Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік


Видання підручників, посібників, науково-методичної літературиСторінка4/8
Дата конвертації22.02.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури

Науковці Національного університету «Острозька академія» щорічно публікують монографії, підручники, навчальні посібники.Таблиця 11

Видання підручників, посібників, науково-методичної літературиВид публікації

2017

1

Монографії

11
Членство у колективних монографіях

3

2

Підручники

5

3

Навчальні посібники

4

4

Наукові збірники

26

5

Методичні рекомендації, вказівки

6

6

Наукові публікації учених НаУОА, тези та наукові статті

324

7

Публікація наукових статей у виданнях, які належать до іноземних наукометричних баз даних, з них:

 • Index Copernicus – 26

 • Інші зарубіжні видання – 7

33

8

Публікації в Scopus та Web of Science

17

9

Інше

2Таблиця 12
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):


№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи

Статті

Scopus (11)

1

Аверкина М. Ф.


Economic-Mathematical Modeling of Logistic Coordination of Financial Flows in Cities and Metropolitan Areas

International Journal of Economic Research»

№ 14 (2017). –

с. 213-219.2

Vlasyuk A. P.


Mathematical Simulation of the Migration of Radionuclides in a Soil Medium Under Nonisothermal Conditions with Account for Catalytic Microparticles and Nonlinear Processes

Journal of Engineering Physics and Thermophysics

Vol. 90, № 6, 2017. –

р. 1386-13983

Максимчук В. В.


Локальна мовно-поетична картина світу: неологічний контекст

Slavia: časopis pro slovanskou filologii

№ 86, 1 / 2017. –

с. 45-52


4

Мацієвський Ю. В.

Кашинський О. С.Джерела популізму у Центрально-Східній Європі

Ідеологія та політика

№ 2 (8), 2017.

5

Трофимович В. В.


Суперництво товариств «Просвіта» та імені Михайла Качковського за вплив на українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Rusin. Міжнародний історичний журнал

№ 1 (47), 2017. –

с. 177-195.6

Shevchuk D.


Discursive Identity and Problem of Social Identification

Analele Universitatii din Craiova, Seria «Filozofie»

№ 39, 1 / 2017. – рр. 194-201.

7

Shevchuk D.


The Three Dimensional Model of the Political World: A Philosophical Interpretation

Problemos

Nr 92, 2017. – pp. 7-22.

8

Tsolin D. V.


Archaic Verbal Conjugations in Exod. 15.2-18, 21 and Deut. 32.1-43: Their Rendering in the Tergums»

Aramaic Studies

№ 15. 1 (2017 р.).

9

Yakubovych M.


Crimean Scholars and the Kadizadeli tradition in 18th Century

Journal of Ottoman Studies

2017, Vol. 49, pp. 155-171.

10

Yakubovych M.


Comments to the Ukrainian translation of al-Farabi’s treatise “Epistle Indicating the Way to Happiness

Sententiae

2017, No. 1, с. 93-104

11

Korol L.D.

Is the Association Between Multicultural Personality and Ethnic Tolerance Explained by Cross-Group Friendship?

Journal of General Psychology

2017, Vol.144, №4, pp. 264-282.

Web of Science (6)

12

Averkyna M.

Criteria of Urban Sustainable Development

Proceedings of the International Scientific Conference «International Day of Science 2017 – Economics, Management, Innovation»

Moravian University College Olmouc,

2017. – Pp. 3-6.13

Averkyna M.,

Karlova O., Kalashnikova Ch.Economic-mathematical modeling of logistic coordination of cities and metropolitan areas for maintenance of sustainability

Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration.


Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava 2017. Pp. 17-24

14

Кралюк П. М., Смирнов А. І.


Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры

Вестник Томского государственного университета

№ 416, 2017. –

с. 107-11215

Shulyk Y. V.


Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles

Scientific bulletin of Polissia

№ 1-2 (10), 2017. – рр. 143-151.

16

Shulyk Y. V.


Tax Alternatives to Implement the Tax Capacity of Internet Activity in Ukraine

Scientific bulletin of Polissia

№ 1 (22), 2017. – рр. 336-344.

17

Shulyk Y. V.


Financial Incentives to Energy Saving in the Housing Sector of Ukraine

Scientific bulletin of Polissia

№ 1 (9), Р. 2, 2017. - рр. 32-39.

Index Copernicus (26)

18

Альошина О. А.

Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині ХІХ ст.

Емінак: Науковий щоквартальник.

2017. – С. 62-65.

19

Вісич О.

Метадраматичний потенціал блазнювання в драматургії Миколи Куліша

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія

2017. – Вип. 27. – Т. 1. – С. 100-104

20

Вісич О.

Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п'єси Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”)

Питання літературознавства. Науковий журнал

№ 95. – 2017. – С. 32-44/

21

Годунок З.В.

Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на сході України

Психолінгвістика. Мовознавство

2017. – С. 26–37

22

Sydoruk T., Tyshchenko D.

The Eastern dimension of the EU’s and Poland’s policy

Athenaeum. Polish Political Science Studies.


Vol. 52. – P. 209 - 220.

23

Матвійчук Н.

Публіцистика

С. КуропасяEvropský Filozofický A Historický Diskurz

2017. – V. 3. – Issue 1. – pp. 48-53.

24

Тимейчук І. М.


Феміністичний аспект категорії Іншого: «Друга стать»


Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету

2017. – Вип. (70).

25

Трофимович В.,

Самсонюк Т.Розбудова польського підпільного руху на Рівненщині (1939-1940 рр.) (за документами з архівів України)

Limes. Studia і materiały z dziejow Europy srodkowo-wscnodniej


Nr.8 , 2017 р. – P. 185-205

26

Шапран Н.В., Новоселецька С.В

Соціолінгвістична трансформація норм міжкультурного спілкування в реаліях глобалізованого світу

Науковий журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. Philology, V(31)

Issue: 118, 2017 » - м. Будапешт, 2017. – P. 51 – 56/

27

Olha Demianchuk

Territorial and fiscal decentralization in Ukraine:

practical resultsEvropský časopis ekonomiky a managementu,

(Praha)


Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO

Svazek 33. vydání

2017,


Pp. 46-54.

28

Maslova Y., Zukow W. 

Gender Concepts and Gender Stereotypes in a Linguistic Picture of the World

Journal of Education, Health and Sport

2017, № 7 (8): S. 1241-1257.

29

Шостак І.В.

Реорганізація системи управління римо-католицькими духовними семінаріями у ХІХ столітті на українських землях у складі Російської імперії

«Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія»


Вип. 18. – 2017. –

С. 188-194.30

Гущук І. В., Волощук О. В., Антомонов М. Ю.

Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області

Довкілля та здоров`я

№ 1 (81), 2017 р.

С. 27-31.31

Кочерга С.

Поетика помилки в творчості Лесі Українки /

Питання
літературознавства.

Чернівці, 2017. – № 95. – С. 45–61.

32

Миненко Ю.

Штрихи до портрета автора «Ляменту міщан острозьких 1636 року» 

Science And Еducation A New Dimension.Philologyю

 Issue: 116. – Budapest, 2017. – P. 44-47.

33

Петрушкевич М. С.

Особенности конструирования моделей массовой религиозной коммуникации

Studia Humanitatis

- № 2, 2017 [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://st-hum.ru/content/petrushkevich-ms-

34

Стоколос Н.Г.

Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.)

Емінак: Науковий щоквартальник.

2017. - № 1 (17) (січень-березень). - Т. 1. - С. 40-47.

35

Стоколос Н.Г.

Обставини завершення інкорпорації Російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.)

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського

2017. - С.38-42

36

Стрельбіцька

Л. Я.


«Миротворча функція спорту як

його символічна цінність»Науковий вісник

Херсонського

державного

університету Серія:

Юридичні науки


Випуск 1 Том 2,

2017. –С. 176-179

37

Филипчук С.В.

Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць

2017. – Вип. 69 (1). – С. 161 – 167.

38

Щепанський В. В.

Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014-2016 рр.

Politicus

2017. - № 1. С. 219-222/

39

Янковська Ж. О.

«Концепт “Храм” крізь призму оповідання Богдана Лепкого “Дзвони”»

Studia metodologika

Випуск 44, 2017.

40

Кривицька О. Р.

Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в Україні

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

2017. – Випуск 3 (104). – Частина 2. – С. 84-89

41

Кривицкая О. Р.

Макроэкономические аспекты развития страхования жизни в Украине и Германии

Modern Science – Moderní věda.

2017. - №1. – С. 63-71

42

Кривицька О. Р.

Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка .

2017. – 5(194). – С. 45-50

43

Кривицька О. Р.

Практичні аспекти розвитку страхування життя в Польщі та Україні

Финансовые услуги.

2017. – № 4. – С. 3-8

Інше (7)

44

Костюк В. Л.

Право на державну службу у контексті новітнього законодавства: проблеми та перспективи

International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomiers

P. 118-123

45

Костюк В. Л., Мозолевський П. В.

Право на службу в органах місцевого самоврядування: сутність, проблеми, тенденції законодавчого забезпечення

The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права

2017. – № 41.

С. 4-11.46

Костюк В. Л., Семененко Б. В.


Процедура застосування дисциплінарної відповідальності прокурора: теоретико-правовий аспект

The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права

2017. – № 42.

С. 12-20.47

Костюк В. Л., Яцкевич І. І.

Конституційне право на державну службу через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект

Публічне право

2017 . – № 3 (27).

C.151-160.48

Мартинюк Р.

Особенности компетенционных взаимосвязей органов конституционной юрисдикции с политическими высшими органами государства

Евразийская адвокатура

2017. – № 2 (27). – С. 98-104

49

Pasichnyk I., Kalamazh R., Avgustiuk M


The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students

Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego.

2017. – Issue 1. – pp. 89-102.

50

Shchepanskyi V.,

Yakubovych M., Bulatov A.Islamic Leadership: Ukraine

Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires: Legacy, Challenges and Change

Vol. 27, 2017, рр. 314-328.


Монографії

 1. Кралюк П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина: Монографія / П. М. Кралюк. – Харків: Фоліо, 2017. – 282 с.: іл.

 2. Власюк А.П., Мартинюк П.М., Медвідь Н.В. Математичне моделювання консолідації та фільтраційного руйнування ґрунтів в основах гідротехнічних та енергетичних споруд: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2017. 423 с.

 3. Власюк А.П., Кузло М.Т. Математичне моделювання деформацій грунтових масивів при дії техногенних факторів. – Рівне: НУВГП, 2017. 211 с.

 4. Okhrimenko Ganna. Representation of the Main Stereotypes of Orthodox and Uniate Polemists (16th – 17th century) in Scientific Works of the Representatives of Kyiv Theological Academy (1819-1920): Interpretative Textual Analyses // Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej. – Warszawa: Wydzial Artes Liberales, 2017. – P. 73-86. – ISBN 9788363636593.

 5. Плиска Ю. С. Особистісна педагогічна культура вчителя в Україні і Польщі: тенденції розвитку: [монографія] / Ю. С. Плиска. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 404 с.

 6. Янковська Ж. О. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша - 2007 р.

 7. Якубович М. М. Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016). – Київ: Український центр ісламознавчих досліджень, 2017. – 156 с.

 8. Жилюк С., Бернацький В. Антирелігійна політика більшовиків на Волині – Житомирщині / В. Бернацький, С. Жилюк. – Рівне: Зень, 2017. – 264 с.

 9. Штурхецкий Сергей. СМИ Украины // Журналистская этика и деятельность СМИ на постсоветском пространстве/ Journalistische Ethik und Medien im postsowjetischen Raum. - Moldova-Institut Leipzig 2017. -182 p.

 10. Топішко І.І., Губені Ю.Е., Біттер О.А., Бондарчук В.В., Жарська С.Ю., Яців І.Б. Економічна реформа - очима села: 20 років потому. Львів, 2017, 94 с.

 11. Годунок З. В. Герменевтичні студії: Проблема герменевтики індивіда художньої прози Миколи Хвильового : монографія. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017.

Навчальні посібники

 1. Premiers pas en français. Навчальний посібник/ С. М. Білецька, І. В. Ковальчук . – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 95 с.

 2. Яремчук В. П. Українська історіографія: суспільно-політична історія: посібник. Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2017. 288 с.

 3. Кочерга С.О. Письменницький епістолярій : навчальний посібник. – Луцьк, Вежа-Друк, 2017. – 220 с.

 4. Аверкина М. Ф. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 160 с.

Підручники

 1. Трудове право України: підручник / За заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 600с.

 2. Цолін Д.В. Арамейська мова біблійних текстів і Таргума Онкелоса. – Підручник, – Видавництво «Дух і літера», – 2017. – 368 с.

 3. Oleg Leszczak Etniczny obraz świata Polaków. Kulturowo-cywilizacyjna i lingwosemiotyczna analiza polskiego dyskursu publicznego, Pidruchnyky i posibnyky, Ternopil 2017, 370 s.

 4. Лебедюк В. М. Політичні ідеї представників теорії суспільного вибору / Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: «Новий Світ–2000», 2017. – Т. 2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.

 5. Кралюк П. М., Шкрібляк М. В. Історія релігієзнавства в Україні : Навчальний підручник / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ: КНТ, 2017. – 160 с.


Методичні рекомендації, вказівки

 1. Макроекономіка: навчальні матеріали до вивчення дисципліни для студентів економічного факультету спеціальностей: 051 Економіка; 071 Облік та оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; / Укл.: Т. І. Галецька, І. І. Топішко, Н. П. Топішко, О. М. Мартин. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 59 с.

 2. Мамонтова Н. А., Харчук Ю. Ю. Навчально-методичні вказівки для виконання кваліфікаційної роботи на освітньо-кваліфікаційному рівні магістр зі спеціальності 071 Облік і оподаткуваня / Укл.: Н. А. Мамонтова, Ю. Ю. Харчук – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 29 с.

 3. Мамонтова Н. А., Парасій-Вергуненко І. М. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів 6 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання)спеціальність 071 Облік і оподаткування / Укл.: Н. А. Мамонтова, І. М. Парасій-Вергуненко – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 35 с.

 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі» (для студентів економічного факультету спеціальності 051 «Економіка») / укл. М. Ф. Аверкина  – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 47 с.

 5. Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії корупції / Упорядники: О. П. Герасимчук, С. Й. Гонгало, Ю. П. Маслова, Л. Я. Стрельбіцька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 36 с.

 6. Хом’як І. М. Методичні рекомендації з методики викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах / І. М. Хом’як. – Острог: Вид-во НаУОА, 2017. – 52 с.

Наукові збірники

 1. Костюк В. Л. Міжнародні стандарти прав осіб з інвалідністю умовах правової, соціальної держави: теоретико-правовий аспект/В.Л. Костюк // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук. – Харків: «Юрайт», 2017. - С.119-215.

 2. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 17 листопада 2017 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 220 с.

 3. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

 4. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – 226 с.

 5. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 66. – 104 с.

 6. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 67. – 324 с.

 7. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». – Острог: Вид-во НаУОА, 2017. - Вип. 1. – 192 с.

 8. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки». – Острог, 2017. – Вип. 26. –147 с.

 9. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, березень 2017. – № 4 (32). – 224 с.

 1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, червень 2017. – № 5 (33). – 136 с.

 2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, вересень 2017. – № 6(34). – 98 с.

 3. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 248 с.

 4. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» / ред. кол.: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 5. – 204 с.

 5. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 3. – 168 с.

 6. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред колегія: І. Д. Пасічник, М. О. Зайцеав та ін. – Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 20. – 136 с.

 7. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали Х міжнародної наукової конференції. (Острог, 12-13 травня 2017 року) / ред кол.: І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. - Вип. 18. - 260 с.

 8. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / за ред. І. Д. Пасічника, С. О. Кочерги, І. М. Хом'яка та ін. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 65. – 134 с.

 9. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. — Вип. 68. – 184 с.


Інше

 1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / наук. ред. акад. А. О. Селіванов, акад. М. І. Іншин. – К.: Парламентське вид-во, 2017. – 512 с. (Костюк В. Л., розд. X, співавтор С. А. Горячев: С. 443-453; розділ ХІ, С. 453-492).

 2. Крайчинська Г. В. // Збірник наукових тез English for Specific Purposes. - Острог: НаУОА, 2017. – Випуск 4. – 151 с.Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Студентська наукова робота – один із головних пріоритетів розвитку Національного університету «Острозька академія». З часу відродження університету в 1994 році було докладено чимало зусиль, що сприяли появі студентського осередку, який допомагав би реалізовувати науковий потенціал. У 1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування в Острозькій академії, утворено студентське наукове товариство «Академік», членами якого можуть бути студенти й випускники Університету.

До складу СНТ «Академік» входять студентські товариства усіх факультетів університету. Кожна спеціальність має свою окрему секцію, яка проводить відповідні засідання два-три рази щомісяця. У 2016-2017 навчальному році діяли: 51 науковий гурток, 2 студії, 1 майстерня, 4 навчально-наукові центри, 1 клініка, 8 проблемних гуртків.

Підсумком наукової роботи студентів є щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», де презентуються розробки на актуальні теми, пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, філософією, порушуються проблемні питання у галузі української та іноземної філології. Так, під час роботи ХХІІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки» працювало 42 секції, відбулася постерна презентація наукового гуртка «Життєві сценарії».У звітному році видано такі студентські наукові збірники:

 1. Студентські наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» / ред. кол.: І. В. Ковальчук, А. О. Худолій. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Випуск 10. – 2017. – 114 с.

 2. Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 2. – 156 с.

 3. Terra incognita : студентський науковий журнал. – Вип. 1. – 2017. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 179 с.

 4. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Соціально-політичні науки». Збірник наукових праць. Випуск 10. – Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.


За матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених було видано збірники:

 1. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива». (травень 2017 р.).

 2. Матеріали VI Міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність» (7 березня 2017 року)

 3. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації: матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол.: Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 288 с.

Чимало статей студенти друкують у вітчизняних і закордонних фахових виданнях. За 2017 рік членами «Академіка» було опубліковано 730 наукових статей, частина з яких була написана у співавторстві з викладачами та науковцями з інших університетів (40).

Студенти і молоді учені є активними учасниками крнференцій. Члени наукового товариства є постійними учасниками наукових конференцій в Україні та за її межами. Практично всі члени СНТ «Академік» виступають із доповідями на щорічних «Днях науки» в «Острозькій академії», відвідують всеукраїнські та міжнародні наукові конференції в Україні. У 2017 році 30 студентів взяли участь у наукових конференціях, студентських турнірах, конкурсах, форумах в Україні.

Наукові підрозділи організовують власні студентські наукові конференції, в яких беруть учать молоді науковці з України та з-поза її меж (Польща). П’ятеро студентів навчаються у бізнес-школі в м. Суми.

Станом на грудень 2017 року активними членами студентського наукового товариства «Академік» є близько 75 % від загальної кількості студентів Університету. На факультеті міжнародних відносин функціонує Наукове товариство студентів та аспірантів ім. Олександра Оглоблина, учасниками якого є 48 осіб.


Важливим показником стану роботи з талановитою молоддю є участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2017 році її переможцями стали 6 студентів НУ «Острозька академія» (Наказ МОН України від 31. 07. 2017 р. № 1098):

 1. Скрипаль Ольга Валеріївна (1 місце, англійська мова та література). Факультет романо-германських мов.

 2. Шоха Вікторія Анатоліївна (1 місце, міжнародні відносини). Факультет міжнародних відносин.

 3. Лелях Катерина Олександрівна (2 місце, англійська мова та література). Факультет романо-германських мов.

 4. Валько Катерина Ігорівна (3 місце, міжнародне право (публічне, приватне)). Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського.

 5. Костів Богдан Богданович (3 місце, міжнародні відносини). Факультет міжнародних відносин.

 6. Котовська Юлія Олександрівна (3 місце, теоретична та прикладна психологія). Факультет політико-інформаційоног менеджменту.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н. р. перемогли 7 студентів (Наказ МОН України від 14. 07. 2017 р. № 1038): 1. Мартинюк Назар Анатолійович (диплом І ступеня, історичні науки). Факультет міжнародних відносин.

Науковий керівник: Трофимович Володимир Васильович, професор.

 1. Семерин Христина Дмитрівна (диплом І ступеня, українська мова та література (у т. ч. методика їх викладання). Гуманітарний факультет.

Науковий керівник: Кочерга Світлана Олексіївна, професор.

 1. Євтушик Марина-Катерина Вадимівна (диплом ІІ ступеня, педагогічна та вікова психологія). Факультет політико-інформаційного менеджменту.

Науковий керівник: Каламаж Руслана Володимирівна, проректор.

 1. Лопацька Оксана Василівна (диплом ІІ ступеня, гроші, фінанси і кредит). Економічний факультет.

Науковий керівник: Дем’янчук Ольга Іванівна, доцент.

 1. Бурба Олександра Сергіївна (диплом ІІІ ступеня, політичні науки). Факультет політико-інформаційного менеджменту.

Науковий керівник: Лебедюк Віталій Миколайович, доцент.

 1. Козловська Марта Ігорівна, Подзізей Роман Костянтинович ( диплом ІІІ ступеня, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського.

Науковий керівник: Іщук Сергій Іванович, доцент.

 1. Пасічник Людмила Русланівна (диплом ІІІ ступеня, українська мова та література (у т. ч. методика їх викладання). Гуманітарний факультет.

Науковий керівник: Хом’як Іван Миколайович, професор.

Каталог: assets -> files
files -> Книга відразу здобула шалену популярність. Через два тижні після її виходу з'явилося друге видання, через місяць третє, а ще через два місяця четверте. Такої популярності не знала тоді в Англії жодна книжка
files -> Дмитро Іванович Менделєєв народився 8 лютого 1834 року у Тобольську. У сім’ї він був останньою, сімнадцятою дитиною
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи
files -> Острозька волость у 1565-1608 роках
files -> Лекція №1 Вступ. Історія розвитку мікробіології План
files -> Категорія відмінка іменника
files -> Від упорядника


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconЗвіт про виконання плану розвитку архівної справи За 2017 рік
Програми здійснення контролю за наявністю, станом І рухом документів Національного архівного фонду в архівних установах Донецької...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка