Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І


Методичну роботу школи очолює методична рада, засідання якої проводяться згідно зі створеним графікомСторінка2/5
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,63 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

Методичну роботу школи очолює методична рада, засідання якої проводяться згідно зі створеним графіком.


Протягом 2012/2013 навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • Підведення підсумків роботи над науково-методичною проблемою у 2011/2012 навчальному році;

 • Організація науково-дослідницької роботи  учнів у 2012/2013 навчальному році;

 • Проведення шкільного педагогічного конкурсу «Учитель року»;

 • Впровадження проектної методики у навчально-виховний процес;

 • Про вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду вчителів, які працюють над проблемою використання проектних технологій у навчально-виховному процесі;

 • Результативність методичної роботи з різними групами вчителів;

 • Робота з обдарованими дітьми. Підсумок участі у предметних олімпіадах, конкурсах;

 • Підготовка до державної підсумкової атестації тощо.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенніпедагогічних рад, загальношкільнихсемінарів, іншихметодичнихзаходів. На засіданняхметодичної ради розглядалисяматеріали ППД з досвідуроботивчителівшколи.

Методичний кабінет забезпечував науково-методичний супровід педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів.

На базіметодичногокабінетубулоорганізовано роботу шкільноїатестаційноїкомісії, «Школи молодого вчителя». Під керівництвом методичного кабінетувивчалисятакіпитання: адаптаціяучнів 1-х, 5-х  класів, робота з дітьми, що мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності, питання внутрішкільного контролю, стан виконаннянавчальнихпрограм. За результатами вивченняцих питань були узагальненіматеріали, розробленірекомендаціїщодоусуненнявиявленихнедоліків.

Протягом 2012/2013 навчального року ушколибуло проведено: • Психологічний консиліум «Психологічний моніторинг інтелектуальної

сфери й затвердження самостійних творчих проектів обдарованих дітей»;

 • Районний семінар для вчителів початкової школи «Проектний день у 1 класі»;

 • Районний семінар для вчителів предмету «Основи здоров’я»;

 • Педагогічна конференція «Творчий калейдоскоп. Використання методу проектів у навчально-виховному процесі»;

 • Практичний семінар «Інноваційний пошук вчителя. Осмислення уроку як результат застосування інноваційної педагогічної технології»;

 • Круглий стіл «Суть і можливості проектного методу навчання».

Вчителі школи брали активну участь у проведені міських науково-методичних семінарів «Форми організації позакласної роботи з російської мови з учнями загальноосвітніх навчальних закладів», «Шляхи удосконалення оздоровчо-просвітницької роботи в Школах сприяння здоров'я», «Шляхи формування валеологічної компетентності вчителів».


У методичній роботі з педагогічними працівниками використовувалися як традиційні так і нетрадиційні форми і методи. Серед традиційних колективних форм перевага надається роботі методичних об'єднань.

Ушколіпрацюють 3 предметнихметодичнихоб’єднання. Роботу вчителів - предметників у рамках кожногометодичногооб’єднанняорганізовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю. Матеріалироботи кожного шкільного методичного об'єднанняпредставлені в окремійтеці.

У 2012/2013 навчальному році на засіданнях методичних об'єднань вчителі вивчали основні положення нормативних і директивних документів про освіту, планували та аналізували свою роботу, ділилися досвідом, розглядали форми організації проектної діяльності та самостійної роботи учнів на уроках і позаурочний час, методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, методику організації та проведення сучасного уроку, готувалися до методичних заходів. Велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню конспектів уроків, захисту моделі, розробці проектів, системи самостійних завдань для розвитку творчих здібностей учнів, відповідно до програми, визначалися оптимальні психолого-педагогічні умови співпраці на уроках.

Методичні об’єднання – активні учасники всіх методичних заходів , які проводяться в школі. Протягом року їх зусиллями було проведено предметні тижні (фізичної культури та «Основ здоров’я», тиждень естетичних наук, математики та фізики, філологічний тиждень ( російської та англійської мов, світової літератури), української мови та літератури, історії та права, природничих наук, початкової школи), методичний тиждень, тиждень вчителів, що атестуються. Під час проведення цих заходів проходили цікаві позакласні заходи, відкриті уроки. Особливо запамꞌяталися наступні заходи: • 10-річчя шкільного клубу «Ерудит» (вчитель Житнікова В.В.);

 • Конкурс ерудитів «Р. Киплінг «Мауглі» (вчитель Березовська Л.Р.);

 • Свято чаю (вчитель Коростельова І.В.);

 • «Веселий урок англійської мови» ( вчитель Богачова Т.В.);

 • «Свято скоромовки» (вчитель Скурятіна І.М.);

 • Конкурс читців творів Т.Г. Шевченка «Диво калинове – мова барвінкова» (вчитель Криволапова С.В.).

Треба визначити, що шкільні методичні об’єднання в цьому році досягли добрих результатів, але є ще деякі недоліки в роботі ШМО, які заважають повністю реалізувати творчий потенціал вчителів для вирішення головної проблеми школи. Тому у наступному навчальному році необхідно:

 • активізувати творчу активність педагогів шляхом запровадження в життя кращих надбань власного досвіду через створення авторських програм, друкування власних методичних розробок, участі в заходах району, в обласних виставках – ярмарках, в різноманітних конкурсах;

 • активніше застосовувати можливості сучасних технологій, які впливають на результативність, якість навчальної діяльності учня;

 • створювати умови для самоосвіти вчителів та підвищення їх творчої діяльності;

 • оволодівати найдосконалішими формами, методами і прийомами навчання учнів та формування у них вміння самостійно здобувати знання;

 • активізувати використання електронних засобів навчання;

 • посилити роботу вчителів -предметників щодо підготовки обдарованих та здібних учнів до участі в районних олімпіадах та різноманітних конкурсах, конкурсах – захистах МАН;

 • керівникам ШМО здійснювати індивідуальний підхід до вчителів свого методичного об'єднання з урахуванням здібностей кожного вчителя з метою підвищення їх участі в методичної роботі школи.

Один ізнапрямківроботи методичного кабінету - створення картотеки, узагальнення та презентаціяматеріалів з досвідуроботивчителівшколи.

Протягом 2012/2013 навчального року у методичному кабінеті школи продовжувалася робота щодо поповнення  каталогу узагальнених  матеріалів з досвіду роботи вчителів школи, систематизувалися тематичні папки з різних напрямків роботи.

За результатами конкурсу «Мої надбання», який проходив у рамках Тижня педагогічної майстерності, для участі у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій» було рекомендовано роботи вчителів Скурітіної І.М. та Григоренко В.М. Робота І.М. Скурятіноїотримала диплом ІІІ ступеню.

Вчителі школи продовжували розповсюджувати свій досвід через друковані матеріали.

У фаховій газеті «Виховна робота в школі» було надруковано роботи В. В. Житнікової «Новорічний калейдоскоп. Виховний захід для учнів 6 класу» та «Майбутне лісу залежить від нас. Сценарій виступу екологічної агітбригади». У газеті «Початкова школа» було опубліковано роботу В.М. Григоренко « Людина серед людей. Інтегрований урок». У газеті «Хімія у школі» надруковано роботу А.В. Худолій.

Протягом року методичною службою були проведені три тематичні педагогічні ради: • Роль учнівського самоврядування в житті навчального закладу як реальної виховної сили в умовах демократизації школи;

 • Імітаційна модель навчальної діяльності учнів – як один із методів активного навчання ділового спілкування;

 • Нова технологія уроку.

Одним ізнапрямківметодичноїроботишколибулаорганізація занять з різнимикатегоріямипедагогічнихпрацівників.

Протягом 2012/2013 навчального року працювала школа молодого вчителя (керівник Богачова Т.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використання у своїй роботі досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

На заняттях з членами ШМУ у 2012/2013 навчального року розглядалися такіпитання :


 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • Основні вимоги поурочного планування;

 • Постановка мети уроку, добір змісту, методів навчання. Форми організації діяльності учнів;

 • Вимоги до оформлення шкільної документації з предмета;

 • Вимоги до сучасного уроку. Типи і структура уроків. Розгляд питання вибору раціональних методів викладання нового матеріалу;

 • Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності.

Школа молодого вчителя забезпечуєпослідовне, поступовефаховестановленнямолодого вчителя як фахівця, полегшуєадаптацію до роботи в умовахсучасноїшколи.

На початок 2012/2013 навчального року якісний склад педагогічного колективу становив: вчителів вищої категорії – 12; вчителів І категорії –8;вчителів ІІ категорії – 4; вчитель «Спеціаліст» - 4, мають звання «Старший вчитель» - 9.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальноміських і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

За результатами атестації вчителі Скурятіна І.М. та Григоренко В.М. підтвердили свою кваліфікацію – вчитель «вищої кваліфікаційної категорії». Григоренко В.М. було присвоєно звання «Старший вчитель».

Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано вивчення курсів за вибором з інформатики, математики, основ здоров'я,англійської мови, економіки; факультативні заняття з  української мови та літератури, хімії, англійської мови, світової літератури, астрономії, основ здоров'я; спецкурсів з математики, фізики, історії; організовано  роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів.

На заняттяхучніпоглибленоопрацьовувалинавчальнийматеріал з предметів, розв’язувалиолімпіаднізавдання, розвивалитворчіздібності.


У 2012/2013 навчальному році учні школи брали участь у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, Міжнародному конкурсі з російської мови «Медвежонок», Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»,конкурсі з історії «Лелека», з правознавства «Кришталева сова» та інших. Підсумки олімпіад, конкурсів узагальнені відповідною довідкою, наказом по школі, матеріали розглянуті на засіданні методичної ради школи .

Особливо треба визначити наступні результати участі учнів: • у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових предметів: Сайфудінова Карина, 9 клас – І місце з правознавства, Толкунова Валерія, 9 клас – ІІІ місце з правознавства, Кахідзе Ілона, 9 клас – ІІІ місце з математики, Толкунова Валерія, 9 клас – ІІІ місце з обслуговуючої праці, Кутергін Олексій, 11 клас – ІІІ місце з англійської мови;

 • у Всеукраїнській експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (обласний етап) АбрашитовРашид, 3 клас - І місце;

 • у захисті робіт МАН ( районний етап) – Сайфудінова Карина, 9 клас – ІІ місце з російської мови, Семеніхина Карина, 11 клас – ІІІ місце з історії, Кахідзе Ілона, 9 клас – ІІ місце з математики;

 • уХІ науково-технічній конференції учнів «Хімія і фізика в сучасних технологіях» , Толкунова Валерія, 9 клас.

У 2012/2013 навчальному році продовжив свою роботу районний опорний кабінет з предмету «Основи здоров'я», яким керує Першина Н.І. і яка одночасно є керівником РМО вчителів предмету «Основи здоров'я». В 2012/2013 навчальному році кабінет працював за темою: «Виховання у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров'я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей та упровадження профілактичних програм, в основу яких покладено розвиток життєвих навичок з ризику ВІЛ – інфікування (у межах Міжнародного альянсу «Школа проти СНІДУ»). На базі школи проводилася також робота педагогічної майстерні за темою «Підвищення рівня викладання курсів «Основи здоров'я» та «Школа проти СНІДу» за допомогою використання тренінгових технологій» (керівник Першина Н.І.).

У 2012/2013 навчальному році колектив школи продовжував працювати у рамках програми «Школа сприяння здоров’ю».

Згідно з листом МОНМіС України Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 25.12.2012 №2/2-14-3714 колектив школи включено до роботи щодо впровадження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Колектив школи є учасником Національного проекту «Відкритий світ», проекту за підтримки Європейського Союзу «Школа, дружня до дитини», Всеукраїнського превентивного проекту «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу у діяльності Шкіл, дружніх до дитини».

Методичною службою була розроблена нова педагогічна карта школи та її візитка, були значно поповнені збірки матеріалів за темами: «Наші досягнення», «Методичні рекомендації», «Педагогічна рада в школі», «Рекомендації щодо організації моніторингових досліджень», «Рекомендації з організації внутрішкільного контролю» та « Матеріали щодо аналізу уроку».

Підсумки методичної роботи школи були підведені під час заключної методичної конференції, яка відбулася в травні 2013 року, де керівники всіх методичних структур звітували про свою роботу за рік, обговорювалися підсумки роботи над єдиною методичною темою, визначалися напрямки роботи на майбутнє.

Аналізуючи результативність методичної роботи можна зробити такі висновки:


 • методична служба успішно справляється зі своїми завданнями, надає кваліфіковану допомогу у питаннях творчої і практичної діяльності педагогів, у підвищенні рівня їх майстерності;

 • 45% педагогічних працівників школи мають вищу категорію, 9 вчителів мають звання «старший вчитель»;

 • все більше вчителів використовують нестандартні форми уроків та інноваційні методи навчання, що дозволяє підвищувати інтерес учнів до предметів;

 • підвищився рівень педагогічної майстерності вчителів, удосконалюється методика проведення уроків;

 • щорічно поповняється методична база навчальних та методичного кабінетів.

Але є питання, на які мені, як керівнику слід звернути увагу:

 • активізувати запровадження в життя кращих надбань власного досвіду через створення авторських програм, друкування власних методичних розробок, участі в обласних виставках – ярмарках, в конкурсах «Учитель року» тощо;

 • спрямувати роботу кожного вчителя на досягнення результатів в межах міста і області;

 • вдосконалювати систему самоосвітньої роботи вчителя;

 • проводити моніторинг педагогічної діяльності вчителів з метою індивідуальної корекції роботи кожного педагога;

 • підвищити творчу ініціативу методичних об'єднань, активне залучення їх до управління школою.


Порівняльна діаграма навчальних досягнень учнів

В порівнянні з минулим роком, діаграма показує, що навчальні досягнення учнів незначно, але покращились, а саме: кількість учнів, які навчались на високому рівні зменшилась на 2% , якість навчальних досягнень учнів збільшилась на 4%. Кількість учнів, які навчаються на початковому рівні зменшилась на 1% і складає 14 учнів. Мені як керівнику школи необхідно зосередити увагу на роботі з учнями, які навчаються в цілому на середньому рівні, але мають по 1 оцінці початкового рівня, тому треба використовувати нові форми та методи навчання, які б забезпечували покращення якості знань учнів, на засіданнях МО обговорювалось питання щодо активізації навчальної діяльності учнів середнього рівня, тому що 48% учнів навчаються на середньому рівні.

При вивченні питання навчальних досягнень учнів важливу роль відіграють навчальні досягнення учнів-випускників.

Показники навчальних досягнень учнів-випускників 9 класу на кінець 2012/2013року, в порівнянні з минулим роком дещо покращились.Моніторинг навчальних досягнень учнів 9 класу на кінець 2012/2013 року

Якість знань учнів 9 класу збільшилась на 14%

Підводячи підсумки моніторингу ДПА 9 класу, можна зробити наступні висновки:

- якість знань з української мови в 2012/20132 н.р. збільшилась на 2%, але на жаль, початковий рівень теж збільшився на 8% ;

- якість знань з математики збільшилась на 12%, однак початковий рівень теж збільшився на 8% ;

- якість знань з біології зменшилась на 15%, однак початковий рівень збільшився на 8% ;

- якість знань з географії зменшилась на 12%, однак початковий рівень збільшився на 8%;

- якість знань з англійської мови збільшилась на 5%, початковий рівень залишився без змін – 0% .


Навчальні досягнення випускників 9 класу з ДПА

Діаграма показує, що навчальні досягнення випускників 9 класу з ДПА в порівнянні з минулим роком погіршились, а саме: кількість учнів, які здали ДПА на високому рівні зменшилась на 3 %, на достатньому рівні теж зменшилась на 2 %, а кількість учнів, які навчаються на початковому рівні збільшилась на 6%, тому для підвищення навчальних досягнень учнів вчителям слід використовувати новітні форми та методи навчання, також звернути увагу на диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, посилити роботу з учнями щодо пропусків уроків без поважних причин, які є наслідком початкового та середнього рівня навчальних досягнень .


Середній бал ДПА учнів-випускників 9 та 11 класу досить високий і становить відповідно 7,00

та 7,3 бали.

Достатньо велика різниця в оцінюванні ДПА та ЗНО. Учителі недостатньо готували учнів до успішної участі в ЗНО. У наступному навчальному році ставлю за мету контроль за посиленням роботи з підготовки учнів до участі в ЗНО, застосовуванням нетрадиційні форм контролю знань учнів (насамперед тестування), організації роботи психологічної служби школи щодо підготовки учнів до участі в ЗНО.

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низьку завдань, а саме: • Виявлення обдарованості дітей;

 • Створення сприятливих умов для розвитку творчої обдарованості учнів. Стимулювання фантазії, створення в класних колективах умов для вільних пошуків та ситуації успіху в творчій діяльності школярів;

 • Забезпечення психологічної підтримки учнів через виявлення та утвердження дитячих ініціатив методом створення умов для участі в науково-пошуковій роботі школярів.

У школі створено відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання комплексної міської програми «Обдарована молодь». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Учні школи брали участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, олімпіаді «Путівка в науку», конкурсі імені П. Яцика, інтерактивних конкурсах: • Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Грінвич»;

 • Міжнародний конкурс знавців російської мови «Языкознание для всех. Русский медвежонок»;

 • Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Пазл»;

 • Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека»;

 • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» тощо.

У 2012/2013 навчальному році учні школи брали участь у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, Міжнародному конкурсі з російської мови «Медвежонок», Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»,конкурсі з історії «Лелека», з правознавства «Кришталева сова» та інших. Підсумки олімпіад, конкурсів узагальнені відповідною довідкою, наказом по школі, матеріали розглянуті на засіданні методичної ради школи .

Особливо треба визначити наступні результати участі учнів: • у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових предметів: Сайфудінова Карина, 9 клас – І місце з правознавства, Толкунова Валерія, 9 клас – ІІІ місце з правознавства, Кахідзе Ілона, 9 клас – ІІІ місце з математики, Толкунова Валерія, 9 клас – ІІІ місце з обслуговуючої праці, Кутергін Олексій, 11 клас – ІІІ місце з англійської мови;

 • у Всеукраїнській експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (обласний етап) АбрашитовРашид, 3 клас - І місце;

 • у захисті робіт МАН ( районний етап) – Сайфудінова Карина, 9 клас – ІІ місце з російської мови, Семеніхина Карина, 11 клас – ІІІ місце з історії, Кахідзе Ілона, 9 клас – ІІ місце з математики;

 • уХІ науково-технічній конференції учнів «Хімія і фізика в сучасних технологіях» , Толкунова Валерія, 9 клас.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2011-2012 навчальному році І
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59

Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconПлан роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік
Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт про виховну роботу Вишнівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів за І семестр 2012-2013 н р
Виховна робота здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу учнівського самоврядування І спрямовується...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗміст вступ Розділ 1
Нурмухаметов Олексій Русланович, учень 10-а класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт директора про свою діяльність за 2013-2014 н р
Шановні присутні! Закінчився ще один навчальний рік, І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт директора Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської
Звіт директора Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка