Завдання курсуСкачати 482,57 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації28.07.2017
Розмір482,57 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


ЗМІСТ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Засвоєння художнього досвіду минулого, усвідомлення спадкоємного зв’язку та історичної обумовленості кожного явища художньої культури є однією з провідних засад сучасного розвитку професійної музичної культури. Тож нині високі вимоги до музикантів-виконавців не вичерпуються суто спеціальною, фаховою підготовкою, але й передбачають в них відповідний рівень інтелектуального розвитку, загальної та професійної ерудиції. Враховуючи це, робоча навчальна програма з курсу «Історії зарубіжної музики» розроблена на основі комплексного міждисциплінарного підходу, що передбачає опанування студентами матеріалу з різних галузей знань, насамперед гуманітарних наук: культурології, історії театру, літератури, образотворчого мистецтва, філософії тощо.

Мета курсу полягає у формуванні художньої культури майбутнього фахівця, розширення його загальної та професійної ерудиції шляхом ознайомлення із ключовими епохами та стилями європейської музичної культури з акцентуванням спадкоємного зв’язку між ними, історичної циклічності культуротворчих процесів та діалогічності музики як виду мистецтва.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з еволюцією художніх стилів у європейському музичному мистецтві в аспекті історичних зрушень суспільної свідомості, зміни загальної «картини світу»;

 • передання основних принципів еволюції розвитку музичного мистецтва через категорії «стиль», «стилістика», «жанр», «жанровий стиль», «моностиль», поняття стилю як художнього методу пізнання дійсності;

 • формування образно-емоційного ставлення у сприйнятті музичного матеріалу;

 • розвиток навички визначати зв`язок музики з іншими видами мистецтва, літературою, образотворчим мистецтвом, ментальними установками та національними традиціями тощо;

 • формування вміння самостійного оцінювання спеціальної літератури;

 • виховання естетичного та музичного смаку, формування критеріїв самостійної оцінки художнього цінності творів музичного мистецтва та перебігу сучасних процесів у музичній культурі;

 • формування навичок аналітичного та критичного мислення,

 • розвиток навички аналітично-пошукової роботи із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

 • формування спеціального термінологічно-поняттєвого апарату знань;

 • розширення музично-історичної ерудиції студентів.

У процесі вивчення курсу з історії зарубіжної музики студенти повинні знати:

 • терміни та поняття, що складають категоріальний апарат курсу;

 • періодизацію історії музичного мистецтва, етапи його розвитку;

 • соціально-історичний та культурний контекст музичного явища, що вивчається;

 • жанри та композиційні техніки (прийоми, типи компонування);

 • головні («великі») музичні стилі та течії окремих епох, авторські стилі творчих індивідуальностей;

 • життєвий та творчий шлях найбільш знаних композиторів, визначальні твори в історії музики та їхні особливості.

Студенти повинні вміти:

 • дати визначення термінам та поняттям, які вміщує у себе курс;

 • характеризувати головні тенденції розвитку музичного мистецтва у соціально-історичному та культурному контекстах;

 • викласти зміст інформаційних тем курсу;

 • розкрити зміст змін, які відбувалися з музичним мистецтвом на різних етапах його розвитку;

 • слухати музику, образно висловлюватись щодо характеру, ідейного значення музичних творів, їх цінності;

 • аналізувати засоби музичної виразності, визначати стиль та жанр творів, їх художню цінність, вирізняти типологічні та специфічні риси того або іншого музичного явища;

 • вміти прив’язати за стильовими, жанровими та стилістичними ознаками музичні зразки, окремі музичні твори до різних історичних епох, індивідуальних композиторських стилів або «великих» стилів.

У процесі вивчення курсу студент формує такі програмні
компетентності:

Загальні: комунікативна, інформаційна, науково-дослідницька, самоосвітня.

Фахові:

 • методична — здатність застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні знання і вміння для формування ключових і предметних компетентностей;

 • музично-інформаційна і технологічна — здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках.

Спеціальні:

 • мистецтвознавча — знання історії музики, розуміння закономірностей становлення й розвитку музичного мистецтва різних країн у різні історичні періоди; знання творчого доробку композиторів різних епох та розуміння стилістичних і жанрових особливостей музичних творів; здатність застосовувати знання з історії музики та інших видів мистецтва у професійній діяльності.

 • музично-теоретична — знання, розуміння і здатність застосовувати на практиці основні положення теорії музики, гармонії, поліфонії; здатність до теоретичного аналізу музичних творів різних форм, жанрів і стилів; сформованість музично-теоретичного тезаурусу.

Виклад матеріалу курсу зосереджено довкола трьох принципових для історії музики моментів: формування та зміни великих стильових напрямків, виникнення і подальшого розвитку жанрів та еволюції творчості видатних композиторів. Історію розвитку європейського музичного мистецтва представлено в хронологічному порядку, передусім як історію розвитку «великих» історичних стилів. Вона подається у контексті парадигмальних змін наукової та художньої картини світу у кожну наступну епоху. Такий підхід дає змогу інтегрувати теми, присвячені спадщині різних національних шкіл, в межах стильових періодів або певних напрямків, відтак певним чином синхронізувати перехресні художні явища та процеси, представити їх типологічно спільні та специфічно відмінні риси.

Іншою наскрізною лінією курсу є розвиток музичних жанрів як виразників специфіки та динаміки буття музики як інституту культури. Із контексту жанрово-стильового розвитку музики виокремлюються постаті композиторів – як приклад індивідуального втілення провідних художніх тенденцій епохи. Зростання кількості портретних» тем в курсі обумовлене логікою музично-історичного процесу – від анонімної творчості у добу Середньовіччя до розмаїття індивідуальних стилів у романтичну добу.

Порядок вивчення тем та музичних творів у курсі передбачає варіантність втілення програми. У всіх варіантах кількість тем є обов`язковою, а кількість вивченого матеріалу може зменшуватися або збільшуватися в залежності від залучення додаткових творів. У програмі зазначається загальна кількість годин на ту або іншу тему, розподіл на лекційні та практичні заняття, а також години для самостійної роботи студентів.

На семінарських заняттях рекомендовані такі форми роботи: слухання музики з подальшим аналізом твору або окремих засобів виразності; складання анотації до певного музичного прикладу; відшукування паралелей у живопису, літературі, поезії тощо; виконання окремих творів або їх фрагментів самими студентами (наприклад, нескладних романсів, фортепіанних мініатюр або полегшених перекладів симфонічних творів); самостійне опрацювання студентами нескладних тем (або окремих розділів); засвоєння музичної термінології.

В процесі вивчення предмету велика увага приділяється контролю знань. Контроль передбачає як перевірку знання теоретичного матеріалу, так і засвоєння музичних творів. Традиційними формами контролю залишаються музична вікторина, семінари, музичне тестування, теоретичне опитування (як усно, так і письмово), аналіз твору за інструментом.

Програмні результати навчання:


 • здатність до міжособистісного спілкування, толерантності; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення, основами спілкування іноземними мовами;

 • володіння навичками самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет та методами його оброблення із засосуванням сучасних музично-інформаційних технологій;

 • мисленнєва активність, творчий підхід до розв’язання нестандартних творчих ситуацій і завдань.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Завдання курсу iconЗавдання з курсу української музичної літератури для студентів ІІІ курсу /5семестр, зимова сесія / виконавські спеціалізації викл. Соловей Л. М
Музична культура IX – І пол. ХV ст. Княжа доба. Духовно-християнська галузь культури
Завдання курсу iconМета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу
Програма для студентів 3 курсу спеціальності 010101 дошкільна освіта з навчальної дисципліни: Методика навчання української мови...
Завдання курсу iconЛекція Вступ до курсу історії України План
Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу
Завдання курсу iconПрограма І тестові завдання з курсу "історія україни"
Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду І загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст,...
Завдання курсу iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Завдання курсу iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Завдання курсу iconПрактикум з української літератури модуль №3
Зошит-практикум містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для студентів всіх...
Завдання курсу iconЛекція №1 Тема. Вступ. Проблеми та завдання курсу. Загальний огляд тенденцій розвитку української літератури ХХ століття (20 ті рр.)
Тема. Вступ. Проблеми та завдання курсу. Загальний огляд тенденцій розвитку української літератури ХХ століття (20 – ті рр.)
Завдання курсу iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка