Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліниСкачати 151,76 Kb.
Дата конвертації09.10.2017
Розмір151,76 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Кафедра теорії і практики журналістики

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ»
Спеціальність 061 – Журналістика

Освітній рівень – магістр
Викладач (лектор) – канд. філол. н., доц., с. н. с. ТИХОЛОЗ Б. С.

Львів – 2016

Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному обсягу та науково-методичній логіці викладання цієї дисципліни і здійснюється в різних формах: 1. підготовки до практичних та семінарських занять, у т. ч.:

 • опрацювання розділів підручників, посібників, довідкових видань, додаткових матеріалів;

 • читання та конспектування наукової літератури;

 • виконання письмових робіт та інших творчих завдань;

 • самоаналізу та діагностики власних творчих здібностей тощо;

 1. виконання обовʼязкових індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ):

 • реферату з проблем психології творчості;

 • глибинного інтерв’ю з творчою особистістю.

 1. поточного та підсумкового самоконтролю шляхом пошуку власних відповідей на основні запитання з проблематики навчальної дисципліни.Самостійна робота студентів: тематика та розподіл навчальних годин


з/п


Назва теми

Кількість

годин


(денна/заочна форми навчання)

1

Тема 1. Вступ. Психологія творчості (креатологія, еврилогія) як наука та навчальна дисципліна (пролегомени до курсу).

6,25/10

2

Тема 2. Творчість як філософська, науково-міждисциплінарна та життєво-практична проблема.

6,25/10

3

Тема 3. Історія поняття творчості: від креаціонізму до панкреаціонізму.

6,25/10

4

Тема 4. Філософські концепції творчості (загальний огляд: від античності до постмодерну).

6,25/10

5

Тема 5. Основні питання філософії творчості: звідки, хто, що, як, чому й навіщо? Багатоманітність і неостаточність відповідей.

6,25/10

6

Тема 6. Багатоликість Творця (типологія й феноменологія творчості).

6,25/10

7

Тема 7. Психологічні концепції творчості (розмаїття підходів).

6,25/10

8

Тема 8. Психологічні особливості творчої особистості. Інтелект і креативність.

6,25/10

9

Тема 9. Творчі здібності. Обдарованість, талант, геніальність.

6,25/10

10

Тема 10. Психологічні механізми творчості. Творча уява (фантазія) та інтуїція. Критичне (евристичне) мислення.

6,25/10

11

Тема 11. Етапи й чинники творчого процесу (діалектика свідомого й несвідомого).

6,25/10

12

Тема 12. Методики й технології творчого (само)розвитку й творчої діяльності: як алгоритмізувати неалгоритмічне?

6,25/10

13

Тема 13. Специфіка словесної творчості. Творчопис (creative writing) як технологія вербальної комунікації і спосіб самовираження.

6,25/10

14

Тема 14. Fiction & Non-fiction. Основні жанри і стилі словесних творів.

6,25/10

15

Тема 15. Як будувати текст? Сюжет, фабула, композиція, архітектоніка.

6,25/10

16

Тема 16. Як працювати з текстом? Секрети й поради майстрів слова.

6,25/10
Всього годин

100/160

Тематику й плани практичних і семінарських завдань див. в окремому документі.


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ)

Упродовж семестру кожен студент (незалежно від форми навчання) повинен виконати 2 індивідуальних навчально-дослідних завдання (ІНДЗ) з психології творчості: 1. реферат, присвячений концепції творчості певного мислителя;

 2. інтерв’ю з творчою особистістю.

ІНДЗ студент зобов’язаний підготувати впродовж семестру, належно оформити відповідно до поданих нижче вимог і подати на перевірку викладачеві (лекторові та/або асистентові, що проводить практичні/семінарські заняття) не пізніше ніж за два тижні до завершення семестру.
Методичні рекомендації щодо виконання ІНДЗ
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

РЕФЕРАТУ З ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ


Вступ

Про що реферат? – Предмет та проблематика реферату. Мотивація вибору теми (за бажанням).

Про кого реферат? Хто такий… (автор концепції)? – Коротка інформація про автора концепції (енциклопедична довідка: прізвище та ім’я, роки життя, етнічна та національна приналежність, рід діяльності, головні творчі досягнення – найвідоміші праці тощо).

Що реферується? – Основні реферовані праці:

а) твори автора концепції, у яких висвітлені його погляди на природу і сутність творчості (насамперед опрацьовані, а також інші відомі дослідникам);

б) використані праці про нього (зокрема й передусім ті, що висвітлюють погляди мислителя на творчість).

Основна частина

Конспективний виклад змісту концепції (в тезовій формі):

а) загальний характер концепції (філософська, естетична, психологічна, літературознавча, історична, фізіологічна, медична, кібернетична тощо);

б) головна проблематика концепції (кардинальні питання, що стоять перед її автором);

в) фундаментальні засади, принципи концепції;

г) система ключових категорій (понять, термінів), за допомогою яких осмислюється природа творчості в даній концепції;

г) основні положення концепції (ідеї, думки, припущення) – погляди автора на природу, сутність і різновиди творчості; її джерела, походження, причини, умови, обставини, цілі і функції; творчу особистість, творчі здібності, обдарованість та майстерність, їхній розвиток, виховання і стимулювання; основні етапи й механізми творчого процесу; особливості продуктів і результатів творчості, їхнього сприймання та функціонування тощо.Висновки

Підсумкові міркування автора реферату з приводу змісту реферованої концепції, її місця та ролі в історії розвитку науки про творчість, співвідношення традицій та новаторства, теоретичного й практичного значення для сучасної філософії, психології, еврилогії та журналістики.

Власне ставлення автора реферату до аналізованої концепції (критичні / апологетичні оцінки).

Список використаних джерел

Перелік основних опрацьованих джерел інформації (друкованих та електронних):

а) першоджерела (праці автора концепції);

б) наукова література (статті та монографії про автора концепції);

в) довідкова література (словники, довідники, енциклопедії).NB: список використаних джерел може бути побудований за означеними типами видань або в алфавітному порядку.
Основні вимоги до реферату

 1. Правильне оформлення титульної сторінки:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра теорії і практики журналістики
ТЕМА РЕФЕРАТУ
Виконав/-ла студент/-ка групи ___

прізвище, ім’я
Львів – 20__

 1. Обов’язкова наявність усіх структурно-логічних частин, плану та списку використаних джерел.

 2. Достовірність поданої інформації.

 3. Оригінальність, автентичність авторських суджень (роботи з елементами плагіату не розглядаються й не зараховуються).

 4. Грамотність.

 5. Обов’язковий повний і точний бібліографічний опис використаних (скопійованих) матеріалів (автор, назва видання, місце публікації, видавництво, рік, загальна кількість сторінок, сторінки, де вміщена згадана праця чи її конкретний цитований фрагмент). Для інтернет-джерел – зазначення повної http-адреси використаних файлів.

Приклади оформлення посилань

відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;

див.: URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf)

Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посіб. для студ. вузів. 3-є вид. Київ, 2004. 288 с.

Ніцше Ф. Народження трагедії // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. Львів, 1996. С. 42–54.

Фрейд З. Основні категорії психоаналізу // Всесвіт. 1991. № 5. С. 164–170.Выготский Л. С. Психология искусства URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Vugotsk/Index.html

 1. Рекомендований обсяг – 10–15 сторінок.

 2. Вчасне подання реферату викладачеві.


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА

РЕФЕРАТІВ ІЗ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ
Проблеми творчості [можливі уточнення: міфологічної, філософської, релігійної, журналістської, мистецької, у т. ч. літературної, музичної, театральної…] в [можливі уточнення: філософській, естетичній, психологічній, теологічній, літературознавчій…] концепції…

 • Платона

 • Арістотеля

 • Августина Блаженного

 • Томи Аквінського

 • Джованні делла Піко Мірандоли

 • Лоренцо Валли

 • Джамбатісти Віко

 • Леонардо да Вінчі

 • Мікеланджело Буонаротті

 • Данте Аліґ’єрі

 • Мішеля Монтеня

 • Рене Декарта

 • Томаса Гоббса

 • Джона Локка

 • Ніколя Буало

 • Дені Дідро

 • Ґотгольда Ефраїма Лессінґа

 • Йоганна Вольфґанґа Ґете

 • Фрідріха Шіллера

 • Іммануїла Канта

 • Фрідріха Шеллінґа

 • Ґеорґа Вільґельма Фрідріха Геґеля

 • Карла Маркса

 • Ріхарда Ваґнера

 • Сьорена К’єркеґора

 • Артура Шопенгавера

 • Фрідріха Ніцше

 • Анрі Берґсона

 • Бенедетто Кроче

 • Чезаре Ломброзо

 • Макса Нордау

 • Іпполіта Тена

 • Вінсента Ван Ґоґа

 • Вільґельма Вундта

 • Ернста Кассірера

 • Мартіна Гайдеґґера

 • Ганса Ґеорґа Ґадамера

 • Альбера Камю

 • Жана Поля Сартра

 • Френсіса Ґальтона

 • Зиґмунда Фройда

 • Карла Ґустава Юнґа

 • Еріха Фромма

 • Абрахама Маслоу

 • Віктора Франкла

 • Артура Кестлера

 • Ганса Сельє

 • Джейкоба Морено

 • Романа Інґардена

 • Яна Парандовського

 • Михайла Арнаудова

 • Володимира Соловйова

 • Миколи Бердяєва

 • Олексія Лосєва

 • Михайла Бахтіна

 • Лева Виготського

 • Володимира Бехтерева

 • Олександра Потебні

 • Дмитра Овсянико-Куликовського

 • Семена Ґрузенберґа

 • Григорія Сковороди

 • Івана Франка

 • Степана Балея

 • Дмитра Донцова

 • Євгена Маланюка

 • Богдана-Ігоря Антонича

 • Леся Курбаса

 • Дмитра Чижевського

 • Олександра Білецького

 • Володимира Роменця

 • Володимира Здоровеги

 • Ліни Костенко

та ін. (можливе доповнення низки персоналій за бажанням студента; пропозицію слід обов’язково погодити з викладачем).
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

(АНКЕТУВАННЯ / ІНТЕРВ’Ю) ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ


 1. Що для Вас творчість (праця, ремесло, гобі, гра, відпочинок, служіння, самореалізація…)?

 2. Як Ви вважаєте – яке першоджерело творчості: людське, природне, божественне?

 3. Якими видами творчості Ви займаєтесь? Які з них для Вас пріоритетні за значенням?

 4. Чи є творчість Вашою професією? Чи приносить вона Вам духовну насолоду та матеріальну винагороду? Чи достатніми для задоволення Ваших потреб є прибутки, отримані завдяки творчій діяльності?

 5. Кого Ви вважаєте своїми вчителями? А які Ваші найвищі авторитети в обраній галузі творчості?

 6. На Вашу думку, які чинники найбільшою мірою визначили Вашу обдарованість – спадковість, родинна атмосфера, дружнє коло, виховання й освіта, власна воля до самоствердження чи щось інше? А що найбільше вплинуло на формування і вдосконалення творчої майстерності?

 7. Які творчі здібності Вважаєте найважливішими у сфері власної діяльності?

 8. Які риси Вашої особистості (характеру, досвіду, інтелекту, емоційно-вольової сфери), біографічні факти мають найбільше значення для Вашого творчого розвитку?

 9. Коли Ви почали творити? Який момент свого творчого розвитку вважаєте кульмінаційним? Як гадаєте, чи пережили вже творчий розквіт?

 10. За яких обставин (у яких ситуаціях) у Вас зазвичай виникає творчий процес? Чи маєте якісь особливі вимоги до місця й часу творчості, обстановки тощо? Де й коли Вам найкраще твориться?

 11. Чи використовуєте Ви в процесі творчості певні знаряддя, матеріали, технічні засоби? Яке значення для Вашої творчості мають спеціальні методики, методології, техніки?

 12. Які чинники стимулюють Ваш творчий процес, а які – навпаки, гальмують, стримують, перешкоджають йому?

 13. Як Ви ставитесь до засобів штучного стимулювання творчого процесу (алкоголю, тютюну, наркотиків тощо)?

 14. Чи маєте Ви якісь страхи (фобії), пов’язані з творчістю?

 15. Які, зазвичай, необхідні етапи (стадії, фази) Вашого творчого акту? Чи плануєте свій творчий процес? Чи потребуєте тривалої підготовки, чи творите переважно експромтом, спонтанно, імпровізаційно?

 16. Чи існують для Вас проблеми початку й завершення твору?

 17. Які психологічні механізми відіграють більшу роль у Вашому творчому процесі – свідомі чи несвідомі, раціональні чи ірраціональні, логічні чи інтуїтивні?

 18. З якими емоціями, переживаннями пов’язуєте свій творчий акт? Які почуття домінують під час творчості – позитивні чи негативні?

 19. Що таке для Вас натхнення (інсайт, осяяння)? Коли і за яких обставин воно до Вас зазвичай приходить (або не приходить)?

 20. Яка роль волі у Вашій творчості? Чи можете змусити себе до творчої праці?

 21. Як Ви ставитесь до власних творів? На що звертаєте більшу увагу – на їхній зміст чи форму? Чи відчуваєте їхнє відчуження од себе після завершення, оприлюднення, публікації? Чи виникає у Вас критичне ставлення до своїх попередніх творів? Чи любите згодом їх оглядати, перечитувати тощо?

 22. Чому й навіщо Ви творите? Чи в процесі творчості усвідомлюєте її мотиви, й цілі?

 23. Для кого Ви творите? Хто Ваші перші реципієнти (читачі, глядачі, слухачі)? Чи думаєте про своїх адресатів під час творчого акту?

 24. Чи дорога для Вас думка публіки? Як ставитеся до критичних чи, навпаки, компліментарних відгуків на власну творчість?

 25. Чи можете стисло сформулювати секрети своєї творчої майстерності і творчого успіху у сфері власної самореалізації?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ

ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ЖУРНАЛІСТА


 1. Якими видами творчості я займаюся? Чому саме цими?

 2. Звідки в мене схильність, задатки й здібності до цих видів творчості?

 3. Які чинники найбільшою мірою вплинули на моє творче зростання: батьки, вчителі, друзі, кохані, книги, мистецтво, вулиця…?

 4. Які особливості перебігу мого творчого процесу: де, коли, за яких обставин і як саме мені твориться?

 5. Що для мене творчість – праця, гра, хобі, професія, покликання…? Чому, навіщо й для кого я творю?

 6. Мої найголовніші творчі здобутки, задуми, мрії, плани, секрети… Про що хочу розказати, а що приховати?

 7. Місце журналістики у моїй творчій діяльності. Чи для мене журналістика – творчість? Зміни в уявленнях про професію журналіста за роки навчання в університеті.Єдине прохання: будьмо чесні самі собою та один з одним!

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

з навчальної дисициліни «Психологія творчості»

для студентів факультету журналістики


 1. Креатологія (еврилогія) як наука про творчість: предмет, проблематика, основні категорії.

 2. Творчість: історія поняття (антична, середньовічна, ренесансна, модерна парадигми).

 3. Проблема творчості у філософській рефлексії Платона.

 4. Платонова типологія творців та її історичні трансформації.

 5. Арістотелева концепція творчості. Категорії мімезису і катарсису.

 6. Середньовічна концепція творчості (теологічні та логіко-гносеологічні аспекти).

 7. Людина-творець у філософсько-естетичній думці епохи Відродження.

 8. Логіко-гносеологічні аспекти творчості у філософії Нового часу (ХVІІ ст.).

 9. Класицистична концепція творчості як апогей нормативізму.

 10. Проблема творчості у філософсько-естетичній думці європейського Просвітництва.

 11. Природа творчості у філософії німецького класичного ідеалізму.

 12. Проблема генія у філософській естетиці І. Канта.

 13. Спадковість генія у тлумаченні Ф. Гальтона.

 14. Асоціативна теорія творчості (школа В. Вундта). Основні закони асоціації ідей.

 15. Психопатологічні концепції творчості. Геніальність як божевілля у візії Ч. Ломброзо.

 16. Психоаналітична концепція творчості З. Фройда.

 17. Аналітико-психологічна концепція творчості К.-Ґ. Юнґа.

 18. Гуманістично-психологічні концепції творчості: подолання біологізму.

 19. Бісоціація як психологічний механізм творчості у тлумаченні А. Кестлера.

 20. Теорія множинного інтелекту Г. Гарднера та її значення для еврилогії.

 21. Психологічні теорії творчого мислення та уяви (Т. Рібо, М. Вертгаймер та ін.).

 22. Творчість із погляду еволюційної психології.

 23. Творчість та об’єктивація у філософському осмисленні М. Бердяєва.

 24. Психолінгвістична концепція літературної творчості О. Потебні.

 25. Харківська школа еврилогії: генеза, представники, наукові засади.

 26. Естетико-психологічна концепція поетичної творчості І. Франка.

 27. Творчість і національність в есеїстиці Є. Маланюка.

 28. Геній в умовах заблокованої культури у розумінні Л. Костенко.

 29. Психологія творчості В. Роменця.

 30. Психологічні особливості публіцистичної творчості у науковому трактуванні В. Здоровеги.

 31. Епістемологія творчості: проблема пізнаваності / непізнаваності.

 32. Онтологія творчості. Творчість як «приріст буття».

 33. Аксіологія творчості. Творчість як актуалізація та генерування цінностей.

 34. Праксеологія творчості. Творчість як специфічний вид людської діяльності.

 35. Природа творчості: діалектика свідомого й несвідомого, раціонального й ірраціонального.

 36. Природа творчості: діалектика вродженого і набутого, нормального й аномального.

 37. Діалектика гри і праці у творчому процесі.

 38. Проблема генези творчості: божественне, природне чи людське походження?

 39. Основні детермінанти розвитку творчого обдаровання.

 40. Творча особистість: норма чи патологія?

 41. Структура творчої особистості: параметри потенціалу.

 42. Характерні риси творчої особистості.

 43. Ієрархія творчих здібностей: обдарованість, талант, геніальність.

 44. Основні концепції генія.

 45. Типологія творчої особистості: варіанти класифікації.

 46. Мотивація та мети творчої діяльності.

 47. Основні функції творчості.

 48. Інтрапсихічний та екстрапсихічний виміри творчої діяльності.

 49. Репродуктивні та продуктивні психологічні механізми творчості.

 50. Інтелект та креативність: проблема співвідношення понять.

 51. Інтуїція як ядро творчого процесу. Основні концепції інтуїції.

 52. Роль фантазії та уяви в творчому процесі.

 53. Натхнення як ключове поняття психології творчості.

 54. Особливості творчого (евристичного) мислення.

 55. Стадіальна структура творчого акту: альтернативні моделі.

 56. Типологія творчості: основні підходи до класифікації.

 57. Наукова та художня творчість: порівняльна характеристика.

 58. Технічна творчість і винахідництво: риси специфіки.

 59. Своєрідність літературної творчості. Основні риси «літературності».

 60. Особливості журналістської творчості. Журналістська майстерність та її компоненти.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconПрактичні роботи та рекомендації до виконання практичної, індивідуальної та самостійної роботи з навчальної дисципліни
Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconТаврійського державного агротехнологічного університету
Довідниковий матеріал для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія
Підготовка майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі орієнтується на формування у студентів цієї якості, а не лише на репродуктивну...
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів" напрям підготовки: 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство»
Контроль знань та умінь з дисципліни проводиться у формі виконання лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи, курсового...
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «інформаційна економіка»
Завдання даного курсу пов’язані з вивченням загальних І специфічних питань використання інформаційних чинників в економічній системі....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка