Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рікСторінка7/8
Дата конвертації22.02.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Факультет романо-германських мов

 1. Участь у загальноуніверситетських обговореннях щодо формування положення про систему забезпечення якості в університеті, окреслення основних напрямків політики забезпечення якості на факультеті.

 2. Створення робочих груп для розробки освітньо-професійних програм “Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)” на освітніх рівнях бакалавра та магістра та призначення гарантів програм.

 3. Розробка драфтів освітньо-професійних програм “Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)” на освітніх рівнях бакалавра та магістра.

 4. Проведення факультетських семінарів для науково-педагогічних працівників щодо: а) обговорення розроблених робочою групою прогнозованих компетентностей та програмних результатів навчання за результатом вивчення предметів в рамках освітньо-професійних програм; б) формулювання результатів навчання в межах курсів; в) редизайну навчальних робочих програм.

 5. В рамках стратегічного плану розвитку факультету та університету:

1) збільшено кількість курсів із викладанням англійською мовою: Основи ділового етикету, Світова література, Образотворче мистецтво;

2) у навчально-науковому центрі LinguaPark започатковано виконання перекладацьких проектів як практичне відпрацювання теоретичних дисциплін з перекладу та забезпечення перекладів на англійську мову для інших структурних підрозділів ОА;

3) у науково-практичній лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції” та Центрі канадознавства запроваджено проведення з усталеною періодичністю наукових зустрічей (семінарів, конференцій), тренінгів та практикумів для студентів факультету романо-германських мов з метою поглиблення знань з предметів "Методика викладання іноземної мови", "Лінгвокраїнознавство";

4) збільшено кількість сертифікатних програм, орієнтованих на формування в студентів компетенцій, що дають переваги під час працевлаштування: «Усний переклад» та «Автоматизоване управління перекладацькими процесами»

5) кафедрою англійської філології започатковано щорічний круглий стіл "Наукові здобутки студентів РГМ";

6) впроваджено в навчальний процес самостійну роботу студентів на основі активного використання інформаційних і комунікаційних технологій: кафедра англійської мови та літератури: CommonLit – для розвитку навичок читання, Комплекс Speak Out – самостійне навчання з мультимедійною платформою, CNN10 – подкаст новин CNN для самостійного розвитку навичок аудіювання; кафедра англійської філології: Memsource, MemoQ – автоматизація перекладу.Економічний факультет

 1. Проведено аудит наявної структури факультету.

 2. Здійснено перерозподіл ліцензійного обсягу спеціальностей факультету з метою збільшення чисельності студентів денної форми навчання.

 3. Збільшено кількість спеціалізацій на наявних спеціальностях задля розширення діапазону освітніх пропозицій для студентів.

 4. Розроблені та застосовані у навчальному процесі диференційовані завдання підсумкового контролю.

 5. Започатковано ведення відкритого журналу обліку оцінок в системі Moodle.

 6. Запроваджено перевірку на плагіат курсових та кваліфікаційних робіт, а також інших індивідуальних завдань студентів; запроваджено практику обов’язкової апробації та публікації результатів дослідження магістерських робіт.

 7. Розроблено освітньо-професійні програми бакалавра й магістра для всіх спеціальностей.

 8. Розпочато редизайн усіх ОПП, навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін з урахуванням нових спеціалізацій («Цифровий маркетинг», «Бізнес-аналітика», «Проектний менеджмент», «Комп’ютерні технології в менеджменті»); пройдено навчання викладачами факультету у Школі освітніх  інновацій.

 9. Проводяться заходи з ребрендингу спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 10. Розроблено навчальний план і здійснено ліцензування спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»; проведено заходи щодо популяризації спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та нових спеціалізацій.

 11. Здійснено використання електронної системи Grade для оцінювання навчального процесу та генерації звітності викладача.

 12. Розширено проведення лекційних занять з використанням мультимедійного супроводу, використання кейсів.

 13. Поглиблено практику застосування інтерактивних методик навчання: круглий стіл з винесеними проблемними питанням, проведення практичних занять у формі Оксфордських дебатів, заняття-рольова гра (для формування навичок менеджменту – прийняття на роботу, проведення співбесіди з претендентами), розгляд ситуаційних вправ з пошуком варіантів правильних рішень, підготовка студентами презентацій на прикладі відомих діючих світових компаній, виконання малими групами довгострокового завдання з менеджменту та маркетингу з дослідження компаній з публічним представленням результатів.

 14. Розроблено нові презентації для проведення лекційних і семінарських занять.

 15. Введено практику проведення контрольного проміжного оцінювання у формі розв‘язку комплексного групового завдання з обліку господарських операцій підприємства та відображення їх у звітності; організовано участь студентів у англомовній сертифікатній програмі доктора Е. Моргана на тему «Управління бізнесом та адміністрування».

 16. Розширено та доповнено матеріали навчальних курсів у системі Moodle; створено низку відкритих документів та навчальних матеріалів у системі Moodle та Google Documents.

 17. На сайті університету оновлено та деталізовано інформацію про навчальні спеціальності, спеціалізації та дисципліни.

 18. Проведено заходи щодо підвищення видимості економічного факультету у соціальних мережах та удосконалення інформаційного контенту на відповідних сторінках.

 19. Організовано оперативне спілкування через корпоративну поштову скриньку; здійснено заходи щодо поширення фотозвітів про найцікавіші заняття у соціальній мережі Facebook, де студенти мають змогу не побачити себе, показати процес навчання батькам, що стимулює їх до навчальної діяльності.

 20. Сформовано робочу групу з планування та реалізації заходів щодо створення ІТ-школи.

 21. Сформовано робочу групу зі створення школи підприємництва.

 22. Розпочато налагодження співпраці з бізнес-середовищем та іншими зацікавленими особами.

 23. Розроблено освітні програми для школи підприємництва та розпочато її роботу.

 24. Розроблено систему заходів для популяризації освітніх програм бізнес-школи Острозької академії; проведено цикл зустрічей студентів із випускниками університету та роботодавцями щодо принципів подальшого інтеграції навчання у практичну професійну діяльність майбутніх фахівців.Фінансово-економічна діяльність за 2017 рік
У 2017 році фінансування університету здійснюється за наступними бюджетними програмами:

2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики;

2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка об’єктів, що становлять національне надбання;

2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам)вищих навчальних закладів;

3401070 Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій.

Загальний обсяг фінансування Національного університету «Острозька академія» за бюджетною програмою 2201160 (освіта) у 2017 році відповідно до кошторису доходів та видатків зі внесеними змінами складає 77081,1 тис.грн., в тому числі фінансування із загального фонду – 48208,5 тис.грн та (що в 1,7 рази більше ніж у 2016 році) із спеціального фонду – 26811,0 тис.грн. ( в тому числі залишки на початку 2016 року 8036,1 тис.грн.).

За 11 місяців 2017 року на рахунки спеціального фонду НаУОА надійшло коштів в сумі 24530,5 тис.грн, (що на 26,8 відсотків більше ніж за аналогічний період 2016 року), в тому числі від оплати за навчання та освітні послуги 18205,8 тис.грн., від плати за проживання у гуртожитку 4224,3 тис.грн., від плати за оренду 226,3 тис.грн., від інших надходжень 2,7 тис.грн, від розміщення на депозитному рахунку тимчасово вільних коштів та інших власних надходжень 1871,4 тис.грн.

За рахунок коштів спеціального фонду університет підтримує в належному санітарно-технічному стані будівлі навчальних корпусів і гуртожитків, модернізує та збільшує комп’ютерну мережу, поповнює лабораторну базу, здійснює оплату комунальних послуг та інших господарських видатків. Загальна сума коштів спеціального фонду використаних за 11 місяців 2017 року становить 20184,1 тис.грн., в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями 14109,2 тис.грн., на будівництво навчального корпусу – 540,4 тис. грн., на придбання обладнання та комп’ютерної техніки 489,8 тис. грн., на поповнення книжкового фонду бібліотеки – 110,4 тис. грн., оплату комунальних послуг – 2337,2 тис.грн., інші видатки – 2597,1 тис.грн.

На оплату комунальних послуг за 2017 рік у кошторисі доходів та видатків передбачено 5249,5 тис. грн. За 11 місяців 2017 року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 3015,2 тис. грн.

У 2017 році у кошторис доходів та видатків на перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури у м.Острог під навчальний корпус НаУОА передбачено кошти в сумі 20000,0 тис.грн. За 11 місяців 2017 року на будівництво вищевказаного об’єкту освоєно 14163,8 тис.грн.

У 2017 році забезпечено виконання кошторису по доходах і видатках та станом на 1.12.2015 року відсутня заборгованість з виплат стипендії, заробітної плати та оплати комунальних послуг.

Обсяг фінансування Національного університету «Острозька академія» за бюджетною програмою 2201040 (наука) у 2017 році відповідно до кошторису доходів та видатків складає 1225,8 тис.грн., (що на 15,5 відсотків більше порівняно з 2016 роком) в тому числі за рахунок загального фонду 879,1 тис.грн, за рахунок спеціального фонду 346,7 тис.грн. Видатки по загальному фонду передбачені на проведення чотирьох фундаментальних досліджень на суму 879,1 тис.грн.

Обсяг фінансування Національного університету «Острозька академія» за бюджетною програмою 2201190 (академічна стипендія) у 2017 році відповідно до кошторису доходів та видатків складає 6376,8 тис.грн. За 11 місяців 2017 року на виплату академічних стипендій студентам Національного університету «Острозька академія» використано коштів в сумі 5734,8 тис.грн.

Обсяг фінансування Національного університету «Острозька академія» за бюджетною програмою 3401070 у 2017 році відповідно до кошторису доходів та видатків складає 135,0 тис.грн. За 11 місяців 2017 року на реалізацію проекту «Дослідження та вивчення спільної українсько-польської мистецької спадщини 19-20 соліть» використано коштів в сумі 135,0 тис.грн.

Станом на 1 листопада 2017 року в університеті проводиться повна інвентаризація основних засобів і матеріальних цінностей, грошових коштів, грошових документів та розрахунків із дебіторами і кредиторами.

Матеріально-технічна база

На балансі НаУ «ОА» обліковується 56 споруд загальною площею 39 648,47 кв.м, та земельною ділянкою 25,8 га.

На сьогодні в НаУОА функціонує 10 гуртожитків. Загальна кількість мешканців гуртожитків становить 1060 чол.

Переважна більшість студентів, які навчаються у нашому закладі – з інших міст. Без сумніву для багатьох із них студентський гуртожиток в роки навчання стає не просто місцем проживання, а другою домівкою. Середовище студентського гуртожитку, безумовно, сприяє успішній соціальній адаптації майбутнього спеціаліста.

Основні вимоги щодо організації життєдіяльності у студентських гуртожитках університету відображені у «Положенні та правилах проживання у студентських гуртожитках». З метою створення необхідних соціально-побутових умов для проживання, підготовки до занять, відпочинку, змістовного дозвілля та творчого розвитку студентів на сьогоднішній день функціонує 2 студентських містечка.

До складу студмістечка №1 входять: • гуртожитки:

№ 2 , пр. Незалежності, 41 ( кількість місць- 26)

№ 3 пр. Незалежності, 51( кількість місць- 78)

№ 5 пр. Незалежності, 53( кількість місць-14)

№ 6 пр. Незалежності, 45( кількість місць- 142) • студентська їдальня пр. Незалежності,43

 • тренажерний зал (підвал гуртожитку №6)

Кількість житлових місць у кожному гуртожитку визначено його паспортом.

До складу студмістечка №2 входять: • гуртожитки:

№8 , пр. Незалежності, 52 ( кількість місць- 72)

№ 9 пр. Незалежності, 62 ( кількість місць- 65)

№ 10 пр. Незалежності, 60 ( кількість місць- 277)


 • спорткомплекс пр. Незалежності, 54

 • культурно-мистецький центр пр. Незалежності, 54

 • Кількість житлових місць у кожному гуртожитку визначено його паспортом.

Гуртожиток «Академічний дім», пр. Незалежності, 5; ( кількість місць- 160).

Гуртожиток №7, вул. Татарська, 122а ( кількість місць- 91).

Гуртожиток №4, вул. Древлянська, 22 ( кількість місць- 135).

Для повного забезпечення студентів гуртожитками існує нагальна потреба у розширенні приміщень для збільшення ліжко-місць у кількості 521. У 2017 н. р. відповідно до затвердженого плану робіт проведено поточні ремонти (таблиця):Таблиця 17

Гуртожиток Академічний дім

 1. Водоемульсійне фарбування стін і стель – S=280 м2

 2. Фарбування масляними фарбами (вікна – 30 шт., двері – 20 шт., перегородки – 10 шт., труби системи опалення, радіатори – 20 шт.) S=308 м2

 3. Фарбування підлог, плінтусів, сходових маршів

 4. Лакування перил, дверей, миття вікон, прання та прасування.

 5. Ремонт електроплит (заміна конфорок, перемикачів, тенів)

 6. Заміна ламп денного освітлення в коридорі ІІІ поверху

 7. Заміна патронів до світильників в місцях загального користування

 8. Ремонт пральних машин 2 шт.

 9. Заміна тюлі на кухні І поверху та пожежному сходинковому марші

 10. Заміна картриджів, шлангів, лійок в змішувачах

 11. Прибирання прилеглої території, благоустрій прилеглих територій, посів квітів, побілка бордюрів.

 12. Ремонт м’якої покрівлі над кімнатами №413, 414

 13. Поселення приїжджих викладачів та студентів у готельні номера гуртожитку, прання та прасування білизни

 14. Заміна насоса в ІТП та муфти в системі опалення.

Гуртожиток №2

 1. Водоемульсійне фарбування S=178,8 м2

 2. Фарбування панелей S=16 м2

 3. Фарбування підлоги, плінтусів S=36 м2

 4. Ремонт підмурівки та порогів S=15 м2

 5. Фарбування вікон та дверей S=12,6 м2

 6. Ремонт електроплити (4 конфорки та 4 перемикачі)

 7. Заміна змішувачів (1 – кухня, 2 – умив-ки, 1 – душ, 1 – розсіювач)

 8. Заміна прожектора для освітлення території біля гуртожитку № 2.

Гуртожиток №3

 1. Водоемульсійне фарбування S=105 м2

 2. Фарбування панелей S=20 м2

 3. Фарбування підлоги, плінтусів, сходів S=264,2 м2

 4. Ремонт порогів S=8 м2

 5. Ремонт теплотраси

 6. Ремонт електроплит – 12 перемикачів, 8 конфорок

 7. Роботи по освітленню території біля їдальні та гуртожитку №3

Гуртожиток №4

 1. Фарбування стін і стелі в місцях загального користування водоемульсійними фарбами S=210 м2

 2. Фарбування масляними фарбами S=120 м2 (вікна – 24 шт., двері – 26 шт., перегородки – 8 шт., стіни і стелі в душових кімнатах, труби водопроводу і опалення, радіаторів опалення – 15 шт.)

 3. Лакування перил, миття вікон, прання та прасування .

 4. Ремонт електроплит (заміна конфорок та перемикачів)

 5. Заміна згину та муфти на батареї в кімнаті №39

 6. Заміна вікна в кімнаті №38

 7. Ремонт віконних рам, дверей, заміна шпінгалетів в туалетах

 8. Ремонт підлоги в кухнях ІІ та ІІІ поверхів

 9. Прибирання прилеглої території, перекопування клумб, посів квітів, побілка бордюрів, стрижка кущів.

Гуртожиток №5

 1. Водоемульсійне фарбування S=52,8 м2

 2. Фарбування панелей S=8 м2

 3. Фарбування підлоги S=22 м2

 4. Встановлення водонагрівача на кухні 1 шт.

 5. Фарбування вікон та дверей S=3 м2

 6. Ремонт електроплити (4 конфорки та 4 перемикачі)

Гуртожиток №6

 1. Водоемульсійне фарбування S=180 м2

 2. Фарбування «чобітка» S=15 м2

 3. Фарбування плінтусів S=30 м2

 4. Фарбування вікон та дверей S=29,4 м2

 5. Заміна вентиляторів – 7 шт.

 6. Заміна світильників – 22 шт.

 7. Встановлення електрообігрівача води (ІІ поверх)

 8. Заміна змішувачів (2 – кухня, 1 – душ, 1 – умивальник, 2 сифони)

 9. Ремонт електроплит (6 конфорок та 6 перемикачів)

 10. Ремонт шаф, ліжок, столів, табуреток, заміна та ремонт дверних замків

 11. Упорядкування території

Гуртожиток №7

 1. Водоемульсійне фарбування стін і стелі S=840 м2

 2. Фарбування панелей S=140м2

 3. Фарбування підлоги, плінтусів S=378,8 м2

 4. Фарбування вікон та дверей S=25,2 м2

 5. Ремонт електроплит (повний ремонт 4 плит)

 6. Ремонт каналізації на кухні №2

 7. Встановлення електроплити на кухні №2

 8. Водоемульсійне фарбування віконних відкосів (2 рази на рік)

 9. Заміна 8 світильників (в кімнатах)

Гуртожиток №8

 1. Ремонт змішувачів на кухні (заміна картриджів)

 2. Заміна змішувачів в умивальниках – 2 шт.

 3. Ремонт пральної машинки

 4. Заміна електричної плити

 5. Прибирання прилеглої території, побілка паркану

 6. Поточний ремонт гуртожитку

Гуртожиток №9

 1. Ремонт змішувачів на кухні – 1 шт.

 2. Заміна змішувачів в душових кімнатах – 2 шт.

 3. Прибирання прилеглої території, побілка паркану

 4. Поточний ремонт гуртожитку

Гуртожиток №10

 1. Заміна змішувачів в кухнях, душових кімнатах – 6 шт.

 2. Ремонт пральних машинок – 5 шт.

 3. Ремонт пластикових вікон в душових кімнатах (2 шт.) і кімнатах мешканців гуртожитку (14 шт.)

 4. Ремонт душових кабін – 2 шт.

 5. Ремонт ліжок – 10 шт.

 6. Встановлення підставок до умивальників – 4 шт.

 7. Прибирання прилеглої території, побілка паркану

 8. Поточний ремонт гуртожитку

Котеджове містечко

 1. Обладнання готельного номера по вул. Семінарська 6/3

 2. Чищення димоходів у котеджах №5, 10

 3. Прибирання прилеглої території, стрижка дерев та кущів, косіння газонів

 4. Прання та прасування білизни, прибирання готельних номерів

 5. Поточний ремонт тротуарів та підмосток біля готельних номерів

 6. перевірка котлів

 7. Поселення 530 осіб у готельні номера НаУ «ОА».

 8. Заміна газового котла у котеджі по вул. Шевченка, 2а.

Навчальні корпуси

 1. Заміна вікон (архів – 1 шт., гараж – 3 шт., медпункт – 3 шт., кафедра релігієзнавства – 1 шт.)

 2. Заміна світильників на світлодіодні (кабінет помічника ректора зі стратегічного розвитку, навчально-методичний відділ, деканат міжнародних відносин, Деканат гуманітарного факультету, кафедра державно-правових дисциплін, кафедра англійської філології, аудиторія 2 «а» - 2 шт., аудиторія №29 – 8 шт., туалети першого навчального корпусу)

 3. Заміна енергозберігаючих ламп на світлодіодні

 4. Поточний ремонт деканату романо-германських мов: фарбування стін, влаштування підлоги під лінолеум

 5. Поточний ремонт аудиторій

 6. Влаштування стендів оголошень для кожного факультету

 7. Придбання меблів, стільців.

Тендерний комітет

 1. Підготовка та оприлюднення річного плану закупівель та додатку до річного плану закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу

 2. Ведення протоколів засідань тендерного комітету;

 3. Здійснення закупівель товарів та послуг для потреб Національного університету «Острозька академія»:

  • газ природний для адмінприміщень – 1058563,20 грн.

  • газ природний для гуртожитків – 2223900,00 грн.

  • послуги з розподілу природного газу – 411782,40 грн.

  • послуги каналізаційні – 251230,00 грн.

  • електрична енергія – 1492800,00 грн.

  • послуги з розподілу води та супутні послуги – 145840,00 грн.

  • пальне – 305475,00 грн.

  • послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами – 130000,00 грн.

  • меблі для гуртожитку для приїжджих викладачів – 43880,00 грн.

  • машини для обробки даних (апаратна частина) – 185469,00 грн.

  • проектор "Acer" та обладнання до нього – 27125,00 грн.

 4. Приймання та реєстрація вхідної та вихідної документації АГЧ НаУ ОА

Відділ капітального будівництва, ремонту та реставрації

 1. Капітальний ремонт квартири №2 Житлового буд. по вул. Семінарська 4.

 2. Улаштування сходів до їдальні, студ. містечко №1.

 3. Поточний ремонт студентського кафе в підвалі головного корпусу.

 4. Заміна світильників в гуртожитку №6 на енергозберігаючі

 5. Облицювання сходів до бібліотеки.

 6. Здійснення закупівлі матеріалів для будівництва, поточних та капітальних ремонтів матеріальної бази НАУОА.

 7. Заміна світильників аварійного виходу в приміщеннях НаУ «ОА».

 8. Освоєно коштів на будівництво навчального корпусу станом на 20.12.17 р. на суму 19 000000 грн.

Каталог: assets -> files
files -> Книга відразу здобула шалену популярність. Через два тижні після її виходу з'явилося друге видання, через місяць третє, а ще через два місяця четверте. Такої популярності не знала тоді в Англії жодна книжка
files -> Дмитро Іванович Менделєєв народився 8 лютого 1834 року у Тобольську. У сім’ї він був останньою, сімнадцятою дитиною
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи
files -> Острозька волость у 1565-1608 роках
files -> Лекція №1 Вступ. Історія розвитку мікробіології План
files -> Категорія відмінка іменника
files -> Від упорядника


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconЗвіт про виконання плану розвитку архівної справи За 2017 рік
Програми здійснення контролю за наявністю, станом І рухом документів Національного архівного фонду в архівних установах Донецької...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка