Зарубіжна літератураСторінка1/3
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0,56 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет іноземної філології

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________________ В.В. Кобильник

підпис

_________ ___________ 20 ___ р.число місяць


Зарубіжна література

(античність. Середні віки та відродження)


КОМПЛЕКС навчальнО-МЕТОДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

галузь знань 01. Освіта

спеціальність 014.01. Середня освіта (Українська мова і література)

ступінь вищої освіти бакалавр

Розробники комплексу: В.С. Кшевецький, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури


Затверджено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури


Протокол № _____ від «_____»________________20__ року

Завідувач кафедри ___________ О.В. Кеба

підпис

«_____»___________________ 20___ року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології


Протокол № ____ від «_____»________________20___ року

Голова науково-методичної ради факультету


______________ Т.М. Петрова

підпис


«_____»___________________ 20___ року

ЗМІСТ КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Навчальна програма.

 2. Робоча програма навчальної дисципліни.

 3. Конспект або розширений план лекцій та інший навчальний контент.

 4. Плани практичних, семінарських і лабораторних занять.

 5. Методична документація для організації самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

 6. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю і методичні рекомендації до їх виконання.

 7. Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

 8. Опубліковані власні підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо.

10.Список інформаційних ресурсів (нормативна база, джерела в Інтернеті, адреси бібліотек тощо), що використовуються при вивченні дисципліни.

11. Додаткові складові КНМЗД.


Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет іноземної філології

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________________ В.В. Кобильник

підпис

_________ ___________ 20 ___ р.число місяць


Зарубіжна література

(античність. Середні віки та відродження)

Н А В Ч А Л Ь Н А П р о г р а м а


підготовки бакалавр

галузі знань 01. Освіта


спеціальності 014.01. Середня освіта (Українська мова і література)

Шифр дисципліни за навчальним планом ПП14

2016 рік
Розроблено та внесено:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка


Розробник програми: В.С. Кшевецький, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури «___» ___________ 20___ року, протокол № ____

Обговорено та схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології «___» ___________ 20___ року, протокол № ____

Обговорено та схвалено вченою радою факультету іноземної філології «___» ___________ 20___ року, протокол № ____
Вступ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Зарубіжна література (Античність. Середні віки та Відродження)» укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців бакалаврського рівня вищої освіти 01. Освіта 014.01. Середня освіта (Українська мова і література)
Тип дисципліни (віднесеність до певного циклу дисциплін згідно з навчальним планом): дисципліни професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності розвитку зарубіжної літератури епохи античності, середніх віків та Відродження, типологічні й національно-історичні особливості літератури європейських країн та творчість найвідоміших її репрезентантів.

Міждисциплінарні зв’язки: курс органічно пов’язаний, насамперед, з низкою літературознавчих курсів («Вступ до літературознавства», «Літературознавча компаративістика»), а також такими гуманітарними загальноосвітніми дисциплінами як історія, філософія, культурологія, мистецтвознавство, релігієзнавство та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Античність.

 2. Середні віки та Відродження. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів уявлень про закономірності розвитку європейської літератури епохи античності, середніх віків та Відродження, типологічні й національно-історичні особливості літератури європейських країн та творчість найвідоміших її репрезентантів, а також розвиток навичок аналізу художнього твору, формування естетичних смаків та загальної читацької культури.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам необхідних знань про особливості історичного й літературного розвитку низки європейських країн, їх внесок у скарбницю світової літератури завдяки творчості найвидатніших репрезентантів.

1.3. У процесі вивчення курсу студенти засвоюють передбачені програмою знання і на цій основі формуються необхідні вміння на навички аналізу художнього тексту, літературних явищ зазначеного періоду, їх взаємовпливів та взаємозв’язків.

Знання із зарубіжної літератури мають сприяти удосконаленню науково-дослідницьких навичок студентів, уміння працювати із художніми текстами та науковою літературою, бібліографічними та іншими джерелами та матеріалами.

Студент повинен знати:

– визначення поняттєво-категоріального апарату курсу;

– особливості історико-літературного процесу епохи античності, середньовіччя та Відродження;

– характеристику творчості найвідоміших європейських письменників, а також їх творів;

– коло «вічних» тем та образів, представлених літературою періоду, що вивчається.

Студент повинен уміти:

– вирізняти основні методологічні підходи до розуміння та оцінювання літературних явищ античності, середньовіччя та Відродження;

– використовувати категоріальний апарат для характеристики явищ літератури, що вивчаються;

– розкривати суть літературних явищ у їх конкретно-історичних, типологічних, естетичних зв’язках;

– аналізувати творчість та окремі твори авторів, що вивчаються;

– володіти навичками читання та конспектування художньої й наукової літератури;

– вибудовувати чітку, логічну, грамотну писемну та усну відповідь на означені питання на практичних заняттях та екзамені;

– вміти користуватись довідниковою літературою, інтернет-ресурсами.

Курс розрахований на подальше удосконалення філологічної підготовки студентів, формування навичок науково-теоретичної та культурологічної оцінки літературних явищ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /40 кредитів ECTS. 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Античність.

 1. Міф і міфосвідомість. Міфи Давньої Греції.

 2. Героїчний епос. Гомер.

 3. Грецька лірика.

 4. Грецький театр. Батько трагедії – Есхіл.

 5. Від Софокла до Евріпіда.

 6. Грецька комедіографія.

 7. Грецька проза аттичного і елліністичного періоду.

 8. Римська література періоду громадянських воєн.

 9. Творчість Вергілія і Горація.

 10. Творчість Овідія.

 11. Сатирики Риму.

 12. Античний роман.


Змістовий модуль 2. Середні віки та Відродження.

 1. Криза античного світу і зародження середньовічної літератури.

 2. Категорії середньовічної культури.

 3. Архаїчний епос раннього Середньовіччя (кельтські саги, пісні "Старшої Едди").

 4. Героїчний епос зрілого Середньовіччя ( "Пісня про Роланда" в системі типологічних ознак героїчного епосу).

 5. Лицарська література (Лицарська лірика. Поезія трубадурів. Лицарський роман.)

 6. Особливості міської літератури. Французькі фабліо.

 7. Поезія вагантів.

 8. "Божественна Комедія" Данте Аліг'єрі.

 9. Особливості та періодизація розвитку літератури Відродження.

 10. Ф. Петрарка. "Канцоньєре".

 11. "Декамерон" Дж. Боккаччо. Проблеми художньої єдності

 12. Літературна утопія епохи Відродження.

 13. Художня своєрідність роману Ф. Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель".

 14. Задум і втілення роману М. де Сервантеса "Дон Кіхот".

 15. "Гамлет" В. Шекспіра. Проблема відповідності людини і епохи.

 1. Рекомендована література


Античність

Основна

1. Антична література: Підручник / За ред. А. Тахо-Годі. — К., 1978. – 439 c.

2. Никола М. И. Античная литература: Учеб. пособие. Практикум. — М., 2003. – 368 c.

3. Пащенко В. І. Антична література: Підручник. — К., 2001. – 718 c.

4. Підлісна Г. Н. Антична література для всіх і кожного. — К., 2003. – 382 c.

5. Радзич С. История древнегреческой литературы. — М., 1977. – 487 c.Додаткова

 1. Антична література: Довідник / За ред. О. Білецького. — К., 1993. – 610 c.

 2. Античний театр / Упоряд. та передм. В. Пащенка. — К., 2003. – 383 c.

 3. Кун М. Легенди і міфи Давньої Греції. — К., 1998. – 360 c.

 4. Лисовый К. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник. — Минск, 1997. – 253 c.

 5. Словник античної міфології / За ред. О. Білецького. — К., 1989. – 240 c.


Середні віки та Відродження

Основна література

 1. Алексеев М. П. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение / М. П. Алексеев. – М.: Высшая школа: Академия, 2000. – 462 с.

 2. Галич О. А., Дмитренко В. І., Фоменко В. Г. Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя: Навч.-метод.посібник / О. А. Галич, В. І. Дмитренко, В. Г. Фоменко. – Луганськ: Янтарь, 2003. – 228 с.

 3. Давиденко Г. Й. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя: Навч. посібник / Г. Й. Давиденко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 261 с.

 4. Давиденко Г. Й., Акуленко В. Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

 5. История всемирной литературы: В 9-ти т. – Т.2, 3. – М.: Наука, 1984, 1985.

 6. История западноевропейской литературы: Средние века и Возрождение / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А. А. Смирнов. – М.: Высшая школа, 1999. – 462 с.

 7. Курціус Ернст Роберт. Європейська література і латинське Середньовіччя / Е. Р. Курціус; пер. з нім. А. Онишко. – Львів: Літопис, 2007. – 752 с.

 8. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / За ред. А. Волкова. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 9. Література західноєвропейського середньовіччя: Навч. посібник / Під ред. Н. О.Висоцької – Вінниця: Вид-во «Нова книга», 2003. – 449 с.

 10. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили / Д. С. Наливайко. – К.: Мистецтво, 1981. – 288 с.

 11. Рубанова Г. Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (ІІІ – ХІV ст.) / Г. Л. Рубанова. – Л.: ПАІС, 2004. – 144 с.

 12. Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ ст. / Шалагінов Б. – К.: Вид-чий дім «Києво-Могилянська академія», 2007.

 13. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний; За ред. Я. І. Кравця. – К.: Знання, 2011. – 476 с.

 14. Энциклопедия мировой литературы / Под ред. С. В. Стахорского. – СПб.: Невская книга, 2000. – 656 с.


Хрестоматії, антології

 1. Зарубежная литература Средних веков: В 2 т.: хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2004. – 816 с.

 2. Лирика средневековой Франции: Антология. – М.: Книга, 1991. – 480 с.

 3. Література західноєвропейського Середньовіччя: Антологія. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.

 4. Світовий сонет: Антологія / Пер., передмова, додатки про авторів та прим. Д. Павличка. – К.: Дніпро, 1983. – 470 с. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.

 1. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульна контрольна робота тощо).

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри
_____________ О.В. Кеба

підпис

“______”_______________20___ року

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Зарубіжна література iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання зарубіжна література
Предмет Зарубіжна література — важлива складова літературної освіти українських школярів
Зарубіжна література iconПрограма зарубіжна література для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Безумовно, такий стан розвитку усного мовлення не може не відбиватися на якості засвоєння теоретичних знань, та вимагає розробки...
Зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Зарубіжна література iconЗарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» ек
Лк «Література І культура» ек «Елементи компаративістики» тл "Теорія літератури"ус «Україна І світ»
Зарубіжна література iconРеферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
«Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Київ, видавництво «Грамота», 2009, 304 с.), висунутого...
Зарубіжна література iconПрограма 5 клас Романюк Тетяна Василівна Зарубіжна
Зарубіжна література. Посібник для контролю навчальних досягнень учнів (за підручником Волощук Є. В.). Нова програма. 5 клас. Бережинці,...
Зарубіжна література iconПосібник-хрестоматія. Романтизм у поезіях Дж. Байрона й Т. Шевченка
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка