Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені подіїСторінка1/4
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0,53 Mb.
  1   2   3   4

Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.


таємна місія Василя Капніста до прусського короля
вихід друком трьох частин «Енеїди» Івана Котляревського
російсько-турецька війна та приєднання до Росії Бєссарабії з трьома повітами, у яких жили українці
участь українців у російсько-французькій війні у складі регулярної армії, коза­цьких і ополченських полків
селянський рух на Поділлі під керівництвом Устима Кармелюка
існування військових поселень в Україні
створення в Петербурзі таємної офіцерської організації «Союз порятунку»
порт м. Одеси оголошено відкритим (порто-франко)
діяльність полтавської масонської ложі «Любов до істини»
повстання військових поселенців у Чугуєві
створення «Малоросійського товариства»; створення «Південного товариства»
створення «Товариства об'єднаних слов'ян»
повстання Чернігівського полку
участь українців у російсько-турецькій війні, приєднання до Росії земель у гирлі Дунаю; перехід задунайських козаків під проводом Йосипа Гладкого в російське підданство
початок промислового перевороту в Україні
польське національно-визвольне повстання проти російського панування
існування Азовського козацького війська
утворення Харківського, Полтавського і Чернігівського генерал-губернаторства
діяльність Кирило-Мефодіївського братства
розгортання масового антикріпосницького руху — «Київської козаччини» під час Кримської війни
похід селян «У Таврію за волею», масове переселення селян Катеринославщини і Херсонщини до Криму під час Кримської війни

Впишіть значення виділених термінів

Нація

Національне відродження

Національна ідея.

Декабристи

Масонство

Асиміляція

Генерал-губернаторство

Азовське козацьке військо

Заповніть пропуски у тексті Наприкінці XVIII ст. внаслідок російсько-турецьких війн 1768—1774 рр.. 1787—1791 рр.) і поділів Речі Посполитої (……….р., …… р.. ……… р.) Правобережна й Південна Україна опинилися у складі ……………… імперії, Західна Україна — у складі …………….імперії

Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії поділялася на 3 генерал-губернаторства: які?……………… генерал-губернаторство (Харківська, Чернігівська, Полтавська губернії), ………………генерал-губернаторство (Київська, Подільська, Волинська губернії), ………………..=……………..генерал-губернаторство (Катеринославська, Херсонська, Таврійська губернії).

Населення Наддніпрянської України складало 7,8 млн осіб (українці й представники інших націо­нальностей — росіяни, євреї, поляки, румуни, молдавани, вірмени). Уряд Російської імперії прагнув зміцнити свій контроль над українськими землями, тому проводив політику денаціоналізації (асимі­ляції) щодо українців.

Відсутність власної державності спричинила те, що Україна не могла проводити самостійну зо­внішню політику і була змушена брати участь у війнах на боці Російської імперії.

У 18061812 рр. українці брали участь у…………………… війні, у результаті якої за ………………….. мирним договором 1812 р, до Росії відійшла………………………………………..), де в трьох повітах проживали українці.

У ………….р. українці у складі регулярної армії, козацьких і ополченських полків брали участь у війні Росії з наполеонівською Францією. І поділити на військово-адміністративні області — наполеоніди під протекторатом Франції. Перемога Росії не покращила становище України: кріпацтво не було ліквідовано, українські козацькі полки були реорганізовані у військові частини російської армії.

У 18281829 рр. українці брали участь у російсько-турецькій війні, у результаті якої за ……………………… мирним договором до Росії відійшли землі……………………, де проживали українці.

У 1828 р. козаки Задунайської Січі під проводом кошового отамана ………………….перейшли на бік російських військ, поселилися на узбережжі Азовського моря і поклали початок …………………….війську.Зміни що відбулися в період промислового перевороту ?заповніть табличку

Сільське
господарство
Промисловість
Торгівля
Впишіть значення виділених термінів

Промисловий переворот

Буржуазія

Пролетаріат

Кооперативний рух

Кріпацтво

Військові поселення

«Київська козаччина»

Похід селян «У Таврію за волею»

Повстання під проводом У. Кармалюка.

Суспільно-політичний рух

Автономія

«Малоросійське товариство»

Кирило-Мефодіївське товариство

«Південне товариство»

Самодержавство

«Товариство об'єднаних слов'ян»

Український національно-визвольний рух

За Сибіром сонце сходить пісня про кого ?

У ………….р. Василь Капніст за дорученням козацької старшини здійснив таємну поїздку до Берліна, щоб обговорити з прусським канцлером план відокремлення України від …………… та приєднання її до Пруссії.

У18181819рр. в Полтаві існувала масонська ложа «……………….» (Іван Котляревський), на базі якої в 18211825 рр. діяло «Малоросійське товариство» (хто голова? …………………).

У 40-х рр. XIX ст. український суспільно-політичний рух був пов'язаний із діяльністю різночин­ців — вихідців з сімей дворянства, купців, міщан, селян. У…….р у Києві виникла таємна політична організація «Кирило-Мефодіївське товариство», до складу якої входили 12 осіб (Микола …………….., Василь ………………, Микола …………., Пантелеймон ………………….. та ін.). Участь у засіданнях то­вариства брав Тарас Шевченко.

Програмні документи які ?«………………………………….» і ……………………………………………»

Дайте коротку характеристику історичним постатям (Коли, де,в якій родині народився ,де навчався і чим відомий ,особливо в період коли ми про нього розглядаємо ?)

Історичний портрет Іван Котляревський (1769—1838)

Історичний портрет Микола Костомаров (1817—1885)

Історичний портрет Пантелеймон Куліш (1819—1897)

Історичний портрет Микола Гулак (1821—1899)

Історичний портрет Тарас Шевченко (1814—1861)

У 1821 р. у Петербурзі утворилося «Північне товариство» голова………………..програмний документ якого — «…………………..», розроблена………………………, — передбачав …………………У 1821 р. на Правобережній Україні в Тульчині утворилося «Південне товариство» (голова……………….., програмний документ якого — «…………………..», розроблена……………………., — передбачав

У 1823 р. у Новограді-Волинському утворилося «Товариство об'єднаних слов'ян»голова………………………), програмні документи якого — «………………» та «…………………»Повстання декабристів у Петербурзі 14 грудня 1825 р. і повстання Чернігівського полку на Київ­щині ……… р.. наслідки…………. .

Польський національно-визвольний рух по­встання ……………….рр.проти російського панування повстанці розраховували на підтримку укра­їнців вкажіть гасло?……………………….

Вміти показати на карті

• українські землі, які входили до складу Російської імперії;

• межі губерній, що існували на українських землях у межах Російської імперії;

• території, де зростали площі оброблюваних земель;

• центри кам'яновугільної, металургійної, суконної промисловості;

• найбільші центри ярмаркової торгівлі;

• морські торговельні порти;

• території, охоплені повстанням У. Кармалюка, «Київською козаччиною»;

• міста, де діяли масонські ложі, «Південне товариство», «Товариство об'єднаних слов'ян», Кирило-Мефодіївське товариство;

• міста, де були відкриті університети в першій половині XIX ст.

Тести для перевірки УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII - У ПЕРШІЙ ПОЛ. XIX СТ.

1. Якою цифрою позначено на карті українські землі, що увійшли до складу Російської імперії наприкінці XVIII ст. внаслідок російсько-турецьких війн? А 1 Б 2 В З Г 4

2. Якими були наслідки російсько-турецької війни 1828—1829 рр. для українських земель?

А перехід до Росії українських земель між Дністром і Прутом

Б повернення козаків Задунайської Січі з турецьких володінь

В приєднання Туреччиною українських земель у гирлі Дунаю

Г остаточна ліквідація російськими військами Запорозької Січі

3. Що свідчило про розвиток ринкових відносин у сільському господарстві Наддніпрянської України в першій половині XIX ст.?

А застосування вільнонайманої праці Б натуральний характер господарства

В безземелля й малоземелля селянства Г низька продуктивність виробництва


4. Яке положення відповідає програмі Південного товариства декабристів «Руська правда»?

А установлення конституційної монархії

Б скасування кріпосної залежності селян

В надання Україні автономії у складі Росії

Г утворення федерації слов'янських народів

5. Коли в Києві діяла таємна політична організація «Кирило-Мефодіївське товариство»?

А 1806—1812 рр. Б 1825—1826 рр. В 1828—1829 рр. Г 1845—1847 рр.

6. Про якого діяча суспільно-політичного руху йдеться в документі?

«...за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус із правом вислуги. Доручивши начальству найсуровіше наглядати, щоб від нього, ні в якому разі, не могло вийти підбурливих і пасквільних творів. ...Під найсуворіший нагляд, за­боронивши писати і малювати»

А А. Борисова Б М. Костомарова В П. Куліша Г Т. Шевченка

7. Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами історичних діячів.

А В. Білозерський 1 дворянський революціонер, співзасновник «Південного товариства» декабристів

Б М. Гулак , автор програмного документа «Руська правда»

В І. Котляревський 2 письменник, автор поеми «Енеїда», п'єс «Наталка Полтавка»

Г У. Кармелюк і «Москаль-чарівник», член полтавської масонської ложі «Любов до істини»

Д П. Пестель 3 громадсько-політичний діяч, співзасновник Кирило-Мефодіївського товариства,

автор наукових праць із математики, історії, філософії

4 керівник селянського повстанського руху на Поділлі, «український Робін Гуд»,

засуджений царським урядом до заслання до Сибіру

8. Установіть послідовність подій антикріпосницького руху на українських землях у першій полови­ні — середині XIX ст.

А похід «у Таврію за волею» селян Катеринославщини

Б початок повстання селян під проводом У. Кармалюка

В повстання військових поселенців Чугуївського полку

Ґ селянське повстання під назвою «Київська козаччина»

9. Якими були наслідки російсько-турецької війни 1806—1812 рр. для українських земель?

А приєднання Туреччиною українських земель у гирлі Дунаю

Б повернення козаків Задунайської Січі з турецьких володінь

В перехід до Росії українських земель між Дністром і Прутом

Г остаточна ліквідація російськими військами Запорозької Січі

10. Що свідчило про розвиток ринкових відносин у промисловості Наддніпрянської України в першій половині XIX ст.?

А переважання кустарного виробництва Б завершення промислового перевороту

В використання примусової праці селян Г формування фабричної промисловості

11. Якому діячеві належать факти біографії?

«Письменник, драматург, представник нової української літератури, автор поеми «Енеїда». Дирек­тор Полтавського театру, де вперше були поставлені його п 'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник». Громадський діяч, належав до полтавської масонської ложі «Любов до істини».

А В. Білозерському Б М. Гулаку В І. Котляревському Г П. Пестелю


12. Коли відбулося повстання Чернігівського полку на Київщині?

А 1806—1812 рр. Б 1825—1826 рр. В 1828—1829 рр. Г 1846—1847 рр.

13. Яким бачили майбутнє України представники таємної політичної організації «Кирило-Мефодіївське товариство»?

А входження України до слов'янської федерації

Б проголошення автономії України у складі Росії

В невизнання за Україною ніяких державних прав

Г відродження Гетьманщини на засадах автономії


14. Територію поширення якого повстання заштрихо­вано на карті?

А руху опришків під проводом М. Штолюка

Б повстання селян під проводом Л. Кобилиці

В руху селян під назвою «Київська козаччина»

Г повстання селян на чолі з У. Кармалюком


15. Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами історичних діячів.

А А. Борисов 1 останній отаман Задунайської Січі, засновник і полковник Азовського козацького

Б Й. Гладкий війська, створеного після російсько-турецької війни

В М. Костомаров 2 письменник, один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства, автор Г П. Куліш першого українського історичного роману «Чорна рада»

Д Т. Шевченко 3 поет, прозаїк, художник, громадський діяч, автор поетичної збірки «Кобзар», поеми

«Гайдамаки», серії картин «Мальовнича Україна»

4 історик, один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства, автор програмного

документа «Книга буття українського народу»

16. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя на українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

А діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

Б заснування Південного товариства декабристів

В вихід друком поеми І. Котляревського «Енеїда»

Г польське визвольне повстання на Правобережжі
17. Установіть відповідність між іменами історичних осіб та їхніми ха­рактеристиками.

1 Й. Гладкий А Малоросійський генерал-губернатор

2 М. Шашкевич Б Член «Руської трійці»

3 М. Рєпнін В Керівник Південного товариства декабристів

4 В. Лукашевич Г Наказний отаман Азовського козацького війська

Д Засновник «Малоросійського таємного то­вариства»

18. Установіть хронологічну послідовність подій.

А «Київська козаччина»

Б «Холерні бунти»

В «У Таврію за волею»

Г Селянське повстання на Буковині під проводом Л. Кобилиці

19. Встановіть послідовність подій.

А Утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»

Б «Чигиринська змова»

В Спорудження першої залізниці в Наддніпрянській Україні «Одеса — Балта»

Г Утворення Азовського козацького військаАналогічна попередній робота ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVIII -У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.
Подія
реформи Марії-Терезії та Йосифа II
заснування Львівського університету
«холерні бунти» в Закарпатті
поширення руху опришків під керівництвом Мирона Штолюка в Прикар­патті
заснування в Перемишлі першого на західноукраїнських землях просвіт­ницького товариства
діяльність у Львові гуртка «Руська трійця»
видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»
повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині
селянські повстання в Галичині
активізація національно-визвольного руху в західноукраїнських землях під час революції в Австрійській імперії, заснування Головної руської ради
робота австрійського парламенту, у якому вперше були представлені депу­тати від українського населення
збройне антиурядове повстання у Львові
скасування панщини в Галичині й на Буковині
масовий селянський рух на Буковині
скасування панщини в Закарпатті

Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Вкажіть цей поділ?

Реформи Марії-Терезії та Йосифа II значення для українських земель?

Наприкінці XVIII ст. унаслідок поділів Речі Посполитої (…………р., …………р., ………р.) Західна Україна (……………, ………………,………………….) опинилися у складі Австрійської імперії. Галичина отримала на­зву «Королівство ………….та………………». Воно поділялося на 12 …………(округів), окремим округом була Буковина. Закарпаття у складі Братиславського воєводства входило до ……………..королівства й поділялося на 4 …………….(регіони).

Населення Західної України складало 2,2 млн осіб (українці й представники інших національно­стей — поляки, євреї, румуни, угорці, німці). Уряд Австрійської імперії прагнув зміцнити свій контроль над українськими землями, тому проводив політику………………..симіляції) щодо українців.

Реформи австрійських імператорів Марії-Терезії (1740—1780 рр.) та Йосифа II (1780—1790 рр.), які охопилисільське господарство

релігійне життя

освіту

Однак українське населення не встигло повною мірою скористатися наслідками реформ. Австрій­ські імператори Леопольд II (1790—1792 рр.) та Франц II (1792—1835 рр.) відмовилися від більшості нововведень своїх попередників. яких?Економічний розвиток західноукраїнських земель.

Західноукраїнські землі були відсталими аграрними регіонами Австрійської імперії. Основною га­луззю господарства залишалося сільськогосподарське виробництвоПромисловість перебувала в тривалому застої, розвивалися другорядні галузі (текстильна, шкі­ряна, соляна, залізорудна, лісова, тютюнова). Ремісничо-мануфактурне виробництво не витримувало конкуренції з німецькою та чеською фабрично-заводською промисловістю.

У 18101825 рр. поширився рух опришків під керівництвом Мирона Штолюка в Прикарпатті.

У 18101815 рр., 1831 р. відбулися «……………бунти», у Закарпатті, приводом до яких стали обмежен­ня, уведені у зв'язку з епідемією холери.

У 18431844 рр. спалахнуло селянське повстання на чолі з Лук'яном……………….. в Буковині.

У 1846 р. відбулися селянські повстання в Галичині.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconЗавдання для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Запишіть у таблицю найважливіші, на Вашу думку, історичні події, від дати яких у 017 р виповнюється вказана в таблиці кількість років....
Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2015-2016 навчальний рік
Виконайте завдання №1-10, правильні відповіді обведіть кружечком або вставте у віконечка. Кожна правильна відповідь оцінюється 1...
Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconЧастота та ймовірність випадкової події
Кожна з цих подій за одних І тих самих умов могла відбутися, а могла І не відбутися (сніг міг не випасти, дзвоник не пролунати І...
Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconКонспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
Зверніть увагу на тему уроку (висвітлено на проекторі). Про що йтиме мова на уроці?
Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconНа допомогу керівнику туристсько-краєзнавчого гуртка завдання І запитання до занять тематичного напрямку туристсько-рекреаційні ресурси запорізького краю: видатні об’єкти, дати, події І постаті
«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconРудольф штайнер у освітньо-культурному просторі іонова О. М
...
Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconЗміст Вступ
Отже, це основний документ, який підтверджує трудову діяльність особи. Тому трудовим книжкам, зокрема точному заповненню їх, приділяють...
Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconПовідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Загальна схема розповіді така: початок дії; розвиток подій; кінець події
Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти...
Завдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-9 класи
Зверніть увагу! Оскільки у 2010/2011 навчальному році відбувся перехід до одинадцятирічної школи, дана програма чинна тільки для...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка