Запорізька гімназія №11Скачати 426,54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.01.2018
Розмір426,54 Kb.
  1   2   3


Запорізька гімназія № 11

Використання гри, як одного з основних методів навчання іншомовного спілкування

Підготувала:

вчитель вищої категорії

старший вчитель

Слизун Олена Вікторівна


м. Запоріжжя

2014
У Державній Національній програмі «Освіта» наголошено, що одним із пріорітетних напрямків формування освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних, у тому числі й іноземних мов. Оволодіння іноземною мовою розглядається як необхідний компонент загальнокультурного розвитку сучасного школяра, його рівня освіченості, прилучення до світової культури і загальнолюдських цінностей.

Існує багато досліджень, що аналізують зміни у сучасному світі та прогнозують майбутнє. Майбутнє ми відчуваємо у нашому сьогоден­ні: прискорений темп життя, трансформації на всіх рівнях, нове технологічне та інте­лектуальне оточення, вели­кий потік нової інформації, порушення стабільності та рівноваги, «зміна» декорацій життя - технологічних, еко­номічних, соціальних, культурних. Людина майбутнього житиме в нових умовах, тому вона має володіти зовсім іншими знаннями, уміннями та навичками. Світ вимагатиме від неї інших компетенцій. Тому освіта і школа зокрема вже сьогодні мають орієнтуватися на майбутнє.

Мета «школи майбутнього», на відміну від «старої школи» - навчити дитину діяти у сучас­ному, постійно змінюваному світі та розвинути у неї здатність передбачати майбутнє. Школа має виховати людину з «майбутнім у крові», за словами Ч. П. Сноу. Вчителю будь-якого фаху необхідно сформувати найважливіші за­гальні компетенції: знання про сучасний світ, соціальні, практичні повсякденні та технічні вміння, вміння вчитися і перевчатися, вміння спілкуватися та робити вибір. Це стосується також умінь, які не формували у «школі ми­нулого». Такі евристичні уміння, як: здатність сприймати будь-який новий досвід, застосо­вувати інші компетенції, шукати, знаходити, розуміти та аналізувати нову інформацію, ви­користовувати нові інформаційні технології, а також уміння швидко адаптуватися до постій­них змін. Необхідно формувати у дітей інший рівень адаптації, що є окремою педагогічною програмою: вчити сприймати швидкий темп змін, потік слів та образів, велику кількість інформації, швидко переробляти її за допо­могою кодування, оперувати нею.

Комунікативний підхід до навчання іно­земним мовам сьогодні стає методичним стан­дартом. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови перед­бачає формування в учнів іншомовних мов­леннєвих умінь і навичок шляхом залучення учнів до іншомовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, оволодіння мовленнєвими навичками (фонетичними, лексичними та граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування.

Вивчаючи німецьку мову, дуже важко до­сягти високого рівня комунікативної компе­тенції, не знаходячись серед її носіїв. Тому важливим завданням вчителя іноземної мови є створення на уроці реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи. Одним із таких прийомів є гра.

«Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлен, понять про навколишній світ.

Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості.»

В.О. Сухомлинський
Гра, поряд із працею і навчанням, - один з чиновних видів діяльності людини. Гра є своєрідним феноменом культури, вона навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок. Російський письменник Ю. М. Нагибін дає таку оцінку значенню гри у житті дитини: «У грі виявляється характер дитини, її погляди на життя, їі деали. Самі цього не усві­домлюючи, діти у процесі гри наближаються до розв'язання складних життєвих проблем».

К. Д. Ушинський, автор теорії духовного розвитку дитини у грі, вперше висловив ідею про використання гри в загальній системі виховання, для підготовки дитини до трудової діяльності.

Насамперед гра формує творчу особистість учня, вона забезпечує творче мислення, проблемне бачення, вміння аналізувати і виділяти головне, доводити і спростовувати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки. Учень перетворюється в активний суб’єкт власного навчання.

Про необхідність перетворення учня в активного під час навчального процесу говорили німецький педагог А.Дистервег, коли вводив у педагогіку «принцип самодіяльності», і видатний швейцарський педагог, родоначальник дидактики початкового навчання І.Г.Песталоцці, коли писав: «Усе, що ти є, усе чого ти хочеш усе, що повинно, виходить від себе самого».

Принцип домінування активної дитини в навчанні був основою теорії природного виховання Ж.Ж. Руссо, Л.М.Толстого. Наш сучасник В.А. Сухомлинський розглядав шкільне життя через призму того, наскільки в ній діти активні й самодіяльні: «У роботі кожного педагогічного колективу повинна бути спеціальна спрямованість виховання: розвиток здібностей, виховання розуму, творчих здібностей учнів, що в майбутньому стануть вченими, мислителями, художниками».

Про повчальні можливості використання ігрового методу відомо давно. Багато вчених, що займаються методикою навчання іноземних мовм, справедливо звертали увагу на ефективність використання ігрового методу. Це пояснюється тим, що в грі виявляється особливо повно або деколи несподівано здібності будь-якої людини, а дитини особливо. І. Хейзінг відзначав, що людська культура виникла і розгортається в грі, як гра.

За визначенням М.Ф. Строніна, «гра - це вид діяльності в умовах ситуацій, направлених на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, в якому складається і удосконалюється самоуправління поведінкою». Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на фундаментальні потреби особи в самовираженні, самоствердженні, самовизначенні, саморегуляції і самореалізації.

У людській практиці ігрова діяльність виконує наступні функції:розважальну (це основна функція гри - розважити, принести задоволення, надихнути, збудити інтерес);

· комунікативну (освоєння діалектики спілкування);

· діагностичну (виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри);

· ігротерапевтичну (подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності);

· самореалізації (прояв здібностей і прихованих можливостей);

· міжнаціональної комунікації (засвоєння єдиних для всіх людей соціокультурних цінностей);

· соціалізації (включення в систему суспільних стосунків).

Гру, як метод навчання передачі досвіду старших поколінь молодшим, люди використовували із старовини. У сучасній школі, що робить ставку на активізацію і інтенсифікацію учбового процесу, ігрова діяльність використовується в наступних випадках:

1) як самостійний метод для освоєння певної теми;

2) як елементи (іноді вельми істотні) якогось іншого методу;

3) як цілий урок або його частина (введення, пояснення, закріплення, контролю або вправи);

4) можливе використання гри при організації внеклассного заходу.

Використання ігрового методу навчання сприяє виконанню важливих методичних завдань, таких як:

а) створення психологічної готовності до мовного спілкування;

б) забезпечення природної необхідності багатократного повторення мовного матеріалу;

в) тренування учнів у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі.

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при урочній формі занять відбувається по основних напрямах:

- дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрового завдання;

- учбова діяльність підкоряється правилам гри;

- учбовий матеріал використовується як її засіб, в учбову діяльність вводиться елемент змагання, який переводить дидактичне завдання в ігрове;

-успішне виконання дидактичного завдання зв'язується з
ігровим результатом.

Місце і роль ігрового методу в учбовому процесі, поєднання елементів гри і учення багато в чому залежать від розуміння вчителем функцій і класифікацій різного роду ігор.

Ігри діляться по вигляду діяльності на:

1) фізичні (рухові);

2) інтелектуальні (розумові);

3) трудові;

4) соціальні;

5) психологічні.По характеру педагогічного процесу виділяються групи ігор:

1) повчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі;

2) пізнавальні, виховні, розвиваючі;

3) репродуктивні, продуктивні, творчі;

4) комунікативні, діагностичні, профорієнтичні, психотехнічні.

По характеру ігрової методики ігри можна розділити на: 1) наочні, 2) сюжетні, 3) ролеві, 4) ділові, 5) імітаційні; 6) ігри-драматизації.

Специфіку ігрового методу навчання в значній мірі визначає ігрове середовище: розрізняють ігри з предметами і без предметів, настольно-кімнатні, на місцевості, комп'ютерні і з ТСО, а також з різними засобами пересування.

Якщо розглядати гру з погляду цільових орієнтації, то в цьому випадку можна розділити ігри:

1. Дидактичні, які використовують для розширення кругозору і пізнавальної діяльності, вони формують певні уміння і навики, необхідні для практичної діяльності, в ході їх виконання розвиваються загальноучбові уміння і навики, а також трудові навики. На думку Д.Н.Узнадзе, «гра - це форма психогенної поведінки, тобто внутрішньо властивого, іманентного особі»

2. Що виховують самостійність, волю, співпрацю, колективізм, товариськість і комунікативність, формують певні підходи і позиції, етичні, естетичні тощо.

3. Що розвивають мотивацію учбової діяльності, увагу, пам'ять, мову, мислення, уяву, фантазію, творчі здібності, емпатію, рефлексію, уміння порівнювати, зіставляти, знаходити аналогії, оптимальні рішення. А.Н. Леонт’єв вважав, що «гра – це свобода особи і уяви, ілюзорна реалізація інтересів, що не реалізовуються».

4. Що соціалізують, залучають до норм і цінностей суспільства, що адаптують до умов певного середовища, повчальні спілкуванню. За визначенням Л.С. Виготського: «Гра – це пространство внутрішньої соціалізації дитини, засіб засвоєння соціальних установок».

Ігри можуть також поділятися на граматичні, синтаксичні, поетичні, коректуючі, лексичні, фонетичні, орфографічні. Всі вони сприяють формуванню мовних навиків.


Ігрові вправи для навчання німецької мови

PHONETISCHE SPIELE

Наші друзі звуки [а:] та [а] потрапили у біду. їх кинув до в'язниці Herr Fehler. Вони потребують термінової допомоги. Ми можемо врятувати їх, але для цього нам треба подолати багато різноманітних перепон, тобто вирішити багато завдань. І допоможе нам у цьому син Frau Grammatik принц Phonetikus.

BALLSPIELE

1. Phonemenball

Завдання: На шляху до в'язниці Herr Fehler збудував високий мур. Зруйнувати його може тільки чарівний м'яч і наші знання.

Опис гри: Грають усі учні разом. Ведучий кидає м'яч одному учневі і називає один з голосних звуків: [а:]-[а], [о:]-[ɔ], [u:]-[ʊ] і т. д., чітко вимовляючи його. Учень, спіймавши м'яч, повинен назвати слово з цим звуком і повернути м'яч ведучому. За кожну помилку або довгу паузу гравець отримує штрафне очко. Перемагає той, хто має найменше штрафних очок. Гру можна припинити у будь-який момент.

Варіант гри:

Вчитель бере ті звуки, що вивчаються або повторюються на відповідному уроці. Замість окремих слів гравці можуть називати скоромовку на названий звук. У цьому випадку ведучий називає не тільки голосні, але й приголосні фонеми.

2. Buchstabenball

Завдання: Ви бачите, що мур руйнується під ударами нашого чарівного м'яча, але на окремих місцях він виростає знову. Це — нова перешкода злого Fehler'a. Спробуємо зруйнувати і її.

Опис гри: Див. попередню гру.

Ведучий кидає м'яч і називає яку завгодно літеру. Учень повинен назвати літеру до і після неї в алфавіті. Той, хто помилився, вибуває з гри. Гра ведеться у швидкому темпі. Переможені повинні заспівати по черзі або разом "Das ABC-Lied".

3. Meister Reimschmied

Завдання, опис та правила гри: Див. гру № 1.

Приклади:

Tisch - Fisch, drei - zwei, dann - wann, wer - der, Klasse -Kasse, Fuß - Fluß, Sache - Wache, Brot - rot, Bus - Nuß, noch - doch, Eben - geben, Wurst - Fürst...

SCHREIB - UND ZEICHENSPIELE

Отже ми подолали першу перешкоду злого Негг'а Fehler'a. Але тут ми потрапили до лісу, в якому не видно жодної стежини. І знову на допомогу приходить принц Phonetikus зі своїм чарівним олівцем.

4. Wieviel?

Завдання: Ми знайдемо стежину, якщо зможемо записати, скільки звуків, літер та (або) складів мають слова, залишені Fehler'oм.

Опис та правила гри: Ведучий читає окремі слова. Це можуть бути нові слова з теми, що вивчається. Учні записують число звуків, літер та складів у цих словах. Перемагає той, хто не зробить жодної помилки.

5. AlphabetЗавдання: Щоб знайти стежину, треба добре знати алфавіт. Тільки він допоможе нам вибрати дорогу.

Опис гри: Ведучий читає або пише заздалегідь на дошці 10-15 слів. За обмежений час учні повинні записати ці слова за алфавітом. Перемагає той, хто швидше від усіх виконає це завдання.

6. GeheimschriftЗавдання: Нарешті ми побачили в лісі багато стежин. Але котра з них наша? На одній лежить якийсь папірець з написом. Може, це записка, яку нам залишив принц Phonetikus? Хто зможе її швидше від усіх прочитати?

Опис гри: Гру можна проводити у 3-4 командах. Кожна команда отримує "записку", в якій зашифроване якесь речення чи прислів'я. Шифр простий: кожна літера алфавіту має свій номер. Ключ до шифру можна написати заздалегідь на дошці. Перемагає та команда, яка найшвидше прочитає свою записку.

Команди можуть приготувати "записки" одна одній. Це можна зробити і вдома, використавши будь-який інший шифр. Але в цьому випадку до записки треба додати і ключ.

7. Mach kein Ende!

Завдання: На жаль, зміст зашифрованих записок не допоміг нам знайти необхідну стежину. Може, вирішивши наступне завдання, ми зможемо вибрати дорогу?

Опис гри: Можна грати двома командами. Гравці кожної команди підходять по черзі до дошки і пишуть окремі літери, додаючи їх одна до одної з обох кінців так, щоб із них не виходило певне слово. Програє та команда, яка отримала першою будь-яке слово.

Приклад:


 1. е

 2. eh

 3. leh

 4. lehr

 5. elehr

 6. elehre

 7. elehren

 8. belehren

Восьмий учень завершив слово. Це значить, що його команда програла на восьмому ходу. Забороняється дописувати букви і мати на увазі якесь конкретне слово.

8. Aus einem Wort vieleЗавдання: Принц Phonetikus хоче допомогти нам, але злий Herr Fehler заточив його у "Печеру словотворення". Допоможіть йому вибратися з неї.

Опис гри: Вчитель пише на дошці довге слово. Учні повинні за певний час (2-3 хвилини) утворити якнайбільше слів з літер написаного слова.

Приклад:

Klassenzimmer: Klasse, Zimmer, immer, lassen, merken, lesen, in, er, sie, Reis, sein, mein, Kasse, Zar, las, Leser, nimmer, mal, niemals, ein, eins, einmal, Kiel, lerne, lies, Leim, leise, kam, Mais, Lars, man, Arm, als, an.Варіант гри: До слова, написаного вчителем на дошці, учні підбирають такі слова, початкові літери яких прочитані згори вниз, утворюють те ж саме слово:

Vater


Arm

Tante


Ende

Rand


9. Fünf Wörter zu jedem Buchstaben

Завдання: Нарешті перед нами залишилися лише дві стежини. Хто перший вирішить наступне завдання, той і має сказати, куди нам іти далі — ліворуч чи праворуч.

Опис гри: Вчитель пише на дошці будь-яке слово. Усі учні повинні дописати до кожної букви цього слова 5 нових слів, щоб вони починалися з відповідної літери.

Наприклад:

S t u h l

spielen Tante Ufer haben Liebe

stehen Tisch und hier Land

Student treiben um hundert leben

Streik Tier uns Heimat Los

Stamm Tee Unfall Haus Lust

Перемагає той учень, який запише найшвидше потрібні слова.

10. Finde den Buchstaben!

Завдання: І ось потрібна нам стежина. А на ній — велика купа слів, що дуже голосно плачуть, бо в них нема окремих букв. Що ж це за букви? Ясна річ, це ті літери, які відображають на письмі вкрадені Негг'ом Fehler'oM звуки. Допоможіть словам, допишіть в них потрібні букви.

Опис гри: Грають 4-6 груп учнів. Кожна група одержує картку з написаними парами слів, в одному з яких пропущено певну букву. Учні повинні знайти і дописати її. Перемагає та група, яка найшвидше знайде свою букву.

Приклади карток:


 1. Fall - ...all, finden - ...inden, fort - ...ort, fegen - ...egen, fischen - ...ischen, Felle - ...eile.

 2. Besen - b...sen, lesen – I…sen, Sehne - S...hne, Meere – M...hre, kehren - Ch...re, Hefe - H...fe.

 3. Machte - m...chte, Helle - Н...ІІe, kennen - k...nnen, Zelle - Z...lle.

KARTENSPIELE

Нарешті ми знайшли потрібну нам стежину і швидко йдемо по ній. Але що це? Перед нами велика скриня, на якій написано "Відкрий мене".

Відкриваємо скриню і бачимо всередині багато різних карток. Це, мабуть, нові завдання, які нам треба вирішити, щоб дістатися до "Печери словотворення" і визволити наших друзів.

11. ZauberblumeЗавдання: Ось ми дістаємо з великої скрині першу картку і читаємо: "Хто перший посадить і виростить чарівну квітку, той зможе розбити злі чари".

Опис гри: Див. Граматичну гру № 10.

Приклад:

12. ZauberlichterЗавдання: Раптом у лісі стало темно. Але де ж узяти ліхтарики? Наступна картка з чарівної скрині підказує нам вихід: скільки слів можна скласти з карток, стільки й ліхтариків можна одержати.

Опис гри: На 15 гравців треба виготовити 120 карток з буквами алфавіту. Картки лежать на столі. Кожний учень бере потрібну кількість і складає слова. Перемагає той учень, який складе за обмежений час найбільшу кількість слів.

13. DominoЗавдання: Ми одержали ліхтарики, і вони освітлю­ють нам нашу дорогу. Але раптом ми помічаємо, що потрапили до лабіринту. Де ж вихід з нього?

Опис гри: Див. граматичну гру № 13.1 На картках написані слова та їх транскрипція.

Приклад:

14. Meister Silbenleger

Ось і ліхтарики ми маємо, і з лабіринту вибралися, а на нас чекає нова пастка злого Herr'a Fehler'a. Він дуже хитрий, і заховав деякі звуки так, що їх важко буде впізнати і визволити. Спробуємо підготуватися, щоб своєчасно здолати і цю перешкоду.

Опис гри: Грають дві команди. Кожна команда отримує однакову кількість зелених та червоних карток. На зелених картках написані слова, а на червоних — їх транскрипція. Перемагає та команда, яка найшвидше підбере пари карток.

Приклади картокВаріант гри

Замість слів на картках можна написати речення та їх інтонеми (схематичне зображення мелодії)Приклади карток

Щоб відрізнити нейтральну мелодію від її емоційного варіанта (А від А', В від В'), на картках з реченнями потрібно визначити фразовий наголос.

Kettenspiele

Ну що ж, дорогі друзі, ви добре знаєте звуки, які будете визволяти. І стежину з темного лісу ви знайшли. І ліхтариків маєте досить. Але стійте! Попереду я бачу швидку і бурхливу річку без містка. І знову нам допомагає добрий принц Phonetikus. Він підказує нам, що переправитися на той бік річки можна за допомогою чарівних ланцюжків.15. Buchstauenketten
Завдання: Перший ланцюжок повинен бути довгим, щоб його вистачило перекинути через усю річку. Будьте уважними і не розірвіть цього ланцюжка!

Опис гри: Грають усі учні. Перший гравець називає будь-яке слово, другий називає слово, яке починається з останньої букви попереднього слова, і так далі. Той, хто довго вагається, або робить помилку, вибуває з гри, і наступний учень починає ланцюжок спочатку. Гру можна проводити до тих пір, поки не залишиться один переможець, або закінчити у будь-який момент.

Приклад:

Еі - immer - Ruhe - Erholung - Garten - nur - Rad - ...

16. Wortketten

Завдання: Отже ми перекинули на той бік річки першого ланцюжка. Але він дуже тоненький і вистачить тільки для того, щоб переправити одну людину. Для нас усіх потрібен міцний та добрий ланцюжок. Давайте "сплетемо" його.

Опис гри: Див. попередню гру.

У цій грі учні називають складні слова.Приклад:

Schulgarten - Gartenblume - Blumengarten - Gartenerde -Erdball - Ballspiel - Spielfeld - Feldküche - Küchentish -Tischlampe - Lampenfieber - Fiebermesser - ...

RATESPIELE

Нарешті ми переправилися на інший берег річки. Деякі з нас вже бачать вдалині в'язницю з полоненими звуками. Але перед нами — "поле загадок".

17. Rate den Laut!

Завдання: Спочатку Herr Fehler підготував для нас легкі загадки, бо він впевнений, що в нас не вистачить знань і кмітливості. Спробуємо довести протилежне!

Опис гри: Ведучий загадує будь-який звук, голосний чи приголосний, і називає слово з цим звуком. Перший гравець повинен відгадати цей звук. Якщо відповідь неправильна, ведучий називає інше слово з цим звуком і наступний гравець відгадує далі.

Приклад: звук [и].

1. - Löwe. • Ist es ein "І"?

 • Nein, das stimmt nicht. Das ist kein 1".

2. - Wasser.

 • Ist es ein "W"?

 • Ja, das stimmt. Das ist ein "W"

За кожний відгаданий звук гравці одержують бали. Перемагає той, хто на кінець гри має найбільшу кількість балів.

18. Rate den Namen1Завдання: Усі хочуть допомогти нам у боротьбі проти Herr'a Fehler'a. Цього разу нашими хоробрими помічниками є тварини.

Опис гри: Вчитель вішає на дошці картки з малюнками тварин і пише під ними усі букви з їх назв уперемішку. Хто найшвидше запише у зошит назви тварин, той виграє.

Lies den Zettel!Завдання: Нa полі загадок ми бачимо дивовижне деревo. Замість листя на ньому висяті якісь папірці. Зриваємо перший, намагаємося читати і ... нічого не розуміємо. В чому ж справа? Це вкрадені звуки залишили для нас зашифровані записки. Шифр знає тільки принц Phoneticus і ми. Це — транскрипція.

Опис гри: Кожна команда отримує "записку" з зашифрованим (затранскрибованим) реченням і намагається прочитати її. Перемагає та команда, яка якнайшвидше прочитає та запише своє речення.

Bewegungsspiele

20. Was soll der Pfand in meinder Hand?

Опис гри: Ця гра є заключним етапом будь-якої гри, де гравці не вибувають з гри, а одержують штрафні бали. Замість штрафних балів учні віддають "фанти" (олівець, значок тощо). Переможець стоїть спиною до класу і дає кожному "фанту" завдання. Завдання мають різний характер: граматичний, лексичний, фонетичний (назвати 10 слів з певним звуком, розповісти фонетичне правило), назвати прислів'я, скоромовки на певний звук, продекла­мувати вірш, заспівати пісню тощо.

21. Fest der geretteten LauteЗавдання: На честь переможців злого Herr'a Fehler'a принц Phonetikus вирішив справити свято врятованих звуків.

Опис гри: Свято проводиться у формі фонетичного КВК (клубу веселих і кмітливих). Призначаються ведучий — принц Phonetikus, жюрі — Frau Grammatik та Frau Lexik. Доцільно залучити до проведення свята учнів старших класів, виготовити деякі костюми та декорації. Команди (групи одного або різних класів) готують удома назву команди, емблему, девіз, привітання команді-супротивниці, питання та завдання, вірші, пісні.

Жюрі також готує різноманітні завдання для команд. Для цього можна використовувати деякі ігри з усіх розділів цієї книжки. Завдання можуть носити і такий характер: виготовити ту чи іншу гру (доміно, лото тощо)."

Під час свята можна провести невеличку виставку малюнків, ляльок (принц Phonetikus, Frau Grammatik, Frau Lexik, Herr Fehler), ігор, виготовлених учнями. Нагороди мають бути різноманітними: книжки, листівки, цукерки, іграшки тощо.

8. RätselgeschichtenЗавдання: За допомогою наступного завдання ви маєте змогу перевірити свою здатність дедуктивно мислити та опановувати дедуктивний метод відомого детектива.

Опис гри: Грають усі учні або декілька команд. Усі отримують однакові тексти з "загадковою історією", її потрібно якомога швидше прочитати і вирішити, про кого або про що йдеться у тексті.

Тексти можуть містити: біографію відомої людини, опис країни, міста, університету, розповідь про відомі музеї, театри, прогнози погоди, описи пір року та свят, анотації відомих літературних творів або описи картин, розповідь про якогось учня з класу, його характер чи/та зовнішність, розповідь про професію або хобі, опис маршруту від школи до "загадкового" об'єкту, де на учнів чекає Шерлок Холмс.

9. Lückentexte

Завдання: (див. гру № 1).

Грають пари учнів. Кожна пара отримує текст ("таємний лист" або "старовинну грамоту") з вирізаними або пропущеними словами. Той, хто швидко і правильно вставить ці слова, перемагає. На етапі контролю учні читають текст по черзі вголос і пояснюють та обґрунтовують свій вибір.

Пропущеними словами можуть бути: деякі граматичні форми (сполучники підрядних речень, прийменники, дієслова у певному часі, модальні дієслова, відокремлювані префікси, артиклі, закінчення прикметників тощо); слова певних тематичних груп, що вивчаються (переважно іменники); прикметники.


 1. Texte mit Bilderlücken.

Завдання та опис гри (див. гру № 9).

Ця гра відрізняється від попередньої тим, що замість пропущених слів текст містить малюнки. Для цієї гри можна пристосувати аналогічні дитячі книжки. Тексти з малюнками можуть містити розповіді: "Im Zoo", "Im Warenhaus, im Lebensmittelgesch äff ", "Wir machen eine Reise", "Wir helfen im Haushalt", "Unsere Ferien", "In der Bibliothek", "Im Unterricht", "Beim Arzt".

11. Fehlertexte

Завдання: За допомогою наступної гри Шерлок Холмс хоче перевірити вашу увагу і дати змогу відшукати помилки, які зроблено навмисне.

Опис гри (див. гру № 9)

Тексти, які отримують учні, міcтять помилки : мовного або змістового характеру (логічні неточності, хронологічні чи історичні перекручення, смислові порушення тощо). Мовні помилки можуть бути граматичні або лексичні. Той, хто перший виправить усі помилки, перемагає. Щоб заощадити час для контролю, можна продемонструвати текст-ключ на кодоплівці. У цьому разі доцільно проводити взаємний контроль: учні порівнюють з ключем і виправляють не свій текст, а текст іншого учня.

12. Anspruchsvoller Redaktor

Завдання: Детектив повинен швидко, точно і коротко описати будь-яку подію, що трапилася. Тому один з уроків у школі Шерлока Холмса веде доктор Ватсон, який має неабиякий літературний хист. Він сам редагує усі розповіді про свого вчителя та шефа. Зараз він перевірить ваші здібності у цій галузі.

Опис гри: Кожна пара учнів отримує текст з підкресленими словами та виразами, які "не подобаються" доктору Ватсону і які потрібно замінити або перефразувати. Хто встигне це зробити за відведений час, той перемагає.

Варіант гри:


 1. "Редагування" має такі варіанти: заміна підкрес­лених слів та виразів синонімами, які потрібно вибрати з поданих нижче; заміна підкреслених слів та виразів синонімами, підібраними самостійно; перефразування підкреслених речень (конструкції для заміни вказуються нижче або підбираються самостійно).

 2. "Редагування" може містити інші завдання: "скорочення" тексту (відбір найважливіших фактів, підкреслення їх у тексті і написання анотації); розширення тексту (за допомогою додаткових фактів, що даються нижче або самостійно).

13. Zeichne, was du liest

Завдання: (див. ігри № 3, 5).

Опис та правила гри: Грають трійки учнів. Кожна трійка отримує текст, який вона повинна швидко прочитати і намалювати відповідну схему. Тексти можуть містити: опис кімнати, будинку та його мешканців (хто де мешкає), школи, класу, поліклініки, музею, театру, крамниці, зоопарку тощо; опис сім'ї ("малюється родовідне дерево"); система освіти в країні; опис мікрорайону міста; моделі одягу.

14. Wer liest am schnellsten?Завдання: Детектив повинен усе робити швидко. Йому часто доводиться вивчати різні папери, але йому бракує часу. Цей текст, наприклад, Шерлок Холмс може прочитати за 1,5 хвилини. А ви?

Опис гри: Грають усі учні одночасно. За сигналом учителя вони читають запропонований текст на швидкість. Через 1,5 хвилини результати порівнюються.
SPIELE ZUR ENTWICKLUNG DES VERSTEHENDEN HÖRENS

Ігри для розвитку аудіювання схожі на ігри для розвитку читання. Це зумовлено рецептивним характером обох видів мовленнєвої діяльності. Але потрібно мати на увазі, що тексти, які застосовуються в іграх для розвитку аудіювання, повинні бути легшими, тобто мати меншу кількість незнайомих слів, бути простішими за побудовою, не мати складних граматичних конструкцій тощо. При підготовці ігор цієї групи слід мати на увазі, що більшість текстів для аудіювання повинні бути зап; ані на магніті, плівку з використанням рівних дикторів жінок, чоловіків та дітей. Доцільно також наближати умови аудіювання до реальних. Для цього можна виикористовувати так звані "звукові картини" або "функціональні шуми" — усілякі побутові та природні звуки та шуми, що допомагають відтворити реальну життєву ситуацію (дзвінки, шум вулиці, оплески, спів птахів тощо). 1. Wie heibt der Text?

Завдання та опис гри: (див. ігри № 3-4 з розділу "Ігри для розвитку читання"). Учні отримують варіанти назви тексту на кодоплівці або на дошці перед аудіюванням. Гра ускладнюється, якщо учням не даються варіанти назв тексту.

 1. Wo spielt die Handlung?

Завдання: майбутній детектив повинен мати гострий слух і добре орієнтуватися в ситуації, не маючи змоги стежити за нею.

Опис гри: Учні слухають 3-4 коротеньких діалоги з тем, що вивчаються. Доцільно у центрі діалогів залишити одну проблему, а варіювати обставини. Наприклад: покупки в магазинах "Подарунки", "Одяг", "Взуття" або пошуки необхідної книги у крамниці, бібліотеці, у друга, у вчителя.

Під час прослуховування діалогів учні записують відгадки. Після аудіювання відповіді порівнюються та обґрунтовуються. Перемагає той, хто записав найбільшу кількість правильних відповідей.Варіанти гри: Замість місця дії можна вгадувати час дії (діалоги з теми "Мій робочий день" протягом цілого дня, "Відпочинок у різні пори року"), дійових осіб, предмет спілкування, тобто з якої причини спілкувалися ці люди.

 1. Welches Bild pabt nicht zum Tezt?

Завдання та опис гри: (див. гру № 5 з попереднього розділу). Учні отримують малюнки перед аудіюванням. Якщо вчитель не може забезпечити кожну команду учнів малюнками, можна використати великі картини або слайди.

 1. Welche Gliederung pabt nicht zum Tezt?

Завдання та опис гри: (див. гру № 6 з попереднього розділу).

 1. Wer merkt sich die meisten Tatsachen?

Завдання та опис гри: (див. гру № 7 з попереднього розділу).

 1. Was stimmt nicht?

Завдання (див. попередню гру).

Опис гри: Учні слухають текст (бажано один раз). Після цього вони отримують картки з написаними твердженнями за змістом тексту. Деякі речення містять неправильну інформацію. Перемагає той, хто за обмежений час знайде речення з фальшивими твердженнями. Варіанти можна також демонструвати на кодоплівці, тоді учні повинні записати номери "неправильних" речень.

Варіант гри: замість вибору правильних тверджень учням можна запропонувати виконати тест. Перемагає той, хто швидше визначить правильні відповіді.

 1. Lückentexte

Завдання: Детективу іноді доводиться мати справу з пошкодженими фонограмами або з прослуховуван- ням усіляких розмов у складних умовах. Чи здатні ви в такому разі зрозуміти текст? Зараз ми це перевіримо.

Опис гри: Вчитель виготовляє фонограму тексту з функціональними шумами, що "стерли" деякі слова або словосполучення. Завдання кожного учня полягає в тому, щоб після дворазового прослуховування записати відсутні слова. Перемагає той, хто "знайшов" усі слова.

 1. Was sagte der andere?

Завдання: За допомогою цього завдання ми перевіримо, чи вмієте ви реконструювати телефонну розмову за репліками одного співрозмовника.

Опис гри: Вчитель готує фонограму телефонної розмови з пропущеними репліками одного із співрозмовників. Учні слухають діалог 2-3 рази і ре­конструюють його. Переможець не повинен зробити логічних, смислових та мовних помилок.

 1. Zeichne, was du hörst

Завдання: Майбутній детектив повинен вміти швидко занотовувати і замальовувати прослухане. Доведіть свої здібності в цьому виді діяльності.

Опис гри та її варіанти: (див. гру № 13 попереднього розділу).

Оскільки малювання та креслення потребують певного часу, то друге прослуховування фонограми повинно супроводжуватися паузами після кожної порції інформації.

SPIELE ZUR ENTWICKLUNG DES SCHREIBENS

В основі ігор на розвиток писемного мовлення лежить написання маленьких творів, тому всі вони ідентичні за своєю методичною суттю. Оскільки ці ігри потребують багато часу на виконання, їх доцільно використовувати як домашні завдання.

Ігри цієї групи застосовуються переважно наприкінці вивчення теми, на середньому та старшому етапах навчання. На початковому етапі учням пропонуються Schreibspiele з фонетичних, лексичних та граматичних ігор, а також з ігор для розвитку говоріння. Вони готують учнів до самостійних писемних висловлювань.

1. Rate, wen oder was ich meine!Завдання: Кваліфіковані детективи знають закони конспірації. Вони вміють так описувати події чи місце подій, що тільки досвідчена людина може вгадати, про що йдеться. Спробуйте перевірити, чи ви володієте цим мистецтвом. Опишіть зовнішній вигляд людини і нехай ваші друзі вгадають, кого ви мали на увазі.

Опис гри: Ця гра може проводитися індивідуально або двома командами, чи в підгрупах. Кожен учасник гри/підгрупа одержує певні завдання, наприклад: опис зовнішності когось із учасників гри. Усі наші учні/ учасники іншої підгрупи повинні здогадатися, про кого йдеться. Якщо гра проводиться у командах чи в підгрупах, то за кожне відгадування дається певна кількість балів.

Варіанти гри:

  1. Описати робочий день якогось літературного

героя чи героя фільму (мультфільму).

  1. Написати біографію.

  2. Описати місто.

  3. Передати зміст фільму.

  4. Передати зміст книги.

  5. Описати картину.

Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Запорізька гімназія №11 iconКомунальний заклад "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач"
В її віршах – історія народу: інформаційно-методичний матеріал / укладач Л. В. Данилова; Запорізька обласна бібліотека для дітей...
Запорізька гімназія №11 icon„Запорізька Січ у 18 столітті
Вибори нового гетьмана
Запорізька гімназія №11 iconЗапорізька Січ у другій половині хviiстоліття
«Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі»
Запорізька гімназія №11 iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Запорізька гімназія №11 iconДепартамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації
Ювілеї – 2014 : інформаційно-бібліографічні матеріали / Уклад. В. В. Писанець; Запорізька обл б-ка для юнацтва. – Запоріжжя, 2013....
Запорізька гімназія №11 iconТема: Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Іван Сірко Мета
Сірка; продовжити формування навичок критичного мислення, удосконалювати навички роботи з підручником, атласами та контурними картами,...
Запорізька гімназія №11 iconТема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета
Мета: ознайомити учнів з устроєм Запорізької Січі в ІІ пол Х\/іі ст., її участю в суспільно-політичному житті країни, у війнах проти...
Запорізька гімназія №11 iconУправління освіти горлівської міської ради горлівська гімназія

Запорізька гімназія №11 iconГідросфера „ Мета
Управління Тернопільської міської ради Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка
Запорізька гімназія №11 iconІван Франко Асоціативний диктант
Понінківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1, гімназія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка