72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 рокуСторінка28/28
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,19 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

ЛІТЕРАТУРА

  1. Міжнародне приватне право: підручник / За ред. В. П. Жушмана, І. А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

  2. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне пра­во: підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – К.: АТІКА, 2009. – 544 с.

  3. Мироненко І. В. Міжнародне приватне право: навчальний посібник / І. В. Мироненко. – К. : Алерта, 2012. – 272 с.

  4. Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / За заг. ред. А. С. Довгерта, В. І. Кисіля. – К. : Алерта, 2012. – 376 с.І. Коруд

Науковий керівник – к.е.н. М. М. Бліхар
УКРАЇНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Становлення України як самостійної держави сприяло розвитку її міжнародного приватноправового спілкування та розширенню участі в міжнародному цивільному обігу. Тому практичного значення набуло визначення на доктринальному та законодавчому рівні статусу держави Україна як учасниці цивільних правовідносин з іноземним елементом та вирішення проблеми держаного імунітету України з метою підвищення якості захисту інтересів держави Україна в іноземних юрисдикційних органах.

Україна може виступати стороною в угодах з іноземного інвестування, оренди майна за кордоном. Вона є й власником майна, розміщеного за її межами. Наприклад, Україна є власником чималої кількості посольських приміщень за кордоном, будує власні комплекси для посольств, консульств, займається ремонтом та реконструкцією представництв у багатьох державах.

У свою чергу, в Україні може розміщуватися майно іноземних суб'єктів права. Так, іноземні дипломатичні представництва, консульські установи та міжнародні урядові організації можуть самостійно придбати, орендувати, використовувати на безоплатній основі споруди та приміщення, здійснювати перебудову, добудову тощо приміщень, змінити їх призначення, орендувати земельну ділянку згідно із Положенням про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.).

Україна може спадкувати майно, що знаходиться за кордоном.

Виступаючи учасником міжнародного приватноправового спілкування, в якості суб’єкта міжнародного приватного права, держава Україна може вступати у спадкові відносини стосовно майна, яке залишилося після смерті українських громадян та іноземців.

Спадкові відносини підпадають під дію міжнародного приватного права у випадку наявності іноземного елементу. У правовідносинах міжнародного спадкування іноземний елемент може бути присутнім у вигляді:

а) суб’єкта – спадкодавця або спадкоємця (спадкоємців) – іноземних фізичних, юридичних осіб, держави;

б) об’єкта – майна, що знаходиться за кордоном, яке може бути передано у спадок та успадковано;

в) юридичного факту – наприклад, смерті, складання заповіту, що мали місце за кордоном .

Іноземний елемент у міжнародних відносинах спадкування може з’явитися лише через рух суб’єктів різних правових систем через державні кордони та поширення майнових відносин на міжнародному просторі. Слід відмітити, що у випадку участі держави Україна в міжнародних спадкових відносинах вона не може бути спадкодавцем, але може успадковувати майно, яке залишилося після смерті фізичної особи-громадянина України чи іноземця. Тому в цих відносинах іноземний елемент не можна пов’язувати з особою спадкоємця, який завжди буде мати національну приналежність.

Щодо цивільних відносинах з іноземним елементом держава Україна виступає як особливий самостійний суб’єкт, але в усіх правовідносинах, в які держава Україна вступає в сфері міжнародного приватного права, її інтереси представляють та від її імені виступають уповноважені державні органи та інші представники (юридичні, фізичні особи та органи місцевого самоврядування за спеціальним дорученням).

Узагальнюючи результати дослідження особливостей представництва держави Україна в міжнародному приватному праві органи державної влади можна класифікувати:

За характером відносин, в які державні органи вступають в міжнародному приватно-правовому обороті від імені держави Україна, вони розділяються на:


  1. органи виконавчої влади, які укладають від імені держави Україна правочини в сфері міжнародного приватного права і беруть участь в договірних відносинах (наприклад, Міністерство економіки);

  2. органи виконавчої влади, які від імені держави Україна беруть участь у вирішенні міжнародних цивільно-правових суперечок та представляють її інтереси в іноземних юрисдикційних органах (наприклад, Міністерство юстиції України, Міністерство Закордонних справ України, Кабінет Міністрів України).

Представництво держави Україна в міжнародному приватному праві за його видами можна класифікувати на:

1) законне представництво (представники – органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування);

2) договірне представництво (представники – фізичні та юридичні особи).

«Правосуб’єктність держави Україна в міжнародному приватному праві – це цільова соціально-правова передумова можливості (здатності) її участі в цивільно-правових відносинах з іноземним елементом, основу якої складає державний суверенітет, а зміст – правоздатність та дієздатність».

Під правоздатністю держави Україна в міжнародному приватному праві розуміють – здатність держави Україна мати права та обов’язки суб’єкта міжнародного приватного права.

Під дієздатністю держави Україна в міжнародному приватному праві розуміють – здатність держави Україна своїми діями створювати права та набувати обов’язки суб’єкта міжнародного приватного права, в структурі якої можна виділити наступні елементи: правочиноздатність – здатність держави Україна здійснювати правочинні дії, спрямовані на встановлення цивільних прав та обов’язків у відносинах з іноземним елементом; трансдієздатність – здатність держави Україна мати представників; некомерційна господарська дієздатність – здатність держави здійснювати некомерційну господарську діяльність; деліктоздатність – здатність держави Україна нести цивільно-правову відповідальність; тестаментоздатність – здатність держави Україна бути спадкоємцем.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Міжнародне приватне право: підручник / За ред. В. П. Жушмана, І. А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

  2. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне пра­во: підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – К.: АТІКА, 2009. – 544 с.

  3. Мироненко І. В. Міжнародне приватне право: навчальний посібник / І. В. Мироненко. – К. : Алерта, 2012. – 272 с.

  4. Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / За заг. ред. А. С. Довгерта, В. І. Кисіля. – К. : Алерта, 2012. – 376 с.


ЗМІСТ
Секція кафедри

Адміністративного та інформаційного права
Бартош О. Адміністративно-правові аспекти реалізації політики інформаційної безпеки…………3

Бондарчук А. Адміністративно-правові аспекти реалізації політики інформаційної безпеки……..5

Войнарович А. Форми правоохронної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку……………………………………………………………………………………………………..7

Добровольський М. Методи правоохоронної діяльності громадсчьких формувань з охорони громадського порядку…………………………………………….............................................................8

Думич П. Приймальники-розподільники для дітей як суб’єкти профілактичної діяльності……......9

Ковтко І. Поняття та зміст екологічних прав…………………………………………………………..11

Копеїн Р. Теоретико-правові підходи щодо класифікації примусу в діяльності митних органів…12

Ліниця Н. Дозвільне провадження та його місце у адміністративній процедурі……………………13

Люблін Д. Насильство в сім’ї та шляхи його подолання……………………………………………...16

Муль Я. Співвідношення юридичної та адміністративної відповідальності………………………...19

Осадчук Р. Адміністративно-правові аспекти захисту прав мігрантів в Україні…………………...20

Постовіт С. Захист персональних даних в контексті захисту прав людини………………………...22

Рефцьо Т. Демократизації суспільства та захисту прав людини……………………………………..24

Романишин В. Адміністративно-правовий захист соціальних прав людини та громадянина…….26

Саміляк О. Санкції в визначення фінансових рамках дії Податкового кодексу України………….27

Сиротяк В. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх органами внутрішніх справ…….30

Сенюта Х. Міграційна політика в контексті захисту прав людини і мігранта………………………32

Ткач М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері навколишнього природного середовища………………………………………………………………………………………………..33

Яценко М. Міграція як соціальний феномен у контексті захисту прав людини-мігранта…………34

Колеюк О. Адміністратвино-правові заходи протидії корупції України……………………………36

Павельчук І. Принципи здійснення адміністративного судочинства……………………………….37

Тафічук І. Адміністративно-правове забезпеченння права громадян на освіту…………………….38

Вандьо С. Політичні партії: проблеми правового регулювання в Україні…………………………..40

Зіник О. Правові проблеми, повязані з виплатою допомоги при народженні дитини в Україні….41

Шабелько Н. Аналіз концепції реформи ДАІ в системі реформування МВС України……………42

Орач О. Боротьба з корупцією - умова інтергації раїни до Європейського союзу…………………44

Тучапець І. Перспективи впровадження європейських стандартів державног управління в українське законодавство……………………………………………………………………………….46

Належита М. Суб’єкти профілактики правопорушень серед дітей в країнах Європейського Союзу……………………………………………………………………………………………………..47

Ровенчин О. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього уху та їх характеристика………………………………………………………………….48

Цилюкова І. Правове регулювання реструктуризації кредитної заборгованості для військовослужбовців……………………………………………………………………………………49

Куць Ю. Особливості надання учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь в АТО………………………………………………………………………………………………………51

Матвіїв М. Визначення поняття і змісту інституту адміністративної відповідальності…………..53

Секція кафедриТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
ТЕЗИ ВИСТУПІВ

Шевців Л. Репарація – зобов'язання чи акт гуманності……………………………………………55

Гром С. Природнє право: поняття, сутність, прояви……………………………………………….57

Кубай В. Правосвідомість: поняття, значення та елементи………………………………………..58

Метеньканич С. Правосвідомість: поняття, види…………………………………………………61

Вандьо С. Свобода слова у системі прав людини: теоретико-правові аспекти………………….62

Кушнір Т. Свобода масової інформації: поняття, елементи………………………………………63

Люта О. Юридичне забезпечення прав журналістів: загальнотеоретична характеристика…….65

Цильокова І. Юридична відповідальність за порушення прав журналістів в Україні: загальнотеоретичні положення………………………………………………………………………66

Тучапець І. Право на звернення до Європейського суду з прав людини: особливості його реалізації………………………………………………………………………………………………67

Саболта Н. Соціалізація юриста та її значення для підготовки фахівців………………………..68

Саган Ю. Свідомість та правосвідомість: порівняльна характеристика………………………...71

Яркун О. Правове виховання. Загальна характеристика………………………………………….74

Яцунік Ю. Основні напрямки правового виховання громадян…………………………………..77

Секція кафедриІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ТЕЗИ ВИСТУПІВ

Сорочкіна О. Особливості правового регулювання у суспільних відносинах в українському середньовічному місці………………………………………………………………………………..78

Андрусишин Ю. Визвольна війна українського народу середини другої половини ХVII ст. як національна революція: причини та наслідки………………………………………………………79

Гередчук Д. Співвідношення справедливості і права у творчій спадщині Станіслава Оріховського…………………………………………………………………………………………..82

Ільницька І. Штрихи до соціально-правового становища робітників міста Борислава в добу Австро-Угорщини…………………………………………………………………………………….84

Ковальчук О. Ідея «Горної республіки» у творчій спадщині Григорія Сковороди…………….85

Малик Н. Руська православна церква в політичній системі Києво-Руської держави…………..87

Хороз Х. Революція гідності 2013-2014 роки в Україні як новий етап розвитку національної державності…………………………………………………………………………………………...89

Паращак С. Верховенство права як важливий чинник захисту прав і свобод людини………..91

Пелех Х. Проблеми формування екологічної свідомості майбутніх юристів…………...………93
Секція кафедри

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
ТЕЗИ ВИСТУПІВ
Громов Р. Процесуальне значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному провадженні………………………………………………………………………………………….95

Бобиляк М. Особливості кримінальної відповідльності повнолітніх…………………………..97

Кіндрацька І. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства……………...98

Михайлюк М. Злочини проти життя особи…………………………………………………….100

Семенюк Є. Поняття малолітньої особи та її статус в кримінальному праві………………...101

Лабич Ю. Стан і перспективи розвитку кримінологічної науки в Україні в умовах європейської інтеграції………………………………………………………………………......103

Орач О. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності……………………104

Вандьо С. Державна зрада: кримінально-правова характеристика…………………………...106

Височанський З. «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані» та «Залишиння в небезпеці»: проблемні питання практики застосування положень кримінального закону України…………………………………………………………………..107

Єсип М. Закон України «Про судову експертизу» у системі реформування вищої освіти в Україні……………………………………………………………………………………………..109

Бобровський Н. Компроміс у кримінальному судочинстві…………………………………...110

Галба А. Особливості застосування методів у ході розслідування злочинів………………...112

Занько М. Кримінальні закон як джерело кримінального права……………………………...113

Бегійовська Х. Відображення конституційних принципів в засадах кримінального впровадження……………………………………………………………………………………...114

Когут Ю. Участь прокурора в кримінальному провадженні…………………………………..115

Іваночко С. Правове регулювання щодо використання цифрової криміналістичної (судової) фотографії в органах кримінальної юстиції……………………………………………………..117

Мурин Х. Діяльність прокуратури щодо захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина……………………………………………………………………………………….118

Цилюкова І. Рецидивна злочинність жінок: кримінально-правовий аналіз…………………120
Секція кафедри

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПОЦЕСУ
ТЕЗИ ВИСТУПІВ

Йосифович Н. Цивільна дієздатність фізичних осіб………………………………………….122

Кубай В. Про відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав та інтересів громадян………………………………………………………………………123

Мацевич Й. Правові наслідки появи фізичної особи, оголошеної померлою……………....124

Ничипуренко В. Про юридичну відповідальність у трудовому праві України....…………..125

Синишин І. Про інститут аналогії в цивільному праві України……………………………...127

Тимцюрак Ю. Значення правового звичая в цивільному прав іУкраїни……………………128

Чапля Г. Про судовий прицидент в цивільному праві України……………………………...129

Щербак Д. Про забезпечення прав біженців у законодавстві України………………………131

Банах О. Цивільна відповідальність за порушення умов оренди земельної ділянки……….132

Гнідець І. Самозахист- як форма забезпечення працівниками своїх прав та законних інтересів в сфері праці………………………………………………………………………………………133

Кахній Х. Соціальний діалог як спосів вирішення колективних трудових спорів………….135

Швак Т. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб керівного складу підприємств та установ за порушення трудових прав працівників…………………………...136

Вандьо С. Право жінки на штучне переривання вагітності крізь призму сучасного українського законодавства………………………………………………………………………137

Довганик Б. Право власності на житло………………………………………………………….138

Доскоч К. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання……………………………………..140

Зеленка І. Особливості спадкового права України……………………………………………..141

Зіник О. Проблеми законодавчого закріплення деяких дифініцій пов’язаних з господарськими товариствами……………………………………………………………………………………….142

Когут Ю. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин……………………………………..144

Ровенчин О. Участь прокурора у господарському процесі…………………………………….145

Тучапець І. Шлюбний договір: поняття, правова природа……………………………………..146

Цилюкова І. Проблеми правовго регулювання сурогатного материнства: вітчизняний та зарубіжній досвід…………………………………………………………………………………...147

Цимбала Н. Усиновлення в Україні………………………………………………………………149

Чорній В. Свобода договору як загальна засада цивільного законодавства України…………150

Кирик А. Гарантії прав і обмеження прав особи при укладенні правовго договору………….151

Кіндрацька І. Правове регулювання часу відпочинку…………………………………………..153

Кучма М. Правове регулювання трудового договору: поняття, форма, види…………………154

Гуменюк Т. Проблеми класифікації землі за чільовим призначенням…………………………155

Ірод Н. Проблеми застосування адміністративних стягнень до суб’єктів винних у вчиненні адміністративного проступку у галузі земельних відносин……………………………………..156

Кахній Х. Правове регулювання процесу консервації земель України………………………...157

Турба І. Землі оздоровчого характеру……………………………………………………………159

Дідух Н. Ім’я фізичної особи як засіб її індивідуалізації…………………………………………160

Чувашова Н. Порівняльно-правова характеристика складних підприємницьких утворень….161

Біляч М. Свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини…...…162

Клюба Р. Способи забезпечення виконання зобов’язання у цивільному правів України…….163

Руснак Р. Історичні етапи розвитку конденційного механізму захисту прав людини...………164

Гайдюк С. Нотаріально- процесуальне представництво…………………………………………165

Дмитриниш Н. Правові заходи охорони атмосферного повітря………………………………...166

Шахбазова В. Правове забезпечення екологічної безпеки при провадженні з небезпечними хімичними речовинами…………………………………………………………………………..…168
Секція кафедри

ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ТЕЗИ ВИСТУПІВ

Струк Б. Порушення мовної норми у «Газеті по-українськи»…………………………………...170

Городиловський О. Інструменти впливу політичної реклами на свідомість та підсвідомість глядачів телеканалів «1+1» та «24», у порі призедентських виборів 2014………………………171

Мацькович В. Журналісти і політика: етечний фактор зміни редакційного посвідчення та депутатський мандат…………………………………………………………………………………173

Фабін О. Журналістська майстерність ведучої програми «Ревізор» на «Новому каналі»……..175

Орлова А. Російська агресія: погляд з середини…………………………………………………..177

Пришляк І. Сюжет на Львівському обласному радіо як комплексне відтворення події…...….178

Ситніцька І. Проблематика міста в газеті «Козятин Залізничний»……………………………...180

Амеліна К. Гонзо-журналістика сучасного інформаційного просторі України………………....182

Вінчковська Х. Інформаційні матеріали на сторінках міської газети (за матеріалами Червоноградських газет «Рекламно-інформаційний Вісник» та «Новини Прибужжя»)………..184

Войцеховська А. Професійна діяльність журналіста в «Гарячих точках» проблеми та особливості поведінки………………………………………..……………………………………………………..186

Мочарська (Колодницька) Я. Жанрова палітра часопису «Ходорівщина»…………………….187

Мезенцева В. Кориспонденція як жанр журналістської творчості……………………………….189

Лукіянюк Т. Жанрова палітра районної газети «Голос Прикарпаття»…………………………..190

Недзельська Ю. Методи покращення інформаційного контенту ранкового шоу (на прикладі передачі «Доброго ранку, Львове» на ЛТБ.)………………………………………………………..192

Макогонська С. Політична «Джинса» як синдром виборів в Україні………………………..….193

Павловська Н. Проблеми та перспективи розвитку районної газети «Народна справа»……....194

Опшитош М. Розвиток соціальної журналістики………………………………………………….196

Пекелей У. Засоби масової інформації та аудиторія у просторі діалогу…………………………197

Пелех К. Особливості роботи ЗМІ у надзвичайних ситуаціях…………………………………….199

Галів О. Життя та творчість Василя Верховинця…………………………………………………..201

Романська О. Особливості авторської колонки як жанру у сучасній українській прессі (на прикладі газети «Високий Замок»)……………...……………………………………………………………...202

Сурміліна І. Особливості створення та випуску новин на ДП ДТА «33канал» (Хмельницький)……………………………………………………………………………………...204

Сливка С. Проблеми та перспективи регіональних ЗМІ України……………………………….205

Чучко О. Соціальна журналістика, як засіб формування моралі……………...…………………207

Телезин Р. Джерела інформації для закордонних та українських Інтернет-ЗМІ: практична складова……………………………………………………………………………………………….208

Данило О. Спортивна журналістика – виклики часу……………………………………………...210
Секція кафедри

ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Власюк О. Психоолгічні особливості внутрішньої мотивації у навчальній діяльності студентів.212

Дорош О. Оптимізм як чинник успішності студентів у ВНЗ………………………………………..215

Тимців І. Соціально-психологічні чинники комунікативної активності…………………………..217

Харченко О. Психологічні особливості належної поведінки у підлітків…………………………..218

Луньо А. Психологічні аспекти особистісних та професійних якостей перекладача……………..219

Мирон Я. Приховані психологічні мотиви створення селфі………………………………………...221

Ярощук Н. Психологінчі особливості інтерференції навичок спортсменів……………………….222

Яценко А. Маніпулювання свідомістю: політичні технології в Україні…………………………...224

Заяць О. Вплив дитячо-батьківських відносин на емоційну врівноваженість в дівчат юнацького віку……………………………………………………………………………………………………….225

Кута О. Професійна мотивація студентів………………………………………………………..…....226

Нечипуренко А. Ставлення пацієнта до власної хвороби…………………………………………...228

Сач О. Психологічний вплив реклами на людину…………………………………………………...229

Бешлей О. Методи оцінки психологічних якостей особистості при відборі персоналу………….231

Вольська М. Роль і місце маніпулятивних методів у навчально-виховному процесі…………….232

Пазан С. Зв’язок фізіогномічних ознак і характеру особистості……………………………………234

Калин Р. Емоційне вигорання у педагогів……………………………………………………………235

Кобецька Д. Механізм формування наркотичної залежності……………………………………….236

Мицько Ю. Стрес. Негативні та позитивні аспекти…………………………………………………237

Гриців В. Вплив мотивації на професійну ефективність колективу………………………………..238

Грищенко О. Особливості формування самоставлення……………………………………………..240

Гінайло О. Особливості сприйняття педагогічним колективом новопризначеного керівника…..241

Кравчук О. Вплив рівня емоційного інтеелекту на вибір стратегії поведінки у конфлікті………242

Банковський І. Особливості прояву агресивної поведінки у формі гумору………………………243
Секція кафедри

КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
ТЕЗИ ВИПУСКІВ

Строїч В. Міжнародно-правове регулювання делімітації морських просторів…………………...245

Бойчук П. Механізми міжнародного контролю у сфері прав людини…………………………….247

Сірант О. Міжнародний тероризм: правовий аспект………………………………………………..249

Болібрух Н. Особливості розгляду справ Європейським судом з прав людини………………….251

Чепурна В. Законодавство України як джерело міжнародного приватного права……………….253

Курпіта П. Правове регулювання соціальних відносин в Європейському союзі…………………255

Іваночко І. Спадкові відносини у сучасному міжнародному приватному праві…………………256

Коруд І. Україна як суб’єкт міжнародного приватного права……………………………………...259

1 Третє місце по Навчально-науковому інституту права та психології.

Перше місце на кафедрі АІП.

Рекомендовано до опублікування у збірнику тез 72-ї СНТК НУ «Львівська політехніка»


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Схожі:

72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconНаціональна металургійна академія україни
Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів І молодих учених
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconБердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЗміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С
Букова віть: ІІІ міжвузівська студентська науково-практична конференція, Чернівці, 25 квітня 2013 р. [Упоряд.: С. П. Кармалюк, Г....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка