А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник


Тема: Методика організації самостійної та індивідуальної роботи студентів із лінгвістичних, лінгводидактичних дисциплінСторінка12/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Тема: Методика організації самостійної та індивідуальної роботи студентів із лінгвістичних, лінгводидактичних дисциплін

(за кредитно-модульною системою)
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Науково-методичне і навчально-організаційне забезпечення самостійної роботи: лекції, підручники, навчальні посібники, збірники завдань для самостійної роботи студентів, методичні рекомендації та вказівки, програми дисциплін, плани семінарських занять.

 2. Конспект (текст) лекцій: особливості конспектування: опорні слова, способи викладу матеріалу, його структурування. Графічні засоби оформлення конспекту.

 3. Модель підручника, навчального посібника з мовознавчих дисциплін за кредитно-модульною системою: принципи побудови, критерії відбору навчального матеріалу; контекст-аналіз науково-навчальних текстів на наявність завдань, спрямованих на розвиток лінгвістичної, мовнокомунікативної, лінгвометодичної, лінгвокультурознавчої, науково-дослідної компетенцій студента.

 4. Анотування підручника, навчального посібника, мета, функції, мовні стандарти для складання анотацій.

 5. Реферування наукового джерела, основні функції, мовні кліше для підготовки реферату наукового джерела.

 6. Тези та їх види: прості, основні, складні, похідні, оригінальні. Структура тез: вступ (теза), основна частина, висновки.

 7. Поточна, тематична, періодична, підсумкова перевірка самостійної роботи.


Практичні завдання

  1. Прочитавши статтю Ю. Романенко „Конспектування науково-навчальних текстів...” [29], законспектуйте за цими правилами, вимогами статтю Л. Григоренко „Самостійна робота як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності” [9], показавши вміння конспектувати науково-навчальний текст. Визначте якість свого конспекту за такими критеріями:

   • наявність надлишкової інформації;

   • місце пізнавальної інформації;

   • правильність застосування комунікативних стратегій (розповідь, опис, міркування);

   • практична вартість конспекту.

  1. Знайдіть порушення в послідовності методики конспектування:

 • визначення необхідного ступеня компресії інформації та варіантів її реалізації;

 • читання тексту;

 • конспектування або тезування, або складання плану;

 • форма викладу й оперування певним видом інформації (фактаж, концепції, підтекст, інструкція);

 • формування готовності до роботи з текстом.

  1. На прикладі статті Т. Донченко „Організація самостійної роботи студентів з методики навчання української мови” [13] найбільш ефективно й у достатньо економній формі сконцентруйте інформацію в конспекті, тезах, плані.

  2. Порівняйте організацію самостійної роботи учнів [27;28], студентів педагогічних коледжів [18; 19; 25] і університетів [1-5; 8; 13; 14; 17; 20; 21; 32–36].

  3. Враховуючи поради В. Ф. Дороз щодо змісту самостійної роботи магістрів, підготуйте реферативне повідомлення на одну з тем (за вибором магістранта).

1. Педагогічні основи організації самостійної роботи студентів.

2. Формування навичок самостійної навчальної діяльності.

3. Організація самостійної роботи учнів і студентів на уроках і заняттях української мови.

Змістом самостійної роботи магістрантів є: • опрацювання рекомендованої літератури;

 • ознайомлення зі зразками методичних матеріалів;

 • розробка лекцій, планів і методичних рекомендацій до практичних і лабораторних занять;

 • аналіз навчальних і робочих програм;

 • аналіз вузівських підручників;

 • повторення і систематизація навчального матеріалу;

 • написання тез, рефератів, статей, рецензій тощо;

 • анотування наукових джерел;

 • добір та опрацювання фахової літератури;

 • пошук інформації в мережі Інтернету (використання web-браузерів, баз даних, користування інформаційно-пошуковими, інформаційно-довідковими системами, автоматизованими бібліотечними системами, електронними журналами);

 • організація діалогу в мережі Інтернету (використання електронної пошти, синхронних телеконференцій);

 • створення тематичних web-сторінок і web-квестів.

  1. На основі опрацьованої літератури зробіть спробу скласти положення про самостійну роботу студентів-філологів.

  2. Розробіть план практичних завдань для самостійної роботи студентів з методики навчання української мови у ВНЗ (на одну з тем за вибором магістранта).

  3. Критично познайомтеся зі структурою індивідуального навчального плану студента, висловіть свої побажання з метою його уніфікації і забезпечення гнучкості й раціональності навчання.

І. Титульна сторінка

 • відомча підпорядкованість;

 • повна назва вищого навчального закладу;

 • назва документа (індивідуальний навчальний план студента);

 • місто, рік.

ІІ. Відомості про студента (перша сторінка)

 • прізвище, ім’я, по батькові студента;

 • фото, підпис студента;

 • номер індивідуального навчального плану студента;

 • дата видачі індивідуального навчального плану студента;

 • назва напряму підготовки;

 • назва спеціальності;

 • освітньо-кваліфікаційний рівень;

 • назва факультету;

 • шифр академічної групи;

 • календарний термін навчання (дати початку та закінчення навчання);

 • форма навчання;

 • підписи декана факультету та проректора, завірені печаткою.

ІІІ. Інформація про порядок формування та ведення індивідуального навчального плану студента (за рішенням вищого навчального закладу може бути складовою індивідуального навчального плану студента або видана як окремий документ).

IV. Коротка характеристика змісту підготовки фахівців (витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця).

V. Структурно-логічна схема підготовки фахівців (включається до індивідуального навчального плану студента за рішенням вищого навчального закладу).

VI. Перелік навчальних дисциплін в індивідуальному навчальному плані студента (за семестр або повний навчальний рік):

 • нормативні дисципліни;

 • дисципліни за вибором студента;

 • дисципліни, вивчені додатково.

Для кожної навчальної дисципліни вказується:

 • порядковий номер за навчальним планом або шифр за ОПП;

 • назва;

 • кількість тижнів, що відводиться на вивчення навчальної дисципліни;

 • кількість кредитів ECTS;

 • загальний обсяг годин (за рішенням вищого навчального закладу можна вказати обсяг аудиторних занять, індивідуальної та самостійної роботи і практик);

 • форма підсумкового контролю;

 • підсумкова оцінка за шкалою вищого навчального закладу (якщо така використовується), національною (чотирибальною) шкалою та шкалою ECTS;

 • підпис викладача, який поставив підсумкову оцінку;

 • дата.

VII. Зміни до переліку навчальних дисциплін індивідуального навчального плану студента.

VIII. Підписи студента, куратора, декана.

IX. Результати державної атестації.

Оформлюються на окремій сторінці та містять інформацію про: • форму атестаційного контролю;

 • назву дипломної (кваліфікаційної) роботи та (або) назви навчальних дисциплін, винесених на державну атестацію;

 • дати захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи та (або) складання державних екзаменів;

 • оцінка за шкалою вищого навчального закладу (включається до індивідуального навчального плану студента за рішенням вищого навчального закладу);

 • оцінки за чотирибальною шкалою;

 • оцінки за шкалою ECTS;

 • рішення державної екзаменаційної комісії;

 • підписи голови та членів державної екзаменаційної комісії.

 1. З метою забезпечення раціональної організації самоосвіти, розуміючи її як діяльність, що вимагає максимальної активності в оволодінні знаннями, спробуйте побудувати, використовуючи власний досвід і поради І.П. Підкасистого [27;28], розповідь на тему «Як я учусь учитися».

 2. Розташуйте складові методичного інструментарію самостійної роботи в правильному порядку: навідні питання, список літератури, завдання до вправ, пам’ятка-порада, план-опора.


Література

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія / А. М. Алексюк. – К.: Либідь, 1999. – 557 с.

 2. Андреев В. И. Педагогическое управление самостоятельной работой студентов на современном этапе : метод. рекоменд. для преподавателей / В. И. Андреев, Ф. Л. Ратнер, М. А. Верещагин. – Казань : КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина, 2003. – 16 с.

 3. Баранник Н. Засоби розвитку творчої самостійності майбутніх учителів-словесників / Н. Баранник // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 8. – С. 47-51.

 4. Баранник Н. О. Розвиток граматично-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання (українська мова)” / Н. О. Баранник. – К., 2010. – 20 с.

 5. Види самостійної роботи студентів в Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://job-career.com.ua/ua/stidentsjob.php – Заголовок з екрана.

 6. Володько В. М. Індивідуалізація й диференціація навчання: понятійно-категоріальний аналіз / В. М. Володько // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 3. – С. 95-107.

 7. Володько В. Індивідуалізація й диференціація навчання: понятійно-категоріальний аналіз / В. Володько // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – С. 9-17.

 8. Голуб Н. Б. Організація самостійної роботи студентів під час вивчення риторики / Н. Б. Голуб // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка : Педагогічні науки. – 2009. – № 4. – С. 88-102.

 9. Григоренко Л. Самостійна робота як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / Л. Григоренко // Рідна мова. – 2005. – № 8. – С. 22-24.

 10. Даниленко В. І. Організація самостійної роботи студентів / В. І. Даниленко // Соціально-політичні науки. – 1991. – № 4. – С. 120 126.

 11. Дмитриевская И. В. Текст как система: понимание, сложность, информированность / И.В. Дмитриевская. – Иваново, 1985.

 12. Доблаев Л. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Л. Доблаев. – М., 1982.

 13. Донченко Т. Організація самостійної роботи студентів з методики навчання української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 5. – С. 40-43.

 14. Донченко Т. К. Самостоятельная работа студентов по методике преподавания русского языка / Т. К. Донченко // Пути улучшения подготовки учителей русского языка. – К., 1984. – С. 158-162.

 15. Кожуховська Л. Самоаналіз уроку як ефективний засіб формування у студентів-філологів фахових умінь / Л. Кожуховська // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 3. – С. 39-42.

 16. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и её информационно-методическое обеспечение / В. А. Козаков. – К.: Вища шк., 1990. – 246 с.

 17. Литвиненко Г. Самостійна робота студентів у процесі підготовки до практичних занять з української мови (методичні рекомендації) /
  Г. Литвиненко // Українська мова та література . – 2013. – №1. – С.25-28.

 18. Лобода Т. М. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладання української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. М. Лобода ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 21 с.

 19. Лобода Т. М. Самостійна робота студентів педагогічного коледжу як засіб активізації творчої пізнавальної діяльності у процесі вивчення української мови / Т. М. Лобода // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 90-95.

 20. Лукинова Н. Г. Самостоятельная работа как средство и условие развития познавательной деятельности студента : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н. Г. Лукинова. – Ставрополь, 2003. – 177 с.

 21. Луценко В. В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. В. Луценко. – Х., 2002. – 18 с.

 22. Матюшкин А. М. Психологические проблемы готовности личности к самообразованию / А. М. Матюшкин // Психолого-педагогические проблемы непрерывного образования. – М.: НИИ ООВ АПН СССР, 1983. – С. 5-8.

 23. Мильман В. Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности / В. Э. Мильман // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 129-138.

 24. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб та ін. ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А. М., 2011. – 512 с.

 25. Новаченко Т. В. Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ / Т. В. Новаченко. – Одеса, 2004. – 20 с.

 26. Палех Ю. І. Самостійна робота студентів / Ю. І. Палех, В. І. Гержимчук, О. М. Шиян // Основи психології. – К., 1999. – С. 140-148.

 27. Пидкасистый И. П. Самостоятельная деятельность учащихся. Дидактический анализ процесса структуры воспроизведения и творчества / И. П. Пидкасистый. – М.: Педагогика, 1972. – 184 с.

 28. Пидкасистый И. П. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении : теоретико-экспериментальное исследование / И. П. Пидкасистый. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.

 29. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в ВУЗе // Практическая психология и социальная работа. – 2002. – № 6. – С. 21-33.

 30. Романенко Ю. Конспектування науково-навчальних текстів як спосіб засвоєння комунікативних стратегій текстотворення / Ю. Романенко // Дивослово. – 2005. – № 4. – С. 2-7.

 31. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

 32. Сенашенко В. Самостоятельная работа студентов: актуальные проблемы / В. Сенашенко, Н. Жалнина // Высшее образование в России. – 2006. – № 7. – С. 103-109.

 33. Степаненко С. В. Про концептуальні підходи до організації самостійної роботи студентів в університеті / С. В. Степаненко // Система організації самостійної роботи студентів: досвід, проблеми : матеріали наук.-метод. конф. (м. Київ, 2 лютого 2000 р.). – К., 2000. – С. 3-4.

 34. Шарапов О. Д. Проблеми впровадження комп’ютерних технологій контролю та оцінювання самостійної роботи студентів / О. Д. Шарапов // Система організації самостійної роботи студентів: досвід, проблеми : матеріали наук.-метод. конф. (м. Київ, 2 лютого 2000 р.). – К., 2000. – С. 13-14.

 35. Токань Г. Самостійна робота студентів з методики викладання української літератури в школі / Г. Токань // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 23-26.

 36. Шабдур І. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів / І. Шабдур // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 54-55.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: Науково-дослідна робота

з лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Завдання і зміст наукової роботи студентів філологічних факультетів.

 2. Роль викладача в організації науково-дослідної роботи студентів.

 3. Робота наукового гуртка, проблемної групи, науково-дослідної лабораторії з лінгвістичних дисциплін.

 4. Мовностилістичні особливості та структура наукових робіт (реферат, наукова стаття, курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи).

 5. Наукова стаття як результат науково-дослідної роботи: вимоги до змісту, форми, мови.

 6. Мовні кліше в науковій статті: для передачі мотивації актуальності теми і важливості дослідження; розгляду історії та сучасного стану розробки питання в науковій літературі; формулювання мети і завдань, викладу суті дослідження для висновків, пропозицій.

 7. Цитування у статті. Лексико-граматичні конструкції для оформлення власного бачення проблеми. Мовні засоби для передачі впевненості, критики, незгоди, спростування, припущення.

 8. Науковий виступ з проблеми дослідження.


Запитання і практичні завдання

 1. Охарактеризуйте види науково-дослідницької діяльності студентів, магістрантів.

 2. Які вимоги ставляться до написання курсової, дипломної, магістерської робіт? Складіть таблицю вимог, використовуючи відповідну літературу [23].

 3. Поясніть, з якою метою в науковий текст залучають посилання. Якими способами виконується посилання? У працях з мовознавства знайдіть 5 6 посилань, визначте тип посилання.

 4. Опрацюйте наукову статтю з актуальних проблем гуманітарних наук у контексті основних вимог до змісту, побудови та мовного оформлення.

 5. Виконайте завдання 20 (с. 158), 20 (с. 151) з навчального посібника О. М. Семеног „Культура наукової української мови”[41].

 6. Порівняйте методи досліджень, запропоновані С. С. Вітвицькою і В. Ф. Дороз. Які методи, на Вашу думку, є раціональними для розв’язання наукових завдань?

Методи та методика проведення педагогічних досліджень

(за С. С. Вітвицькою)
МЕТОДОЛОГІЯПідходи до проведення педагогічних досліджень
Діяльнісний

Особистісний

Системно-структурний

МЕТОДИ

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ

КОНКРЕТНО НАУКОВІ
Теоретичні
Емпіричні


Загальнотеоретичні: абстракція, конкретиза-ція, аналіз, синтез, порів-няння, протиставлення, індукція, дедукція тощо
Аналіз літератури, архівних джерел, документації, продук-тів діяльності учнів
Наукове спостереження: пряме; опосередкова-не; відкрите; закрите
Соціологічні: анкетування, інтерв’ю-вання, експертне опи-тування, рейтинг тощо
Аналіз поняттєво-термінологічної системи
Бесіда
Соціально-психологічні: соціометрія, тестування, тренінг тощо
Аналогія
Педагогічний консиліум
Математичні: ранжування, шкалування, індексування, кореляція, статистичний метод тощо
Прогнозування
Вивчення і узагаль-нення масового та індивідуального педагогічного досвіду


Побудова гіпотезНауково-педагогічна експедиція


Моделювання
Педагогічний експериментПриродний, лабораторний, діагностичний (констатуючий) , формуючий (перетворюючий)


Методи дослідження (за В. Ф. Дороз)

Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.

Методи теоретичного дослідження: ідеалізація (мислительний акт, пов’язаний з утворенням понять про об’єкти), формалізація (пізнання об’єктів шляхом відображення їхньої структури у знаковій формі за допомогою штучної мови), логічні й історичні (дозволяють відтворити досліджуваний об’єкт у всій його об’єктивній конкретності, уявити та зрозуміти його в розвитку) методи.

Методи, що можуть бути застосовані на емпіричному та теоретичному рівнях: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання.

 1. На основі поданої літератури до теми узагальніть особливості бібліографічного оформлення тез, статей, монографій (книг одного, двох, трьох, чотирьох авторів), словників, авторефератів.

 2. Порівняйте методику організації науково-дослідної роботи учнів [5; 6; 28] і студентів [4; 8; 19; 25; 26; 33; 46].

 3. Порівняйте основи наукових досліджень з методики [8], з педагогіки [3; 10; 21; 25; 48], з лінгвістики [1; 19; 29; 30; 32].

 4. Опитувальник на визначення дослідницької компетенції студентів ВНЗ.

Просимо посприяти у дослідженні проблеми вдосконалення науково-дослідницької роботи (далі – НДР) студентів-філологів. Анкета анонімна. Ваші відповіді будуть використовуватися лише в узагальненому викладі. Вдячні Вам за співпрацю.

  1. ВНЗ, курс, група.

  2. Коли, на Вашу думку, слід починати НДР? (підкресліть). 2.1. На першому курсі. 2.2. Під час виконання курсової роботи. 2.3. Це залежить від власних запитів.

  3. Які фактори сприяють формуванню якостей дослідника? (підкресліть). 3.1. Особистісно-діяльнісний підхід до навчання. 3.2. Проблемне навчання. 3.3. Оптимальне співвідношення індивідуальних і колективних форм організації процесу навчання. 3.4. Участь у фольклорних, діалектологічних, етнографічних експедиціях. 3.5. Позааудиторна виховна робота. 3.6. Інший варіант.

  4. Чи набули Ви вмінь (підкресліть): 4.1. Користуватися науковою, довідковою, методичною літературою. 4.2. Перекладати тексти зі спеціальності з іноземної мови на рідну. 4.3. Здійснювати інформаційний пошук (у системі Інтернету). 4.4. Виступати з науковою доповіддю. 4.5. Вести наукову дискусію.

  5. Чи виконували Ви науково-дослідницькі завдання в період педагогічної практики? 5.1. Так. 5.2. Ні. 5.3. Частково (підкресліть).

  6. Чи володієте Ви культурою наукової мови? 6.1. Так. 6.2. Ні. 6.3. Маю потребу в цьому.

  7. Чи брали Ви участь у науково-практичних конференціях? 7.1. Так, у вузівських. 7.2. Так, у міжвузівських. 7.3. Ні (підкресліть).

  8. Як відбуваються науково-практичні конференції? 8.1. Формально. 8.2. З користю для виступаючих. 8.3. З користю для слухачів. 8.4. З користю для майбутньої діяльності.

  9. Чи готували Ви статтю до наукового збірника? 9.1. Так. 9.2. Так, але відчував(ла) труднощі. 9.3. Ні. 9.4. Ні, але хотів(ла) би(б).

  10. Які форми і методи морального заохочення Ви пропонуєте?

  11. Які форми і методи матеріального заохочення Ви пропонуєте?

  12. Чи будете Ви продовжувати НДР після закінчення навчання у ВНЗ?


Література

 1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / И. В. Арнольд. – М.: Высшая шк., 1991. – 140 с.

 2. Артемчук Г. І. Методика організації науково-дослідної роботи / Г. І. Артемчук, В. М. Курило, М. П. Кочерган. – К.: Форум, 2000. – 271 с.

 3. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: Дидактический аспект / Ю. К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.

 4. Бедь В. В. Основи наукової організації праці студентів академії / В. В. Бедь, А. О. Малишев. – Ужгород, 2001. – С. 12-34.

 5. Білоусенко П. І. Мовознавче дослідження школяра / П. І. Білоусенко // Вивчаємо українську мову та література. – 2008. – № 16/18. – С. 2-15.

 6. Білоусенко П. І. Мовознавчі студії в школі / П. І. Білоусенко. – Запоріжжя : Хортиця, 2000. – 40 с.

 7. Білоусенко П. І. Плани практичних занять з курсу „Методика і техніка науково-лінгвістичних досліджень” / П. І. Білоусенко. – Ялта, 2007. – 20 с.

 8. Бондаренко С. Ф. Навчально-дослідна робота студентів з методики мови / С. Ф. Бондаренко // Українське мовознавство. – Вип. 6. – К.: Вища шк., 1978. – С. 133-138.

 9. Борисенко В. Компоненти науково-методичної системи / В. Борисенко // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 7. – С. 33-36.

 10. Введение в научные исследования по педагогике / под ред. В. И. Журавлёва. – М.: Педагогика, 1988. – 237 с.

 11. Вергасов В. М. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищої школи / В. М. Вергасов. – К.: Вища шк., 1995. – 210 с.

 12. Веселов В. Чтобы повысить эффективность НИРС / В. Веселов // Вестник высшей школы. – 1990. – № 2.

 13. Герцов Г. Г. Работа с книгой: рациональные приёмы / Г. Г. Герцов. – М.: Книга, 1984. – 120 с.

 14. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. Методичні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К., 1995.

 15. Гроссман Ю. М. Справочник научного работника: Архивы, документы, исследователь / Ю. М. Гроссман, В. Н. Кутик. – Львов : Вища шк., 1979. – 335 с.

 16. Грушко И. М. Основы научных исследований / И. М. Грушко, В. М. Сиденко. – Харьков : Вища шк., 1983. – 346 с.

 17. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной работы / А. К. Демидова. – М.: Рус. яз., 1991. – 201 с.

 18. Иениш Е. В. Библиографический поиск в научной работе / Е. В. Иениш. – М.: Книга, 1982. – 247 с.

 19. Колесникова І. Методичний аспект професійного дискурсу: лінгвістична „підтримка” наукової діяльності студента / І. Колесникова // Українська мова та література. – 2006. – № 12. – С. 24-28.

 20. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности / Н. В. Кузьмина. – Л., 1970. – 114 с.

 21. Кузьмина Н. В. Методы системного исследования педагогической деятельности : учеб. пособие / Н. В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ, 1980. – 172 с.

 22. Максимов Л. Ю. О научной работе по русскому языку и общему языкознанию в педагогических вузах / Л. Ю. Максимов // Русский язык в школе. – 1973. – № 1. – С. 91-94.

 23. Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів філологічного факультету / [укл. П. І. Білоусенко, Л. П. Бойко]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 64 с.

 24. Методичні вказівки щодо оформлення бібліографічних виносок при написанні студентами філологічного факультету дипломних і курсових робіт / [упор. Л. Г. Авксентьєв]. – Харків : Вид-во ХДУ, 1985. – 17 с.

 25. Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) / О. М. Микитюк. – Харків : ОВС, 2001. – 256 с.

 26. Мороз О. Г. Науково-дослідна робота студентів / О. Г. Мороз // Навчальний процес у вищій педагогічній школі. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001.

 27. Нагаєв В. М. Управління навчально-творчою діяльністю студентів: модульно-рейтинговий підхід / В. М. Нагаєв // Наукові записки Кіровоградського ДПУ імені В. Винниченка : зб. наук. праць. – Кіровоград : КДПУ, 2002. – Вип. 46. – С. 35-40.

 28. Новиков А. М. Научно-экспериментальная работа в общеобразовательном учреждении / А. М. Новиков. – М., 1996.

 29. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М.: Наука, 1973. – 318 с.

 30. Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови / А. Оголевець // Дивослово. – 1999. – № 9. – С. 23-26.

 31. Оришин А. Д. Как писать дипломную работу : метод. пособие для студентов-филологов / А. Д. Оришин. – Л. : Изд-во Львов. ун-та, 1972. – 35 с.

 32. Основи наукових досліджень : матеріали до спецкурсу для студ. філол. спец. / упор. Ю. Арешенков. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1996. – 22 с.

 33. Паламар Л. Формування мовної особистості у вищих навчальних закладах України: На матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету / Л. Паламар // Українська мова в загальноосвітній школі. – 2008. – № 9. – С. 35-37.

 34. Положение о научно-исследовательской работе студентов / сост. Т. Б. Баранова и др. – Сумы, 1986. – 34 с.

 35. Приходько П. Т. Азбука исследовательского труда / П. Т. Приходько. – Новосибирск : Наука, 1979.

 36. Развитие творческой активности студентов в учебной, научно-исследовательской и социально-политической деятельности : сб. науч. тр. – М., 1990. – 173 с.

 37. Распопов И. Р. Методология и методика лингвистических исследований / И. Р. Распопов. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1976. – 199 с.

 38. Романенко Д. В. Формування готовності до науково-дослідницької діяльності у майбутніх вчителів Франції / Д. В. Романенко // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. праць.– 2004. – Вип. 1. – С. 88-98.

 39. Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень / О. П. Рудницька, А. Г. Болгарська, Т. Ю. Свистельнікова. – К.: Експрес-об’ява, 1998. – 143 с.

 40. Саблина Н. П. Лингвистическое источниковедение в учебной и научной работе со студентами / Н. П. Саблина // Русский язык в школе. – 1981. – № 6. – С. 91-93.

 41. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник / О. М. Семеног. – К.: ВЦ „Академія”, 2010. – 216 с.

 42. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень : навч. посібник для вищих пед. закл. освіти / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К.: Денікт, 2000. – 259 с.

 43. Сидоренко В. М. Основы научных исследований / В. М. Сидоренко, И. М. Грушко. – Харьков : Вища шк., 1979. – 200 с.

 44. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З. І. Слєпкань. – К., 2000.

 45. Спіцин Є. С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі освіти / Є. С. Спіцин. – К., 2003. – 206 с.

 46. Стецюк Н. Інтегроване заняття-дослідження як перспектива творчого розвитку студентів / Н. Стецюк // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 4. – С. 39-43.

 47. Фишер Р. А. Статистические методы для исследователей / Р. А. Фишер. – М.: Мир, 1969. – 212 с.

 48. Цокур О. Я. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник. Вип. 1. Основи наукового педагогічного дослідження / О. Я. Цокур ; за ред. А. І. Панькова. – Одеса, 2002. – 424 с.

 49. Чкалова О. Н. Основы научных исследований / О. Н. Чкалова. – К.: Вища шк., 1978. – 120 с.

 50. Штульман Э. А. Методологический аппарат исследований / Э. А. Штульман // Сов. педагогика. – 1988. – № 11. – С. 43-48.

 51. Штульман Э. А. Специфика методического эксперимента / Э. А. Штульман // Сов. педагогика. – 1988. – № 3. – С. 61-65.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка