Загальні питання спеціальної психології як складової дефектологіїСторінка2/24
Дата конвертації13.10.2017
Розмір4,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

4.Дефіцитарнийрозвиток. Характеризується тяжкими порушеннями окремих аналізаторних систем: зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату.

5.Викривлений розвиток. Спостерігається поєднання загального, затриманого, пошкодженого та прискореного розвиткуокремих психічних функцій. Прикладом викривленого розвитку є дитячий аутизм.

6.Дисгармонійний розвиток. Характеризується диспропорційністю розвитку в емоційно-вольовій сфері. Прикладом дисгармонійного розвитку є психопатія, патологічне формування особистості.

Усі ці види дизонтогенезу поділяються на три основні групи дизонтогенезу:

Iгрупа — відхилення за типом ретардації (затриманий розвиток) та дисфункції дозрівання. Цю групу становлять:

—загальний стійкий недорозвиток (розумова відсталість);

—затриманий розвиток.

II група — відхилення за типом пошкодження. Групу становлять:

—пошкоджений розвиток (органічна деменція);

Дефіцитарний розвиток (тяжкі порушення аналізаторних систем: зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення; розвиток в умовах хронічних соматичних захворювань).

III група — відхилення за типом асинхронїї з перевагою емоційно-вольових порушень. До групи належать:

—викривлений розвиток (ранній дитячий аутизм);

—дисгармонійний розвиток (психопатії).

Повертаючись до питання про сутність предмета спеціальної психології, можна сказати, що спеціальна психологія вивчає психіку дітей з різноманітними порушеннями, тобто різними видами дизонтогенезу. При цьому найбільш поширеним є поділ спеціальної психології на такі складові:

—психологія особи з порушеннями інтелектуального розвитку. Сюди зараховують розумово відсталих дітей, а також дітей із ЗПР;

—тифлопсихологія — психологія осіб з порушеннями зору;

—сурдопсихологія — психологія осіб з порушеннями слуху;

—психологія осіб з мовленнєвими порушеннями;

—психологія осіб з порушеннями опорно-рухового апарату;

—психологія осіб з порушеннями емоційно-вольової сфери і соціальної поведінки.

Відповідно різні галузі спеціальної психології вивчають своєрідність психіки осіб з порушеннями психофізичного розвитку різних категорій. Своєрідність розвитку особи з порушеннями значною мірою визначається структурою його дефекту.


1.4. Дефект розвитку та його структура. Структура дефекту при різних дизонтогеніях
Поняття дефекту та питання про його структуру розглядається у працях Л.С. Виготського, погляди якого залишаються актуальними і для сьогодення.

Дефект розвитку — це психічна чи фізична вада, що викликає суттєві порушення нормального розвитку. Основними видами дефекту розвитку є вади зору, слуху, розуму, мовлення, емоційно-вольової сфери, поведінки, опорно-рухового апарату.

За Л.С. Виготським, дефект розвитку становлять ядерні порушення та їхні симптоми — ускладнення первинного, вто ринного та подальших порядків. Первинні ускладнення є наслідком ядерного (органічного) пошкодження аналізаторів, центральної нервової системи. Вторинні та подальші ускладнення постають з первинних і є наслідком аномального розвитку.

Відсутність звичної опори для становлення функції, необхідність використання інших збережених функцій створює своєрідну картину розвитку. Прирізних дизонтогеніях, зважаючи на відмінність ядерних порушень, спостерігається різна структура дефекту розвитку.

У людей з порушеннями слуху первинним ускладненням у структурі дефекту є вади слухового сприймання; вторинним — порушення чи відсутність мовлення; третинним — розлади словесно-логічного мислення та пам'яті, особливості характеру.

У людей з порушеннями зору первинне ускладнення — це порушення зорового сприймання; вторинне та подальші — недоліки просторового орієнтування, обмеженість конкретних предметних уявлень, зміни в моториці та ході, невиразна міміка, характерологічні особливості, вербалізм та формалізм знань.

У людей з порушеннями розумового розвитку первинне ускладнення — це порушення елементарних інтелектуальних функцій; вторинне та подальші — недорозвиток вищих, довільних форм сприймання, пам'яті, словесно-логічного мислення, характеру та особистості в цілому (наприклад, завищений рі¬вень самооцінки, негативізм, недорозвиток волі, невротичні реакції та ін.).

Усі складові дефекту взаємопов'язані: не лише первинні ускладнення впливають на виникнення подальших, а й спостерігається зворотний зв'язок. Наприклад, дитина з частково збереженим слухом не буде ним користуватися, якщо в неї не розвивається усне мовлення. Тобто первинне ускладнення (порушення слуху) буде посилюватися.

У структурі дефекту сформованість нижчих (елементарних) функцій зумовлюється органічними пошкодженнями. А недорозвиток вищих психічних функцій особистості, які характеризуються усвідомленістю, довільністю, урегульованістю, найчастіше виникає як похідне, вторинне явище, що надбудовується над первинним у несприятливих умовах виховання дитини.

Найменш виховуваними, тими, що найменше піддаються корекційному впливові, є нижчі психічні функції як симптоми, що безпосередньо залежать від органічного пошкодження. Вони настільки пов'язані з ним, що подолати їх неможливо, доки не буде усунуто першопричину передусім шляхом медич¬ного втручання.

У зв'язку з цим вищі психічні функції — це та сфера, що має найбільше значення для подолання наслідків дефекту. Вона найбільше піддається корекції, навчанню та вихованню, тобто цілеспрямованому педагогічному впливові. Завдяки впливу на вищі психічні функції, їх формуванню досягається корекція елементарних психічних функцій і формується психіка в цілому.
1.5. Загальні та специфічні закономірності розвитку особи з психофізичними порушеннями. Специфічні закономірності розвитку при різних дизонтогеніях
Спеціальна психологія вивчає закономірності розвитку осіб з різними дизонтогеніями. Як зазначалося, психічний розвиток аномальної, як і нормальної, особи охоплює становлення пізнавальної, емоційно-вольової сфер психіки особистості, діяльності та спілкування. В осіб з особливими освітніми потребами зберігаються найзагальніші закономірності розвитку психіки людей, які не мають відхилень. Зокрема, також мають місце:

— усі стадії онтогенезу (немовля, ранній, дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, юнацький вік тощо);

сензитивні, тобто найсприятливіші для становлення певних психічних функцій, періоди;

провідні види діяльності та їх послідовність — гра, учіння,праця.

Однак при цьому змінюються:

1)темп розвитку;

2)його терміни;

3)якісні та кількісні характеристики.

Визначальним у психічному розвитку аномальної, як і нормальної, дитини є соціальний фактор, її навчання та виховання, опора на зону актуального та найближчого розвитку, на сензитивний період.

Водночас розвиток аномальних дітей характеризується своєрідністю, зумовленою органічним чи функціональним порушенням їх нервової системи або аналізатора, ступенем пошкодження, часом виникнення дефекту, його структурою, соціальною ситуацією розвитку (час виявлення дефекту, своєчасність і наявність спеціального педагогічного впливу, компенсаторний шлях розвитку) та ін.

Своєрідний, якісно відмінний від нормального, психічний роз виток людей з різними порушеннями, тобто аномальний розвиток, характеризується загальними закономірностями, зокрема, зниженням обсягу та швидкості сприймання й переробки інформації; порушеннями розумової та фізичної працездатності, виникненням компенсаторних і псевдокомпенсаторних пристосувань; своєрідністю взаємодії з іншими людьми тощо.

Поряд з цим аномальні особи, які становлять групи з певними порушеннями (аналізаторів чи інтелекту), категорії (з порушеннями слуху, зору, інтелекту, мовлення, опорно-рухового апарату), типологічні групи у межах категорії, мають свої специфічні закономірності розвитку психіки.

Наприклад, у людей з вадами слуху порушення слухового аналізатора негативно позначається на збережених функціях: у них знижений рівень кінестетичних і тактильних відчуттів; вони мають труднощі у зоровому сприйманні. Такі люди характеризуються своєрідністю як образної, так і словесної пам'яті (що пов'язано з недостатністю розвитку мовлення та словесно-логічного мислення).

У людей з порушеннями зору провідними видами сприймання є дотик і слух. У них спостерігається недостатність в утворенні наочних образів довкілля, що негативно позначається на їх пізнавальній діяльності в цілому. Вони мають вади образноїпам'яті та мислення; логічні види цих процесів є важливими засобами компенсації сліпоти. Розвиток мовлення у таких дітей випереджає накопичення конкретних образів, що може бути причиною формалізму знань.

Розумово відсталі особи мають недостатність щодо основних характеристик сприймання (уповільненість, вузькість, недиференційованість, порушення просторового сприймання та орієнтування і т. д.). У них спостерігається скорочений обсяг пам'яті, не вміють використовувати раціональні прийоми запам'ятовування. У таких осіб порушене не лише логічне, а й наочне мислення.

У дітей з затримкою психічного розвитку не виявляється порушень елементарних психічних процесів, хоча сприймання у них уповільнене. Порушення адекватного сприймання спостерігається лише в ускладнених умовах. Такі діти мають труднощі й в запам'ятовуванні матеріалу, особдиво словесного.


1.6. Чинники психічного розвитку дит та параметри дизонтогенезу
Чинники розвитку — це постійно наявні обставини, умови, що викликають стійкі зміни у психофізичному розвитку.

До умов нормального розвитку індивіда (за Г.М. Дульнєвим та О.Р. Лурія) належать:

1)нормальна робота головного мозку та його кори;

2)нормальний фізичний розвиток дитини та пов'язане з ним збереження нормальної працездатності, нормального тонусунервових процесів;

3)збереженість органів чуття, які забезпечують нормальний зв'язок із зовнішнім світом;

4)систематичність і послідовність навчання дитини у сім'ї та закладах освіти.

Відповідно брак кожної з зазначених умов призводить до порушення нормального розвитку дитини.

Розвиток аномальної, як і нормальної, дитини в цілому визначається поєднанням біологічних та соціальних умов.

Л.С. Виготський наголошував, що "врощення" дитини у цивілізацію становить єдиний сплав із процесами її органічного дозрівання. Обидва аспекти розвитку — природний і культурний — збігаються та зливаються в єдине ціле. Природні та культурні зміни є взаємопронизуючими й утворюють по суті єдине середовище соціально-біологічного формування особистості дитини.

Зазначимо, що до біологічних умов виникнення порушень у розвитку належать, передусім, патогенні впливи на організм людини, її головний мозок, аналізатори, здоров'я тощо, а також їх результат — пошкодження кори головного мозку, центральної нервової системи, аналізаторів, стан здоров'я тощо. До соціальних — передусім, такі умови зростання дитини, як умови її перебування в сім'ї та ставлення до неї, навчання та виховання у спеціальних освітніх закладах, наявність спеціального педагогічного впливу, коло й особливості спілкування та ін. Розглядаючи перелік наведених вище умов нормального розвитку, за Г.М. Дульнєвим та О.Р. Лурія, сформованість головного мозку, нормальний стан здоров'я і працездатності, збереженість органів чуття можна зарахувати до біологічних умов розвитку; систематичність і послідовність виховання дитини у сім'ї та закладах освіти — до соціальних умов.

Таким чином, серед найбільш значущих біологічних чинників нормального психічного розвитку розглядається стан сформованості головного мозку — необхідна нейробіологічна готовність з боку різних мозкових структур та всього мозку в цілому як системи.

Зокрема, дослідження О.Р.Лурія показали, що психічна діяльність забезпечується роботою трьох функціональних блоків головного мозку:

1)регуляцією тонусу та неспання;

2)сприйманням, переробкою та збереженням інформації, що

надходить із зовнішнього світу;

3)програмуванням та контролем психічної діяльності.


Кожен блок представлений відповідними відділами головного мозку. За перший функціональний блок відповідають утворення верхніх відділів стовбуру мозку. Захворювання чи пошкодження цих відділів призводить до зниження тонусу кори головного мозку людини, що виявляється у зниженні уваги, підвищеній виснажуваності, швидкому засипанні. Змінюється афективна сфера — спостерігається апатія чи патологічна стурбованість; порушується і селективність мислення.

За другий блок відповідають задні відділи обох півкуль головного мозку, тім'яні, скроневі, потиличні відділи кори головного мозку. Якщо пошкоджені тім'яні відділи, то у людини порушується тактильна та пропріоцептивна чутливість: вона не може за допомогою обстеження пальцями рук впізнати предмет, у неї втрачається відчуття положення тіла та рук, чіткість рухів загалом. Якщо пошкоджені скроневі відділи, то порушується слух, якщо потиличні — зір.

За третій блок відповідають передні відділи півкуль головного мозку. У разі їх пошкодження відбувається порушення рухів, дій та діяльності в цілому. Порушується також самоконтроль їх виконання.

Л.С. Виготський також зазначав, що "розвиток вищих форм поведінки потребує певної міри біологічної зрілості, певної структури як передумови". Однак слід враховувати, що формування мозкових систем людини відбувається у процесі її предметної та соціальної активності, а "своєрідність дитячого розвитку полягає у переплетінні культурного та біологічного процесів розвитку"8. Таким чином наголошується на значенні соціальних умов для становлення біологічної основи психофізичного розвитку людини.

Розмежовуючи сутність біологічних та соціальних чинників, важливо зауважити, що біологічні чинники є природною, а соціальні — провідною умовою розвитку дитини, що доведено дослідженнями. Відповідно причини, чинники порушеного розвитку можуть бути пов'язані з кожною з цих умов, які починають діяти на дитину ще до її народження.

До біологічних чинників виникнення порушень психофізич¬ного розвитку в дитини зараховують:

1)хромосомно-генетичні відхилення в організмі дитини;

2)ендокринні захворювання матері (наприклад, діабет);

3)інфекційні та вірусні захворювання матері під час вагітності (краснуха, токсоплазмоз, грип);

4)венеричні захворювання батьків (гонорея, сифіліс);

5)розбіжність резус-факторів;

6)біохімічні шкідливі впливи:


—радіацію;

—екологічні забруднення навколишнього середовища важкими металами (ртуть, свинець);

—використання харчових добавок, неправильне використання медичних препаратів;

—споживання фруктів, овочів, зелені, вирощених на землі, надміру удобреній штучними добривами. Особливо шкідливими ці впливи є для батьків до вагітності жінки, на жінку під час вагітності та дитину в постнатальний період;

7)алкоголізм і наркоманію батьків, особливо матері;

8)гіпоксію (кисневу недостатність);

9)токсикоз матері під час вагітності, особливо у другій її половині;

10)патологічний перебіг пологової діяльності жінки, особливо травматизацію головного мозку дитини;

11)серйозні відхилення у соматичному здоров'ї матері (у тому числі недоїдання, загальна соматична ослабленість, гіповітаміноз);

12)мозкові травми у дитини, тяжкі інфекційні та токсико дистрофійні захворювання у постнатальний період;

13)хронічні захворювання дитини в ранньому та дошкільному віці (діабет, захворювання крові, серцево-судинні хвороби, астма, туберкульоз) та ін.

Соціальні впливи на розвиток дитини також мають місце ще до її народження. Сучасними дослідженнями доведено, що у внутрішньоутробний період на дитину негативно впливають не лише патогенні біологічні чинники, а й несприятливі соціальні ситуації, в яких перебуває мати дитини і які спрямовані проти самої дитини (наприклад, бажання позбутися вагітності, негативні чи тривожні почуття, пов'язані з майбутнім материнством тощо). Найбільш патогенними є довготривалі негативні переживання матері, що позначається на звуженні судин плода, відповідно — на утрудненні живлення головного мозку киснем; плід розвивається в умовах гіпоксії, може розпочатися відшарування плаценти та передчасні пологи. Не менш патогенними є сильні короткочасні стреси. Велике значення має і психологічний стан матері під час пологів. Тому важливо доз¬воляти присутність найближчих, не забирати одразу дитину, а покласти на живіт матері та ін. Вплив соціальних умов розвит¬ку дитини зростає ще більше, коли вона народжується.

Поряд з визнанням впливу біологічних та соціальних умов на розвиток дитини у спеціальній психології розглядають також параметри дизонтогенезу, тобто чинники, які впливають на виникнення певного виду дизонтогенезу. За даними Г.Є. Су-харєвої, М.С. Певзнер, В.В. Лебединського, Е.Г. Симерницької та інших, характер дизонтогенезу визначається такими параметрами:

1)часом патогенних впливів;

2)етіологією порушень;

3)розповсюдженістю порушення;

4)ступенем порушення міжфункціональних зв'язків.

Розглянемо сутність кожного з параметрів дизонтогенезу.

Час патогенних впливів

Виявлено, що ступінь порушення розвитку залежить від часу впливу патогенного чинника. Патогенні впливи можуть відбуватися у пренатальний період (до початку пологової діяльності у жінки), натальний (під час пологової діяльності), постнатальний (після пологів жінки і до трьох років дитини).

Найбільший недорозвиток викликають патогенні впливи на початку вагітності жінки, а саме у першій її третині. Найураз-ливішими періодами дитинства є період "первинної незрілості" організму в період до трьох років, а також період перебудови організму в період статевого дозрівання, коли вже гармонійно сфомовані системи дитячого організму втрачають стан рівнова¬ги, перебудовуючись на "доросле" функціонування.оагальні питання спеціальної пиихшюі п икіжладивиі децимшшім

У період дошкільного і молодшого шкільного віку (3—11 років) дитячий організм становить систему, більш стійку до необоротних відхилень.

Слід також зазначити, що кожен віковий період відрізняється характером реагування у випадку патогенного впливу. У зв'язку з цим кажуть про рівні нервово-психічного реагування дітей на різноманітні патогенні впливи, а саме:

1.Сомато-вегетативний (від 0 до 3років). На тлі незрілості усіх систем організм у цьому віці на будь-який патогенний вплив реагує комплексом сомато-вегетативних реакцій, таких як загальна та вегетативна збудливість, підвищення температури тіла, порушення сну, апетиту, шлунково-кишкові розлади тощо.

2.Психомоторний (4—7років). Інтенсивне формування коркових відділів рухового аналізатора, зокрема, лобних відділів головного мозку, сприяє виникненню гіпердинамічних розладів різного походження (психомоторна збудливість, тики, заїкання, страхи). Зростає вплив факторів психогенного характеру несприятливих стосунків у сім'ї, що травмують психіку дитини, реакцій на звикання до дитячих освітніх закладів, складних міжособистісних стосунків.

3.Афективний (7—12 років). На будь-який патогенний вплив дитина реагує з виразним афективним компонентом (відвиразної аутизації до афективної збудливості з виявами негативізму, агресії, невротичних реакцій).

4.Емоційно-ідеаторний (12—16років). Характеризується паталогічним фантазуванням, винятковими захопленнями, винятковими іпохондричними ідеями (пов'язаними із занепоко єнням про своє здоров'я), психогенними реакціями протесту, опозиції, емансипації.

Переважання симптоматики кожного вікового рівня реагування не виключає симптомів попередніх рівнів, але їм відво¬диться менш помітне місце в характеристиці дизонтогенії.

Етіологія порушень

Етіологія — це причини та сприятливі умови для виникнення порушень.

Одні й ті самі зовнішні впливи, залежно від спадкової схильності, яка визначає чутливість мозкових структур до тих чи інших впливів, можуть зумовити відхилення у розвитку різної тяжкості. До неоднакових результатів може призвести збігання у часі різних впливів.

Серед причин, які викликають порушення психічного розвитку в дитини, перше місце посідає пошкодження центральної нервової системи, друге — хронічні соматичні захворювання.

Розповсюдженість порушень

Розрізняють локальні та системні порушення. До локальних порушень належать дефекти різних аналізаторних систем: зору, слуху, мовлення, рухової сфери. До системних порушень зараховують порушення інтелектуальної сфери: розумову від¬сталість та затримку психічного розвитку.

Ступінь порушення міжфункціональних зв'язків

Відставання в розвитку не має рівномірного характеру. У результаті загального пошкодження нервової системи страждають, передусім, ті функції, які перебувають в цей час у сен-зитивному періоді, потім — пов'язані з ними. Тому профіль психічного розвитку аномальної дитини може складатися зі збережених, пошкоджених та різною мірою затриманих у своєму формуванні психічних функцій.

Наприклад, дефекти зору та слуху виникають унаслідок пошкодження чи недорозвитку периферійних ланок відповідного аналізатора. При цьому центральні відділи аналізатора, коркові структури у багатьох випадках залишаються збереженими, а зміни в їх функціонуванні можуть мати вторинний характер, зумовлений невикористанням.

Розглядаючи питання про чинники порушень розвитку, слід сказати і про таке явище, як депривація. Депривація — це різноманітні порушення у формуванні та функціонуванні психіки внаслідок відносно тривалого блокування значущих потреб людини, обмеження в їх задоволенні. Особливо це стосується перцептивних потреб (у відчуттях і сприйманні), потреб у спілкуванні, емоційній підтримці, самореалізації, повазі, безпечності, творчості, ідентичності, інтимності та ін.


Наприклад, при дефіциті інформації, сенсорно-перцептивній ізоляції в людини виникають порушення сприймання часу, простору, схеми власного тіла, контролю мислення, активізується внутрішній діалог, спостерігаються емоційні порушення. А довготривалість перцептивної ізоляції зумовлює незворотність названих порушень.

Розрізняють деприваційні ситуації та деприваційні феномени. Деприваційні ситуації — це об'єктивні обставини, що обмежують, блокують задоволення потреб. Деприваційні феноме ни — суб'єктивне явище, суть депривації.

Розрізняють види депривації залежно від потреб, задоволення яких блокується. До них належать:

—сенсорно-перцептивна депривація;

—комунікативна депривація;

—кінестетична депривація;

—емоційна депривація та ін.

Особливо актуальними, з огляду на психічний розвиток людини, є комунікативна та емоційна депривації. Саме у зв'язку з цим було виявлено "синдром госпіталізму" у дітей з емоційною депривацією. Він полягає в тому, що у дитини, яка в перші роки життя була позбавлена можливості спілкування з матір'ю чи особою, яка її заміняє, спостерігаються значні відхилення у темпах фізичного, розумового та емоційного розвитку. У них спостерігаються також поведінкові порушення та труднощі соціально-психологічної адаптації.

Деприваційні ситуації — це серйозна причина відхилень у розвитку дитини, а деприваційні феномени розглядаються як особлива форма дизонтогенезу — "деприваційні пошкодження".

Слід враховувати, що деякі відхилення у психофізичному розвитку також можуть стати причиною деприваційних феноменів. Наприклад, порушення зору, слуху, рухів, мовлення є особливими формами сенсорної та комунікативної депривації й створюють деприваційні ситуації. Тобто депривація може бути як причиною, так і наслідком дизонтогенезу.


1.7 Основні категорії спеціальної психології
До основних у спеціальній психології належать такі кате­горії: "корекція", "компенсація", "реабілітація", "соціалізація", юхідними від яких є значна кількість понять, серед яких у зпеціальній психології використовуються поняття абілітації, декомпенсації, псевдокомпенсації, гіперкомпенсації, адаптації, інтеграції та ін.

Корекція


Корекція — це найважливіша складова соціального, а саме освітнього впливу на розвиток аномальної дитини. Ця катего­рія є стрижневою та однією з найважливіших у теорії й прак-гиці дефектології. Визначенню її сутності сприяли, зокрема, дослідження українських вчених І.Г. Єременка, А.І. Капустіна, В.0. Липи, М.П. Матвєєвої, С.П. Миронової, В.М. Синьова, Н[.М. Стадненко, О.П. Хохліної та ін.

Корекція — це спеціально організований педагогічний про іес, спрямований на послаблення, долання порушень розвит­ку, запобігання їм та сприяння розвиткові аномальної дити ги в цілому з метою щонайбільшого наближення до норми.


Каталог: ukr -> nmmateriali -> documents
ukr -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
documents -> Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння
ukr -> В пакистані він знайшов книгу Їцгар Аль Хак
ukr -> Цілей Біографія Пророка Мухаммада по Khadeijah А
ukr -> Програма з «української літератури»
ukr -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
documents -> Наукова діяльність як форма існування та розвитку науки
documents -> Е. Л. Носенко, Т. М. Петренко діагностика особистості засобами невербального спілкування монографія
documents -> Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconЗасідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
А також зняти з розгляду, а, можливо, потім І не повертатися до розгляду з великою ймовірністю питання 9-е – проект Постанови про...
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconПояснювальна записка Фізика та математика є фундаментальними науками, які вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ
Завдяки цьому в структурі гуртків цнттум він відіграє роль базового компоненту природничо-наукової освіти І належить до інваріантної...
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconОрієнтовні питання для складання характеристики класу
Подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності;...
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconПредмет, методи дослідження історії психології, завдання
Знання історії психології необхідне для розуміння різних теорій І напрямів сучасної психології та тенденцій її розвитку
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconОноре де Бальзак Загальні відомості
Тур, Франція †18 серпня 1850, Париж, Франція) французький письменник. Перший успіх до нього прийшов після написання «Психології шлюбу»...
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconМіністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби кафедра тактико-спеціальної підготовки «актуальні проблеми запобігання злочинам»
Підготувала: д ю н., професор кафедри тактико-спеціальної підготовки, заслужений юрист України
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconТестові завдання
...
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconНавчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002
У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні...
Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології iconSelf-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка