Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференціїСторінка1/12
Дата конвертації20.05.2017
Розмір2,33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра української та російської мов


Збірник матеріалів

VІІ

Міжвузівської студентської

науково-практичної конференції
Мовленнєва культура

як запорука професійного успіху спеціаліста

25 травня 2015р.

Донецьк - 2015ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра української та російської мов


Збірник матеріалів

VІІ

Міжвузівської студентської

науково-практичної конференції
Мовленнєва культура

як запорука професійного успіху спеціаліста

25 травня 2015р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

української та російської мов

ДВНЗ «ДонНТУ»

протокол № 8 від 28.05.2015

Донецьк - 2015

ББК 81

УДК 811.16′322.6

М 74 Р46

Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції 25 травня 2015 року [Текст] / Відповідальний редактор Т.О. Мачай. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2015. – 133 с.

У збірнику уміщено наукові статті студентів, які висвітлюють окремі аспекти культури ділового спілкування фахівців, актуальні проблеми розвитку сучасної мови, особливості перекладу наукового тексту. Приділено увагу мовним особливостям сучасного медіадискурсу, звернено увагу на досягнення світової літератури та їх вплив на мовленнєву культуру спеціаліста.Відповідальний редактор – Мачай Т.О., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри

української і російської мов ДВНЗ «ДонНТУ»Редакційна колегія:

Мачай Т.О., к.пед.н., доцент

Мітасова Е.Ф., ст. викладач

Матулевська Н.П., ст. викладач

Онацька Н.Г., ст. викладач

Кульбіда Н.І., ст. викладачУкладачі:

Стеценко Н.М.,к.філол.н., доцент

Александрович А.М., ст. лаборант

Рецензенти:

Шавлак Л.В., к.філол.,н., доцент

Мачай Т.О., к.пед.н., доцент

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

української та російської мов

ДВНЗ «ДонНТУ»

Протокол № 8 від 28.05.2015
Відповідальність за зміст та достовірність матеріалів несуть автори.
© ДВНЗ «ДонНТУ», 2015

ПЕРЕДМОВА

Пропонований збірник містить матеріали VІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста», яка відбулася 25 травня 2015 року в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»(м.Донецьк). Організатором заходу стала кафедра української і російської мов університету.

Коло учасників охоплює студентів не тільки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», а й Донецького національного університету, Донецької національної академії будівництва і архітектури (м.Макіївка), Донецького національного університету економіки і торгівлі, Донецького державного університету управління, Автодорожного інституту ГВУЗ «ДонНТУ» (м. Горлівка).

Детального опрацювання учасниками конференції набули проблеми формування мовленнєвої культури молодого спеціаліста: порушення етичних норм у діловому спілкуванні, вдосконалення усного мовлення культурної людини, своєрідність ділового спілкування у сфері технічного захисту інформації, підвищення культури мовлення в умовах білінгвізму, вплив культури мовлення на формування мовної особистості фахівця, специфіка культури мовлення в системі різних галузей та ін.

Низка робіт присвячена питанням, які стосуються сучасних тенденцій розвитку української та російської мов: особливості вживання сленгізмів у сучасному мовленні, своєрідність вживання іноземної лексики у різних стилях мовлення, норми словесного наголосу у сучасній російській мові, основні етапи розвитку української термінології та ін.

Достатнє місце приділено дослідженню словотворчих процесів у сучасному медіапросторі: вплив мас-медіа на сучасне мовлення, перетворення текстової інформації у заголовках медіатекстів, прийоми мовної гри у друкованому медіатексті, інтертекстеми в заголовках новинних медіатекстів, фотозображення як важливий елемент полікодового тексту ЗМІ та ін.

Не обійдено увагою і особливості роботи з науково-технічним текстом: своєрідність подавання наукового тексту російською та англійською мовами, специфіка технічного тексту в аспекті перекладацької діяльності, лексичні особливості перекладу наукового тексту у сфері будівництва тощо.

Особливої уваги заслуговує започаткована цього року секція «Досягнення світової літератури і мовленнєва культура спеціаліста», у якій обʼєднано роботи, в яких студенти досліджували творчість Ліни Костенко, висловлювали своє ставлення до творів Е.Ремарка, захоплювалися світом «Велесової книги» та ін.

Автори сподіваються, що вміщені у збірникові матеріали спонукатимуть до міркувань та інтелектуальних дискусій.
Відповідальний редактор, Мачай Т.О., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри української і російської мов ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
СЕКЦІЯ 1. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТА
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕЧЬ КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА
Авдощенко Анна Алексеевна, ДонНАСА, гр. ТСК-46

Научный руководитель – к.филол.н., доц. Чернышова Л.И.

Умение говорить правильно и красиво – отличительная черта культурного, образованного человека. Основными показателями правильности речи являются её точность, ясность, чистота, умеренность в употреблении заимствований, правильное использование грамматических форм частей речи. Рассмотрим эти показатели более предметно.

Точность и ясность речи взаимосвязаны: о точности высказывания должен заботиться говорящий (пишущий), а ясность оценивает слушатель (читатель).

Мы облекаем свои мысли в слова. Чтобы речь была точной, слова следует употреблять в полном соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены в языке. Л.Н. Толстой шутя, заметил: «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значения которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розог».

Небрежное отношение к выбору слов в нашей повседневной речи становится причиной досадных лексических ошибок, например: Пришла весна, у куниц скоро появится наследство (имеется в виду потомство); Я решил стать офицером, потому что хочу продолжить семейную династию (вместо: традицию).

В таких случаях говорят об использовании слова без учета его семантики (то есть значения). Подобные речевые ошибки становятся причиной нелогичности и даже абсурдности речи: И стоят наши дальневосточные березки я своем подвенечном саване (автор перепутал саван и фату). Такие «обмолвки» объясняются ложными ассоциациями (это ассоциативные ошибки).

Неясность высказывания может возникнуть при употреблении многозначных слов и омонимов, если контекст проявит непредусмотренное автором значение. Например: Рост юных фигуристок стимулируется при помощи показательных выступлений. Лучше было бы сказать: Участвуя в показательных выступлениях, юные фигуристки совершенствуют свое мастерство. Спортивный комментатор не учел возможного искажения смысла и такой фразы: Вы видите на экране Гаврилова в красивой комбинации.

Неточность словоупотребления объясняется невнимательностью или низкой речевой культурой автора. Но иногда сознательно не хотят употреблять то или иное слово, чтобы завуалировать отрицательный смысл высказывания. Говорят фантазирует вместо врет, принимал подарки вместо брал взятки и т. д.

Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются эвфемизмами (от гр. еи – хорошо, phemi – говорю). Эвфемистичность речи нередко объясняется стремлением автора притупить критическую остроту высказывания при описании негативных явлений. Неправильный выбор слова может стать причиной анахронизма – нарушения хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической эпохой. Например: В древнем Риме недовольные законами плебеи устраивали митинги (слово митинг появилось значительно позднее, причем в Англии).

Наша речь подвержена разнообразным влияниям, в частности оскудению, засорению. Портят нашу речь различные «сорняки». Это могут быть диалектные слова, жаргонизмы и вульгаризмы, неоправданные заимствования. Все они требуют объективной стилистической оценки, как в книжных текстах, так и в разговорной речи.

Русский язык богат народными говорами: житель северных мест может произнести такую фразу, которую не поймут и Воронеже или Орле. И только московский говор, который лежит в основе русского литературного языка, будет понятен всем русским людям. Один писатель, чтобы показать своеобразие местных русских говоров, написал «элегию» на вятском наречии, содержание которой нужно «переводить» на русский язык, потому что в ней оказалось много непонятных диалектизмов (так называют слова, используемые в местных говорах, то есть диалектах).

Жаргонная лексика обозначает понятия, которые в общенародном языке уже имеют наименования. Жаргон – разновидность разговорной речи, используемая определенным кругом носителей языка, объединенных общностью интересов, занятий, положением в обществе. В современном русском языке выделяют молодежный жаргон, или сленг (от англ. slang - слова и выражения, употребляемые людьми определенных профессий или возрастных групп). Из сленга в разговорную речь пришло множество слов и выражений: шпаргалка, зубрить, хвост (академическая задолженность), плавать (плохо отвечать на экзамене), удочка (удовлетворительная оценка) и т.п.

Появление многих жаргонизмов связано со стремлением молодежи ярче, эмоциональнее выразить свое отношение к предмету, явлению. Отсюда такие оценочные слова: потрясно, обалденный, клёвый, ржать, балдеть, кайф, ишачить, пахать, загорать и т.п. Все они распространены только в устной речи и нередко отсутствуют в словарях.

Какова же оценка жаргонизмов? Конечно, тот, кто учился русскому языку у А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, не станет восхищаться жаргоном. К тому же жаргонизмы непонятны людям непосвященным, а это создает почву для недоразумений. Однако в устной речи молодежи жаргонизмы неистребимы, они придают ей живость, порой – ироническую окраску. Но сфера их использования узка: это устная речь, причем стилистически сниженная, нелитературная.

Часто можно услышать, что иностранные слова «засоряют» русский язык и поэтому с ними нужно «бороться». Действительно, в разговорной речи мы нередко употребляем «модные» иностранные словечки не к месту. Язык рекламы наводнен американизмами, в журналах и газетах множество неоправданных заимствований.

Русский язык всегда был открыт для пополнения лексики из иноязычных источников. Заимствования из древних языков (греческого, латинского), тюркизмы, галлицизмы, слова голландского, немецкого, английского происхождения, полонизмы, украинизмы и другие осваивались русским языком в разные исторические эпохи, не нанося ущерба его национальной самобытности, а лишь обогащая его и расширяя его пределы. Однако слишком большой приток иноязычных слов в наш язык в определенные периоды вызывал тревогу у деятелей русской культуры.

В конце 80-х – 90-е годы особенно сильно увеличился приток иностранных слов в русский язык в связи с изменениями в сфере политической жизни, экономики, культуры, идеологии.

Небывалую экспансию иноязычной лексики мы наблюдаем во всех областях. Она заняла ведущие позиции в политической жизни страны, привыкающей к новым понятиям: президент, парламент, инаугурация, спикер, импичмент, электорат, департамент, муниципалитет, легитимный, консенсус и т.п.; иноязычные термины стали господствующими в самых передовых отраслях науки и техники: компьютер, дисплей, файл, драйвер, модем, мониторинг, плейер, пейджер, факс, а также в финансово-коммерческой деятельности: аудитор, бартер, брокер, бизнес, дилер, инвестиция, конверсия, спонсор, траст, холдинг и т.п.

Словари иностранных слов не успевают освоить новые заимствования, поэтому читатель, не владеющий английским, нередко оказывается беспомощным, встречая непонятные слова в газетах, журналах, изобилующих иноязычными терминами: эксклюзивный (исключительный), пресс-релиз (специальный бюллетень для работников средств массовой информации, выпускаемый правительственным учреждением), консенсус (лат. согласие).

Наблюдая все печальные последствия «тотальной американизации» нашего языка, трудно сохранять объективность в развернувшейся полемике о целесообразности иноязычных заимствований в современном русском языке. И все же раздаются голоса в защиту нерусских слов, закрепляющихся в общении.

В нашу жизнь в последние годы входят новые явления, а с ними новые слова. Подобные процессы обогащения лексики за счет заимствований происходят во всех современных языках. В наше время поток новых идей, вещей, информации, технологий требует быстрого называния предметов и явлений, заставляет вовлекать в язык уже имеющиеся иностранные названия, а не ожидать создания самобытных слов на русской почве. Научно-техническая, военная, финансовая, банковская, спортивная лексика во всем мире стремится к интернационализации. Тяга к научно-техническому прогрессу, к цивилизации находит отражение в языке. Отчасти происходит выравнивание словаря русского языка по международному стандарту. Насколько это изменит облик русского языка, обогатит его или «испортит», покажет время.

И все же не следует увлекаться иностранными словами, ведь многие новые заимствования непонятны, поэтому надо говорить проще, на чистом русском языке.

Точность и ясность речи иногда требует от нас четкости в употреблении форм падежа имен существительных.

Уточнить значение некоторых существительных могут падежные окончания. Так, в форме именительного падежа множественного числа хлеба означают злаки на корню, а хлебы – выпеченные из муки изделия. Поэтому нельзя призвать верной такую фразу: Хозяйка вынимала из печи хлеба. Не следует путать окончания в таких существительных: мехи (кузнечные) – меха (выделанные шкуры); образы (литературно-художественные) – образа (иконы); ордены (рыцарские и монашеские общества) – ордена (знаки отличия); поясы (географические) – пояса (части одежды); пропуски (недосмотры) – пропуска (документы); соболи (животные) – соболя (меха); тормозы (препятствия) – тормоза (приборы); цветы (растения) – цвета (окраска).

Не следует забывать и о смысловых отличиях некоторых грамматических форм имен прилагательных.

Часто полная форма прилагательных указывает на постоянный признак предмета, а краткая – на временный. Сравните: он больнойон болен, она такая добраябудьте добры, движения его спокойныелицо его спокойно.

В других случаях полная форма прилагательных обозначает абсолютный признак, не связанный с конкретной обстановкой, а краткая относительный признак применительно к определенной ситуации: потолок низкий (признак вообще) – потолок низок (для высокой мебели). Сравним также: ботинки малы, сапоги велики, проход узок.

Особую точность следует соблюдать при употреблении местоимений. Их способность замещать предшествующие не может стать причиной неясности высказывания. Например, как понять фразу о любви к животным? – Саша знал, что, если после трехдневного содержания собак в специальном месте за ними не явятся владельцы, они будут уничтожены (владельцы или собаки?). Подобное употребление местоимений нередко порождает двусмысленность и неуместный комизм: Педагогов волнует свободное время подростка и как его убить...

При употреблении глагола может возникнуть неясность из-за возможности двоякого толкования форм на -ся, например: Сюда собираются дети, заблудившиеся на улицах (сами собираются или их собирают?). Неразличение субъектно-объектных отношений в таких случаях может создать неуместный комизм высказывания: Птенцы выкармливаются насекомыми; В помощь охотнику в сани впрягается собака.

Точность и ясность речи обусловлены правильностью грамматических конструкций, построением словосочетаний и предложений.

Возможность по-разному объединить слова в словосочетания порождает двусмысленность: Учителю приходилось многое объяснять (объяснял учитель или ему самому кто-то объяснял?).

Причиной неясности высказывания может стать неправильный порядок слов в предложении: 1. Просторные лоджии обрамляют экраны из армированного стекла. 2. Семь действующих платформ обслуживают несколько сот человек. В подобных предложениях подлежащее не отличается по форме от прямого дополнения и поэтому неясно, что (или кто) является субъектом действия. Пример подобной путаницы – Солнце закрыло облако.

Конечно, такие предложения можно выправить, если они употреблены в письменной речи; достаточно изменить порядок слов: 1. Экраны из армированного стекла обрамляют просторные лоджии. 2. Несколько сот человек обслуживают семь действующих платформ. И, конечно же: Облако закрыло солнце. Но если вы услышите фразу с неверным порядком слов, то, возможно, и неправильно ее истолкуете. На этом и построена шутка А.П. Чехова: «Желаю вам всевозможных бед, печалей и напастей избежать».

Язык – это неотъемлемая часть нашей жизни. Каждый день люди общаются между собой, познавая мир в коммуникации. Поэтому знание своего языка, его литературной нормы является необходимым сейчас – в условиях смены норм, внедрения новых слов и выражений. Только изучая стилистику и культуру речи, мы сможем сохранить русский язык таким, какой он есть на данный момент и приукрасить его. Только понимание окружающими твоей речи позволит занять высокое положение в обществе. Качество и красота речи дают понять уровень развития человека.


Литература

  1. Голуб И.Б. Культура письменной и устной речи : учебное пособие / И.Б. Голуб. – М. : КНОРУС, 2014. – 264 с.

  2. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке / Л.П. Крысин. – М. : Наука, 1968. – 208 с.


ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Арчикова Юлия Сергеевна, ДонНУЭТ, гр. МОТ-13а

Научный руководитель – к.филол.н., доц. Зарицкая И.Н.
Речевая культура всегда и при всех обстоятельствах остается фундаментальной основой общественного развития, одним из эффективных средств формирования становления личности. В современном обществе специалист любой сферы должен владеть родным литературным языком, правильно и ясно выражать свои мысли, а также умело использовать средства языка.

Изучение научной литературы позволяет сделать вывод о том, что проблеме формирования речевой культуры молодого специалиста уделяется достаточное внимание. Среди авторов, в чьих трудах затрагивались вопросы культуры речи, можно назвать Т.А Токмину, Н.С. Павлову, Ю.Б.Пикулеву, И.В. Шалину и других.Цель статьи – выявить сущность понятия «культура речи», определить типичные недостатки и способы формированияречевой культуры молодого специалиста.

Хотим отметить, дар слова – одна из величайших способностей человека, возвышающая его над миром всего живого и делающая собственно человеком. Жизнь людей немыслима без языка, без речи. Слово – это средство общения между людьми, способ обмена информацией, инструмент воздействия на сознание и поступки другого человека. Владение словом ценится очень высоко. Эта способность является составной частью общей культуры человека, его образованности. Для интеллигентного человека, отмечал А.П.Чехов, дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать.

Эффективность общения напрямую зависит от культуры речи.

Культура речи – это такой набор и такая организация языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач.

О культуре речи можно говорить только при условии владения нормами языка, ведь понятие нормы является стержнем, основным признаком литературного языка. Традиционно выделяются два уровня речевой культуры: речь правильная, грамотная, в основе которой лежит соблюдение всех норм современного языка и речь «хорошая», т.е. ясная, точная, логичная, выразительная и уместная. Качества хорошей речи базируются на твердом фундаменте норм. Только полная уверенность говорящего в том, что его речь правильна, дает ему возможность сосредоточиться не на словах, а на содержании своего высказывания.

Широкий (речеведческий) подход к трактовке объема понятия «культура речи» во многом сближает её с риторикой. В первую очередь за счет преимущественного внимания к культуре общения, а следовательно, и к тексту. При этом к ведущим нормам относятся не только языковые, но и коммуникативные, и этические; признается значимость условий коммуникации для выбора различных (не только языковых) средств общения.

На наш взгляд важным является то, что необходимо работать над культурой речи, которая определяет уровень образованности человека. Характер разговора определяют не только лексический запас и грамматическая структура речи, важен тон разговора, интонация, ведь порой не только сами слова, но и интонация, которой они связаны, обижают и оскорбляют окружающих.

В культуре речи молодого специалиста особую значимость имеет знание норм: в области произношения, словообразования, словоупотребления, формообразования (морфология), сочетания слов и их связи в предложении (синтаксис). Культура речи молодого специалиста невозможна также без следования законам логики, без знания психологии и этики коммуникации.

Важную часть в культуре речи также занимает язык телодвижений: жесты, позы, мимика, пантомимика, кинесика.

На сегодняшний день студенты высших учебных заведений изучают психологию, логику, этику. Знание основ психологии помогает лучше понять своего собеседника, его эмоции, чувства и отношение к окружающим. В психологии также изучается язык телодвижений. С помощью жестов, позы, мимики, пантомимики и кинесики можно узнать, что на самом деле чувствует человек, что он скрывает и как относится к своему собеседнику. Изучая логику, студент начинает ясно, точно и последовательно излагать свои мысли, уместно использовать те или иные выражения. Этика дает представление о нормах общения, о вежливости, умении выслушать своего собеседника, о правилах поведения и общения.

Бывает, что говорящий прекрасно знает правила и нормы литературного языка, неплохо выбирает слова, владеет орфографией и пунктуацией, но слушать его трудно, поскольку очень важно также овладение механизмами выбора слов и их грамматическими связями, т.е. семантико-грамматическим структурированием речи. Такое умение формируется в родном языке, начиная с первого года жизни, на уровне бессознательного, т.е. языковой интуиции – языкового чутья [5].

Существует множество учебных пособий для молодых специалистов. В них даются практические упражнения для тренировки произношения, правильного словообразования, словоупотребления и т.д. Эти упражнения помогут закрепить навыки в освоении речевой культуры.

Руководствуясь учебным пособиемТ.А.Токминой «Культура речи будущего специалиста», в котором даются практические советы для того, чтобы научиться правильно говорить и слушать, можно овладеть искусством спора, научиться делать комплименты, преодолеть барьеры в общении и многое другое. Эти практические советы, на наш взгляд,являются неотъемлемой частью формирования культуры речи молодого специалиста.

Обращая внимания на трудности общения, испытываемые молодыми специалистами в связи со специфическим коммуникативным характером их профессиональной деятельности, в научной литературе вычленяют ряд типичных недостатков:

1) недостаточная последовательность;

2) отвлечение в беседах от темы исследования;

3) многословие;

4) неумение чётко сформулировать выдвигаемое положение;

5) неумение отделить исходное положение от следствия, недостаточно чёткое расчленение постулата, аргумента, иллюстрации.

За большинством названных типичных недочётов можно увидеть несформированность логико-композиционных коммуникативных умений [5].

«Учиться, – как говорил выдающийся английский композитор Б.Бриттен,– это всё равно, что плыть против течения: как только прекращаешь грести, течение относит тебя назад». Эта мысль как нельзя лучше подводит нас к пониманию того, что учение это непрерывный процесс, постоянная, углублённая и упорная работа над собой. В любом виде деятельности постоянно приходится овладевать новыми знаниями. Это касается и культуры речи.

Социальный статус человека, его принадлежность к культуре в целом проявляются, прежде всего, в умении эффективно общаться в процессе жизнедеятельности. Молодой специалист должен уметь правильно говорить, уметь правильно и последовательно выражать свои мысли, уметь слушать. Для того чтобы всего этого достичь, нужно учиться и работать над собой.


Литература

  1. Арнольдов А.И. Общество и культура: современный портрет / А. И. Арнольдов. – М. : МГУКИ, 2007. – 112 с.

  2. Глазкова М.М. Культура речи молодого специалиста : практикум /М.М. Глазкова, Е.В. Любезная. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 88 с.

  3. Мурашов А.А. Культура речи : практикум / А.А. Мурашов. – М.: Букинист , 2004. – 272 с.

  4. Павлова Н. С. Речевая культура молодого специалиста : учебное пособие /Н.С. Павлова, Ю.Б. Пикулева, И.В. Шалина.– Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2008. – 178 с.

  5. Токмина Т.А. Речевая культура будущего специалиста : учебное пособие по риторике для студентов технического вуза/ Т.А. Токмина, С.Ю. Токмин, О.Б. Миронова. – Тверь, 2003. – 139 с.

  6. Беликов В.И. Речевая культура молодого специалиста. Фрагменты лингвистических работ : Хрестоматия. Учебное пособие / В.И. Беликов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2008. – 208 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції iconМатеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції icon«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Богдановська Н. В., заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції icon«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1
Ефективні технології навчання І контролю якості знань у лінгвістичній підготовці фіахівців
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції iconПетра Степановича Березівського Дубляни 2016 ббк 65. 050. 9(2)2 я54
Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: збірник тез Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції iconВельмишановні колеги! Організаційний комітет VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах»
Ознайомлення з навчально-науковою І матеріально-технічною базою університету. Брейк кава
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції iconАктуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, 12–14....
Збірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка