Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільстваСторінка1/4
Дата конвертації30.06.2017
Розмір0,6 Mb.
  1   2   3   4

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОВУ

ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Володінням мовою людина відрізняється від інших живих істот. Приходячи у світ, кожен із нас потрапляє в атмосферу мови, у ній живе і розвивається. За допомогою мови ми пізнаємо навколишню дійсність, здобуваємо знання, набуваємо здатності оцінювати явища життя, формуємо свій світогляд, вчимося планувати свої вчинки, аналізувати їх, передбачати можливі наслідки. Тільки через мову людина може сприймати й усвідомлювати думки, почуття і дії інших людей, доводити до їхнього відома результати власної мислительної діяльності, реалізовувати свої інтелектуальні можливості. За допомогою мови люди спілкуються між собою, узагальнюють свій досвід, нагромаджують знання і передають їх один одному. Мова, отже, є дійовим інструментом формування людської особистості.

Набуті людьми знання не зникають, вони нагромаджуються, передаються з покоління в покоління. Така передача духовних надбань, на яких базується культура, здійснюється за посередництвом мови. Внаслідок цього формується і розвивається впродовж століть і тисячоліть історична спільність людей, що має назву народ.

Народ і його мова невіддільні одне від одного. Народ створює мову, а мова забезпечує існування народу. Народ живе доти, доки живе його мова. Людина, яка зрікається своєї мови, вбиваючи її у своїй душі, чинить злочин, зраджує ті незчисленні покоління наших попередників, які створили і зберегли для нас наш найбільший скарб — рідну мову як невичерпну скарбницю їхнього досвіду. Зберегти і примножити цей скарб — святий обов'язок кожного.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОВУ

Мова — це сукупність засобів, що служать для позначення понять і явищ, для формування і вираження думок, для пізнання і спілкування. Кожна мова формувалася у процесі історичного розвитку народу, зазнавала постійних змін під впливом історичних, економічних, політичних умов життя суспільства. Вона — продукт діяльності багатьох поколінь.

Проте зміни у мові відбуваються дуже повільно, і завдяки цьому вона на кожному етапі суспільного розвитку залишається відносно стабільною.

Мова має складну будову: у ній виділяються окремі рівні, кожен з яких має властиві йому мовні одиниці, що пов'язуються ієрархічними зв'язками — одиниці нижчого рівня входять як будівельний матеріал до одиниць вищих рівнів.

До виражальних засобів мови належать звуки, частини слова (морфеми), слова, форми слів, словосполучення, просте і складне речення, сполучення тематично об'єднаних речень — складне синтаксичне ціле (текст).

Мова однакова для всіх, хто нею користується. Тільки розуміння того, яке значення має кожна мовна одиниця, може бути основою для порозуміння між її носіями, для спілкування між ними.

Структура мови

Мовні одиниці Будова мовних одиниць Значення мовних одиниць Функція мовної одиниці

Звук — — оформлення всіх мовних одиниць

Частина слова зі звуків виражає лексичне значення і його відтінки, граматичні значення творення слів і їхніх форм

Слово iз морфем називає явища і відношення між ними матеріал для речень

Форма слова із морфем виражає відношення між поняттями матеріал для словосполучень і речень

Словосполучення зі слів і словоформ уточнено називає предмети, ознаки, дії матеріал для речень

Речення зі слів і словосполучень виражає відносно закінчену думку матеріал для зв'язних висловлювань

Текст із речень виражає закінчений зміст спілкування

РОЗДІЛИ НАУКИ ПРО МОВУ

Розділи, що вивчають будову мови

Назва розділу Походження назви Що вивчається в розділі

Фонетика від грец. phoneticos - звуковий Звуки мовлення

Лексикологія від грец. lexicos - словесний і logos - вчення Значення, походження і вживання слів

Фразеологія від грец. phrasis - вираз і logos - вчення Стійкі сполучення слів із цілісним, неподільним значенням

Будова слова (морфеміка) від грец. morphe - форма Структура слова, його складові частини

Словотвір від "творити слова" Способи творення слів

Граматика від грец. gramme - літера, написання Форми слів і закономірності їх поєднання

Морфологія від грец. morphe - форма і logos - вчення Слова як частини мови, їх форми

Синтаксис від грец. syntaxis - побудова словосполучення, прості і складні речення

Теорія тексту від лат. textum - тканина, переплетення, зв'язок Зв'язки між реченнями як частинами зв'язних висловлювань

Розділи, що унормовують запис, вимову, вживання мовних одиниць

Назва розділу Походження назви Що вивчається в розділі

Графіка від грец. syntaxis - побудова Співвідношення між звуками і буквами, що їх позначають

Орфографія від грец. orthos - правильний і grapho - пишу Правила передачі звукової мови на письмі

Орфоепія від грец. orthos - правильний і epos - мова, говоріння Правила літературної вимови

Пунктуація від лат. punktum - крапка Правила вживання розділових знаків, що позначають членування писемного мовлення на складові частини

Стилістика від лат. stylus - паличка для письма Способи використання мовних одиниць у різних ситуаціях спілкування

УКРАЇНСЬКА МОВА

Українська мова — одна з багатьох індоєвропейських мов. Вона входить до великої групи слов'янських мов, поширених на території Південної, Центральної та Східної Європи.

До слов'янських мов належать, крім української, російська, білоруська, польська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та ін. Усі слов'янські мови мають багато спільного у словниковому складі та граматиці, але кожна має і свої індивідуальні риси. Найбільше спільного українська мова має з мовами тих слов'янських народів, які безпосередньо межують з Україною, — із російською, білоруською, польською, словацькою. Українська мова є рідною для близько 50 мільйонів українців, що проживають як у нашій державі, так і за її межами.

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Початок формування будь-якої мови збігається з початком формування народу. Ще у ІУ-У століттях нашої ери внаслідок взаємодії слов'янських племен склався етнос, який на початку IX століття створив державу Київська Русь. Із того часу й почався розвиток нашої мови. На думку академіка А. Кримського, вже в XI столітті українська мова існувала як "певно означена, яскраво-індивідуальна одиниця".

Проте ряд обставин перешкодили безперервному розвиткові української мови. Серед них можна назвати такі:

пам'ятки писемності за княжих часів створювалися не народною мовою, а українізованою старослов'янською, яка набула поширення разом із прийняттям християнства;

татаро-монгольська навала і подальші історичні події призвели до втрати державності і гальмування розвитку культури;

література продовжувала (до кінця XVIII ст.) розвиватися на основі книжної мови, далекої від мови народу.

Але українська мова жила і в той час — у побуті, в усній народній творчості, в інтермедіях.

Переломним моментом стала поява поеми Івана Котляревського "Енеїда", яка започаткувала нову українську літературну мову, згодом піднесену на високий рівень зусиллями Тараса Шевченка, Панаса Мирного, Івана Франка, Лесі Українки та десятків і сотень трудівників на ниві рідного слова.

Гальмом у розвитку української мови була постійна відсутність власної держави, розмежування нашої етнічної території між "добрими сусідами" — Росією, Польщею, Румунією, Угорщиною. Намагаючись не допустити, щоб українці усвідомили себе повноправним народом, власті цих країн руйнували українську культуру і, зокрема, її основу — мову. Особливою жорстокістю відзначалася щодо цього Росія. Ось далеко не повний перелік імперських вироків українській мові:

1690 р. — прокляття, накладене Собором російської православної церкви на книжки київських авторів;

1720 р. — указ Петра І про заборону видавати в Україні світські книги, а церковні до зволялося друкувати тільки російською мовою;

1753 р. — заборона викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії;

1769 р. — заборона Синоду на друкування та використання українського "Букваря";

1786 р. — введення російської мови у богоcлужіння в усіх церквах;

1863р. — циркуляр міністра П. Валуєва про заборону видавати книжки українською мовою;

1864 р. — заборона використовувати українську мову навіть у початковій школі;

1876 р. — указ Олександра II про заборону ввозу до імперії будь-якої україномовної літератури, вживання української мови у сценічних виставах та концертних програмах;

1892 р. — заборона перекладу творів із російської мови на українську;

1914 р. — заборона всіх україномовних видань в окупованій Росією Галичині.

Але, вигнана зі школи і церкви, із книги і зі сцени, мова продовжувала жити у свідомості українців, переконувати у своїх великих виражальних можливостях. І все ж вона не могла розвиватися всебічно. Зокрема, не було умов для формування наукового та офіційно-ділового стилів, навіть у Західній Україні, де ситуація не була настільки трагічною, як на Сході.

Новий етап настав після 1917 р. Існування незалежної української держави, хоч і нетривале, стимулювало пробудження в народі національної свідомості, розширення функцій української мови. У складних 20-их роках, щоб утримати Україну в тепер уже більшовицькій імперії, Москва "дозволила" українцям розвивати свою мову, літературу, культуру. Але це відродження тривало недовго: більшість українських політичних і культурних діячів було знищено у криваві 30-ті роки, голодом виморено українське село, яке, на відміну від зрусифікованих міст, залишалося україномовним.

Ще в 1932-1933 рр. були повністю ліквідовані всі прояви українського відродження поза територією УРСР (Кубань, Далекий Схід), а в її межах створювалися передумови для витіснення української мови російською із багатьох сфер суспільного життя — з науки, вищої школи, виробництва, діловодства, армії, спорту, кіно та ін. Обов'язковим було вивчення російської мови у школі, від української ж батьки могли відмовитись.

Після 1939-40 рр., коли до складу Радянської України увійшли Галичина, Волинь і Буковина, та 1945 р. — Закарпаття, така ж політика здійснювалась і в Західній Україні. Зокрема, було розгромлено "Просвіту" і Наукове Товариство ім. Т.Шевченка, закрито всі українські журнали.

Враховуючи, який вплив на людей має церква, сталінські "опричники" розгромили Українську автокефальну церкву на Сході (20-і роки) та Українську греко-католицьку церкву в Галичині (40-і роки), чим були розв'язані руки Російській православній церкві як активному чиннику русифікації.

Внаслідок цих руйнівних заходів українська мова стала непрестижною, мовою сплюндрованого села. І хоч художньої літератури українською мовою не було заборонено, але сама мова втратила можливість для нормального розвитку: було підірвано її корені. Запанувала мішанина українських і російських слів — т. зв. "суржик", мільйони етнічних українців стали "русско-язьічньїм населением". Особливо інтенсивно процес зросійщення проходив у великих промислових містах Сходу і Півдня України.

УКРАЇНСЬКА МОВА — ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

Умови для утвердження української мови виникли у зв'язку з проголошенням у 1991 р. державної незалежності України. У Конституції України, прийнятій 28 червня 1996 року, закріплено державність української мови, необхідність її функціонування в усіх сферах суспільного життя. Проте положення про державність української мови досі не реалізоване. Лише як декларація звучить зафіксоване у статті 10 Конституції твердження, що "держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України". Навіть у Верховній Раді, найвищому законодавчому органі нашої держави, дуже часто звучить не державна, а російська мова. Це ж спостерігається і в інших гілках влади — виконавчій, судовій, у засобах масової інформації.

Мусимо пам'ятати, що становище мови в державі визначається не стільки законодавчими документами, скільки волею її громадян. Від нас, українців, від нашої національної свідомості залежить, щоби вона стала засобом спілкування між усіма її громадянами. Для цього кожен із нас має знати її, любити і берегти, дотримуватися її норм і правил.

УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ

Українська мова належить до найбільш поширених мов світу. За кількістю носіїв вона є другою серед слов'янських мов і входить до третього десятка серед кількох тисяч мов народів світу.

Майже 38 мільйонів українців проживають в Україні, решта — в інших державах. Умови для функціонування української мови, звичайно, не скрізь однакові. Як не дивно, це стосується і самої України. Якщо в західних областях ситуація більш-менш нормальна, то на сході, півдні, а частково й у центрі зросійщення ще досить відчутне. Тим більше ця різниця помітна за рубежем.

Близько 7 мільйонів українців (за офіційними даними, насправді ж значно більше) проживають у колишніх республіках Радянського Союзу. Із них найбільше (понад 5 млн.) — у Російській Федерації. Тут вони позбавлені будь-яких умов для нормального національно-культурного розвитку: немає українських шкіл, періодичних видань, радіо- і телепередач, театрів тощо. Лише в останні роки подекуди створено українські громадські організації, робляться перші спроби видавати українські газети. Не кращий стан справ у Білорусі. В інших пострадянських державах зрушення більш помітні. Виявляються вони у створенні українських шкіл, україномовної періодики, самодіяльних колективів, бібліотек тощо.

У країнах колишнього Союзу діє вже більше 150 українських осередків ("Славутич", Об'єднання українців Росії (Москва), "Єдина родина" (Тюмень), "Зелений клин" (Далекий Схід), "Спілка українців Придністров'я", "Українська громада Молдови" (Молдова), асоціація українців Білорусі "Ватра". У Закавказзі діє 6, у Казахстані — 12 товариств. Українці східної діаспори випускають майже 20 газет. У Казахстані, Молдові, Латвії діють державні українські школи.

У країнах Західної Європи, Америки, в Австралії живе понад 5 млн. громадян українського походження. Не всіх їх можна назвати діаспорою. Частина з них (близько 2 млн.) населяє споконвічне українські землі, що в силу різних історичних причин залишаються у складі Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови (як і Росії та Білорусі). Інша частина — справжня діаспора, ті, що емігрували з України, або їхні нащадки.

Найбільш різнобічне культурне життя українців у Канаді та США, де їх кількість сягає 2 млн. Тут діють українські політичні організації: Ліга визволення України, Світовий конгрес вільних українців, Комітет українців Канади, Спілка українських студентів Канади, Федерація українських фахівців та бізнесменів, Ліга американських українців, Союз українок Америки та ін., виходить кілька десятків українських періодичних видань. Гуртуються українські земляцтва, об'єднання професіоналів певного профілю. Створено не тільки українські школи, але й справжні наукові українознавчі центри в Торонто, Едмонтоні, Вінніпезі, Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго та інших містах.

Майже півмільйона українців живе в Арґентині та Бразилії. У кожній із цих країн створено кілька десятків українських товариств, клубів, спілок.

Багатим культурним життям українців відзначається Австралія. Хоч наших земляків там лише близько 30 тисяч, вони мають свої школи, газети і журнали, радіопередачі.

Є українські центри й у сусідніх з Україною державах — Словаччині (Свидник, Пряшів), Польщі (Варшава, Краків, Перемишль) та інших європейських країнах.

Найбільшою проблемою української діаспори є поступова асиміляція. Хоча спостерігаємо чимало прикладів збереження української мови у кількох поколіннях нащадків колишніх емігрантів з України, але значна їх частина забуває рідну мову і повністю переходить на державну мову країни проживання. На жаль, наша держава поки що мало дбає про підтримку українців, що проживають в інших країнах.

ЛІТЕРАТУРНА МОВА

Жива народна мова знаходила застосування не тільки у повсякденному побутовому спілкуванні, але й в інших сферах суспільного життя, причому здебільшого у письмовій формі.

На основі писемної мови поступово формується упорядкована цілою системою норм літературна мова.

Початок становленню української літературної мови поклав І. Котляревський. Основоположну роль у її формуванні відіграв Т. Шевченко. Згодом свій вклад у розвиток української мови внесли і вносять інші діячі нашої культури — письменники, публіцисти, науковці.

Найважливіша ознака літературної мови — наявність норм — лексичних, вимовних, словотвірних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних, орфографічних, пунктуаційних. Порушення норми літературної мови кваліфікується як мовна чи мовленнєва помилка.

На відміну від літературної мови, єдиної для всього народу, розмовна мова у різних реґіонах має певні відмінності, сукупність яких характеризує територіальні діалекти. Окремі ж відмінності від літературної мови називаються діалектизмами. Діалектизми бувають фонетичні (наприклад, бурак, кісто, здоров' є), лексичні (путня, маржина, парень), морфологічні (руков, скажи ми, ся роздивити), синтаксичні (лис царем). Сучасна українська літературна мова сформувалась на основі південно-східних діалектів і постійно збагачується, передусім лексично, за рахунок усіх говорів українського народу.

КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Українська мова є однією з найбільш розвинених і багатих мов народів світу. Багатство мови виявляється передусім у великій кількості слів. Тлумачний 11-томний «Словник української мови» містить 134 тисячі слів, але до нього не увійшли спеціальні терміни, власні назви, слова обмеженого вжитку, похідні від багатьох слів. Не менш показовою є і кількість фразеологічних зворотів.

Показниками багатства мови є також наявність у ній багатозначних слів, синонімів, різноманітність засобів словотворення, розгалуженість граматичної системи.

Володіння багатством засобів рідної мови дозволяє досягати точності вираження думок, виразності у висловленні почуттів, дає змогу сприймати й усвідомлювати зміст чужих висловлювань.

Ще однією характерною особливістю української мови є її милозвучність. Зумовлена вона тим, що в нашій мові виразно вимовляються майже всі звуки, немає різкої відмінності між вимовою наголошених і ненаголошених складів. Та найбільш показовим є властивий для української мови «закон краси» — великі можливості уникнення важких для вимови збігів приголосних або голосних звуків (наприклад, висвітлив в вступі; не тільки Америка, а і Африка) чи частин слів (зустрічав брата та тата). Засобами для досягнення милозвучності служать: чергування звуків і — й, у — в; спрощення у групах приголосних звуків; варіанти префіксів (над наді-, об- — обі) та прийменників (перед, переді, передо; з, із, зі), сполучників (щоб — щоби), часток (же — ж, би — б), синонімічні сполучники (і — й, та; але — та, однак, проте, зате; бо — тому що; щоб — аби), паралельні закінчення відмінків (у нашім — у нашому; п'яти — п'ятьох) і неозначених форм дієслова (працювати —працювать), синонімічні синтаксичні конструкції (шкільні майстерні — майстерні школи) та багато інших. Усе це дозволяє мовцеві так побудувати своє висловлювання, що воно буде не тільки зрозуміле для адресата, але й привабливе своїм звучанням, своєю звуковою формою.

Багатство використовуваних мовних засобів, милозвучність висловлювань є важливим показником високої мовленнєвої культури людини.

ВІДОМОСТІ ПРО МОВЛЕННЯ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ МОВОЮ І МОВЛЕННЯМ

Мовленням називається використання засобів мови для спілкування з іншими людьми, для сприйняття чужих і побудови власних висловлювань. Якщо мова — засіб, то мовлення — спосіб спілкування і пізнання.

Термін мовлення вживається у двох значеннях: це і мовленнєва діяльність людини як процес, і продукт цієї діяльності — висловлювання.

Кожен мовець використовує лише якусь частину тих виражальних засобів, які є в мові. Чим більшою кількістю мовних засобів володіє людина, тим точнішим, виразнішим, ефективнішим є її мовлення.

Між мовою і мовленням існує тісний діалектичний зв'язок. По-перше, мова живе і розвивається у процесі мовленнєвої діяльності людей, по-друге, у мовленні кожен використовує ті виражальні засоби, які є у мові, — інакше люди не могли б розуміти один одного.

Мова і мовлення мають суттєві відмінні риси. Мова спільна для всіх членів спільноти, які нею користуються. Вона відносно стабільна (зміни відбуваються дуже повільно). Мовлення суто індивідуальне, пов'язане із внутрішнім світом мовця, колом його інтересів. У мовленні кожне висловлювання не відтворюється (відтворюються лише використані в ньому мовні засоби), а створюється заново, відповідно до ситуації та мети спілкування.

ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У мовленнєвому спілкуванні завжди беруть участь ті, хто створює висловлювання (мовець, адресант), і той, кому воно призначене, хто його сприймає (адресат).

Мовленнєва діяльність учасників процесу спілкування може відбуватися у двох формах — усній і писемній. Тому є чотири види мовленнєвої діяльності:

Форми мовленнєвої діяльності Види мовленнєвої діяльності

Сприймання висловлювань Продукування висловлювань

Усне мовлення Слухання Говоріння

Писемне мовлення Читання Письмо

МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ

Спілкування відбувається в різних ситуаціях. Основними показниками, що характеризують мовленнєву ситуацію, є:

кількість учасників (мовець — і один співрозмовник, мала група, широка аудиторія);

суспільний статус учасників спілкування (рівні партнери, начальник і підлеглий, школяр і людина старшого віку тощо);

мета спілкування (обмін думками, повідомлення якоїсь інформації, вплив на спосіб мислення чи естетичні відчуття адресата, відстоювання власної позиції щодо обговорюваного питання);

характер зв'язку між мовцем і адресатом (безпосередній контакт, спілкування на відстані);

форма спілкування — усна чи писемна, монологічна чи діалогічна;

місце і характер спілкування (в якій обстановці — офіційній чи неофіційній — воно відбувається).

Правильне розуміння мовленнєвої ситуації — запорука вибору правильної мовленнєвої поведінки. Мовленнєва поведінка полягає передусім у доборі мовного матеріалу, що відповідав би характерові ситуації спілкування. Проте вона не зводиться лише до використання слів і побудови речень.

Мовленнєва поведінка включає:

власне слова як звукові комплекси — це словесна поведінка;

звучання висловлювання (інтонація, сила звуку, тон, темп мовлення, тривалість пауз) — акустична поведінка;

міміку, жести, погляди, позу — несловесну поведінку;

міру просторової близькості учасників спілкування — просторова поведінка.

Іноді несловесні засоби забезпечують ефект, протилежний тому, що виражають слова (іронія, сарказм).

Схематично модель спілкування можна зобразити так:

Під впливом тих чи інших явищ дійсності у мовця виникають певні думки, проявляється потреба висловити їх. Для цього він використовує наявні в нього мовні засоби і будує своє висловлювання, оформляє його, робить доступним для адресата. Той, володіючи цими самими мовними засобами, сприймає передану інформацію, зіставляє її з явищами дійсності і, відповідно до власного розуміння фактів, погоджується або не погоджується з мовцем.

Ця схема реалізується за будь-яких умов спілкування, з тією тільки різницею, що під час монологічного мовлення функції мовця та адресата стабільні, а під час діалогічного вони переходять почергово від одного учасника розмови до іншого.

Так реалізується комунікативна мета — забезпечується спілкування, повідомлення чи вплив на адресата.

У реальному житті дуже рідко здійснюється лише одна з цілей спілкування. Здебільшого одна є головною, інші — супроводжують її. Наприклад, у програмі новин основне — передача інформації. Але вона супроводжується більш чи менш виразними емоціями і оцінками, що виявляються не тільки словесними засобами, але й за допомогою міміки та інтонацій диктора.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ

Компоненти мовленнєвої ситуації взаємопов'язані, вони повинні бути співмірними і врівноваженими. Забезпечити це покликане дотримання етикету — сукупності правил поведінки, що стосуються зовнішніх виявів ставлення до людей (форми звертання, привітання чи просьби, манери, навіть одяг).


Каталог: public -> uploads -> books
books -> Біографія Дружина султана
books -> Суд над фашизмом
books -> Гітлер мобілізує молодь для війни з Англією. Пропаща молодь. Що жде її? Смерть у Європі чи в Азії загибель?
books -> Збірка новел
books -> Юліуш словацький (1809 1849)
books -> Мова І свідомість
books -> В. В. Німчук проблеми українського правопису в XX ст
books -> Уроку звучить пісня «Дай Україні волю»
books -> 1. Картка з питаннями для тих, хто складає іспити або заліки. Екзаменаційний білет. Попався щасливий білет
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства iconУрок позакласного читання в Тема. Твій друг книга! Гімн книзі. Слайд 1 Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні
Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні відомості про книгу як історичну пам’ятку людства, як коштовний...
Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства icon8 Словники та програми-перекладачі
Словник книга, що містить зібрання слів (чи морфем, словосполучень, ідіом тощо), розташованих за визначеним принципом, І яка надає...
Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства iconУрок 1 Тема. Музика в житті народу
Мета; розкрити значення мови, пісні, Державного Гімну України в становленні громадянської позиції уч­нів; розвивати образне мислення,...
Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства iconІ. Загальні історичні відомості
Орієнтація шкільного курсу інформатики на формування готовності учнів до життя І трудової діяльності в умовах інформатизованого суспільства...
Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства iconМова І суспільство. Функції мови
...
Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства iconЦиклограма діяльності ліцею на 2013/2014 навчальний рік понеділок
Загальні відомості про заклад
Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства iconЗагальні відомості про навчальний заклад
Загальний стан навчального закладу та його готовність до виконання статутної діяльності
Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства icon1. Вступ. Феномен української історії та культури
Особливості вітчизняної історії. Значення історії України в житті суспільства. Форми І методи роботи над курсом. Проблеми викладання...
Загальні відомості про мову значення мови в житті суспільства iconПлан роботи Кегичівського ліцею Кегичівської районної ради Харківської області На 2016/2017 навчальний рік
Загальні відомості про заклад


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка