Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рікСторінка3/8
Дата конвертації22.02.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Маючи відповідні угоди, Національний університет “Острозька академія” співпрацює із закордонними освітніми та науковими закладами США, Канади, Польщі, Великобританії, Білорусії, Литви, Чехії, Італії, Хорватії, Португалії, Словацької Республіки, Туреччини тощо.
Наукова діяльність та науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота університету відображає пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні, а саме: фундаментальні дослідження найважливіших проблем економічних, суспільних і гуманітарних наук; нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. Провідні напрями наукової роботи: • формування і підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

 • виконання планової науково-дослідної роботи;

 • виконання держбюджетних тем, що фінансуються Міністерством освіти і науки України;

 • підготовка викладачами наукових публікацій за результатами проведених досліджень та розробка науково-методичного забезпечення навчального процесу;

 • наукова робота з молодими вченими;

 • науково-дослідна робота студентів, підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; робота з обдарованою студентською молоддю;

 • проведення міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних і науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів на базі університету та участь викладачів у конференціях різного рівня поза університетом;

 • наукова співпраця з провідними науково-дослідними установами НАН України, НАПН України, вищими навчальними закладами України;

 • міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове співробітництво із зарубіжними організаціями, участь у міжнародних грантах.

У Національному університеті «Острозька академія» діє низка інститутів: 1. Інститут практичної психології та психотерапії,

 2. Інститут досліджень української діаспори,

 3. Інститут соціальних досліджень,

 4. Інститут стратегій демократичного розвитку.


лабораторій:

1. НДЛ «Лабораторія досліджень соціально-інформаційних процесів»,

2. НДЛ «Школа політичної аналітики «Поліс»,

3. Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології,

4. НДЛ «Студія стратегічних комунікацій»,

5. Лексикографічна лабораторія LEXILAB,

6. НДЛ «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»,

7. Лабораторія дослідження актуальних проблем української історії та історіографії модерної доби,

8. Лабораторія журналістської майстерності «J.Lab»,

9. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»,

10. Лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини»,

11. Практична лабораторія «Релігійна журналістика»,

12. Науково-дослідна лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки,

13. Лабораторія «Громадянське суспільство та місцеве самоврядування»,

14. Лабораторія досліджень актуальних проблем права соціального захисту.
наукових центрів:

1. Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини академіка І. Малиновського,

2. Центр канадознавства Національного університету «Острозька академія»,

3. Центр політичних досліджень,

4. Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я».
студій:


 1. Науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики,

 2. Літературна студія «РОВЕР»,

 3. Сектор криміналістики навчально-наукового університету права імені І. Малиновського.


ресурсних центрів:

1. факультет романо-германських мов,

2. економічний факультет,

3. факультет політико-інформаційного менеджменту

4. навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського.
На кафедрі історії та кафедрі релігієзнавства і теології створені методичні кабінети.

Науково-дослідні роботи, які фінансуються із загального фонду державного бюджету та Міністерства освіти і науки України та спеціального фонду, виконуються в Національному університеті «Острозька академія» з 2008 року.

У 2017 році реалізовувались такі науково-дослідні роботи, що фінансувались з держбюджету:

1) Назва науково-дослідної роботи: Проблема інтеграції мусульманських громад в український соціум в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

Номер держреєстрації: 0117U000656.

Категорія роботи: фундаментальна.

Фактичний обсяг фінансування у 2017 р. – 211,520 грн.

У 2017 році виконавці НДР працювали над першим, підготовчим, етапом роботи: збір фактичних даних, проведення польових досліджень, опрацювання матеріалів мусульманських організацій. Сформовано цілісне уявлення про особливості суспільно-культурологічних аспектів інтеграції мусульманських громад, визначено рівень впливу військово-політичної кризи, трансформацій ісламської ідентичності в період 2013 – 2014 років.

За звітний рік було видано:

монографії: 1. Кралюк П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина: Монографія / П. М. Кралюк. – Харків: Фоліо, 2017. – 282 с.: іл.

 2. Якубович М. М. Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016). – Київ: Український центр ісламознавчих досліджень, 2017. – 156 с.

навчальний посібник:

 1. Кралюк П. М., Шкрібляк М. В. Історія релігієзнавства в Україні: Навчальний підручник / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2017. – 160 с.

Опубліковано 18 статей, зокрема 2 статті у виданнях, що індексуються в Scopus:

1. Yakubovych M. Crimean Scholars and the Kadizadeli tradition in 18th Century, Journal of Ottoman Studies, 2017, Vol. 49, pp. 155-171.

2. Абу Наср аль-Фарабі. Послання, що вказує на шлях до щастя [три шляхи до щастя]. Переклад з арабської та коментарі М. М. Якубовича // Sententiae, 2017, No. 1, с. 93-104;

в Index Copernicus: 1. Щепанський В. В. Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014-2016 рр. / В.В. Щепанський // Politicus. – 2017. - № 1. С. 219-222.

Сім статей опубліковано в інших зарубіжних виданнях.

Упродовж 2017 року науковці взяли участь у 13 наукових конференціях і семінарах, зокрема й за кордоном (Польща, Туреччина, Ізраїль, Німеччина).


2) Назва науково-дослідної роботи: Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації.

Номер держреєстрації: 0117U000683.

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович.

Категорія роботи: фундаментальна (код 2201040)

Фактичний обсяг фінансування: 2017 р. – 261,180 грн.

Упродовж 2017 р. здійснено вивчення метапам’яті як компонента метапізнання у розрізі індивідуально-психологічних та ситуативних чинників в умовах навчальної діяльності студентів. Зокрема, встановлено, що точність метакогнітивного моніторингу у навчальному процесі обумовлюється системою особистісних, когнітивних, метакогнітивних, зовнішніх чинників (Августюк М.М., Каламаж Р.В.), особливостями навчального матеріалу (Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Волошина В.О.), інтерференцією (Волошина В.О., Довгалюк Т.А.) та психолого-педагогічними умовами (Ткачук О.В., Пасічник І.Д., Каламаж В.О.). Проведено комплексне вивчення функціонування метапізнавальної сфери особистості із позиції індивідуально-особистісного і ситуативного чинників, а також здійснено підбір психодіагностичного інструментарію для вивчення особливостей впливу референтних груп на оцінку метакогнітивних здібностей суб’єкта. За звітний період було надруковано 5 - статей, з яких 3 статті у фаховому виданні та 2 в науково-метричних базах. Взято участь у 2 всеукраїнських та 3 міжнародних науково-практичних конференціях, Захищено 4 кваліфікаційних роботи в межах даної тематики. Захищено 1 дисертаційне дослідження (Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гільман Анна Юріївна; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2017. - 20 с. [кандидатська дисертація; науковий керівник: к. псих. наук, Матласевич О.В.]). У рамках щорічної науково-практичної конференції університету «Дні Науки» (28 березня 2017 року) було проведено секцію щодо обговорення науково-дослідної роботи з теми.3) Назва науково-дослідної роботи: Науково-теоретичне обґрунтування альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному та інформаційному просторі.

Номер держреєстрації: 0115U002307.

Науковий керівник роботи – доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна.

Категорія роботи: фундаментальна

Фактичний обсяг фінансування: 2017 р. – 158,202 грн.

У ході реалізації наукового проекту було розроблено та обґрунтовано концептуальні засади формування загального підходу до виявлення та впровадження альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі, спрямовані на збалансування інтересів особистості (забезпечення конституційних прав, духовний та інтелектуальний розвиток особистості в умовах обмеженого доступу до інформації персонального характеру), суспільства (демократизація суспільства, створення правової соціальної держави, досягнення та підтримання суспільної злагоди та стабільності) і держави (створення умов для динамічного розвитку національної інформаційної інфраструктури, забезпечення конституційних прав людини і громадянина щодо отримання й використання інформації, підтримання політичної, економічної, соціальної стабільності).

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес:

- підготовлено новий лекційний курс “Управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі” для магістрів факультету політико-інформаційного менеджменту;

- вдосконалено лекційні курси “Електронна демократія та участь громадян в державному управлінні” для бакалаврів факультету політико-інформаційного менеджменту, “Міжнародна інформація”, “Зовнішня політика України” для магістрів факультету політико-інформаційного менеджменту та факультету міжнародних відносин;

- видано навчальний посібник “Управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі” для магістрів факультету політико-інформаційного менеджменту.

У 2017 році молоді науковці університету взяли участь у конкурсі проектів молодих учених.

Назва наукової роботи: Суспільно-культурологічні аспекти інтеграції мусульманських громад в українське суспільство в умовах військово-політичної кризи.

Номер держреєстрації: 0116U005533.

Керівник роботи – доктор філософських наук, доцент Шевчук Дмитро віталійович.

Категорія: наукова робота

Фактичний обсяг фінансування: 2017 р. – 248,198 грн.

Виконання другого етапу наукової роботи розпочалося з 01. 01 2017 року. Упродовж цього етапу проводилося комплексне дослідження й вироблення чітких рекомендацій до проблеми буття ісламу в сучасному українському суспільстві задля подальшого впровадження. На цій основі сформовано цілісне уявлення про особливості суспільно-культурологічних аспектів інтеграції мусульманських громад, визначено рівень впливу військово-політичної кризи, трансформацію ісламської ідентичності в період 2013-2014 рр.

Результати першого етапу наукової роботи відображені у статтях:

індексовані в Scopus: 1. Shevchuk D. The Three Dimensional Model of the Political World: A Philosophical Interpretation, «Problemos», Nr 92, 2017, pp. 7-22.

 2. Shevchuk D., Matusevych T., Discursive Identity and Problem of Social Identification, «Analele Universităţii din Craiova. Seria: Filosofie», Nr 39 (1/2017), pp. 194-201.

 3. Yakubovych M. Crimean Scholars and the Kadizadeli tradition in 18th Century, Journal of Ottoman Studies, 2017, Vol. 49, pp. 155-171.

 4. Абу Наср аль-Фарабі. Послання, що вказує на шлях до щастя [три шляхи до щастя]. Переклад з арабської та коментарі М. М. Якубовича // Sententiae, 2017, No. 1, с. 93-104.

індексовані Index Copernicus

 1. Щепанський В. В. Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014-2016 рр. / В.В. Щепанський // Politicus. – 2017. - № 1. С. 219-222.

у зарубіжних виданнях:

 1. Yakubovych M. Islam in Ukraine: 2016, Yearbook of Muslims in Europe, Ed. by Oliver Scharbrodt, Vol. 8, Leiden: Brill, 2018, Vol. 8, pp. 696-710.

 2. Yakubovych M. Non-existent Islamism. How the Kremlin propaganda is affecting Ukrainian Muslims / Ukrainian Weekly, 2017, No. 9, pp. 42-44.

 3. Yakubovych M. Islam in Ukraine: 2015, Yearbook of Muslims in Europe, Ed. by Oliver Scharbrodt, Vol. 7, Leiden: Brill, 2017, Vol. 8, pp. 701-717.

 4. Yakubovych M. Ukrainian Muslims After Maidan: Recent Changes and New Developments (absctract), Dynamics of Religion. Past and Present Proceedings of the XXI World Congress of the International Association for the History of Religions. Erfurt, August 23–29, 2015, Ed. by Christoph Bochinger and Jörg Rüpke, Berlin: Walter de Gruyter, 2017, pp. 807-808.

 5. Yakubovych M. Krimtataren am Scheideweg Welche Form wird der Islam auf der besetzten Krim annehmen? In: Islamische Zeitung, May 2017, p. 6.

 6. Якубович М. От слова к смыслу: герменевтическая теория ’Абу ал-Бака’ ал-Кафауви // «Рассыпанное» и «собранное»: когнитивные приемы арабо-мусульманской культуры / Отв. ред. А. В. Смирнов. М.: ООО «Садра»: Издательский Дом ЯСК, 2017. — С. 258-273.

 7. Shchepanskyi Vitalii, Yakubovych Mykhaylo and Bulatov Ayder, Islamic Leadership: Ukraine Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires Legacy, Challenges and Change, ed. by. Egdūnas Račius and Antonina Zhelyazkova, Leiden-Boston: Brill, 2018, pp. 314-328.

інші:

 1. Щепанський В. В., Якубович М. М. АТО на Сході: внесок українських мусульман / В. В. Щепанський, М. М. Якубович // Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016) / В. В. Щепанський, М. М. Якубович. – Вінниця: Нілан, 2017. – С. 84-113

Видано монографію:

 1. Якубович М. М. Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016). – Київ: Український центр ісламознавчих досліджень, 2017. – 156 с.

Написано 55 відсотків від запланованого тексту монографії: Кралюк П. М. Щепанський В. В. Якубович М. М. «Татари Волині. Історія, культура, контакти».

У 2017 році науковці взяли участь у 9-х конференціях, що відбувалися як в Україні, так і за її межами (Польща, Німеччина, Ізраїль, Туреччина). М. Якубович був учасником VI Ісламознавчої школи Асоціації «Арраїд» (1-5 липня 2017 р., Одеса, Україна).

Упродовж 2017 року виконавець наукової роботи М. Якубович провів дослідницькі стажування у Вільному університеті Берліну (Німеччина) (вересень-жовтень) та Інституті південно-східної Європи (Регенсбург, Німеччина) (травень).

Також М. Якубович отримав диплом лауреата міжнародної премії: Фонд Бекіра-Чобан Заде, премія імені Бекіра-Чобан Заде (лауреат 2017 року), АР Крим, Україна.


Таблиця 9

Обсяг фінансування за д/б НДР і НР (тис. грн.)Рік

Фундаментальні дослідження

Прикладні

дослідження2015

629,836 грн.

0,0 грн.

Усього: 602,289 грн.

Рік

Фундаментальні дослідження

Наукові роботи

Прикладні

дослідження2016

508,613 грн.

98,000 грн.

0,0 грн.

Усього: 606, 613 грн.

Рік

Фундаментальні дослідження

Наукові роботи

Прикладні

дослідження2017

630,902

248,198

0,0 грн.

Усього: 879,100


Таблиця 10
Залучені кошти НаУОА на наукову діяльність у 2017 році:

417 706 грн.


з/п


Підрозділ

Сума залучених коштів, грн.
Науково-практична лабораторія "Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції"

22 480
Лабораторія християнської етики

10 000
Лабораторія гендерних досліджень

2 612
Міжнародний відділ

93 000
Linguapark

5 000
ННІП ім. І.Малиновського

4 850
Економічний факультет

36 710
Факультет романо-германських мов

4 776
Кафедра міжнародної мовної комунікації

2 080
Кафедра англійської мови та літератури

2 696
Факультет політико-інформаційного менеджменту

123 640
Кафедра психології та педагогіки

4 840
Кафедра політології

4 700
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

29 970
Деканат

84 130
Гуманітарний факультет

106 180
Кафедра української мови і літератури

13 440
Кафедра культурології

8 610
Деканат

84 130
Факультет міжнародних відносин

8 458
Студентське братство факультету

3 355
Кафедра історії імені М.П.Ковальського

3 048
Кафедра країнознавства

2 055
Всього

417 706

Викладачі університету у звітний період працювали над такими кафедральними і міжкафедральними темами (23), що мають номер державної реєстрації:Гуманітарний факультет (4)

кафедра релігієзнавства і теології: «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (державний реєстраційний номер 0116U001989)

кафедра української мови і літератури: «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі» (державний реєстраційний номер 0114 U 000088)

кафедра журналістики: «Новітні медіа — інструмент формування громадянського суспільства» (державний реєстраційний номер 0115U002275)

кафедра культурології та філософії: «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (державний реєстраційний номер 0113U002432)

Економічний факультет (2)

економічний факультет: «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U005190)

кафедра фінансів, обліку і аудиту: «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0102U005190)

Факультет політико-інформаційного менеджменту (4)

кафедра політології: «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз» (номер держреєстрації 0109U001582)

кафедра психолого-педагогічних дисциплін: «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного особистості українського інтелігента» (номер держреєстрації 0115U002774)

кафедра психолого-педагогічних дисциплін: «Психологічні засади реабілітації осіб, що постраждали внаслідок військового конфлікту та соціально-екологічної кризи в Україні» (номер держреєстрації 0116U003760)

кафедра громадського здоров’я: «Соціально-гігієнічний моніторинг та оцінка ризиків в контексті розбудови системи громадського здоров’я України»

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського (6)

кафедра теорії та історії держави і права: «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (державний реєстраційний номер 0112U007515)

кафедра цивільно-правових дисциплін: «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав» (державний реєстраційний номер – 0110U000891)

кафедра муніципального права і адміністративно-правових дисциплін: «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових відносинах» (державний номер реєстрації 0113U001049)

кафедра державно-правових дисциплін: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890)

кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін: «Вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, пов’язаних із реалізацією та захистом прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві, забезпечення здійснення справедливого судочинства та доступу до нього»; «Вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального права в контексті дослідження ґенези та сучасного стану кримінального права як галузі права та науки, вдосконалення кримінального законодавства на основі проведених розробок» – на стадії реєстрації.

Факультет романо-германських мов (4)

кафедра англійської мови та літератури: «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретація текстів світової літератури» (державний реєстраційний номер 0116U007881)

кафедра англійської філології: «Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу»

(державний реєстраційний номер 0116U003796)кафедра індоєвропейських мов: «Прикладнілінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (державний реєстраційний номер 0116U003900)

кафедра міжнародної мовної комунікації: «Особливості професійної англійської для немовних спеціальностей вищих навчальних закладів» (державний реєстраційний номер 0116U005532)

Факультет міжнародних відносин (3)

кафедра країнознавства: «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.» (державний реєстраційний номер 0116U005531)

кафедра історії: «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» (номер державної реєстрації 0113U007061)

кафедра міжнародних відносин: «Тенденції розвитку міжнародних відносин у євроатлантичному регіоні в ХХІ ст.» (номер державної реєстрації: 0116U005530).

Упродовж 2016-2017 н. р. на базі Національного університету «Острозька академія» було проведено 72 наукових заходи, зокрема: 20 конференцій, у т. ч.: міжнародних - 7, всеукраїнських - 10, інтернет-конференцій – 3; круглих столів – 9; наукових семінарів – 17, симпозіум – 1; олімпіади – 3; літня школа – 2.

У 2017 році на базі Національного університету «Острозька академія» було проведено ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Міжнародні відносини (Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) та зі спеціальності Філологія (Германські мови та літератури. Англійська мова і література).


Каталог: assets -> files
files -> Книга відразу здобула шалену популярність. Через два тижні після її виходу з'явилося друге видання, через місяць третє, а ще через два місяця четверте. Такої популярності не знала тоді в Англії жодна книжка
files -> Дмитро Іванович Менделєєв народився 8 лютого 1834 року у Тобольську. У сім’ї він був останньою, сімнадцятою дитиною
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи
files -> Острозька волость у 1565-1608 роках
files -> Лекція №1 Вступ. Історія розвитку мікробіології План
files -> Категорія відмінка іменника
files -> Від упорядника


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconЗвіт про виконання плану розвитку архівної справи За 2017 рік
Програми здійснення контролю за наявністю, станом І рухом документів Національного архівного фонду в архівних установах Донецької...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка