Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовнимСкачати 328.21 Kb.
Дата конвертації21.03.2018
Розмір328.21 Kb.


PEČIATKA


Заява для отримання шенгенської візи

Цей бланк є безкоштовним

Žiadosť o udelenie schengenského víza

Tento formulár žiadosti je bezplatnýФото


Fotografia

3,5x4,5


1.Прізвище/Priezvisko

Len na úradné potreby Dátum prijatia žiadosti:

Číslo žiadosti o vízum :Žiadosť podaná:

na veľvyslanectve/ konzuláte

v spoločnom vízovom centre

u poskytovateľa služieb

u sprostredkovateľského
subjektu

na hraniciach


Názov:

inéSpis vybavuje:
Sprievodné doklady:

cestovný doklad

prostriedky na pokrytie
nákladov spojených s pobytom

pozvanie

dopravný prostriedok

cestovné zdravotné poistenie

iné:
Rozhodnutie o víze:

zamietnuté

udelené:

A

C

LTV


Platnosť:

Od

Do
Počet vstupov:

1 2 viac


Počet dní:

Iné záznamy:

vízum zrušenévízum odvolané
2.Прізвище при народженні/попереднє прізвище/Rodné priezvisko (predchádzajúce priezvisko(-á)

3.Імя/ Meno(-á) (krstné meno(-á)

4.Дата народження

5.Місце народження/Miesto narodenia

7.Громадянство/Štátna

(день-місяць-рік) / Dátum narodenia
príslušnosť

(deň - mesiac - rok)


6.Країна народження/Krajina narodenia

Громадянство при народженні, якщо відмінне від теперішнього/ Štátna príslušnosť pri narodení, ak je iná

8. Стать/Pohlavie

9. Громадянський стан/Rodinný stav

Чоловік/Muž □ Жінка/Žena

Неодружений(а)/slobodný(á)
Одружений(a)/ženatý(vydatá)
Розлучений /rozvedený(á)
Проживає окремо /odlúčený(á)
Вдівець(вдовa) /vdovec(vdova)
Інше (уточніть)/iný(uveďte)

10. Для неповнолітніх: прізвище, імя, адреса (якщо відрізняється від адреси заявника) та громадянство особи, що має батьківські права або є офіційним опікуном/ V prípade maloletých: priezvisko, meno, adresa (ak sa líši od adresy žiadateľa) a štátna príslušnosť osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti/zákonného opatrovníka11. Ідентифікаційний номер заявника/Vnútroštátne identifikačné číslo, v prípade potreby
12. Вид проїзного документу/Druh cestovného dokladu

Закордонний паспорт/bežný pas □ Дипломатичний паспорт/diplomatický pas

Службовий паспорт/služobný pas □ Офіційний паспорт/úradný pas

Спеціальний паспорт/špeciálny pas □ Інший проїзний документ (уточніть)/iný cestovný doklad (uveďte):

13.Номер проїзного документу /

1 4. Дата видачі/Dátum

15.Дійсний до/ Platnosť do

16. Ким

Číslo cestovného dokladu

vydania
виданий/Vydal

17. Поштова адреса та адреса електронної почти заявника/Adresa bydliska

Номери телефонів/Telefónne

žiadateľa a emailová adresa

číslo

18. Проживає не в країні громадянства/Bydlisko sa nachádza mimo krajiny súčasnej štátnej príslušnosti

Ні/Nie

Так/Áno. Дозвіл на проживання або еквівалентний документ/ Povolenie na pobyt alebo ekvivalentný doklad

…………......................./č.……...................………….Дійсний до/ Platné do ……………………

* 19. Посада, яку займає/Súčasné zamestnanie

* 20. Назва, адреса та номер телефону роботодавця. Для студентів, назва та адреса навчального закладу/

Zamestnávateľ, jeho adresa a telefónne číslo. V prípade študentov názov a adresa vzdelávacej inštitúcie:


21. Основна мета подорожі: / Hlavný(é) účel(y) cesty

Туризм/turistika □ Ділова подорож/služobne □ Візит до родичів чи друзів/

Культурна/kultúra □ Навчання/štúdium návšteva rodiny alebo priateľov

Спорт/šport □ Офіційний візит/oficiálna návšteva □ Інше (уточніть)/iné (uveďte)

Транзит/tranzit □ Лікування/zdravotné dôvody

Транзит в аеропорту/letiskový tranzit22. Країна чи країни подорожі/Cieľové členské štáty

23. Країна першого в’їзду/Členské štáty prvého vstupu

24. Кількість в’їздів/Počet požadovaných vstupov
один/jeden vstup □ два/dva vstupy □ багато/viac vstupov

25. Запланований період перебування або транзиту/

Dĺžka plánovaného pobytu alebo tranzituВкажіть кількість днів/Uveďte počet dní

26. Шенгенські візи, отримані в останні три роки/Schengenské víza udelené v priebehu posledných troch rokov

Ні/Nie

Так/Áno Дати строку дії візи/Platnosť: з/od…….........………….. по/do …...............……………..


27. Відбитки пальців, взяті раніше для отримання Шенгенської візи/Odtlačky prstov odobraté v minulosti na účely podania žiadosti o schengenské vízum

Hi/Nie

Так/Áno Дата, якщо відома/Dátum ak je známy:


28. Дозвіл на в’їзд до країни призначення, якщо має місце/Povolenie na vstup do konečnej cieľovej krajiny, v prípade potreby
Ким виданий/Vydal…………………………………………дійсний з/platné od……………………до/do…………………

29. Дата запланованого вїзду на територію Шенгенської зони/Dátum predpokladaného príchodu do schengenského priestoru

30. Дата запланованого виїзду з Шенгенської зони/ Dátum predpokladaného odchodu zo schengenského priestoru

* 31. Імя та прізвище особи чи осіб, що зробили запрошения. В іншому випадку, назва готелю чи готелів або адреса місця чи місць проживания заявника./Priezvisko(á) a meno(á) pozývajúcej osoby (pozývajúcich osôb) v členskom štáte (členských štátoch). Ak sa nehodí, uveďte názov hotela (ov) alebo prechodnú(é) adresu(y) v členskom štáte(členských štátoch)

Поштова адреса та адреса електронної пошти особи чи осіб, що зробили запрошення, готелю чи готелів або місця чи місць проживания/Adresa

a emailová adresa pozývajúcej osoby (pozývajúcich osôb) hotela (ov)/dočasnej adresy (dočasných adries)Номери телефону та факсу/Telefón a fax:

*32.Назва та адреса підприємства чи організації,що зробила запрошення/ Názov a adresa pozývajúcej spoločnosti/organizácie

Номер телефону та факсу підприємства чи організації/Telefón

a fax spoločnosti/organizácie


Імя, прізвище, адреса, номери телефону та факсу та адреса електронної пошти контактної особи на підприємстві чи організації/Priezvisko, meno, adresa, telefón, fax a emailová adresa kontaktnej osoby v spoločnosti/organizácii

*33. Витрати на подорож та проживання заявника під час його перебування покриваються/Cestovné výdavky a náklady spojené s pobytom počas pobytu žiadateľa hradí

Самим заявником/Samotný žiadateľ
Фінансові документи/Prostriedky podpory

Готівка/hotovostné prostriedky

Тревел чеки/cestovné šeky

Кредитні картки/kreditné karty

Оплачене житло/predplatené ubytovanie

Оплачений транспорт/predplatená doprava

Інше (уточніть)/iné(uveďte)


приймаючою стороною (уточніть, хазяїном,
підприємством чи oрганізацією)/Sponzor(hostiteľ,
spoločnosť, organizácia), uveďte

вказане в пунктах 31 або 32/Uvedené v kolónke 31


alebo 32

інше (уточніть)/Iné (uveďte)


Фінансові документи/Prostriedky podpory
Готівка/hotovostné prostriedky

Заявнику надається житло/zabezpečené ubytovanie

Bci витрати по перебуванню покриваються/celkové náklady počas pobytu sú hradené

Оплачений транспорт/predplatená doprava

Інше (уточніть)/iné(uveďte)


34. Особисті дат родича, який є громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерацїї/Osobné údaje rodinného príslušníka, ktorý je občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska

Прізвище/Priezvisko

Імя/Krstné meno(á)

Дата народження/Dátum narodenia

Громадянство/Štátna príslušnosť

Номер проїзного документу чи посвідчення особи/Číslo cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti

35. Родинний зв'язок з громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації/Rodinný vzťah s občanom EÚ, EHP, alebo Švajčiarska

чоловік/дружина/manžel/manželka □ син/донька/dieťa □ онук/онука/vnúčatá

мати/батько на утриманні/závislý príbuzný po vzostupnej línii


36. Місце і дата/Miesto a dátum

37. Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує один з батьків або опікунів)/Podpis (za neplnoletých podpis osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti/zákonného opatrovníka)

Мені відомо, що відмова у видачі візи не є приводом для повернення візового збору/Som si vedomý(-á), že vízový poplatok sa nevracia, ak sa vízum zamietne.

Для заявників на багаторазову візу(див пункт 24):/ Uplatniteľné v prípade žiadosti o vízum na viac vstupov (pozri kolónku 24):

Мені відомо щодо необхідності мати медичне страхування як для першої подорожі, так i для наступних поїздок на територію країн-членів

ЄС/Som si vedomý(á), že k môjmu prvému pobytu a k všetkým ďalším návštevám územia členských štátov je potrebné vhodné cestovné zdravotné poistenie.

(x) Пункта з 1 по 3 повинні заповнюватися відповідно до даних, що фігурують в проїзному документі.

(x) Kolónky 1- 3 sa vypĺňajú v súlade s údajmi uvedenými v cestovnom doklade.* Родичі громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації (подружжя, діти або батьки на утриманні), які подорожують згідно з угодою про вільне пересування, не мають заповнювати поля, відмічені зірочкою. Родичі громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації мають подати документа, що підтверджують родинний зв'язок та заповнити пункта номер 34 i 35.

Kolónky označené * nevyplňujú rodinní príslušníci občanov EÚ, EHP alebo Švajčiarska [manžel(-ka), deti alebo závislí príbuzní po vzostupnej línii] pri výkone svojho práva na voľný pobyt. Rodinní príslušníci občanov EÚ, EHP alebo Švajčiarska predložia doklady potvrdzujúce tento vzťah a vyplnia kolónky 34 a 35.


Мені відома наступна інформація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно вказати в цій заяві, надання фотографії, і, у разі необхідності, моїх відбитків пальців є обов’язковими для розгляду заяви на отримання візи; мої персональні дані та дані, вказані у заяві на отримання візи, а також мої відбитки пальців та фотографія будуть передані до компетентних органів країн-членів ЄС та розглядатимуться цими органами при прийнятті рішення щодо видачі візи.Ця інформація, а також рішення щодо заяви на отримання візи, анулювання, відкликання або подовження виданої візи зберігатиметься у системі VIS¹ протягом п’яти років та буде доступною для компетентних органів, що здійснюють візовий контроль на зовнішніх кордонах та на території країн-членів ЄС; для міграційних служб, установ, що розглядають надання політичного притулку країн-членів ЄС з метою перевірки виконання вимог в’їзду, законного перебування та проживання на території країн-членів ЄС; з метою установлення особистості осіб, які не дотримуються або перестали виконувати ці вимоги; з метою вивчення заяви на отримання політичного притулку та встановлення ступені відповідальності за це. У певних випадках, також зможуть перевіряти ці дані компетентні органи країн-членів ЄС та Європол з метою уникнення, розкриття або розслідування терористичних або інших тяжких злочинів. Словацькою установою, яка уповноважена обробляти дані є Консульство до якого подається заява на отримання візи, Міністерство закордонних справ Словацької Республіки: Глбока цеста 2, 833 36 Братислава и Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки, Департамент прикордонної та імміграційної служби: Вайнорска 25, 812 72 Братислава.
Мені відомо, що я маю право отримати від будь-якої країни-члена ЄС мої персональні дані, які фігурують у системі VIS та яка країна їх внесла, а також вимагати виправити ту інформацію, яка є неточною та видалити ті дані, які були отримані нелегально. Якщо я подаю відкрите клопотання, установа, яка обробляє мою заяву, має мене поінформувати яким чином я можу перевірити мої персональні дані та яким чином можна їх виправити або знищити та як це зробити відповідно до внутрішнього законодавства країни-члена ЄС до якої я звернувся. Національна установа, що здійснює контроль (в Словацькій Республіці це Агенція із захисту персональних даних, з офісом в Братиславі, Одборарске наместіє 3, 817 60) вивчає всі клопотання, пов’язані із захистом персональних даних.
Я заявляю, що надав правдиві дані у повному обсязі. Мені відомо, що будь-яка фальшива інформація може стати приводом для відмови у видачі візи, в анулюванні виданої візи та дозволяє розпочати судову справу проти мене, відповідно до законодавства країни-члена ЄС, яка розглядає мою заяву на отримання візи.
Я зобов’язуюсь покинути територію країни-члена ЄС до закінчення строку дії виданої візи. Мене поінформували, що віза-це одна з вимог для в’їзду на територію країн-членів ЄС. Факт отримання візи не означає, що я маю право на повернення грошей, якщо я порушив положення статті 5, пункту 1 Регламенту ЄС № 562/2006 (Шенгенський прикордонний кодекс), внаслідок чого мені заборонили в’їзд до країни призначення. Виконання вимог в’їзду перевірятиметься при в’їзді на територію країн-членів ЄС.
Som si vedomý(á) nasledujúcich skutočností a súhlasím s nimi: poskytnutie údajov, ktoré sa v tomto formulári vyžadujú, fotografovanie a prípadné odobratie odtlačkov prstov sú pri posudzovaní žiadosti o vízum povinné a všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré ú uvedené v žiadosti o udelenie víza, ako aj moje odtlačky prstov a fotografie, budú poskytnuté príslušným úradom členských štátov a spracované týmito úradmi na účely rozhodnutia o mojej žiadosti o udelenie víza.
Tieto údaje budú spolu s údajmi, ktoré sa týkajú rozhodnutia o mojej žiadosti alebo rozhodnutia o vyhlásení udeleného víza za neplatné, jeho zrušení alebo predĺžení, vložené do vízového informačného systému (VIS) (1) a budú v ňom uchovávané počas najviac piatich rokov.
Počas tohto obdobia budú dostupné vízovým orgánom a príslušným orgánom, ktoré vykonávajú kontrolu víz na vonkajších hraniciach a v rámci členských štátov, imigračným a azylovým úradom v členských štátoch na účely overenia, či boli splnené podmienky na legálny vstup na územie členských štátov a pobyt v ňom, ako aj na určenie totožnosti osôb, ktoré tieto podmienky nespĺňajú alebo prestali spĺňať, na posúdenie žiadosti o azyl a na určenie toho, kto je príslušný na takéto posúdenie. Za určitých podmienok budú tieto údaje dostupné určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania trestným činom terorizmu a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania. Orgány zodpovedné za spracovanie údajov sú: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Vajnorská 25, 812 72 Bratislava.
Som si vedomý (á), že vo všetkých členských štátoch mám právo na oznámenie o údajoch týkajúcich sa mojej osoby, ktoré sú zaznamenané vo VIS, ako aj oznámenie o členskom štáte, ktorý tieto údaje vložil, a mám právo žiadať, aby boli nepresné údaje týkajúce sa mojej osoby opravené e nezákonne spracované údaje týkajúce sa mojej osoby vymazané. Na moju výslovnú žiadosť ma bude úrad, ktorý moju žiadosť posudzuje, informovať o spôsobe, akým môžem uplatniť svoje právo na kontrolu mojich osobných údajov a ako môžem dosiahnuť ich opravu alebo vymazanie, vrátane súvisiacich opravných prostriedkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutého štátu. Sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov bude vybavovať vnútroštátny dozorný orgán tohto členského štátu (Úrad na ochranu osobných údajov, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava.).

Vyhlasujem, podľa svojho najlepšieho vedomia, že údaje, ktoré som poskytol (-tla) sú správne a úplné. Som si vedomý (á), že akékoľvek nepravdivé vyhlásenia povedú k zamietnutiu mojej žiadosti alebo k zrušeniu už udeleného víza a môžu ma vystaviť prípadnému postihu v zmysle právnych predpisov členského štátu, ktorý žiadosť spracovával.


Zaväzujem sa, že v prípade udelenia víza opustím územie členských štátov pred skončením jeho platnosti. Bol (-a) som poučený (-á),že udelenie víza je iba jednou z podmienok vstupu na európske územie členských štátov. Udelením víza mi nevzniká nárok na náhradu škody, ak nesplním príslušné ustanovenia článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 562/2006 (Kódex schengenských hraníc), v dôsledku čoho mi bude odoprený vstup. Splnenie podmienok vstupu sa znovu posúdi pri vstupe na európske územie členských štátov.

Місце і дата/Miesto a dátum

Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує один з батьків або опікунів)/Podpis /(za maloletých podpis osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti/zákonného opatrovníka

1 З моменту підключення системи VIS

1 Pokiaľ je VIS v prevádzke

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconЗагальний пакет документів для отримання візи
Закордонний паспорт, термін дії якого закінчується не менш ніж через 6 місяців після запланованої дати повернення із США
Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconÄîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни

Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconМіністерство культури україни
Додаткового фахового вступного випробування для отримання освітнього ступеня магістр
Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconТема. Рм ділові папери. Заява. Резюме Робота в групах
Завдання для першої групи На партах у вас є картки з ознаками різних стилів. Ваше завдання – обрати ті з них, які характерні для...
Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconАвтобіографія,заява

Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconУправління культури і туризму облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка Цей дивний світ – бібліотека
Цей дивний світ – бібліотека (до Всеукраїнського дня бібліотек) : бібліографічний покажчик / уклад. Л. Гурба, Н. Товстопят; Кіровоградська...
Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconШандрук Галини Миколаївни Ставище, 2014 Перелік матеріалів, що представляються для участі у І ( районному ) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015» Заява про участь у конкурс
Гостромогильський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок»
Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconІсторія науки І техніки”
Якщо при вивченні теоретичного матеріалу студент зустрічає перешкоди, які він не може ліквідувати самостійно, повторно вивчаючи основну...
Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconЮрій Андрухович Дванадцять обручів
Румунія, ці сміттєзвалища навколо бетонних почвар — Циганія, а ця нескінченна гориста смуга на обрії — Карпати. Але хто в такому...
Заява для отримання шенгенської візи Цей бланк є безкоштовним iconЮрій Андрухович Дванадцять обручів
Румунія, ці сміттєзвалища навколо бетонних почвар – Циганія, а ця нескінченна гориста смуга на обрії – Карпати. Але хто в такому...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка