечення законності надання вказаних послуг є: одним з основних напрямків діяльності (керівник підрозділу, адміністратор ЦНАП); частиною виконання своїх загальних завдань та функцій (суд, органи Національної поліції). Для суб’єктів першої групи характерною є наявність адміністративних правовідносин із підконтрольним (піднаглядним) об’єктом. До другої групи слід віднести суб’єктів, які не вступають безпосередньо у адміністративні відносини із суб’єктами надання адміністративних послуг у галузі містобудування, але своєю діяльністю сприяють зміцненню законності їх надання, реалізуючи загальні та спеціальні гарантії законності. Вказана класифікація є умовною, оскільки належне виконання кожним суб’єктом своїх повноважень щодо забезпечення законності в рамках конкретних адміністративних правовідносин має також має певний вплив на забезпечення законності загалом. Тому суб’єкти першої групи з певною долею умовності можуть бути одночасно віднесені і до другої.

5. За критерієм засобів та порядку збору інформації, що застосовуються при наданні конкретної послуги адміністративні послуги у галузі містобудування можливо поділити на дві групи: послуги, які потребують додаткового збирання інформації, проведення спеціальних досліджень або експертиз (видача будівельного паспорта) та послуги, що можуть бути надані виключно на підставі інформації, наданої суб’єктом звернення. Складність відповідних процедур безпосередньо впливає на організацію забезпечення законності надання відповідних послуг.

6. З урахуванням специфічних вимог до надання окремих адміністративних послуг у галузі містобудування (необхідність здійснення, в окремих випадках, складних та коштовних експертиз, досліджень, що потребують володіння спеціальними знаннями), в рамках критерію результативності їх надання особливого значення набуває вимога щодо належної кваліфікації особи, яка здійснює відповідні дослідження та експертизи в рамках надання таких послуг. Тому стосовно таких послуг доцільно в рамках критерію результативності їх надання виділяти таку вимогу, як компетентність особи, яка надає ці послуги. Вказане зумовлює наявність відповідних кваліфікаційних вимог також щодо посадових осіб суб’єктів забезпечення законності надання адміністративних послуг, що є особливо актуальним стосовно посадових осіб органів місцевого самоврядування.

7. За критерієм сфери містобудівної діяльності, в якій вони надаються слід розрізняти основні та забезпечувальні адміністративні послуги. Основні пов’язані із конкретним об’єктом будівництва (видача містобудівних умов та обмежень). Забезпечувальні – із здійсненням освітньої, наукової діяльності, визначених законом видів господарської діяльності у галузі містобудування. Забезпечення законності надання вказаних видів послуг потребує застосування різних суб’єктів забезпечення законності, в тому числі вимог до них, а також способів забезпечення законності

8. На сьогоднішній день надання значної частини адміністративних послуг у галузі містобудування зумовлює необхідність звернень суб’єктів їх надання до інших органів державної влади, місцевого самоврядування із метою отримання відповідної інформації. Аналогічне стосується вчинення дій (рішень) щодо надання інформації (витягів, виписок, довідок тощо). Виходячи з місцевого характеру наслідків вчинення вказаних послуг та дій (рішень), перспективною є тенденція щодо передання повноважень із їх надання (вчинення) до органів місцевого самоврядування. Водночас, не викликає сумнівів доцільність закріплення повноважень держателів відповідних реєстрів та інших баз даних саме за органами виконавчої влади. За таких умов правовідносини між органами місцевого самоврядування як користувачами відповідних реєстрів та органами виконавчої влади як їх держателями доцільно врегульовувати за допомогою, зокрема організаційно-функціональних адміністративних договорів. З метою забезпечення законності діяльності сторін таких договорів важливою є розробка їх типових умов Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Специфічними способами забезпечення законності діяльності сторін таких адміністративних договорів можливо вказати заходи, визначені Ж.В. Завальною, що можуть здійснюватись у зв’язку із: забезпеченням виконання адміністративного договору (правові - видання спільних, забезпечувальних актів; організаційні – проведення контрольних перевірок (взаємних та контрольних), здійснення наглядових заходів, проведення спільних засідань робочих груп, комісій для прозорості ходу виконання адміністративного договору); невиконанням договору (застосування адміністративної реституції (повернення сторін в початкове становище), розірвання адміністративного договору (тягне припинення забезпечувального акта; припинення роботи спільних робочих груп, комісій). Крім того, вагомий попереджуючий вплив на поведінку сторін договору матиме саме закріплення вказаних заходів та умов їх застосування у адміністративному договорі.

9. Судовий контроль як результат реалізації компетенції суб’єкта окремої гілки державної влади має набути особливого значення щодо забезпечення законності у відносинах щодо організації надання адміністративних послуг у галузі містобудування. Необхідність у такому захисті може виникати у випадках виникнення спорів, з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів, що можуть укладатись між суб’єктами діяльності щодо надання адміністративних послуг, з метою організації своєї спільної діяльності. Прикладами способів відновлення законності у таких випадках можуть стати: примушення до укладання адміністративного договору, визнання адміністративного договору фіктивним, зміна умов укладеного адміністративного договору, розірвання адміністративного договору. Водночас, на сьогодні право сторін таких договорів на звернення до адміністративного суду закріплене у законодавстві неповною мірою.

10. Забезпечення права особи на оскарження результатів надання адміністративної послуги, пов’язане, передусім, із забезпеченням можливості звернення споживача адміністративної послуги із скаргою до адміністратора ЦНАП із подальшим переданням цієї скарги до суб’єкта розгляду. Вказане випливає з складності на сьогоднішній день системи суб’єктів забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування та знаходженні цієї системи у стані реформування.

11. Законодавство наділяє нотаріусів повноваженнями щодо зокрема, здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Вказана реєстраційна дія відповідає ознакам адміністративної послуги як за результатом надання, так і за процедурою вчинення (за окремими винятками, визначеними законодавством). Тому слід доповнити існуючий перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, включивши до нього нотаріусів. Вказане ставить питання щодо узгодження законодавства у сферах: надання адміністративних послуг, державної реєстрації прав на нерухоме майно, здійснення нотаріальної діяльності на засадах визначенн предмету регулювання як надання нотаріусами адміністративних послуг, зокрема у галузі містобудування.

12. Забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування вимагає вдосконалення в рівній мірі як законодавства стосовно діяльності щодо забезпечення законності (здійснення контрольної, наглядової діяльності тощо), так і законодавства стосовно власне надання вказаних послуг. В першому аспекті основним напрямом слід виділити вдосконалення правового регулювання існуючих адміністративних процедур діяльності щодо забезпечення законності надання вказаних послуг, зокрема врегулювання процедур контролю за наданням вказаних послуг органами місцевого самоврядування. В другому аспекті необхідною є: уніфікація адміністративно-правових засад надання адміністративних послуг у галузі містобудування (уніфікація процедур надання вказаних послуг; закріплення галузевого характеру дозвільної системи у сфері господарської діяльності стосовно надання містобудівних адміністративних послуг; вичерпне закріплення на рівні закону усіх адміністративних послуг у сфері містобудування відповідно до вимог ст. 5 Закону «Про адміністративні послуги»); розроблення стандартів надання вказаних послуг з урахуванням їх специфіки щодо суб’єктів та критеріїв якості надання.

13. Ключовий вплив на забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування справляє правозастосовна діяльність уповноважених органів та посадових осіб. Це зумовлює необхідність приділення окремої уваги щодо напрямків вдосконалення правового регулювання, спрямованих на покращання вказаної діяльності: 1) розроблення типових форм адміністративних договорів, що мають укладатись між органами місцевого самоврядування – суб’єктами надання окремих адміністративних послуг (вчинення прирівняних до них дій) у галузі містобудування та органами державної влади – з метою узгодження спільної діяльності; закріплення повноважень щодо: укладення таких договорів, звернення до адміністративного суду у зв’язку із порушенням їх умов; 2) чітке розмежування компетенції суб’єктів забезпечення законності надання досліджуваних адміністративних послуг; 3) вдосконалення механізму оскарження рішень, дій (бездіяльності) суб’єктів надання досліджуваних адміністративних послуг, адміністраторів ЦНАП; 4) видання роз’яснень чинного адміністративного законодавства, що застосовується суб’єктами забезпечення законності надання адміністративних послуг у сфері містобудування.

14. Проведене дослідження дає підстави стверджувати про актуальність наступних змін до чинного адміністративного законодавства:

- з метою розширення переліку суб’єктів надання адміністративних послуг відповідно до реального кола суб’єктів їх надання доцільно внести зміни до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги», шляхом доповнення її після слів «уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги» словом «, нотаріуси»;

- з метою закріплення права на оскарження в адміністративному порядку рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги у галузі містобудування, адміністраторів ЦНАП доцільно внести зміни до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про адміністративні послуги», шляхом доповнення її після слів «можуть бути оскаржені» словами «в порядку, передбаченому законодавством про звернення громадян або»;- з метою виключення зі сфери дії Закону України «Про адміністративні послуги» відносин, що не відповідають правовій природі адміністративних послуг доцільно внести зміни до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про адміністративні послуги», шляхом доповнення її пунктом 14 такого змісту: «реєстрації прав власності держави, територіальної громади на новозбудовані та реконструйовані ними об’єкти будівництва».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Авер`янов Вадим Борисович. Вибрані наукові праці / [упоряд. Андрійко О. Ф. [та ін.]; [ред. Ю. С. Шемшученко, О. Ф. Андрійко]. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. — 448 с.

 2. Агранофф Р. Розмежування компетенції в Україні: стосунки між різними рівнями влади під час переходу до демократії [Електронний ресурс] / Р. Агранофф // Веб-сайт «USAID». — Режим доступу до док.:

http://pdp.org.ua/analytics/authorities/908-33a-a4-----------------. — Назва з екрану.

 1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. — К.: Факт, 2003. — 496 с.

 2. Адміністративне право: підруч. / ред [Ю.П. Битяк [та ін.]. — Х.: Право, 2013. — 656 с.

 3. Адміністративне право України: підруч. / ред. Т.О. Коломоєць. — К.: Істина, 2012. — 528 с.

 4. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т.

Т. 1: Загальна частина / [ред. В. Б. Авер’янов [та ін.]. — К.: Юрид. думка, 2007. — 592 с.

 1. Андращук Д. С. Цікаве про звернення та скарги юридичних осіб до органів влади [Електронний ресурс] / Д. С. Андращук // Веб-сайт «UA-R». — Режим доступу до док.:

http://ua-reporter.com/novosti/111038. — Назва з екрану.

 1. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади: моногр. / Андрійко О. Ф. — К.: «Наук. думка», 2004. — 300 с.

 2. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Андрійко Ольга Федорівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999. — 378 с.

 3. Баймуратов М. О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: основні ознаки й особливості / М. О. Баймуратов // Актуальні питання виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації» / ред. В.В. Кравченко. — К.: Атіка, 2003. — С. 71–87.

 4. Батанов О. В. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в умовах конституційно-правової модернізації / О. В Батанов, Н. В Воротіна, Н. П Гаєва та інші // Правова держава. — 2014. — Випуск 25. — К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. — 320 с. — С. 98–120.

 5. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: моногр. / Батанов О. В; ред. М. О. Баймуратов. — К.: «Юридична думка», 2010. — 656 с.

 6. Борденюк В. І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-правові аспекти: автореф. дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Борденюк Василь Іванович; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 39 с.

 7. Будівництво, архітектура, землекористування [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал адміністративних послуг Києва. — Режим доступу до док. за станом на 25.04.2016 р.:

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/AdminServices/List?categoryId=43288141-7140-48d2-8e63-07ec8b0ea987&page=1&pageSize=15. — Назва з екрану.

 1. Бухтатий О. Є. Еволюція українського законодавства про електронне урядування [Електронний ресурс] / Бухтатий О. Є. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2015. — № 2. — Режим доступу до док.:

http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/13.pdf. — Назва з екрану.

 1. В Святошині конфлікт із забудовником переріс у відкрите протистояння [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Вечірній Київ». — режим доступу до док.:

http://eveningkiev.com/article/6771. — Назва з екрану.

 1. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. — К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. — 1020 с.

 2. Висновок на проект Адміністративно-процедурного кодексу України (реєстр. № 2789 від 18.07.2008 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу до док.:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33073 — Назва з екрану.

 1. Відновлення України. План першочергових дій Уряду: план Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 р. // Урядовий кур'єр. — 2014. — 09. — № 162 (05.09.2014).

 2. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні / Гаращук В. М. — Х.:”Фоліо”, 2002. — 176 с.

 3. Георгієвський Ю. До питання визначення критеріїв розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / Георгієвський Ю. // Віче. — 14/2014. — С. 6–9.

 4. Георгієвський Ю. В. Компетенція органів публічної влади: теорія і практика застосування / Георгієвський Ю. В. — К.: Логос, 2015. — 345 с.

 5. Глобінець М. Г. Адміністративно-правовий статус суб'єктів контрольних проваджень в діяльності нотаріусів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Глобінець Марина Григорівна; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 19 c. 

 6. Громадський контроль: теорія та практика: мат-ли міжрегіон. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 12 вересня 2014 р. / ред. О. В. Літвінов. — Д.: МОНОЛИТ, 2014. — 156 с.

 7. Дембіцька С. Л. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг населенню України органами місцевого самоврядування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Дембіцька Сусанна Леонідівна; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2010. — 16 с.

 8. Департамент градостроительства, архитектуры и генерального плана [Електронний ресурс] // Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета. — Режим доступу до док.:

http://www.city.kharkov.ua/ru/gorodskaya-vlast/ispolnitelnyie-organyi/departamentyi/departament-gradostroitelstva-arxitekturyi-i-generalnogo-plana.html. — Назва з екрану.

 1. Департамент державної реєстрації готується до роботи [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. — Режим доступу до док.:

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-30448.html. — Назва з екрану.

 1. Департамент информационно-компьютерного обеспечения [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. — Режим доступу до док.:

http://www.city.kharkov.ua/ru/gorodskaya-vlast/ispolnitelnyie-organyi/departamentyi/departament-informaczionno-kompyuternogo-obespecheniya.html. — Назва з екрану.

 1. Департамент містобудування та архітектури Харківської ОДА [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Центр надання адміністративних послуг міста Харкова». — Режим доступу до док.:

http://www.dozvil.kh.ua/administrativeorgan/departament_mistobuduvannya_ta_arhitekturi_harkivskoi_oda.html. — Назва з екрану.

 1. Державна екологічна інспекція України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Державна екологічна інспекція України». — Режим доступу до док.:

http://dei.gov.ua/menyu-3/plani-roboti.html. — Назва з екрану.

 1. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О. М. [та ін.]; Центр політико-правових реформ. — К., Москаленко О. М., 2012. — 212 с.

 2. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466: за станом на 21 жовт. 2015 р. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 34 (16.05.2011). — Ст. 1404 (із змінами).
  Каталог: bitstream -> NAU
  NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
  NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
  NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
  NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
  NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
  NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
  NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
  NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
  NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Забезпечення закон iconЗакон України "Про інформацію". Сутність інформатизації. Закон України "Про Національну програму інформатизації". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера
Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”
Забезпечення закон icon№467 від 23. 09. 2010p. Передплатні індекси
Однак, закон є закон, І його потрібно виконувати. Тому Володимир Хомко разом зі своїми однодумцями прийматиме участь у виборах від...
Забезпечення закон iconУрок №44 Клас 10 Тема уроку. Закон Гука. Дата
Мета: Освітня: продовжити характеризувати деформоване тіло, ввести закон Гука, розглянути діаграму розтягу твердих тіл; Розвивальна:...
Забезпечення закон iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Розділ I
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади
Забезпечення закон iconШановний Олександрович, шановні народні депутати! Дозвольте вам доповісти закон
Этот закон. Головуючий. Проти ніхто не хоче висловлюватися. Проект у вас на руках. Також мова йде про перше читання. До другого читання...
Забезпечення закон iconЗакон України "Про закони І законодавчу діяльність"
...
Забезпечення закон iconЗакон термоди­наміки для пояснення теплових явищ, узагальнити знання про фізичні основи теплових двигунів. Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань. Обладнання
Формувати науковий світогляд на основі першого закону термоди­наміки; систематизувати знання про закон збереження енергії та його...
Забезпечення закон iconЗакон всесвітнього тяжіння Розробка уроку з фізики з комп’ютерною підтримкою для 10 класу Кривий Ріг 2011
Кожен етап уроку: перевірка домашнього завдання, викладання нового матеріалу, закріплення супроводжується комп’ютерною підтримкою,...
Забезпечення закон iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування
З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування,...
Забезпечення закон iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка