Збірка тез доповідейСторінка4/38
Дата конвертації04.02.2018
Розмір6,98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Васильченко О.Р.

Інститут економіки промисловості НАН України, м.ДонецькКрикунова Ю.М.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Веретенникова О.В.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени М.Туган-Барановского

Ишкова Ю.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институтПРЕДПОСЫЛКИ, УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ

Гальцова О.Л.

Класичний приватний університет, м. ЗапоріжжяУДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВАЖЕЛІВ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК

Гнатенко М.К.

Харківська національна академія міського господарстваФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Гончар Н.О.

Науково-дослідний економічний інститут

при Міністерстві економіки України, м. Київ

інструменти державної інноваційної політики: зарубіжний досвід

Дерманська Л.В.

Тернопільський національний економічний університетПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Дорошенко В.В.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м.Макіївкаконцепція IнновацIйного розвитку теплопостачання міст України

Доценко О.Ю.

Національний гірничий університет, м.ДніпропетровськФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Дранник Е.В.

Донецький державний університет управлінняПідвищення інвестиційної привабливості цінних паперів України
Іванищева А.В., Потапенко В.О.

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова


ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Клемпарська М.М.

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОГО РЕГІОНУ

Коваль Н.О.

Вінницький національний технічний університетПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Колодяжная И.В., Сохацкая О.В.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени М.Туган-Барановского

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кубатко О.В.

Сумський державний університетОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ ЗІ ЗРОСТАЮЧОЮ ВІДДАЧЕЮ ВІД МАСШТАБУ

Ліщук В.І.

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м.ЛуцькЦИКЛІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДИНАМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Лискова С.С.

Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, м.ЛуганськВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

Маюренко С.О.

Чернігівський державний технологічний університетОСНОВНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ Й ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ В ПЕРІОД КРИЗИ
Мороз Л.І.

Національний університет «Львівська політехніка»ДІЇ ІННОВАТОРІВ ТА ЇХ ОЦІНКА В ІННОВАЦІЙНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Погоріла І.І.

Національний університет харчових технологій, м.КиївВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Примак І.О.

Херсонський національний технічний університетСТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Прокопець Л.В., Паламар Б.В.

Чернівецький національний університет ім. Юрія ФедьковичаІННОВАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Прохорова В.М.

Полтавський національний технічний університет

ім. Юрія Кондратюка

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У СТРУКТУРІ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Разумцев В.В.

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, м.ЛуганськЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рибіна О.І.

Сумський державний університетРЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ПЕРЕДУМОВА У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ КРАЇНИ

Рогозян Ю.С.

Донбаський державний технічний університет, м.АлчевськБАЛАНСОВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ

КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Семенів О.З.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»АГРОСТРАХУВАННЯ - ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Скриньковський Р.М.,

Національний університет “Львівська політехніка”ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА 1991-2000 РР. НА СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сливінська О.Б.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

Стеченко Д.М.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

МІСІЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

Танчак Я.А.

Львівська державна фінансова академіяСТАН І ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Тарабановська С.В.

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень

НАН України

ПОКАЗНИКИ ДИСПРОПОРЦІЙ У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Товстик Е.В., Хоптюк О.В.

Макеевский экономико-гуманитарный институтРАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Трач Г., Брежнєва-Єрмоленко О.В.

Дніпродзержинський державний технічний університетПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ РЕГІОНІВ

Третяк В.П., Зущенко Є.В.

Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаРЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІННОВАЦЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Філонич О.М.

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Фльонц О.Б.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗЯХ АПК

Черевко І.В.

Львівський національний аграрний університетІнноваційниЙ характер політики зрівноваженого розвитку сільськогосподарських підприємств

Ширяева Е.А.

Керченский экономико-гуманитарный институт

Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Шукрута А.М.

Науково-дослідний економічний інститут, м.Київ

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВСЕКЦИЯ 4

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ


Акаев Ш.М., Гайдым В.В.

Макеевский экономико-гуманитарный институтЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Александрова А.Є.

Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, м.ЛуганськОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Андреєнко Н.В.

Полтавський інститут економіки і праваТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Андрусяк Л.В.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Багдєєв О.І., Брежнєва-Єрмоленко О.В.

Дніпродзержинський державний технічний університетПроблеми сталого розвитку виноробної промисловості

Березіна Л.М.

Державна аграрна академія, м. ПолтаваФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ АПК

Блакита Г.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУПОБУДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Бобор Л.М.,

Чернігівський державний технологічний університетФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ'ЯЗКУ РЕГІОНУ
Боднарюк В.А.

Львівська комерційна академіяОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Гізатулліна О.М., Верещагіна Т.М.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Голяш І.Д.

Тернопільський національний економічний університетГалушка Н.Й.

Київський національний економічний університет

ім. В.Гетьмана

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Гончаренко В.В.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени М.Туган-Барановского

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Гранько К.Б.

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектуриПРО МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННЮ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Джемелінська Л.В.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Дронова А.Ю.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені М.Туган-Барановського

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
Єгорова Н.В, Кисельова Г.С.

Міжнародний Університет Фінансів, м.КиївЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Загорная Т.О.

Макеевский экономико-гуманитарный институтИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ С ПОЗИЦИИ КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОГО ПОДХОДА

Золотухин А.Н.

Макеевский экономико-гуманитарный институтМЕТОДИКА КООРДИНАЦИИ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Коверга С.В., Малецький А.В., Немичева О.В.

Автомобільно-дорожній інститут

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м.Горлівка

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Колодяжна К.А.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені М.Туган-Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Корнєєва Т.І.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені М.Туган-Барановського

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБОРОТУ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Коровіна З.П., Богданова К.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Краус К.М.

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА МАЛІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
Кузьменко Л.В.

Інститут економіки промисловості НАН України

МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кулаков В.О., Сучкова І.А.

Автомобільно-дорожній інститут

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», морлівка

ПерспективнІ напрямИ та Джерела фінансування інноваційних розробок на машинобудівних підприємствах

Кутаренко Н.Я.

Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Лебедєва Ю.А., Фролов М.Ю.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лисицина Т.В., Максименко Р.Г.

Краснодонський факультет інженерії та менеджменту СНУ ім. В.ДаляНАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИК ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Майданевич П.М.

Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет», м.Сімферопольстратегічні напрями ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ аграрного сектору

Меркулова А.В., Лахонько М.А., Лубинец Ю.

Макеевский экономико-гуманитарный институтТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ АУТСТАФФИНГА И АУТСОРСИНГА

Микова М.С.

Харківський національний університет ім. В.Н.КаразінаСТАН РИНКУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Набиев О.Ш.

Макеевский экономико-гуманитарный институтАНАЛИЗ РЕСУРСОВ МОДЕРНИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Онищук Н.В.

Макеевский экономико-гуманитарный институтУПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТФЕЛЬНОГО ПОДХОДА

Петренко Ю.М.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м.СумиМЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Поляков А.П., Мандыч А.И.

Севастопольский национальный технический университетПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

Поляков А.П.

Севастопольській національний технічний університетОБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Приходько І.П., Одношевна О.О.

Дніпропетровський державний аграрний університетПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пруненко Д.О.

Харківська національна академія міського господарстваДИНАМІКА ГАЛУЗІ АВТОМОБІЛЬНОГО ГРОМАДСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

Пустовойтов В.И.

Макеевский экономико-гуманитарный институтПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рубай О.В.

Львівський національний аграрний університетПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Саранчук О.М.,

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»КОНКУРЕНЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ – ЦЕ КОНКУРЕНЦІЯ ЇХ СИСТЕМ ЯКОСТІ

Сердюк В.М., Акаєва О.Ш.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ФАКТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сизоненко О.А., Білоус С.Ю.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутSWOT-АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Смоленюк Р.П.

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Сотник І.М., Мазін Ю.О.

Сумський державний університетРЕСУРСОСЕРВІСНІ КОМПАНІЇ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Стасюк Н.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутВПЛИВ ТОВАРООБОРОТУ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ПОКАЗНИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стемковська І.В.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»«ЗА» І «ПРОТИ» ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ПЕВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Ткач І.І.

Хмельницький національний університетАНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Ткачова А.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутВплив логістичної активності на фінансово-економічний стан металургійних підприємств

Трунова Е.И.

Макеевский экономико-гуманитарный институтПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Удалых О.А., Климцова И.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институтОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хаврова К.С.

Донецькій національний університет економіки і торгівлі

імені М.Туган-Барановського

ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Харламова О.В.

Харківська національна академія міського господарстваПРИЧИНИ ДИСБАЛАНСУ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ І КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ

Харсун О.О.

Харківський автомобільно-дорожній технікумУКРАВТОДОРИ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ, РОЗВИТОК

Himchenko A.

Donetsk National UniversityThe System of Operative Management of Corporation

Храпкина В.В.

Макеевский экономико-гуманитарный институтФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Chetveryk V.

Bila Tserkva National Agrarian UniversityHuman resources as a base of competitiveness of enterprises

Чигрин О.Ю., Пімоненко Т.В.

Сумський державний університетФінансові аспекти проведення екологічного аудиту в корпоративному секторі
Чиж А.Ю.

Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, м.ЛуганськУПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Чучко О.П., Нікітіна Е.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Збірка тез доповідей iconНаціональна металургійна академія україни
Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів І молодих учених
Збірка тез доповідей icon72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року
«Львівська політехніка». Секція права та психології: збірник тез доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р....
Збірка тез доповідей iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
Збірка тез доповідей iconБердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Збірка тез доповідей iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
Збірка тез доповідей iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Збірка тез доповідей iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Збірка тез доповідей iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Збірка тез доповідей iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Збірка тез доповідей iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка