Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддюСторінка1/4
Дата конвертації25.05.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ –

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮПОГОДЖЕНО
Протокол засідання науково-методичної ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

27.05.2016 № 14ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

17.06.2016 № 364-ОДНавчальна програма з позашкільної освіти


«Історичне краєзнавство»

3 роки навчання

Суми – 2016

Автор:


Зякун Олександр Сергійович – керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Рецензенти:

Вовк О. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історія України Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.

Висоцька Л. В. – завідуюча методичним відділом комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Історичне краєзнавство  пізнання рідного краю, реалізація особистісних інтересів у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання; формування краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами в процесі навчально-виховної діяльності в позашкільному навчальному закладі.

Актуальність і новизна навчальної програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Історичне краєзнавство» визначаються її спрямованістю на створення умов для гармонійного розвитку вихованців гуртка. Поєднання різних форм навчально-виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю забезпечує підвищення рівня їхнього духовного здоров’я; сприяє вихованню соціально активної особисті в процесі колективної творчої діяльності. Ознайомлення вихованців з основами науково-дослідницької роботи сприяє їхньому інтелектуальному розвиткові, активізації пізнавальної діяльності; формуванню дослідницької культури – здійсненню пошукової роботи на наукових засадах.

Навчальна програма розроблена з урахуванням Законів «Про освіту», «Про позашкільну освіту»; Положення про позашкільний навчальний заклад, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, Основних орієнтирів виховання учнів 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і ґрунтується на принципах науковості, гуманізації, народності, культуровідповідності, індивідуального підходу у навчанні, відповідності завдань освіти й виховання та враховує анатомо-фізіологічні і психологічні особливості розвитку дітей середнього і старшого шкільного віку.

Мета програми полягає у вихованні національної свідомості, громадянської позиції, патріотизму засобами краєзнавчої роботи.

Основними завданнями є: • створення психолого-педагогічних умов для творчого й інтелектуального розвитку вихованців у процесі пошуково-дослідницької роботи;

 • виховання дітей та учнівської молоді на основі ідей національного відродження України;

 • розвиток особистої та спільної творчої діяльності в процесі виконання навчальних і практичних завдань під час гурткових занять, експедицій, акцій, волонтерської діяльності.

 • формування навички науково-дослідницької діяльності (робота з науковою інформацією; оперування науковими знаннями, законами, теоріями, фактичним матеріалом і методикою досліджень в обраному виді навчально-творчої діяльності).

Програма передбачає навчання дітей та учнівської молоді віком від 12 до 16 років у групі основного навчально-організаційного рівня протягом року.

Кількісний склад навчальної групи – не менше 15 осіб.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

1-й рік – початковий рівень – 216 годин на рік, 6 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 216 годин на рік, 6 год. на тиждень;

3-й рік – основний рівень – 216 годин на рік, 6 год. на тиждень.

Програму побудовано за концентричним принципом, що передбачає вивчення окремих тем протягом першого року навчання та їх поглиблення і розширення – на другому і третьому. З огляду на розподіл тем програми, їх складність і значущість на першому році навчання роботу проводять із учнями 5-7 класів, на другому – з учнями 8-9 класів, які вже володіють достатніми знаннями та вміннями у проведенні самостійних досліджень з історії, володіють основними поняттями та категоріями, основами історіографії та джерелознавства, на третьому – з учнями 9-11 класів.

Тематичні розділи програми розраховані на ознайомлення учнів з історичною наукою, методологією та методами історичних досліджень, забезпечують реалізацію теоретичних знання на практиці. Особливий акцент у програмі зроблено на розвиток критичного мислення шляхом проведення обговорень і дискусій проблемних тем курсу, практичне опрацювання наукової літератури та історичних джерел. Учні мають змогу пройти всі етапи наукового дослідження: від формулювання проблеми до висвітлення результатів дослідження на конференціях та круглих столах.

Програмою передбачені теоретичні та практичні заняття, проведення екскурсій, розв’язання завдань пошуково-дослідницької діяльності. Види занять у процесі навчання взаємопов’язані та логічно доповнюють одне одного.

Під час вивчення курсу передбачається використання інтерактивних, евристичних, пошукових, пояснювально-ілюстративних, дослідницьких методів, а також методів активізації пізнавальної діяльності, формування і стимулювання пізнання. Використовуються сучасні технічні засоби навчання. Залежно від педагогічної мети і завдань послідовно застосовуються групові й індивідуальні форми роботи.

Форми роботи: індивідуальні та індивідуальні.

Методи опрацювання навчального матеріалу:


 • пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація наочного навчання, коментар, організація сприймання, стимулювання оцінної діяльності вихованців, спостереження);

 • репродуктивні (відтворювальні вправи);

 • частково-пошукові (виконання за зразком, під керівництвом педагога);

 • пошукові (обговорення конструктивних рішень, вибір власного варіанту виконання);

 • дослідницький (пошук інформації, зразків для роботи, власні спостереження, аналіз);

 • практичні (вправи, тестові завдання);

 • інноваційні (порівняльний аналіз, моделювання очікуваного результату, метод проблемних та експериментальних ситуацій, колективна творча діяльність);

 • педагогічні технології (співробітництво, створення ситуації успіху, колективного творчого виховання).

Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів і форм навчання.

Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у групах індивідуального навчання відповідно до положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 (із змінами), Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 року № 676.Формами контролю знань, умінь і навичок вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі розв’язання навчально-творчих, тестових завдань; участі в змаганнях, вікторинах, конкурсах різних організаційних рівнів; у процесі екскурсійної діяльності.

Основний рівень, перший рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назва розділу, теми

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

2

-

2

РОЗДІЛ 1. Краєзнавчі дослідження

4

2

4

1.1.Краєзнавчі дисципліни

1

1

2

1.2.Краєзнавчі дослідження

1

1

2

РОЗДІЛ 2. Історико-краєзнавчі дослідження


81018

2. 1.Історія поселень, міграції

2

2

4

2.2.Демографія

2

2

4

2.3.Етнос

2

2

4

2.4.Методи історико-краєзнавчих досліджень

2

4

6

РОЗДІЛ 3. Історія Сумщини

20

34

54

3.1.Доба кам’яного віку

2

4

6

3.2.Сіверщина доби бронзи (ІІІ тис. до н.е. –І тис. н.е.)

2

2

4

3.3. Скіфи

2

4

6

3.4.Зарубинецька культура

2

2

4

3.5. Черняхівська культура

2

4

6

3.6.Волинцевська і роменська культури

2

2

4

3.7.Наш край в добу Київської Русі

2

4

6

3.8.Наш край у Х–ХІІ століттях

2

4

2

3.9.Життєвий устрій у давньоруський період

2

4

6

3.10.Монголо-татарської навала

2

4

6

РОЗДІЛ 4. Історія міста Суми (ХVІІ– ХІХ ст.)


5088138

4.1.З історії заснування

4

8

12

4.2.Сумський Слобідський козацький полк

4

8

12

4.3.Забудова міста (друга половина ХVІІІ ст.)

4

8

12

4.4.Архітектурні пам’ятки Сум (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

10

20

30

4.5. Освіта. Заклади освіти.

10

22

34

4.6.Сумське дворянство

7

13

14

4.6.1. Дворянство

2

2

4

4.6.2.Кондратьєви

2

2

4

4.6.3.Лентварьови

2

2

4

4.6. 4.Алфьорови

2

2

4

4.7.Видатні жителі міста

10

12

22

4. 7. 1. Почесні громадяни

2

2

4

4.7. 2. Харитоненки і Суханови

4

6

10

4. 7. 3. Пашков

2

2

4

4. 7. 4. Бирченки

2

2

4

Підсумок

2

-

2

Разом

82

134

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ВСТУП (2 годин)

Теоретична частина. Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні питання.

Практична частина. Бесіда за темою: «Техніка безпеки під проведення занять у навчальному закладі».

РОЗДІЛ 1. Краєзнавчі дослідження (4)

  1. Краєзнавчі дисципліни (2 год)

Теоретична частина. Краєзнавство. Об’єкт і предмет краєзнавства. Напрямки краєзнавства. Історичне, етнографічне, літературне, географічне, мистецьке. Краєзнавство і гуманітарні дисципліни. Багатогалузевість і багатопроблемність краєзнавства.

Практична частина. Мультимедійна презентація на тему: «Краєзнавча багатовекторність».

Краєзнавчі дослідження (2 год)

Теоретична частина. Дослідження. Види досліджень. Види досліджень. Краєзнавчі дослідження. Джерела краєзнавчого дослідження.

Практична частина. Порівняння методів дослідження у різних напрямках краєзнавства.

РОЗДІЛ 2.
Історико-краєзнавсі дослідження (18 год.)


2.1 Історія поселень, міграції (4 год.)

Теоретична частина. Історико-краєзнавчі дослідження. Об’єкт і предмет. Історико-краєзнавче дослідження населених пунктів. Історіографія. Джерельна база. Топоніміка і демографія, їх узаємозв’язок. Історичне місто. «Міграція», «Еміграція». Хвилі еміграції. Міграційні(еміграційні) процеси, їх причини. Українська діаспора. Збирання усних свідчень на тему: «Українці за кордоном», «Українці у Німеччині у роки Другої світової війни».

Практична частина. Ознайомлення з каталогами та фондами бібліотеки ім. Т. Шевченка і з переліком періодичних видань у Сумській області. Робота з джерелами про історію населених пунктів Сумщини. Презентація результатів роботи за темою: «Українці і міграційні(еміграційні) процеси».

2.2. Демографія (4 год.)

Теоретична частина. З історії розвитку демографії. Її зв’язок з іншими науками. Джерела демографічних досліджень. Чинники, що впливають на склад населення.

Практична частина. Робота з літературою за темою. Визначення причин еміграційних, імміграційних процесів на Сумщині. Робота з кількісними показниками еміграційних та імміграційних процесів в Україні і світі.

2.3. Етнос (4 год.)

Теоретична частина. Етнос. Етнічні спільноти. Етнос і нація. Етнічні держави. Ментальність. Історія розвитку ментальності українського народу. Роль ментальності в українському суспільстві. Колективна ментальність. Ознаки української ментальності за О. Бойком.

Практична частина. Мультимедійна презентація за темою: «Формування української ментальності». Бесіда на тему: «Роль ментальності у сучасному українському суспільстві», «Філогенез, онтогенез. Роль ментальності у розвитку етносу». Робота зі спеціальною літературою.

2.4. Методи історико-краєзнавчих досліджень (6 год.)

Теоретична частина. Усна історії, її антропологічний вимір досліджень. Історія розвитку усної історії. Літературні твори, різновиди анкетного опитування, як джерело досліджень. Методи досліджень: опитування(анкетне та інтерв’ю). Етапи опитування. Вимоги до розроблення анкети. Інтерв’ю. Формалізація інтерв’ю (переваги й недоліки). Підготовка, проведення інтерв’ю. Етичні аспекти інтерв’ю.

Практична частина. Реалізація вихованцями проекту: «Передай мені пам’ять». Розроблення анкет, питальників для інтерв’ю, опитування рідних і знайомих за темами визначеними виконавцями. Презентація результатів. Пошук літературних творів де б описувалися вищезазначені події.

РОЗДІЛ 3.

Історія Сумщини

3.1. Доба кам’яного віку (6 год.)

Теоретична частина. Хронологічні межі, поділ. Палеоліт, поділ. Новий тип людини, знаряддя праці. Побут кроманьйонців. Археологічні розвідки палеоліту. Мезоліт. Зміна клімату. Винаходи. Археологічні пам’ятки. Неоліт. Удосконалення знарядь праці, побут. Перехід від присвоювання до відтворення. Археологічні розвідки. Археологічні культури на території нашого краю (лисогубська, дніпро-донецька, ямково-гребінцева). Поселення, побут, поховання.

Практична частина. Екскурсія до краєзнавчого музею. Робота з літературно-історичними джерелами. Презентація результатів дослідницької роботи за темою.

3.2. Сіверщина доби бронзи

(ІІІ тис. до н.е. –І тис. н.е.) (4 год.)

Теоретична частина. Бронзовий вік. Племена середньодніпровської, багатоваликової культури, їхнє розташування, побут. Посуд, знаряддя праці, поховання. Поселення доби бронзи на території нашого краю. Ідеологічні уявлення. Соціальна основа суспільства.

Практична частина. Робота з літературно-історичними джерелами. Робота з картою. Порівняння побуту різних археологічних культур. Представлення результатів роботи за темою.

3.3. Скіфи (6 год.)

Теоретична частина. Скіфи, територія їх проживання. Городища і поселення. Курганні могильники. Історія дослідження. Царські скіфи, скіфи-кочівники, еліно-скіфи, скіфи-орачі, скіфи-землероби. Побут, господарство, торгівля скіфів. Із історії дослідження про скіфів.

Практична частина. Бесіда з теми: «Роль скіфів у процесі розвитку населення на території сучасної України».

3.4. Зарубинецька культура (4 год.)

Теоретична частина. Зарубинецька культура. Походження назви, хронологічні межі, археологічні розвідки. Етнічна належність, поселення, побут, господарство, ремесла, торгівля, духовне життя представників зарубинецької культури.

Практична частина. Дослідження побуту зарубинецької культури, складання тез за допомогою Інтернету.

3.5. Черняхівська культура (6 год.)

Теоретична частина. Черняхівська культура. Походження назви, територія, хронологічні межі. Пам’ятки часів Черняхівської культури на території нашої області. Основні концепції етнічної приналежності, поселення, побут, одяг, господарство, ремесла, зовнішньоекономічні зв’язки, соціальна структура, духовне життя представників Черняхівської культури. Причина занепаду Черняхівської культури.

Практична частина. Опрацювання наукових праць присвячених темі Черняхівської культури. Підготовка повідомлень. Презентація результатів.

3.6. Волинцевська і роменська культури (4 год)

Теоретична частина. Волинцевська і роменська культури, їх особливості. Історіографія. Хронологічні межі. Походження назви волинцевських старожитностей. Археологічні дослідження на території Сумщини. Сім’я й община. Соціальний склад. Духовне життя. Релігійні споруди, обряди. Мистецтво. Результати розвитку волинцевської і роменської культур.

Практична частина. Порівняння двох культур за предметами побуту. Робота з картою. Робота з історичним джерелом «Повість минулих літ». Обговорення результатів роботи за темою.

3.7. Наш край в добу Київської Русі (6 год.)

Теоретична частина. Утворення Київської Русі. Перші давньоруські міста (Глухів, Путивль, Ромни). Археологічні розвідки в Путивлі (Городок). Краєзнавчі дослідження Філорета. Археологічні дослідження м. Вир(Білопілля). Городища та місця поховань періоду Київської Русі на території нашого краю.

Практична частина. Екскурсії до м. Путивль, Ромни, Глухів.

3.8. Наш край в Х-ХІІ ст. (6 год.)

Теоретична частина. Порубіжне розташування нашого краю в Х – ХІІ ст. Будівництва міст-фортець. Боротьба з печенігами та половцями, оборонні системи в нашому краї. Князівські усобиці. Боротьба за давньоруські міста. Похід Ігоря Святославовича на половців. Облога половцями Переяслова і Путивля.

Практична частина. Робота зі спеціальною літературою за темою. Робота із твором «Слово о полку Ігоровім». Презентація доповідей за темою: «Давньоруські міста-фортеці».

3.9. Життєвий устрій у давньоруський період (6 год.)

Теоретична частина. Господарство, знаряддя праці, скотарство, промисли, ремесла; побут, торгівельна система. Духовне життя. Хрещення. Поховання.

Практична частина. Екскурсія до краєзнавчого музею. Перегляд кінофільму «Слово о полку Ігоровім». Обговорення результатів екскурсії, перегляду фільму.

3.10. Монголо-татарська навала (6 год.)

Теоретична частина. Монголо-татари, їх військовий устрій. Прихід монголо-татар на територію Київської Русі. Битви з монголо-татарами. Давньоруські міста, князі. Взяття давньоруських міст монголо-татарами. Наслідки іга. Життя в Путивлі, Глухові, Ромнах після визволення від іга. Перепис населення. Оподаткування.

Практична частина. Підготовка і проведення брейн-рингу

РОЗДІЛ 4.

4. Історія міста Суми (ХVІІ – ХІХ ст.) (138 год.)

4. 1. З історії заснування (12 год.)
Теоретична частина. Заснування міста Суми. Будівництво фортеці. Населення. Самоврядування. Перепис 1660 року. Затвердження у 1781 році гербу міста Суми. Перебування видатних осіб у місті. Пожежа 1706 року. Ремесла, торгівля, зовнішньоекономічні зв’язки. Великі й малі ярмарки. Перепис 1732. Імміграція. Дерев’яна й кам’яна архітектура. Храми, церкви, собори. Народне мистецтво. Перші школи. Монастирі.

Практична частина. Екскурсії до краєзнавчого музею, церков, собору. Робота з каталогами та фондами бібліотек для пошуку матеріалів про історію міста. Презентація доповідей за результатами роботи за темою.

4.2. Сумський Слобідський козацький полк (12 год.)

Теоретична частина. Кількісний склад козацьких сотень. Сумський Слобідський козацький полк. Утворення полку та його підпорядкування. «Чорна» рада. Захист міста, участь у військових походах. Селянсько-козацькій полк і Селянсько-козацька та Північній війні. Перепис 1700 р. Царські реформи.

Практична частина. Перегляд і обговорення мультимедійної презентації «Козацькі полки Слобідської України». Екскурсія до музею козацтва. Підготовка й презентація результатів роботи за темою.

4.3. Забудова міста Суми (друга пол. ХVІІІ ст.)(12 год.)Теоретична частина. Сумська фортеця і м. Суми. Військова слобода. Адміністративне підпорядкування міста. Переписи населення. Складові частини міста. Забудова центру міста. Миколаївська церква. Фотодокументи поч. ХХ ст. Вулиці, провулки, площі центру міста. Харківські греблі. Поселення. Населення. Промисли. Перебудова в місті. Виникнення нових підприємств.

Практична частина. Робота з планом міста. Аналіз тексту на плані межування. Робота з фотодокументами. Розроблення проекту «Походження назв вулиць». Перегляд й обговорення кінофільму про садибу Штеріхової.

4.4. Архітектурні пам’ятки Сум

(друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)(30 год.)

Теоретична частина. Адміністративний поділ міста. Розбудова міста. Характеристика забудов. Переписи населення. Будівництво. Готелі і ресторани. Кінотеатри. Реконструкція вулиць після Другої світової війни. Кам’яниця. Воскресенська церква. Єврейська синагога. Торгівля. Магазини. Товариство взаємного кредиту. Сумський казначейський банк. Перша жіноча гімназія. Міська громадська бібліотека. Купецький житловий будинок. Спасо-Преображенський собор. Полкова канцелярія. Житлові будинки. Пар. Театр. Дачі.

Практична частина. Робота в бібліотеках. Екскурсії до музеїв. Робота за картою. Визначення пам’яток архітектури. Робота з фотодокументами, листівками поч. ХХ ст. Розроблення й реалізація проекту «Історія устами дітей». Перегляд відеоматеріалів. Розробка екскурсійного маршруту.

4.5. Освіта. Заклади освіти (36 год.)

Теоретична частина. Освіта й заклади освіти в м. Суми. Реформи в освіті, і їв плив на розвиток освіти в м. Суми. Сумська Олександрівська чоловіча гімназія. Навчальний процес. Фінансування освіти, освітніх закладів. Куратори, дирекція, педагоги в гімназіях. Оцінювання знань. Видатні випускники. Перша жіноча гімназія. Навчальний процес у ній. Спеціалізація. Навчальні предмети. Гімназистки і педагоги. Керівництво гімназії. Піклувальна рада. Дозвілля гімназисток. Видатні учениці. Гімназія за радянських часів. Сумське реальне училище. Керівництво, педагоги, учні. Спеціалізація. Видатні випускники. Реальне училище за радянських часів. Друга жіноча гімназія. Навчальний процес, педагоги , гімназистки. Елітарність закладу. Меценати. Недільна школа. Музей історії закладу. Гімназія за радянських часів. Сумська друга чоловіча приватна гімназія. З історії заснування. Організація навчального процесу. Фінансування. Гімназія у радянський період . Сумський Михайлівський кадетський корпус. З історії навчального закладу. Головні й допоміжних споруд. Навчальний процес. Життя кадетів. Свята, випуск журналу, театр. Видатні випускники. Кадетський корпус за радянських часів. Жіноче училище відомства училищ Імператриці Марії при Сумському дитячому притулку ім. Наталії Харитоненко. Передумови створення училища. Етапи розвитку, навчальний процес. Заохочення і працевлаштування учениць. Військовий госпіталь. Училище за часів Першої світової війни. Початкові школи, професійні початкові училища в місті Суми. Підпорядкування, фінансування. Сумські початкові міські і земські школи.

Практична частина. Обговорення мультимедійної презентації про освіту, освітні заклади Сум у др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст. Екскурсія до Олександрівської гімназії. Підготовка доповіді з теми: «Видатні випускники Олександрівської гімназії». Ознайомлення з брошурою О. В. Ленського «Олександрівська гімназія від давнини до сьогодення». Перегляд кінофільму «Перша жіноча гімназія», екскурсія до приміщення, де вона раніше розташовувалася. Обговорення книги О. В. Ленського «Перша Сумська жіноча гімназія», «Сумське реальне училище». Екскурсія до школи № 4 та Художнього музею ім. Н.Х. Онацького. Робота в бібліотеці ім. Т. Шевченка, мережі Інтернет. Екскурсія до будівель колишньої Другої жіночої та Другої чоловічої гімназії. Екскурсія до кадетського корпусу та музею навчального закладу. Робота з матеріалами про кадетський корпус. Робота в бібліотеці з брошури О. В. Ленського «Сумський кадетський корпус», «Історія фотографії Сумського кадетського корпусу». Перегляд й обговорення фільму «Сумський кадетський корпус». Презентація результатів роботи за темами: «Благодійна діяльність Н. М. Харитоненко», «Розвиток туризму та краєзнавства у вищих навчальних закладах міста Суми на поч. ХХ ст.»; «Діяльність вихованців навчальних закладів м. Суми у Першій світовій війні».

4.6. Сумські дворяни (14 год.)

4.6.1.Дворянство (2 год.)

Теоретична частина. Дворянство. Отримання дворянства. Табель про ранги. Утвердження дворянства. Перші дворяни в місті Суми. Дворянські збори. Міська дума.

Практична частина. Перегляд і обговорення відеоматеріалів з теми.

4.6.2. Кондратьєви (4 год.)

Теоретична частина. Служба московським царям. Життя сім’ї Кондратьєвих. Участь у походах проти ворогів. Рід Кондратьєвих. Земельні володіння роду. Кондратьєви і П. Чайковский. Земельні володіння роду. Легенди про рід Кондратьєвих. Нащадки Кондратьєвих.

Практична частина. Робота з матеріалами про рід Кондратьєвих. Складання генеалогічного дерева до родоводу Кондратьєвих. Екскурсія до с. Низи. Перегляд й обговорення кінофільму «Чайковський на Сумщині».

4.6.3. Лентварьови (4 год.)

Теоретична частина. Лентварьови. Родовід Линтварьових. Благодійництво. Політична діяльність П. Лентварьова. Революційні події. Линтварьови і А.Чехов. Зв’язок з іншими дворянськими родинами. Еміграція. Радянське забуття.

Практична частина. Екскурсія до музею Чехова, садиби Лентварьових на Луці, на вул. Г. Кондратьєва, до Іоано-Предтечинської церкви. Складання генеалогічних таблиць. Опрацювання літератури, підготовка доповідей. Підготовка повідомлень «Линтварьови в еміграції», «Линтварьови і революція».

4.6.4. Алфьорови (4 год.)

Теоретична частина. Родина Алфьорових. Спільний предок двох родів. Алфьорови і Слобожанщина. Розвиток роду.

Практична частина. Складання генеалогічних таблиць роду Алфьорових. Екскурсія до садиби Алфьорових.

4. 7. Видатні жителі міста (18 год.)

4.7.1. Почесні громадяни( 6 год.)

Теоретична частина. Демократизація суспільства. Почесні громадяни. Присвоєння та переваги знання. Міська реформа. Переслідування радянською владою. Іноземні громадяни.

Практична частина. Робота в бібліотеці зі спеціальною літературою.

4.7.2. Харитоненки і Суханови (4 год.)

Теоретична частина. Рід Харитоненків. Підприємницька діяльність сім’ї. Спадкоємці. Руйнація цукрової імперії. Еміграція нащадків. Суханови. Витоки роду. Дружба Суханових і Харитоненків. Підприємницька діяльность. Громадська діяльність. Благодійність. Нащадки. Роль підприємницької і благодійної діяльністі в розвитку міста.

Практична частина. Екскурсія до садиби Суханових-Сумовських. Обговорення на тему: «Роль родини Суханових у житті міста Суми у 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст.»

Ознайомленні з літературою про сім’ю Харитоненків( В. Григорьєва «Востребованы временем»). Підготовка доповідей, рефератів про життя і діяльність Харитоненків і Суханових. Підготовка статей до публікацій.4.7.3. Родина Пашкових (4 год).

Теоретична частина. Пашкови. З історії роду. Громадська та благодійна діяльність. Революцію 1905-1907 рр. Нащадки родини. Репресії, щодо родини, за радянських часів.

Практична частина. Мультимедійна презентація на тему: «Громадська діяльність Костянтина Пашкова». Робота в бібліотеці, у мережі Інтернет з інформацією про сім’ю Пашкових.

4.7.4. Бирченки (4 год.)

Теоретична частина. Сім’я Бирченків. Громадська діяльність членів сім’ї. Сімейна педагогічна традиція. «Нова школа». Нащадки. Репресії проти сім’ї у радянські часи.

Практична частина. Робота з літературними джерелами про сім’ю Бирченків. Обговорення мультимедійної презентації «Діяльність «Нової школи» у місті Суми».

ПІДСУМОК

Результативність роботи гуртка за рік, завдання на літні канікули.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • напрями краєзнавства, взаємозв’язок краєзнавства з іншими гуманітарними науками;

 • методи історико-краєзнавчих досліджень;

 • основні періоди та відмінності різних археологічних культур;

 • історичні відомості про добу кам’яного віку,

 • етапи розвитку нашого краю в період Київської Русі та занепаду після монголо-татарського нашестя

 • основі етапи розвитку м. Суми.

 • архітектурні пам’ятки м. Суми.

 • навчальні заклади, історію їх виникнення;

 • історія родоводу, вклад у розвиток міста

 • почесних громадян.

Вихованці мають уміти:

 • володіти методами історико-краєзнавчих досліджень

 • користуватися фондами бібліотек, працювати зі інформаційними джерелами в мережі Інтернет

 • складати анкети, опитувальники; проводити інтерв’ю

 • здійснювати дослідження, презентувати результати

 • здійснювати генеалогічні розвідки.

Вихованці мають набути досвіду:

 • спілкуватися із ровесниками і старшими

 • виконання пошуково-дослідницьких робіт

 • досягати визначеної мети у науковій діяльності


Основний рівень, другий рік навчання
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconУправління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет Організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю Методичний порадник Первомайськ-2014 зміст
Нормативно-правове забезпечення щодо організації роботи з обдарованою учнівською молоддю
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconПро проведення обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої
З метою активізації виховної роботи з обдарованою молоддю, розвитку інтелектуального потенціалу України, виявлення та підтримки юних...
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconТа результати роботи з обдарованими дітьми в навчально-виховних закладах м. Хуста
Організація роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconПлан роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р
Вивчення нормативно – правової бази та положення з організації роботи Консультативного центру для батьків
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconСценарій обласного літературно-мистецького свята «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого 200-річчю
«Образотворче мистецтво» та «Декоративно-вжиткове мистецтво», який проводиться з метою популяризації творчої спадщини Т. Г. Шевченка,...
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconКласний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconРегламент роботи Наукові доповіді до 10 хв
Наукова робота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: реалії та перспективи
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconІнформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Рецензенти: С. В. Драновська, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сумського обласного інституту післядипломної...
Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iconМетодичні рекомендації» Напрямок «Форми І методи роботи з учнівською молоддю з історичного краєзнавства»
Краєзнавча робота в школі передбачає цілий арсенал ефективних методів І форм успішної навчально-виховної роботи. Завдяки вивченню,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка