Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусомСкачати 71,66 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір71,66 Kb.
Мирослава Дякович,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана ФранкаЗахист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом

Метою нашого дослідження є правовий аналіз здійснення захисту прав членів сім’ї, зокрема, впровадження та розширення сфери дії однієї з юрисдикційних форм захисту, якою є нотаріат.

Проблематика захисту особистих немайнових та майнових прав учасників сімейних правовідносин є доволі актуальною під час формування в Україні громадянського суспільства. Оскільки сім’я є первинним та основним осередком суспільства, права членів окремих сімей вимагають особливого підходу з боку держави в забезпеченні їх правового захисту.

Е. Е. Богданова важливим питанням сьогодення вважає необхідність розширення юрисдикційної форми захисту цивільних прав загалом та закріплення поряд із судовим та адміністративним порядком захисту — захист прав особи нотаріусом [1, с. 26]. Цю пропозицію підтримує також і А. П. Вершинін, який вважає, що діяльність нотаріуса у своїй основі має забезпечуваль­ний характер і не спрямована безпосередньо на захист порушеного права. Винятком із цього правила є лише повноваження нотаріуса щодо вчинення виконавчих написів, які спрямовані на стягнення заборгованості [2, с. 25].

З прийняттям Закону України «Про нотаріат» [3] розпочався новий етап у розвитку нотаріату, а саме, з’явився інститут приватного нотаріату, який є ефективним інститутом для подальшого розвитку громадянського суспільства, а його представники — нотаріуси виконують одну з важливих функцій щодо захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Сімейний кодекс України [4], який набув чинності після вступу в дію Цивільного кодексу України [5] (01.01.2004 р.), також розширив сферу діяльності нотаріату, зокрема в реалізації його функцій щодо захисту прав суб’єктів сімейних право­відносин.

Серед науковців є чимало протилежних позицій стосовно чіткого розмежування правових норм, які забезпечують захист цивільних (сімейних) прав. Особливістю правових норм, які регулюють захист прав, є їх суміжний характер, оскільки вони знаходяться на стику матеріального і процесуального права [6, с. 43]. Сам термін «захист цивільних прав» містить і матеріально-правовий і процесуально-правовий зміст, оскіль­ки спеціальної термінології для розмежування захисту в галузі матеріальних і процесуальних прав немає [7, с. 5–6]. Способи захисту можуть бути ж як матеріально-правовими, так і процесуальними [8, с. 29].

Дослідження способів захисту сімейних прав нотаріусом та визнання його однією з важливих юрисдикційних форм захисту є сьогодні досить актуальним і таким, що дасть можливість громадянам, особливо членам сім’ї, звертатися за захистом своїх прав не до суду, а до нотаріуса. І оскільки межа між охороною і захистом є надто вузькою, здебільшого умовною, розмежувати її ми можемо лише стосовно конкретної практич­ної ситуації.

Так, Г. П. Ареф’єв висловив свою точку зору, відповідно до якої «при здійсненні захисту присутнім також є і... момент попередження правопорушення у майбутньому» [9, с. 69]. Також цікавим у цьому контексті є висновок про те, що краща форма захисту права — попередження правопорушення [1, с. 64].

Наукове дослідження, яке ми пропонуємо, має за основу аналіз захисту сімейних прав членів сім’ї не через здійснення нотаріальної діяльності нотаріусом, а через застосування ним до врегулювання сімейних правовідносин норм матеріального права, які лежать в основі предмета нотаріального права.

А. П. Вершинін вважає, що залежно від об’єкта нотаріальні дії поділяються на такі, якими підтверджуються регулятивні права; охоронні права — права, які виникають у випадку порушення регулятивних прав; підтверджуються факти — юридичне волевиявлення, а також всі інші факти [11, с. 17].

Сімейні права ми розглядаємо як об’єкт правового захисту нотаріусом. Перелік способів захисту сімейних прав законодавець визначає у ст. 18 СК України. У ч. 2 ст. 18 СК України заз­на­чено, що суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін. Із цього випливає, що перелік способів захисту сімейних прав не є вичерпним. Відповідно до цієї норми способами захисту сімейних прав та інтересів є: встановлення право­відношення; примусове виконання добровільно не виконаного обов’язку; припинення право­відношення, а також його анулювання; припинення дій, які порушують сімейні права; відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права; відшкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено Сімейним кодексом або договором; зміна правовідношення; визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

У контексті запропонованої теми необхідно з’ясувати, у першу чергу, такі поняття, як «спосіб захисту», «засіб захисту» та «юридична відповідальність».

У науковій літературі по-різному підходять до визначення співвідношення способу захисту та засобу захисту, як от: спосіб захисту як санкція цивільно-правової відповідальності [12, с. 270]; називають способи захисту засобом захисту [13, с. 93–98]; вважають, що «засіб захисту» є синонімом слова «спосіб», стверджуючи при цьому, що засоби відповідальності співпадають за своїм змістом із засобами захисту [6, с. 32].

Якщо порівняти поняття захисту та відповідальності, то вважаємо, що поняття захисту є ширшим за змістом, ніж поняття відповідальність. Н. С. Братусь, наприклад, зрівнював ці поняття [14, с. 127].

Е. Е. Богданова пропонує таке визначення способу захисту: спосіб захисту — це дія або система дій, які здійснюються уповноваженою особою або за її зверненням, компетентним органом, з метою захисту суб’єктивного цивільного права або інтересу [1, с. 39].

Таким чином, ми можемо дійти висновку, що нотаріус також є суб’єктом здійснення захисту сімейних прав.

Цивільний кодекс України, на відміну від Сімейного кодексу України, визнав однією із форм захисту цивільних суб’єктивних прав нотаріальну (ст. 18 ЦК України), однак лише шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Ми ж не погоджуємося з цим, оскільки законо­давець надто звужує обсяг способів захисту, якими наділений нотаріус. У цьому контексті було б доцільно порівняти поняття «охорона» та «захист». Слід відзначити, що із співвідношенням між цими поняттями вчені цивілісти в основному визначилися і схиляються до визнання правової охорони більш широким поняттям, порівняно з правовим захистом [15, с. 35].

Такої думки дотримуються А. П. Сергєєв [16, с. 335], О. С. Йоффе [17, с. 3–4], Л. С. Явич [18, с. 219], В. А. Тархов [19, с. 8].

Так, В. А. Тархов вважає, що охорона кожного права існує постійно і має на меті забезпечити його здійснення, не допустити його порушення, а до захисту прав з’являється необхідність звернутися лише при порушенні або загрозі їх порушень [19, с. 8].

Узагальнюючи вищезазначені погляди, слід відзначити, що захист суб’єктивних прав зазвичай пов’язується авторами лише з вчиненим правопорушенням. А в основі правової охорони визначальними є принципи забезпечення непорушності та здійснення прав і заходи, спрямовані на попередження порушення цих прав.

Ми вважаємо, що звернення за захистом є мож­ливим не тільки у зв’язку з порушенням або оспоренням прав, але й у застосуванні способів, запропонованих Сімейним кодексом України, зокрема, встановлення правовідношення, припинення правовідношення, а також його анулювання, відновлення правовідношення, яке існувало до порушення, зміна правовідношення тощо, з метою недопущення порушення суб’єк­тивних прав та інтересів членів сім’ї. Таким чином, нотаріус є саме тим органом (особою), який здійснює захист сімейних прав та інтересів за допомогою способів, які визначені сімейним законодавством.

В. В. Ярков, визначаючи цивільну юрисдикцію як діяльність всіх органів, наділених повноваженнями вирішувати юридичні справи спірного і безспірного характеру у сфері цивільного обороту, яка здійснюється в рамках процедурно-процесуальних форм різного рівня складності, також відносить нотаріальну форму захисту цивільних прав до юрисдикційної форми [20, с. 16].

Узагальнюючи позиції науковців та проведений нами аналіз чинного законодавства, пропонуємо здійснити комплексне аналітичне дослідження проблем, висвітлених у тезах запропонованої теми, керуючись такими пропозиціями:

1) розширити юрисдикційну форму захисту сімейних прав нотаріальною формою;

2) змінити законодавче визначення поняття захисту лише «порушеного» суб’єктивного права, розширивши понятійний апарат захисту до «попередження та недопущення порушення прав особи»;

3) змінити законодавче визначення поняття нотаріату в Україні, доповнивши його, зокрема викласти ч. 1 ст. 1 Закону України «Про нотаріат» у такій редакції:

«Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності, а також здійснювати та забезпечувати захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб»;

4) передбачити у Сімейному кодексі України однією із форм захисту прав та законних інтересів членів сімейних правовідносин нотаріальну.

Список використаних джерелБогданова Е. Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и права, 2008. – 247 с.

Вершинин А. П. Способы защиты прав предпринимателей в арбитражном суде. – СПб, 1996. – 30 с.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 135.Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских прав. – СПб, 2000. – 384 c.

Воложанин В. П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров. – Свердловск, 1974. – 202 с.

Вершинин А. П. Способы защиты гражданских прав в суде. – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1997. – 164 с.

Арефьев Г. П. Некоторые вопросы понятия охраны субъективных прав // Проблема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. – Ярославль: Ярославльский государственный университет, 1981.

Матерова М. Б. Дальнейшее совершенствование форм защиты брачных отношений в связи с их материально-правовым содержанием // Формы защиты права и соотношение материального и процессуального в отдельных правовых институтах. – Калинин, 1977.

Вершинин А. П. Юридические документы в нотариальной и судебной практике. – М., 1993. – 224 с.

Сергеев А. П. Защита гражданских прав. Т. 1 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М.: Проспект, 1998. – 632 с.

Хохлов В. А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. – Тольятти, 1997. – 320 с.

Братусь Н. С. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юридическая литература, 1976. – 216 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-ге вид. доп. и перероб. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 832 с.Гражданское право / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого – М.: Проспект, 2002. – 773 с.

Иоффе О. С. Гражданско-правовая охрана интересов личности / Под ред. Б. Б. Черепахина. – М.: Юрид. лит, 1969. – 175 с.

Явич Л. С. Общая теория права. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – 288 c.

Тархов В. А. Охрана имущественных прав трудящихся по советскому гражданскому законодательству: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1996.

Ярков В. В. Профессия нотариуса // Нотариус. – 2000. – № 4 (24).

MEH № 3 2018 г. - -

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconКомерційнІ пропозиціЇ суб’єктів підприємництва Чернівецької області

Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconПравова робота із самозабезпечення економічної безпеки суб’єктами господарювання україни
Сті. Розглянуто основних суб’єктів забезпечення економічної безпеки у недержавному секторі економіки. Зроблено висновок про необхідність...
Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconНа правах рукопису
Правове забезпечення захисту економічної безпеки суб’єктів господарювання в зарубіжній практиці І законодавстві
Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconШостого скликання
...
Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconНаказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних
Сумської обласної державної адміністрації прав на недоторканість особистого життя, керуючись Конституцією України
Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconАналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави
Науковий керівник канд екон наук, доцент Караєва Н. В., Караева Н. В., Karaieva N. V
Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconЗагальні засади адміністративного судочинства в Україні
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків,...
Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconСборник тезисов научных работ
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної...
Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconЗміни в чинному законодавстві, що відбулися у лютому 2016 року
Міністерстві юстиції відбулась зустріч заступника Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергія Петухова із Головою Відділу...
Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом iconІіі всеукраїнська конференція керівників ліцензованих навчальних закладів з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності
«Особливості провадження Ліцензійних умов освітньої діяльності закладів з підготовки персоналу охорони та розвитку ринку охоронних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка