Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостейСкачати 69,97 Kb.
Дата конвертації04.02.2018
Розмір69,97 Kb.
ТипЗадача

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙН ИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ


Людина освічена – це та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає
Георг Зиммель
Задача сучасної освіти – підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей. Відмінною рисою освітніх стандартів, що розробляються сьогодні є новий підхід до формування змісту та оцінки результатів навчання на основі принципу: від «знаю і вмію» - до «знаю, вмію і можу застосувати на практиці».

Інформаційна компетентність передбачає вміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел та формує вміння користуватися новими інформаційними технологіями; переробляти інформацію для отримання певного продукту, аналізувати інформацію та критично ставитися до неї; залучати особистий досвід; усвідомлювати отриману інформацію та формувати власну життєву позицію.

Національна доктрина розвитку освіти «Україна ХХІ століття» визначає пріоритетом розвитку освіти впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Інформаційно-комунікативні технології стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням перед вчителем постало широке їх впровадження в процесі освітньої діяльності.

Біологія – це наука про життя у всіх його проявах, а саме: рослини, гриби, віруси, тварини. Тому біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає насичений та багатий  матеріал для відпрацювання різноманітних методів і прийомів роботи з інформацією. А саме застосування інформаційно-комунікативних технологій дозволяє швидко опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між об'єктами та явищами, будовою та функціями.

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться:

- інтернет-технології,

- мультимедійні програмні засоби,

- офісне та спеціалізоване програмне забезпечення,

- електронні посібники та підручники,

- системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу навчання), тощо.

На сьогодні ринок навчального програмного забезпечення України пропонує великий перелік програмних засобів різноманітного призначення, але всі вони практично не адаптовані до використання в умовах школи, бо, як правило, російськомовні, не відповідають чинній програмі як за обсягом, так і за структурою, тобто більшість цих програм за дидактичним призначенням є допоміжним та ілюстративним джерелом знань.

Проаналізувавши всі позитивні та негативні сторони існуючих програмних продуктів з біології, використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку. В своїй роботі я використовую інформаційно- комунікативні технології за такими напрямками:

- демонстрація об’єктів, процесів та явищ;

- лабораторні та практичні роботи;

- створення і показ презентацій;

- демонстрація статичних і динамічних моделей;

- контроль знань;

- джерело інформації (Інтернет, бази даних)

- підготовка до олімпіад;

- проектна діяльність, тощо

Зрозуміло, що уроки з використанням комунікативних технологій потребують великої підготовки. Учитель повинен уміти користуватися різноманітними програмами графічними, flash-анімації, веб - редактором, програмами для створення презентацій, програмами для роботи з аудіо та відео. Усе залежить від того, в якому вигляді ви вирішили подати інформацію.

Готуючись до уроків біології, використовую матеріали, опубліковані в мережі Інтернет, публікую свої та дитячі роботи, в основному на порталі Учительський Журнал он-лайн (www.teacherjournal.com.ua) видавничої групи «Основа».

Використовую такі програмові засоби:  • «Віртуальна біологічна лабораторія» 10-11 клас (містить повний курс лабораторних та практичних робіт, теоретичний матеріал, динамічні схеми та моделі);

  • «Віртуальна лабораторія» Біологія людини 8-9 клас;

  • «Транспорті системи» 7 та 8 клас;

  • Шкільні тести з біології 10-11 клас

Актуальність використання цих технологій обумовлена тим, що в них закладені великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Проте, звичайно, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмета, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. Отже, вчитель повинен визначити місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності.

Результативність впровадження інноваційних технологій

Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Застосування мультимедіа дозволяє об’єднати текст, звук, графічне зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями. Шляхом застосування мультимедійних засобів я одержую дві переваги – якісну та кількісну. Якісна перевага очевидна, так як багато дітей з низьким розвитком образного мислення важко засвоюють образні поняття, а інтерактивні моделі дозволяють сформувати цілісну картину біологічного процесу, розглянути його поетапно, порівняти, зробити висновки. Важливе значення має також і розвиток пізнавального інтересу учнів до уроків з використанням мультимедіа, що має загальне психологічне підґрунтя. Учні переходять від звичайної цікавості до допитливості і як наслідок – до розкриття причинно-наслідкових зв’язків. Кількісна ж перевага проявляється в тому, що мультимедійне середовище значно вище за інформаційною щільністю. За рахунок поєднання слухового й зорового подання інформації учень здатний засвоїти до 60% інформації.

Основні проблеми та труднощі, з якими я зіткнулася в процесі роботи:  • значні затрати часу на опрацювання необхідної літератури з інноваційних технологій, аналіз отриманої інформації, апробацію та узагальнення результатів у вигляді висновків про результативність та доцільність використання в подальшій педагогічній діяльності;

  • недосконалість підручників та застаріла матеріальна база закладу;

  • складність інтеграції ІКТ в поурочну структуру та нестача комп’ютерного часу на всіх.

Шляхи подолання вказаних труднощів

В.О.Сухомлинський наголошував: «Учитель готується до найкращого уроку все своє життя», а професіоналізм учителя у школі складають: базові знання з предмету, володіння сучасними методиками, організаційні здібності, виховання поваги до свого предмета, прагнення до самовдосконалення, здатність бачити в учневі особистість. Стрижнем майстерності вчителя є його компетентність, яка не дозволяє йому працювати нижче відповідних стандартів та передбачає успішну здатність приводити у відповідність свою роботу з новими вимогами життя і суспільстваПрактичний аспект використання ІКТ під час підготовки та проведення уроків біології з урахуванням місця, ролі та основних напрямків їх використання, на мою думку, виглядає так:

Етап уроку

Прийоми та методи

Можливі варіанти застосування ІКТ

Переваги використання ІКТ

Мотивація

«фантастична добавка», «дивуй», відстрочена загадка», «мозковий штурм», «асоціації»

показ відео фрагменту про цікаву тварину або явище, підбірка ілюстрацій, питання творчої лабораторії

створення атмосфери зацікавленості, бажання дізнатися нове, знайти розв’язок

Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання

«вірю – не вірю», «так – ні», «знайди помилку», «рецензія», «логічні ряди»

ілюстровані логічні ряди тварин, рослин, слайди з підбіркою питань чи з текстом, ілюстрації тварин з помилками художників

оптимізація процесу, так як учні не чекають наступного питання, а працюють в своєму ритмі, створення умов для самовираження учнів

Вивчення нового матеріалу

«павучки», «кубування», «опорні схеми», «посилена лекція»

звукові ряди, електронний вчитель, відео фрагменти, флеш-анімації, інтерактивні моделі, структуровані схеми

чіткість, логічність і послідовність, значна ілюстративність, можливість використання динамічних моделей для пояснення складних явищ або процесів, які у реальному світі тривають дні або роки, можливість зазирнути у мікроскопічний світ, полегшення сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

Рефлексія

«підіб’ємо підсумки», «незакінчене речення», «діаграма Вена», «авторське крісло», «Мікрофон»

робота з ілюстративним рядом, моделями тварин чи рослин, побудова асоціативних рядів, виконання лабораторних та практичних робіт, тестування

відсутність проблеми недостатньої матеріальної бази, можливість проведення ігрових конкурсів, реалізація завдань, визначених учителем та диференціація навчання, захист учнівських проектів

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології сприяють розвитку самостійності і творчих здібностей учнів, спеціальної або загальної обдарованості, здійснення диференціації й індивідуалізації навчання, посилює міжпредметні зв'язки, дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. А це дозволяє краще зрозуміти поняття, сформувати практичні вміння та навички.
Матеріал підготувала Москальова О.М., учитель біології Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconЯк навчати мови в інформаційному суспільстві українська мова та глобалізація інформаційного середовища
У демократичному суспільстві інформація як духовно-інтелектуальна національна вартість має вільно пульсувати по вертикалі – від покоління...
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconЗадача Обробка текстової інформації в середовищі ms word (25 балів)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 12. 11. 2016 p
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconТернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області Заняття «Школи лідера»
Така форма роботи дозволяє відстежувати актуальні проблеми, які є в учасників,,які є в суспільстві сприяє усвідомленню ними своїх...
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconДодаток 14 Роль класного керівника у адаптації дитини-біженця у новому середовищі та дітей воїнів ато
Диції, звичаї, люди. Психологічні проблеми підсилюються ще й побутовими негараздами: відсутність домівки, коштів, одягу по сезону....
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconЗакон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле, безперечно пропустять майбутнє
Привабливість професійної освіти на часі дня: на Сумщині стартував всеукраїнський телемарафон
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconВасиль Сухомлинський
А це І є стратегія успіху. Сам час диктує необхідність по-новому організувати роботу вчителя-філолога, спрямувати його зусилля на...
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconЖиття це не пошук себе. Життя це створення себе…
Чудова риса постійно відкривати в людині нове, дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення один із тих корінь, які...
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconПедагогічної освіти
Концепція загальної середньої освіти визначають одним з основних завдань сучасної школи формування творчої особистості, здатної до...
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconТестові завдання із світової літератури 8 клас для використання у середовищі Net місто
Пропоновані тести допоможуть вчителеві здійснити ефективний контроль над рівнем засвоєння учнями навчального матеріалу, а учневі-зорієнтуватися...
Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка